ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / လညာတ်ပါ်ပါဲ (page 2)

လညာတ်ပါ်ပါဲ

သံသယ လ္တူ NCA

အဃောနဝ်ဝေမ်ဗာ ၁၀ မံက်ဂှ် ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံအလဵုအသဳ ကဵု ဂကောံ DPN နူ UNFC တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳ အလန်တတိယ ဒၞာဲ NRPC (အမျိုးသားပြန်လည်သၚ့်မြတ်ရေးနှၚ့် ၚြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန) ရ။ တၚ်လစွံစိုတ်အာတ်မိက် သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် NCA အကြာအလဵုအသဳကဵု ကောန်ဂကောံ UNFC တံဂှ် နကဵုဂကောံ DPN (ဂကောံညးစၞးသဳကၠဳပ္ညဳပ္ညပ်ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်-UNFC) ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်တုဲရ။ တၚ်လစွံစိုတ်အာတ်မိက် ၈ တၚ်ဏံ လပါ်အလဵုအသဳဒုၚ်တဲမ္ဂး UNFC လေဝ် သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ်ဟွံဇြိုၚ်စိုတ်ပုဟ် ဂးကၠုၚ်လဝ်ရ။

Read More »

သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ရုဲဂၠံၚ်ဍာန်လ္ပကဵုဗၠေတ်

လောန်ကၠုၚ်မွဲအခိၚ်တေံ “ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်” ဟီုဂးတိုန်ဗက် ညးဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ပိုဲ ဖေက်လကိုတ်တိုန်ရ၊ အခိၚ် လၟုဟ် “ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်” မိၚ်တိုန်ဗက် ညးဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ပိုဲ မိက်ဂွံဇအိုန်ဇရက္ဍုဟ်မၠိကၠုၚ်ရ။ မုဟိုတ်ဂွံတၞဟ် ခြာ အာရောမ္ဂး သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လောန်ကၠုၚ်မွဲအခိၚ်တေံဂှ် ကၠောန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မ္ဂးဒးသာဲနူသ္ၚိဌာန်ကောန်ဇာတ် ရ။ ဒးဒုၚ်ရပ်ဒးအချုက်ဒးထံၚ်၊ ဒးဒုၚ်အိုတ်လမျီုမာန်မံၚ်တုဲ ဂကူမန်ပိုဲဖေက်လကိုတ်တဴရ။ အခိၚ်လၟုဟ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်တုဲ၊ လ္ၚဵုဂှ်ဂွံကေတ်ဂၠံၚ် ပၟိက်ဆန္ဒညးဍုၚ်ကွာန်ဂွံဒၞဲါတုဲ ကၠောန်ပတုဲဖဵုသွက်ဇကု ဂၠိုၚ်နူကဵုဖဵုညးဂမၠိုၚ်တုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်က္ဍုဟ်မၠိဇအိုန်ဇရအာ “ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်” ရ။

Read More »

ဂွန်ဗျူဟာ ပ္တိတ်ကဵုစရၚ်သ္ၚိကၟိန်အိန်ထံၚ် ကုရဲဆုဲပြံၚ်ဌာန်

ကိုန်အစဳဇန် ၁၀၀ တ္ၚဲ အလဵုအသဳတွဵုရးမန်မ္ဂးဂှ်? ပေါဲသောၚ်က္လးပရိုၚ် စပ်ကဵုကိုန်အစဳဇန်ကမၠောန် ၁၀၀ တ္ၚဲ ဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးမန် ကၠောန်သ္ပလဝ် ပ္ဍဲဂိတုမေ (၃၁) ဂှ်မ္ဂး ပၞောဝ်ကဵုတၚ်ဂမၠိုၚ် တၚ်မရနုက်ကဵု (၁၁) ဂှ် နူဌာန အမျိုးသားမှတ်ပုံတၚ်နှၚ့် နိုၚ်ၚံသားဦးစီးဌာန “ကၠောန်ပ္တိတ်ကဵု စရၚ်သ္ၚိကၟိန်အိန်ထံၚ် ကုရဲဆုဲပြံၚ်ကၠုၚ်တအ်ဏောၚ်၊ စိုပ်အခိၚ်ပံက်ဘာမ္ဂး တၞးသမ္တီကောန်ဍုၚ် (မှတ်ပုံတၚ်) သွက်ကွးဘာဂမၠိုၚ်ပေၚ်အယုက် (၁၀) သၞာံဂှ်လေဝ် အာကၠောန်ကဵုပ္ဍဲဘာတအ်ဂှ်ဏောၚ်၊ အတိုၚ် ဥပဒေကောန်ဍုၚ်ဗၟာဂှ်ဟေၚ် ကၠောန်ကဵု တၞးသမ္တီကောန်ဍုၚ် (မှတ်ပုံတၚ်) ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဏောၚ်” ဂးလဝ်ရ။ ကိုန်အစဳဇန်ကမၠောန် (၁၀၀) တ္ၚဲဝွံ အပိုၚ်အခြာဍေံ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၆ နူဂိတုအေဗရဴ (၁) ဒဵုကဵု ဂိတုဂျူလာၚ် (၉) တေံရ။ …

Read More »

ကဵုအခေါၚ် ဗတိုက်ဖအောဝ် ကောန်ဂကူမန်တအ်ညိ

နိဒါန်အစ ဂလာန်ဗတိုက်ဖအောဝ် စနူကဵုကျဟောမ်ဗြမ်ကၠုၚ် ကၟိန်ဍုၚ်နန်ထဝ်ဂကူမန်တအ်တုဲ နူဂှ်အဆက်ဆက် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ပိုဲ ဆုတ် ယောၚ်သုန်ဂြာံ ကျသဝ်စှေ်ကၠုၚ်မံၚ်သိုက်သိုက်ယျဂှ် ဇၟာပ်ညးသ္ပဂရုကဵု ပရေၚ်ဂကူမန်တအ် တီကေတ်မံၚ် ဖအိုတ်ရ။ ဇၟာပ်ပ်ပ္ၚံက် ခေတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဂကူမန်တအ် ယာက္ဍိုပ်သၠုၚ်သၠုၚ်မာန်မံၚ်ဂှ် ဟွံမွဲကၠုၚ်

Read More »

ကၠောန်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူဂှ် ဒှ်ဖံက်သစ္စကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံဟာ?

ဟွံမိက်ဟီု ဟွံမိက်ချူလေဝ် ဒးဟီုဒးချူပၠန်ရ။ ပ္ဍဲပေဲါရုဲစှ်မာဲ အလံၚ်အမာတ်ကၠတ်ထဝ် (၂၀၁၅) တုဲဒှ်အာဂှ် ဗော် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်လုပ်သၞောဝ်ပိဗော် ကျအာမာဲအိုတ်တုဲ ခက်ဂၚ်အာလ္တူကၞာဲဇာညးဍုၚ်ကွာန်တံ အလံၚ်အ မာတ်ကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူမွဲတၠကဵု အလံၚ်အမာတ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ပိတၠဓဝ်တုဲ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော် ကောန်ဗော် ရဲ ဗော် မွဲဟာန်ကေုာံ ညးဍုၚ်ကွာန်သီုကဵုခမဳသၚ်တံ ဟီုဂးပါ်ပဲါသ္ၚဳဂၠိပ်ကၠုၚ် လ္တူဂကူမန်တံ နာနာသာ်ဂှ် ဂွံမိၚ် ကေတ်ရ။ “အကြာလဟီုပါ်ပဲါမံၚ်နာနာသာ်ဂှ် ဟီုဂးကၠုၚ်တုပ်ညးသ္ကံမွဲ

Read More »

မန်ပတှေ် ဗော် NLD ဖန်ကဵုအခေါၚ်အရာမန်ဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်

သ္ၚဳရံၚ်ဝၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ဏံ ဂွံဗၠးၜးကၠုၚ်ဂှ် ဇြဟတ်ဆီပဠက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဒုၚ်ချိုတ်ကၠုၚ်လဝ် နွံကဵုဠက်၊ လၟိဟ် ကောန်ပၞာန်ဂကူမန်သက်က် နွံ (၃၀၀၀) တၠ လိခ်ဝၚ်ဟီုလဝ် ကၠးကၠးရ။ ဍုၚ်ဗၠးၜးတုဲ ကာလဂကူမန်တံ က လေၚ်ဟီုအခေါၚ်အရာဂကူ၊ အာဲကၟာဲယေန်သၞာၚ်ဂကူမန်မ္ဂး နာဲအံၚ်ဆာန် မဒှ်မအံက်ဒဝ်သု မုအရေဝ်ကလေၚ် ဟီုလဝ်ကဵုဂကူမန်တံဂှ် မန်ခေတ်တၟိ ဟွံဗှ်လိခ်ဝၚ်တံ ဂိဟွံလေပ်ရ။ မန်ဗှ်လိက်ဝၚ် တီဝၚ်အရေဝ်နာဲအံၚ်ဆာန် ဟီုလဝ်ပ္ဍဲဗ္ဒမ်ဂျူဗလဳဟဝ် “အခေါၚ်မန်တံအာတ် သွက်ဂွံဒးကဵုဟွံမွဲ၊ ကဵုဆ

Read More »

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် မနွံကဵု သန္ဓိဌာန်

ဇၟပ်ပူဂဵု မၞုံကဵုသန္ဓိဌာန်ဖအိုတ်ရ ဆဂး ဗီုပြၚ် သန္ဓိဌာန်ညးမွဲ ကဵုညးမွဲ ဟွံတုပ်ညးသ္ကံရ၊ ပူဂဵုလ္ၚဵုဂှ် သန္ဓိ ဌာန်ဇကုမဖျေံရန်တၟံလဝ်ဂှ် လောဲလောဲပြံၚ်လှာဲကၠေံမာန်ရ၊ ပူဂဵုလ္ၚဵုဂှ် သန္ဓိဌာန်ဇကုဖျေံရန်တၟံလဝ်ဂှ် ဟိုတ် နူအကာဲအရာတုဲ ၜိုန်ဟွံမိက်ပြံၚ်လှာဲပလီုကၠေံလေဝ် မ္ဒးပြံၚ်လှာဲကၠေံ မ္ဒးပလီုကၠေံသန္ဓိဌာန်ရ၊ ပူဂဵုလ္ၚဵုဂှ် သ န္ဓိဌာန်ဇကုမ

Read More »

“လောတ်တုဲက္တဵု၊ ဆက်ကွာ်ဏောၚ်”

ပ္ဍဲလောကဏံ သတ္တံအိုဿီု ဘဝညးက္တဵုဒှ်ဂှ် ညးမိပ်ရ၊ ဒၞာဲညးဒှ်မၞိဟ်လ္တူတိ ညးတာပ်လဝ်သုက်ဂှ် ညး စောဲလာံရ၊ ကောန်ညးညးဆာန်တုဲ ဂကူညးညးမၚ်မွဲဟေၚ်ရ၊ ရံၚ်ကဵုနိယာမဏံမ္ဂး ဂကူမန်၊ မန်ဆာန် မံၚ်ဖိုဟ် ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ဏံ အလံၚ်အမာတ်မန်တံ ဒးကျအာ ဂိဂိဂှ် မူဟိုတ်ရော? ပိုဲဒးဂၠာဲသွဟ်တုဲ ဒးပလေဝ်ထေက်ရ၊ ၜိုတ်သမ္တီဒးပ္ဍဲဂတမတ်ဏံမ္ဂး နကဵုယၟုစၞးကောန်ဂကူမန် လုပ်ဒုၚ်ရုဲလဝ် အလံၚ် အမာတ် ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် ၁၉၉၀ တေံဂှ် ဒှ်အလန်ကၠာရ၊ အတိုၚ်ရန်တၟံလဝ် ၜိုန်ဟွံဇၞး

Read More »

ဗော်ခိုဟ်မှ ဂွံအလဵုအသဳခိုဟ်ရောၚ်

မာန်ဏီ – တိုၚ်ပ္ကဴဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မွဲဂှ် သွက်ဂွံဂွံအဝဵုအလဵုအသဳရ။ လုပ်ပြိုၚ်ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲဂှ် မိက်ဂွံဂွံအဝဵု ခၞံဗဒှ်ဥပဒေကဵု အဝဵု ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ရောၚ်။

Read More »

တိုန်စိုပ်ရုၚ်ကၠတ်ထဝ် နကဵုစၞးညးဂှ်ရော

အံက်သာ (တံၚ်ပရၚ်) – ရုၚ်ကၠတ်ထဝ်မ္ဂးဂှ် ဒှ်ဒၞဲါသွက်ဂွံသဳကၠဳချပ်ဂၞန် လှာဲဂတးလညာတ်၊ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဗီုညးဍုၚ်ကွာန်တအ် က္တဵုဒှ်မံၚ် ပရေၚ်သုခ၊ ဒုက္ခၜါပြကာတုဲ ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ပ္တန်အာသၞောဝ်ဥပဒေ သွက်ကောန်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ သ္ဂောံဒှ်အာ တသိုခ်မွဲလၟိတ်အာယုက်မာန်ဟီုမ္ဂး ဟွံဗၠေတ်ရ။

Read More »