ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / လညာတ်ပါ်ပါဲ (page 2)

လညာတ်ပါ်ပါဲ

မန်ပတှေ် ဗော် NLD ဖန်ကဵုအခေါၚ်အရာမန်ဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်

သ္ၚဳရံၚ်ဝၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ဏံ ဂွံဗၠးၜးကၠုၚ်ဂှ် ဇြဟတ်ဆီပဠက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဒုၚ်ချိုတ်ကၠုၚ်လဝ် နွံကဵုဠက်၊ လၟိဟ် ကောန်ပၞာန်ဂကူမန်သက်က် နွံ (၃၀၀၀) တၠ လိခ်ဝၚ်ဟီုလဝ် ကၠးကၠးရ။ ဍုၚ်ဗၠးၜးတုဲ ကာလဂကူမန်တံ က လေၚ်ဟီုအခေါၚ်အရာဂကူ၊ အာဲကၟာဲယေန်သၞာၚ်ဂကူမန်မ္ဂး နာဲအံၚ်ဆာန် မဒှ်မအံက်ဒဝ်သု မုအရေဝ်ကလေၚ် ဟီုလဝ်ကဵုဂကူမန်တံဂှ် မန်ခေတ်တၟိ ဟွံဗှ်လိခ်ဝၚ်တံ ဂိဟွံလေပ်ရ။ မန်ဗှ်လိက်ဝၚ် တီဝၚ်အရေဝ်နာဲအံၚ်ဆာန် ဟီုလဝ်ပ္ဍဲဗ္ဒမ်ဂျူဗလဳဟဝ် “အခေါၚ်မန်တံအာတ် သွက်ဂွံဒးကဵုဟွံမွဲ၊ ကဵုဆ

Read More »

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် မနွံကဵု သန္ဓိဌာန်

ဇၟပ်ပူဂဵု မၞုံကဵုသန္ဓိဌာန်ဖအိုတ်ရ ဆဂး ဗီုပြၚ် သန္ဓိဌာန်ညးမွဲ ကဵုညးမွဲ ဟွံတုပ်ညးသ္ကံရ၊ ပူဂဵုလ္ၚဵုဂှ် သန္ဓိ ဌာန်ဇကုမဖျေံရန်တၟံလဝ်ဂှ် လောဲလောဲပြံၚ်လှာဲကၠေံမာန်ရ၊ ပူဂဵုလ္ၚဵုဂှ် သန္ဓိဌာန်ဇကုဖျေံရန်တၟံလဝ်ဂှ် ဟိုတ် နူအကာဲအရာတုဲ ၜိုန်ဟွံမိက်ပြံၚ်လှာဲပလီုကၠေံလေဝ် မ္ဒးပြံၚ်လှာဲကၠေံ မ္ဒးပလီုကၠေံသန္ဓိဌာန်ရ၊ ပူဂဵုလ္ၚဵုဂှ် သ န္ဓိဌာန်ဇကုမ

Read More »

“လောတ်တုဲက္တဵု၊ ဆက်ကွာ်ဏောၚ်”

ပ္ဍဲလောကဏံ သတ္တံအိုဿီု ဘဝညးက္တဵုဒှ်ဂှ် ညးမိပ်ရ၊ ဒၞာဲညးဒှ်မၞိဟ်လ္တူတိ ညးတာပ်လဝ်သုက်ဂှ် ညး စောဲလာံရ၊ ကောန်ညးညးဆာန်တုဲ ဂကူညးညးမၚ်မွဲဟေၚ်ရ၊ ရံၚ်ကဵုနိယာမဏံမ္ဂး ဂကူမန်၊ မန်ဆာန် မံၚ်ဖိုဟ် ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ဏံ အလံၚ်အမာတ်မန်တံ ဒးကျအာ ဂိဂိဂှ် မူဟိုတ်ရော? ပိုဲဒးဂၠာဲသွဟ်တုဲ ဒးပလေဝ်ထေက်ရ၊ ၜိုတ်သမ္တီဒးပ္ဍဲဂတမတ်ဏံမ္ဂး နကဵုယၟုစၞးကောန်ဂကူမန် လုပ်ဒုၚ်ရုဲလဝ် အလံၚ် အမာတ် ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် ၁၉၉၀ တေံဂှ် ဒှ်အလန်ကၠာရ၊ အတိုၚ်ရန်တၟံလဝ် ၜိုန်ဟွံဇၞး

Read More »

ဗော်ခိုဟ်မှ ဂွံအလဵုအသဳခိုဟ်ရောၚ်

မာန်ဏီ – တိုၚ်ပ္ကဴဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မွဲဂှ် သွက်ဂွံဂွံအဝဵုအလဵုအသဳရ။ လုပ်ပြိုၚ်ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲဂှ် မိက်ဂွံဂွံအဝဵု ခၞံဗဒှ်ဥပဒေကဵု အဝဵု ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ရောၚ်။

Read More »

တိုန်စိုပ်ရုၚ်ကၠတ်ထဝ် နကဵုစၞးညးဂှ်ရော

အံက်သာ (တံၚ်ပရၚ်) – ရုၚ်ကၠတ်ထဝ်မ္ဂးဂှ် ဒှ်ဒၞဲါသွက်ဂွံသဳကၠဳချပ်ဂၞန် လှာဲဂတးလညာတ်၊ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဗီုညးဍုၚ်ကွာန်တအ် က္တဵုဒှ်မံၚ် ပရေၚ်သုခ၊ ဒုက္ခၜါပြကာတုဲ ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ပ္တန်အာသၞောဝ်ဥပဒေ သွက်ကောန်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ သ္ဂောံဒှ်အာ တသိုခ်မွဲလၟိတ်အာယုက်မာန်ဟီုမ္ဂး ဟွံဗၠေတ်ရ။

Read More »

ပရေၚ်မန်ဂှ် ဆုတ်ယောၚ်ဒၟံၚ် သွာၚ်နာနာရောၚ်

ဝဏ္ဏမာန်-ပ္ဍဲကဵုပေဲါဟီုတွံလိက်ပတ်မန်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုတုဲကၠုၚ် ဂိတုဂျောန် ၁၆ ဂှ် ဒုဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲဟံသာ ဟီု ဏာ ပရေၚ်ကောန်ဂကူမန်တအ် လက်သန် ဂကူကြပ်ကၠေံနွံမံၚ်

Read More »

ညးသၟတ်မန်ပိုဲ လ္ပကဵုဒှ်အာ “ဟတန်” ညိ

အပ္ဍဲကဵု အကြာသၞာံ ၂၀၁၄ ဏံ ရဲညးမၞုံတဴကဵုဗဟုသုတ လညာတ်သမ္တီပြဲပြဲ မစၟဳကေတ်အာကဵု ဂုဏ်ဖဵုလ္တူကောန်ဂကူ အနာဂတ်ဂတတေံတုဲ ဒုၚ်ဒဒိုက်အာဂတပၠတရဴ ကော်ဘိက်ပကောံကၠုၚ် ဂကောံသၟတ်မန်တွဵုရး ကဵုဆဵုဂဗသဳ

Read More »

သၞောတ်ရုဲစှ်မာဲ PR စကာဟွံထေက်ဏီ

နကဵုအရေဝ်အၚ်္ဂလိက် ရုဲစှ်မာဲသၞောတ် Proportional Representation ကော်ခဴသၞောတ်ရုဲမာဲ PR ဏံ ဖန်ဗဒှ်လွဳခၞံကၠာဲကေတ်မအရေဝ်ဝေါဟာမန်မ္ဂး “သၞောတ်ဂွံမာဲအရၚ်ဗော်ဇကု” ကြပ်ကြပ်ဏံ ဟီုစမာန်ရ။ ယဝ်ရထပ်လွဳဖန်ဗဒှ်ဝေါဟာတၟိ စိုပ်တရဴနူဏံမာန်မ္ဂး တၚ်ဂုဏ်တဴဗွဲမဂၠိုၚ် မိက်ဂွံဟီုလဴဗွဲကိုပ်ကၠာရ။ နကဵုဝေါဟာဗၟာဂှ် “အချိုးကျကိုယ်စားပြုစနစ်”

Read More »

ပရေၚ်ခက်ခိုအ်ဆိုအ်ဗ အကာဲအရာ ဒေါအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ်

ဗညာအံၚ် – ဗော်ကောန်ဂကူရပ်လွဟ်တံကဵု ဒပ်ပၞာန်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဗွဲမဂၠိုၚ် ထပက်ကၠုၚ်စၟတ်တဲ ပရေၚ်ဒေါအ်ပန်ပှော် ကဆံၚ်တွဵုရး၊ ကဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်တံတုဲ အလဵုအသဳဗၟာတံ ထပ်ဆက်တက်ကျာကဵု UNFC သွက်ဂွံကေတ်တၚ်တုပ်စိုတ်

Read More »

ကွာန်မန်ဒှ်ဍုၚ် ဒုၚ်တၠုၚ် အထေၚ်ဇၞော်မ္ဂး ဒှ်လလေၚ်ဖဵုဂကူရောၚ်

နာဲမာန် – အဃောအာဒၟံၚ်တရဴ ဇြပ်ဗု ကဵု မတ်မလီုဂှ် သ္ဂောံဆဵုညာတ်ကေတ်ပ္ဍဲပါၚ်ဂၠံၚ် ကွာန်ကၟာဝက် (လၟုဟ် – ဒှ် ဍုၚ်ကၟာဝက်) ဂှ် ကူချပ်ဂွံလ္ပာ် ဒုဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲဟံသာ ကေၚ်လဴလဝ် စပ်ကဵုရဲဝါဒမဟာဂကူတံ ဖျေံအစဳအဇန်ပရေၚ်ၚိတ်ကမၠက်ဂကူ နဲတၟိမွဲရ။

Read More »