Categories
ပရိုၚ် လညာတ်ပါ်ပါဲ

မန်ညဳတှေ် သၞဖေက်

ဂလာန်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အဆက်က်ကေၚ်ဟီုလဝ်နွံ “မန်ညဳတှေ် သၞဖေက်” ညးညးအဲအဲ ကေၚ်မိၚ်လဝ် ကေၚ်ဟီုလဝ်သေဲသေဲရောၚ်။ သၞမန်ဂှ်ညးလဵုရော ယဝ်ရသၟာန်မ္ဂး “ရဲဟၟဲပၟိက်ကဵု မန်ညဳသာဂှ် သၞမန်ရဏောၚ်” ရဴသာ်ဝွံ ပ္ဍဲလိခ်ပရေၚ်ဏံ မိက်ဂွံသ္ဂး ဒုၚ်ထောံအရေဝ်ပၞၚ်ကိုပ်ကၠာရောၚ်။

အတိုၚ်လ္ၚပ်စိုတ်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ နွံပၟိက်ကဵုဓဝ်ညဳသာ၊ ပရေၚ်ညဳသၟဟ် ပံၚ်ကောံဒှ်မွဲဗော် လၟုဟ်ကောံကလိုအ်အာဟီုဂှ် တုဲကၠုၚ်သိပ်တမ်ပါ ၂၁ ဏံ ရဲဂွံကေၚ်တိုန်စိုပ်လဝ် ဒၞာဲ Royal Hinthar Hotel ဍုၚ်မတ်မလီုတေံမ္ဂး မုခ်ခဝါဇၟာပ်ညးအဲ ဗီုလဵုအီဂြာၚ်မံၚ်ညးသ္ကံ မိပ်စိုတ်အိုဟ်တၟိုဟ်ဒၟံၚ်ဂှ် ကလေၚ်စၟဳညာတ်အာမာန်ရောၚ်။

အသေအဟာန်ပရေၚ်ပံၚ်ကောံ ကေုာံ ဆက်မိတ်ယၟုဗော်တၟိ

ပ္ဍဲအသေအဟာန်ဏံ ဂလာန် ဥက္ကဌဗော်မန် နာဲတၠနန် ဟီုလဝ် “ ဗော်မန် ညံၚ်ဂွံဒှ်ကၠုၚ် လအ်ကဵုသၞာံ ကျာ်ဇၞော်အစာတၠ ကေုာံ ခမဳသၚ်တံဘိုၚ်ပညဳပညပ်ကၠုၚ်ကီု ကဵုကၠုၚ်လဝ် ကသပ်ဂၞန်နာနာကီု နတဲဘိုၚ်ကၠောန်လဝ် နာနာသာ်တံကီုဂှ် အဲဍိက်သ္ပဏာ စၟတ်သမ္တီ ဗွဲမဇြိုဟ်နက်တုဲ တၚ်ဏာဂုဏ် ဗွဲမလောန်ရကျာ်” ဂှ် ဂွံမိၚ်တုဲ စပ်ကဵုပရေၚ်ခမဳသၚ်မန်ဂမၠိုၚ် ဂစာန်ကၠုၚ်လဝ် ပရေၚ်ဗော်မန် ဂွံညဳသာ စပ္တံနူသၞာံ ၂၀၁၂တေံ ဒဵုကဵုစိုပ်လၟုဟ်ဏံဂှ်လေဝ် ကလေၚ်ဗှ်ဗၞုဟ်အာကီုရ။

ပရေၚ်ပံၚ်ကောံလၟုဟ် ဂွံအံၚ်ဇၞးစိုပ်အာတရဴဟီုဂှ် ခၟဳသၚ်တံသၟးဟွံက က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံကီု သီုကောန်ဗော် AMDP,MNP ၂ လပါ်ကီု၊ ဇြဟတ်ရာမညကီု ဂကောံထမံက်ရုပ်ရဴဒက်ပတန်ဗော် သ္ပစၞးကောန်ဂကူမန်တံကီု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံမဟာဇန်မန်ဂမၠိုၚ်၊ ပူဂဵုဆာန်ဂကူတံကီု ရဲပရိုၚ်မန်တံအ အခန်ညးကဵုညး လှေ်စှေ်ဒၞာဲအခိၚ်ဏံစိုပ်ဟဝါတုဲ ပရေၚ်ပံၚ်ကောံ ဗော်မန်ဂှ် အံၚ်ဇၞးအာ ဗွဲမအတိုၚ်ကၟိုဟ်ရ။

ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန် AMDP၊ ဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP၊ ဇြဟတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်(ဝါ) ဂကောံထမံက်ရုပ်ရဴဒက်ပ္တိုန်ဗော်သ္ပစၞးဂကူမန် ၃ သွာၚ်ဏံ ပံၚ်ကောံဒက်ပ္တန် “ဗော်မန်” တၟိမာန်ကၠုၚ်တုဲ လၟုဟ်ညးတံ စကၠောန်အာကမၠောန်ရောၚ်။ ဗော်မန်တၟိဏံ အကြာပွိုၚ်မွဲဂိတုဏံ သွက်ဂွံကော်ကောံဓရီု ကမ္မတဳဗဟဵုအလန်ပထမတုဲ ပရေၚ်ကမၠောန်ဌာန်ဂတဂှ် ညးတံဆက်ဖျေံအာဏောၚ် ဂးလဝ်ရ။

ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ(၁) နာဲလျးတၟးဟီုလဝ် ပ္ဍဲပေါဲသောၚ်ကလးလိခ်ပရိုၚ်ဂှ်တှေ် “စနူအခိၚ်လၟုဟ် အသေအဟာန်တုဲဒှ်အာဂှ် ဗော်တြေံ(AMDP, MNP) တံဟၟဲရပုဟ်၊ ကၠာဟွံဂွံကၠောန်အခန်ကၞာဏံဂှ် ညးစၞးဗော်သီုၜါလပါ်တံ အသေအဟာန်ပရေၚ်ပံၚ်ကောံဏံ ညံၚ်ဂွံစိုပ်ဒတုဲအာမာန် ဂစာန်ကၠောန်ကဵုလဝ်ရ၊ စနူတ္ၚဲယးတေံတုဲ ပရေၚ်ကမၠောန်ဌာန်ဂတတေံအဂှ် ဒးဆက်အာကဵု ဗော်မန်တၟိရဏောၚ်၊ ဗော်မန်တၟိဂှ် ဆက်ရေၚ်တၠုၚ်ဏောၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပရေၚ်ကမၠောန်အဓါန်ဂတတေံဂှ် ခြာဟွံလံ ကမ္မတဳဗဟဵုကောံဓရီုဏံတှေ် ညးတံဆက်ဖျေံအာကဵုသ္ဂုတ်သွာတ်ဏောၚ်” ဟီုလဴကလးလဝ်နွံရ။

အပ္ဍဲဖျေံအာပရေၚ်ကမၠောန်အဓါန်ဂတတေံမ္ဂး သၞောဝ်သ္ဇိုၚ်ဥပဒေဒက်ပ္တန်ဗော်မန် Mon Party ဂှ် ညံၚ်ဂွံသ္ပအာဒတန်ဗွဲမပြဟ်မာန်ကီု အပ္ဍဲဂှ်မ္ဂး တၚ်ရန်တၟံပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ပရေၚ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာအပ္ဍဲဗော်၊ မူဝါဒစေဝ်ပၞောန်ဗော် ခိုၚ်ၚ်ကၠိုက်က် ဂွံဖျေံအာမာန် ညံၚ်ဂွံဒှ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အာဂတပၠတရဴ ကောန်ဂကူမန်မာန်ဂှ် လကျှန်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဍိုက်က်ပေၚ်ၚ်မွဲ ဂစာန်အာရောၚ်ဂှ် စှေ်မံၚ်စိုတ်ရ။

တုဲပၠန်ဂၠံၚ်တရဴဗော်လးပၠးလဝ်ဂှ် ဒဵုကဵုကောန်ဗော်သ္ဇိုၚ်သၟဝ်အိုတ်တေံ ညံၚ်ဂွံကၠးမးကၠိုဟ်ခၠၚ် ပံက်အာတန်ဗတောန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် တ္ၚဲအခိၚ်ဇမၠိတုဲ ကၠောန်အာထေက်ညာတ်ရ။ မွဲအခိၚ်ဓဝ် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုပရေၚ်ဒက်ပ္တန်ဗော်တုဲ ဇၟာပ်ဒၞာဲပွိုၚ်ဍုၚ်ညးကဵုညး တန်ဗတောန်သၠုၚ်စရာဲကောန်ဗော်ဂမၠိုၚ်ကေုာံ Workshop ပံက်ဂမြၚ်သၠုၚ်လညာတ်နာနာ ကေုာံ ကမၠောန်ပတုဲဖဵုညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်တံဂှ် ပံၚ်တောဲကဵုမွဲကရောံ ဂကောံမဟာဇန်မန်နာနာတံတုဲ စေအ်အ်ပေါတ်တ် မ္ဒးကၠောန်အာထေက်ကီုရောၚ်။

ကောန်ဗော်ဂမၠိုၚ် ကၠုၚ်နူသွာၚ်တေံသွာၚ်ဏံ မၞိဟ်ညးမၞိဟ်အဲ အခိၚ်လၟုဟ်စောဲစပ်ဟီုဂးမံၚ်နွံကီုလေဝ် နကဵုတာလျိုၚ်ကမၠောန် အရာပတုဲဖဵုကောန်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ နတဲနဇိုၚ် ပံၚ်ကၠောန်မွဲကရောံမာန်ကၠုၚ် ဂၠိုၚ်ၚ်ကဵုအလန်မ္ဂး ပရေၚ်ဆာန်ကၟိန်ကောန်ဗော်ကဵုကောန်ဗော် ဇြိုဟ်နက်တိုန် ပရေၚ်ရှေ်သှေ်စွံအဲပရဲ လ္တူညးဇၞော်ညးဍောတ် ညးမွဲကေုာံညးမွဲဓဝ်ပတှေ်စှေ်စိုတ်ဂၠိုၚ်တိုန်တုဲ ပရေၚ်ညဳသာအပ္ဍဲဗော်ဂှ် ပဵုတုဲခိုၚ်ဗိုန်တိုန်ဏောၚ် ညာတ်ရ။ နူဂှ်မွဲကဆံၚ် ဗော်ကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တံဂှ်လေဝ် ညံၚ်မွဲဖျုန် ဒှ်ကၠုၚ်မာန်ရောၚ် စၟဳစကီုရ။

ပ္ဍဲကဵုပေါဲသောၚ်ကလးလိခ်ပရိုၚ် တ္ၚဲဆက်မိတ်ယၟုဗော်တၟိဂှ် ညးအခေါၚ်ဟီုဂးနွံ ကမ္မတဳရေၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာဗဟဵု နာဲလျးဟံမန် ဂှ်တှေ် “ဗော်မန်ပိုဲတုဲတုဲတေံတှေ် စွံပဓါန်စကဵုမာဲကောန်ဂကူမန်ပိုဲဟေၚ်ရ၊ ဂကူတၞဟ် ကၠုၚ်စုတ်ကဵုပိုဲမာဲညိဂှ် ဆလံမှ ကေၚ်ဟွံစန်ဒက်ကၠုၚ်ဟၟဲလးလးပုဟ်၊ ပတေဟ်မာဲကောန်ဂကူမန်ဇကု စှေ်ကၠုၚ်ပရေၚ်စန်ဒက် အကြာကောန်ဂကူမန်ဇကုသၟးရ၊ ဆဂး ဂတဏံ ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၂၀ ဏံမ္ဂး ဆန္ဒ မာဲကောန်ဂကူမန်ပိုဲသၟးဟွံသေၚ် မာဲကောန်ဍုၚ်အရၚ်ပိုဲလေဝ် ပိုဲညံၚ်သ္ဂောံဂွံ၊ ညံၚ်ဂွံပတှေ်ဗော်ပိုဲမာန်ဂှ် ပိုဲဒးစှေ်စန်ဒက်အာ” သောၚ်ကလးဟီုဂးဏာလဝ်ဂှ် မတ်ပိုဲညးတံ ထောၚ်တၟးအာမွဲသာ်ကီုရ။

ဟိုတ်ဂှ်တုဲ အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ပိုဲဏံ ဗော်မန်ဂှ် ဗော်ဇြဟတ်ဇၞော်အိုတ် ညံၚ်ဂွံဒှ် ဒးသၠုၚ်ပတိုန်အသိၚ်အလိုန်ဏောၚ်။ ပေါဲရုဲမာန်ဂတဏံပၠန် မာဲမန်သၟး မန်တံလ္ပပတေဟ်ကေတ်ညိ၊ ပ္ဍဲတွဵုရးမန် တန်တဴမံၚ်စံၚ်မွဲစွံ မာဲကောန်ဂကူတၞဟ်ဟ် ကောဒေံမပ္တံ ဗမာ၊ ကရေၚ်၊ ပအိုဝ်၊ ကြုက်၊ ဂလာတံလေဝ် ညံၚ်သ္ဂောံဂွံ ပရေၚ်ထံက်ဂလာန်မာန် ဒးဖျေံအာ ပရေၚ်စန်ဒက်ကီုရောၚ်။

ဒၞာဲဗော်မန်တုဲတုဲကၠုၚ်တေံ ဟွံကေၚ်ပြိုၚ်လဝ်မာဲ၊ ပြိုၚ်မာဲလေဝ်ကျကၠုၚ်လဝ် ဒၞာဲဗီုလတူဍုၚ်မတ်မလီုကေုာံ လပါ်ဒေသသၟဝ်ကျာတွဵုရးဍုၚ်မန်တေံလေဝ် ညးစၞးဗော်မန်တံ ဗီုလဵုဂွံဖျေံအာသ္ဇိုၚ် ပရေၚ်စန်ဒက်မာန်၊ သာ်လဵုဂွံဇၞးမာဲမာန်၊ ပ္ဍဲဂကောံအလဵုအသဳမန်ဂှ် ဝန်ဇၞော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဂကူဗမာ၊ ကရေၚ်၊ ပအိုဝ်တံ နူကဵုညးစၞးဗော်မန်တံ ညံၚ်ဂွံဒုၚ်ရုဲစှ်ဇၞးမာဲမာန် မ္ဒးကူချပ် ဒးဖျေံအာဗီုကီုရောၚ်။

သရောပ်မ္ဂး အပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲဏံ ဗော်ဇြဟတ်ဇၞော်ၜါ NLD ကီု USDP ကီုဂှ် အခိၚ်လၟုဟ်ဏံ ပရေၚ်ထံက်ဂလာန်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ အောန်စှေ်ကၠုၚ်မံၚ်ဂှ် ညးညးအဲအဲ ဂွံမိၚ်ညာတ်မံၚ်သေဲသေဲ၊ သွက်ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၂၀ ဏံ အကာဲအရာတၠုၚ်လအာဗော်ဇၞော် ၂ ဗော်ဏံ ဟွံခိုဟ်ကွေံကွေံတုဲ နကဵုဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် ဒၞာဲဒေသညးကဵုညး ညံၚ်ဂွံဇၞးမာဲဂှ် နူအခိၚ်လၟုဟ် ဗွဲမဇိပ်ဂၠိပ်ဍိုဟ်ကေက် ပလေဝ်ပလေတ်စလဝ် ထေက်ရောၚ်။ မန်ပိုဲလေဝ်ဒှ်မွဲဗော် အကာဲအရာတၠုၚ်လအာအနာဂတ်တေံ ခိုဟ်ဗွဲမလောန်။ ဟိုတ်ဂှ်တုဲ အတိုၚ်လက်ျှန်ဂကူမန်မ္ဂး နွံဂကူမွဲ လိခ်ပတ်မွဲ အရေဝ်မွဲ လၟုဟ်ဗော်မွဲဟေၚ် ညဳသာကၠုၚ်ရဒှ်တုဲ “မန်ညဳတှေ် သၞဖေက်” ရောၚ် မိက်ဂွံသ္ဂး။

Categories
ပရိုၚ် လညာတ်ပါ်ပါဲ

ဒြဟတ်ပၠန်ဂတးတံဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံရောၚ် ပ္ဍဲကဵုပေဲါဆက်မိတ် လိက်နာဲဆာန်ထေက်ဟီု

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၁၈) ဂိတုအဝ်ဂါတ်၊ အဃောကၠောန်ဗဒှ် ပေဲါဆက်မိက် လိက်အုပ် ‘ဗှ်သၞာလောန်ရ၊ တၠၜိုပ်ထဝ်’ နကဵုဘာသာဗၟာ ‘ရွှေဟင်္သာသို့ အလွမ်းများစွာဖြၚ့်’ ဂှ် နကဵုအာစာကၞေဟ် ဓမံက်ထ္ၜးလဝ် ပရူက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပၠန်ဂတးတံသၟးဟွံသေၚ် သီုကဵုပရူညးဍုၚ်ကွာန် ထံက်ပၚ်လဝ် ဗော်ပၠန်ဂတး ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတုဲ ‘ဒြဟတ်ပၠန်ဂတး’ ဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံရောၚ် အာစာကၞေဟ် နာဲဆာန်ထေက်ဟီုရ။

ပေဲါဆက်မိတ် လိက်အုပ်ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ပ္ဍဲကဵု ဟေဝ်ဒါရာမည ဍုၚ်မတ်မလီုတုဲ သၟာလိက်ပတ်တံကီု၊ အာစာကၞေဟ်တံကီု၊ သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ လၟိဟ်ဗၞတ် (၁၅၀) တိုန်စိုပ်ကီုရ။

ပ္ဍဲကဵုပေဲါဆက်မိတ်ဂှ်မ္ဂး အာစာကၞေဟ်မန်ဂမၠိုၚ် မပတံကဵု နာဲဆာန်တိ (မာန်ဏီ)၊ နိုၚ်ယျေဝ်ဇဝ် တံတိုန်စိုပ် ဟီုဂလာန် ပါ်ပဲါ လတူလိက်အုပ် မချူလဝ် ဘာသာဗၟာ စပ်ကဵု ပရူပရာ ပရေၚ်ချဳဒရာၚ် သွက်ဗၠးၜးဂကူ နူကဵု ဘဝတက္ကသိုလ် စဵုကဵု လုပ်အာတိဍာ်ပၠန်ဂတးရ။

အတိုၚ် နာဲဆာန်တိ ဟီုမ္ဂး “နူကဵုအခိၚ်ကွးဘာတက္ကသိုလ်တေံရ တီညာတ်မံၚ် နာဲဆာန်ထေက် ချဳဒရာၚ်ပရေၚ်ဂကူ မွဲစွံတုဲ စဵုကဵုစိုပ်တိပၠန်ဂတးလေဝ် ယိုက်ဂၠေၚ်တာလျိုၚ်ပရေၚ်ဂကူမွဲစွံ၊ ဟိုတ်နူကဵု လိက်ကၞပ် နာဲဆာန်ထေက်တုဲ က္လေၚ်ဗှ်ဗၞုဟ်အာ အခိၚ်အတိက်တေံရောၚ်” ဂးရ။

လိက်အုပ် ‘ဗှ်သၞာလောန်ရ တၠၜိုပ်ထဝ်’ ဂှ် ချူလဝ် ဆၜိုတ်တၚ်နၚ် ဝၚ်ဒဒှ်တတ်ကၠောံသၟးဟွံသေၚ် ဒုၚ်သဇိုၚ် လတူတၚ်နၚ်တုဲ ဗွဲတၟေၚ် နကဵုဗီုပြၚ် ‘သုတရသ’ ချူလဝ်ရောၚ် အာစာကၞေဟ်တံ တုပ်စိုတ်ရ။

အာစာကၞေဟ် နာဲဆာန်ထေက်လေဝ် သာ်လဵု ညးကေတ်အခိၚ်တုဲ စပ္တံ ချူကၠုၚ်လိက်ဝွံကီု၊ စပ်ကဵုတၚ်နၚ်တံဂှ် ဒးက္လေၚ်ခဍာံနွံတုဲ တက်ကျာကဵု ညးဇၞော်ဇၞော် ပ္ဍဲကဵုအကြာကွာန်ကီု၊ ညးမတီလဝ် ပရူဒဒှ်တံကီု ဒးက္လေၚ်ခဍာံရ။ လိက်အုပ်ညးဂှ် တံၚ်ဓဇက်ချူလဝ် နူကဵု ဘဝညးဍောတ်တ် စဵုကဵု ဘဝကွးဘာတက္ကသိုလ် မချဳဒရာၚ် ပရေၚ်လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် နူကဵု စိုပ်ကၠုၚ်တိပၠန်ဂတးရ။

ပ္ဍဲကဵုမွဲဒမြိပ်ဘဝညး မဒးက္လေၚ်ဗှ်ဗၞုဟ်လဝ် တၚ်နၚ်တံတုဲ ချူလဝ် ပရူပူဂဵု သာမည မပ္တံကဵု ညးဍုၚ်ကွာန် ပလံၚ်ပုၚ် ပလံၚ်သွ ထ္ၜးဍာန် သွက်ရဲပၠန်ဂတးတံလေဝ် နွံတဴ တၟာဂလိုၚ်ရောၚ်။ လတူ ပရူက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တံဂှ် ၜိုတ်ညးတီ က္လေၚ်လဴ က္လေၚ်ချူလဝ်နွံရ။

နာဲဆာန်ထေက် (MNA)

အတိုၚ် အာစာကၞေဟ် နာဲယျေဝ်ဇြဝ် ဟီုမ္ဂး လိက်အုပ် ‘နာဲဆာန်ထေက်’ ဂှ် ဒှ်လိက်ဝၚ်ပၠန်ဂတး သွက်ဂကူမန်တံရောၚ်။ လိက်အုပ် ဗီုဏံဂှ် သွက်ဒတောဝ်တၞောဝ်တၟိတံ ဒှ်လိက်ခိုဟ် မွဲရောၚ်၊ ပရူပရာတံဂှ်လေဝ် စပ်ကဵု ပရူက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ညးဍုၚ်ကွာန်တံသၟးဟွံသေၚ် ပရူညးဍုၚ်ကွာန်တံ ပါတၟာဂလိုၚ်ရောၚ်။

ပ္ဍဲကဵုဂကူမန်ဝွံ ပ္ဍဲကဵုခေတ်လက္ကရဴဏံမ္ဂး လိက်ဝၚ်တံဂှ် အောန်စှေ်ကၠုၚ်တုဲ အကြာဏံ လိက်တိတ်ကၠုၚ်တံဂှ် လိက်အာစာဖေတိၚ်ဇြာ နကဵုဘာသာဗၟာ “ဥက္ကဌကြီး နိုၚ်ရေႊကျၚ်၊ တော်လှန်ရေးသမား မွန်ကျောၚ်းသား” ၊ လိက်အာစာပါန်သာ ဘာသာဗၟာ “မွန်တော်လှန်ရေးဖြစ်စဉ်သမိုၚ်း” ၊ လိက်ဥက္ကဌနာဲၚိုဲတိၚ် “နိုၚ်ၚံရေးဖြတ်သန်းမှုခရီးလမ်း” တံ ပါလုပ်ကီုတုဲ ဘာသာအၚ်္ဂလိက်ဂှ် နူကဵုတၠပညာဝၚ် Dr. Ashley South မချူလဝ် Mon Nationalism and the Civil War in Burma တံ နွံရောၚ် နူကဵု အာစာနာဲယျေဝ်ဇြဝ် ရိုဟ်ထ္ၜးကီုရ။

ပ္ဍဲကဵုပေဲါသောၚ်ကလး လိက်ပတ် သ္ကုတ်လက္ကရဴ နကဵုအာစာကၞေဟ် နာဲဆာန်ထေက် က္လေၚ်သောၚ်ကလး ပရူတၚ်နၚ် ပ္ဍဲကဵုလိက်အုပ်ဂှ်တုဲ ညးဂမၠိုၚ်လေဝ် ကဵုကသပ်ရ။ နကဵုယၟုလိက်အုပ်ဏံ သွက်ဂွံဆက်ချူအာ ကၞပ်ဒုတိယ၊ ကၞပ်တတိယ နွံရောၚ် အာစာကၞေဟ် နာဲဆာန်ထေက် ဟီုရ။

Categories
ပရိုၚ် လညာတ်ပါ်ပါဲ

JMC-S ကဵု တၚ်ဆိုအ်ဗ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ

ကၠာဟွံဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒိုအ်ပန်ပှော်အလုံဍုၚ်က္ဍၚ်ဂှ် ညးဇၞော် အလဵုအသဳ၊ ဒပ်ပၞာန်တံ ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ သဳကၠဳကၠုၚ်လဝ် ပြေပြံၚ်စှေ်ဗီုညံၚ်ၚ်ဒှ်ကၠာလေဝ် အခါထ္ပက်ကၠုၚ်စၟတ်တဲ ကွေံကွေံဂှ် ဟွံစၟဳလဝ်မွဲသာ် ဒးဆဵုဂဗကၠုၚ်ကဵု တၚ်ဆိုအ်ဗ သာ်ဝွံ ဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲထဝ်မန် ဂးရ။

“လက်ထက်သမ္မတဥူတိၚ်သိၚ်တေံ သ္ပသမ္တီကဵုလဝ် ဒၞါဲဗ္ဒဝ်ၜါတၞံ၊ ဒဵုကျာ်တံဂှ် သၞာံအာဏံ ဒပ်ပၞာန်လုပ်သီကေတ်တုဲ ဟွံက္လေၚ်ပအပ်ဏီဖိုဟ်၊ မွဲတၚ်ပၠန် ပ္ဍဲတွဵုရးကရေၚ်ကဵု ရးတနၚ်သဳတေံ ဒပ်ပိုဲနွံဒၟံၚ်ကီုလေဝ် ဟွံကဵုအခေါၚ် ပါလုပ် ပ္ဍဲ JMC-S ဒၞါဲတံဂှ်ပုဟ်၊ ပ္ဍဲ JMC-S တွဵုရးမန် မွဲဒၞါဲဂှ်ရ ကဵုအခေါၚ်ပါလုပ်၊ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲကိစ္စဏံလေဝ် ဒဵုတ္ၚဲဏံ ဆိုအ်ဗမံၚ်ဖိုဟ်” ဥက္ကဌ နာဲထဝ်မန် ဂးရ။

ဟိုတ်နူဟွံဂွံအခေါၚ် ပါလုပ် ပ္ဍဲ JMC-S တွဵုရးကရေၚ် ကဵု ရးတနၚ်သဳတံဂှ်ရ ပ္ဍဲကမ္မတဳပံၚ်တောဲ မၚ်ရံၚ်အရာဒိုအ်ပန်ပှော် JMC-S တွဵုရးမန်ဂှ်လေဝ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟွံလုပ်ရောၚ်ဂှ် ကမ္မတဳရေၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာဗဟဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်ရ။ ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲမ္ဂး က္လေၚ်ပအပ်ကဵု ဗ္ဒိုပ်ဗ္ဒဝ်ၜါတၞံ ကဵု ဗ္ဒိုပ်ဒဵုကျာ် မၞုံပ္ဍဲဂၠံၚ်ကွဳစက် ဇြပ်ဗု-ကျာ်ပိဏောၚ် ဟီုလဝ်ဂှ်လေဝ် ဟွံဒှ်ကၠုၚ်တုဲ ဆက်ခက်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်။

Caption-ဂအုပ်က္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်စဵုဒၞါဒပ်ပၞာန် ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ တက်လဝ်ဗီုစၟတ်သမ္တီမွဲစွံ (Facebook)

အတိုၚ်လိက်စၟတ်သမ္တီ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂွံလဝ်ဂှ်မ္ဂး ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အဃောထ္ပက်စၟတ်တဲ Bilateral Agreement အဆံၚ်တွဵုရး/ အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၂ လက်ထက်သမ္မတတိၚ်သိၚ်တေံဂှ် ဒ္တန်ဒပ်သွက်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သ္ပသမ္တီကဵုလဝ်ဗဗွဲသၞောဝ် ၁၈ ဒၞါဲတုဲ ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဂှ် ၁၂ ဒၞါဲ၊ ပ္ဍဲတွဵုရးကရေၚ် ၅ ဒၞါဲ၊ ပ္ဍဲရးတနၚ်သဳ ၁ ဒၞါဲရ။

ဒးတြးကဵုညိမ္ဂး ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန် MNLA နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဖျေံသဇိုၚ် ချဳဒရာၚ်မံၚ်ဂှ် တံဒပ်လၟိဟ် (၁) နွံပ္ဍဲကွာန်ကွိက်ခွိ စၞောန်ဗီုတိ (S-703 317) ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် တွဵုရးကရေၚ်။တံဒပ်လၟိဟ် (၄) ကွာန်ခအံၚ်ကြေဟ် စၞောန်ဗီုတိ (S-509 024) ပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက် တွဵုရးကရေၚ်။ တံဒပ်လၟိဟ် (၅) ကွာန်ဗလးဒုန်ဖါ် စၞောန်ဗီုတိ (D-275 057) ပွိုၚ်ဍုၚ်ပါ် ကျာ်ပိ (ပယျဵုသေံ) တွဵုရးကရေၚ်။ တံဒပ်လၟိဟ် (၂) ကၞောတ်ကြုၚ်ကၚ် (J-180 545) ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု ရးတနၚ်သဳ။ တံဒပ် လၟိဟ် (၆) ပဇောပ် (ဇရေၚ် Prachuap Khiri Khan ပယျဵုသေံ) ခရိုၚ်ဗိက် ရးတနၚ်သဳ ဆက်ပ္ညဳမံၚ်ဖိုဟ်တုဲ တံဒပ်တံဂှ် နွံဂၠိုၚ်နူ ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏီ ဂွံဆဵုကေတ်။

“ပ္ဍဲတွဵုရးကရေၚ် ကဵု ရးတနၚ်သဳတေံ ဒပ်ပၞာန်မန်ပိုဲနွံမံၚ်၊ ဒပ်ပၞာန်မန်ပိုဲ သွက်ဂွံဖျေံသဇိုၚ်ဂှ် တုပ်လဝ်စိုတ် နူဒိုအ်ပန်ပှော် သၞာံ ၁၉၉၅ တေံရ။ ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တံလေဝ် နွံဂၠိုၚ်အိုတ်ပၠန်၊ဒၟါနူဂှ်ရ ညံၚ်သ္ဂောံဂွံ အခေါၚ်ပါလုပ် ပ္ဍဲJMC-S တွဵုရးကရေၚ်ကဵုရးတနၚ်သဳဂှ် ပိုဲအာတ်လဝ် အရီုဗၚ်ကမ္မယှေန် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် PC ကီုရ” သာ်ဝွံ ကမ္မတဳဗဟဵု နာဲအံၚ်မ္ၚဵု နွံကဵုအခေါၚ်ဟီုဂး နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဂး။

ဗွိုၚ်ဒ္တန်ဒပ်တံဏံဂှ် ဒုၚ်လဝ်သဇိုၚ်ကဵု တၚ်တုပ်စိုတ် Gentleman Agreement ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကဵု အလဵုအသဳ နဝတတံ တုပ်လဝ်စိုတ် ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် သၞာံ ၁၉၉၅ တေံတုဲ ပ္ဍဲလက်ထက် သမ္မတဥူတိၚ်သိၚ်ဂှ် က္လေၚ်ထပ်သ္ပဒ္တန် Update ပၠန်ရ၊ ဒၟါနူဂှ်ရ ပ္ဍဲဒၞါဲကောန်ဂကူမန်တံနွံဂၠိုၚ် လ္ပာ်တွဵုရးကရေၚ်ကဵု ရးတနၚ်သဳတံဂှ်မ္ဂး ဒပ်ပၞာန်မန် (ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ) တံ တန်တဴကၠုၚ် ဗွဲမလုပ်ကဵုသၞောဝ် ပွိုၚ် ၂၀ သၞာံပြၚ် ဒဵုကဵုတ္ၚဲဏံဖိုဟ်ရ။

အတိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေအုပ်ဓုပ်ဍုၚ် ကၠာတေံမ္ဂး ကၠာဟွံထ္ၜုတ်ကဵု တွဵုရးကရေၚ်ကဵု ရးတနၚ်သဳလၟုဟ်ဏံ ပ္ဍဲဒေသတံဂှ် ဍုၚ်/ကွာန် ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ သ္ပကၠုၚ်ဒတဴ နကဵုယၟုယၟာ ဌာန်ဒတန်ဗတ်မန်တုဲ ဒပ်ပၞာန်မန်တံ ချဳဒရာၚ်မံၚ်ဂှ် ယဝ်တၟော် စနူအခိၚ်ပၠန်ဂတးတၟိတၟိတေံမ္ဂး လအ်ကၠုၚ် ရ၀ သၞာံပြၚ်ရဏောၚ်။

ဗီုဂှ်ကီု ဗော်ကရေၚ် KNU ဒှ်မဟာမိတ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲတွဵုရးကရေၚ်သၟးဟွံက ဒၞါဲကောန်ဂကူကရေၚ်တံသ္ပဒတဴ ပ္ဍဲတွဵုရးမန်၊ ရးတနၚ်သဳ ကေုာံရးဗဂေါတေံဂှ်လေဝ် ဖျေံသဇိုၚ် ချဳဒရာၚ်မံၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ကီုရ။ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲ ဗော်ကရေၚ် KNU ဂွံ အခေါၚ်ပါလုပ် ပ္ဍဲကမ္မတဳပံၚ်တောဲ မၚ်ရံၚ်အရာဒိုအ်ပန်ပှော်(JMC-S) တွဵုရး/ ရးဒေသဇၞော် ပ္ဍဲကရေၚ်၊ မန်၊ ဗဂေါ၊ ရးတနၚ်သဳ ၄ ဒၞာဲရ။
ညံၚ်ကရေၚ်ဂွံဂှ် မုဒှ်မန်ဟွံဂွံရောမ္ဂး ကမ္မတဳပံၚ်တောဲ မၚ်ရံၚ်အရာဒိုအ်ပန်ပှော် အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ် (JMC-U) ဂှ် ဟွံလ္ၚတ်လဝ် ဟွံတီလဝ် ဒဒှ်ဍာံဍာံ သဇိုၚ်ဒေသ ဒပ်ပၞာန်ဗော်ဍုၚ်မန်တုဲ ဒှ်ကၠုၚ်သာ်ဏံဟာ (ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ်) သ္ပပဝ်လဇြဳတုဲ ဟွံကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပါလုပ် ပ္ဍဲ JMC-S တွဵုရးကရေၚ် ကဵု ရးတနၚ်သဳရောၚ် ညာတ်ကေတ်ဂွံကီုရ။

“လ္ပာ်အလဵုအသဳ ဟီုဂှ် ပ္ဍဲ JMC-S တွဵုရးမန်ဂှ်ရ ပါလုပ်ညိ ဟီုလဝ်သာ်ဏံ။ ဆ္ဂး ဗော်မန် (NMSP) ဂှ် မိက်ဂွံပါလုပ် သီုပ္ဍဲကရေၚ်ကဵု ရးတနၚ်သဳကီု။ အလဵုအသဳ ထ္ၜးဟိုတ်ဂှ် New Mon State Party ဂှ် ဒပ်ညးတံဍာံဍာံဂှ် နွံပ္ဍဲတွဵုရးမန်ရဏောၚ်ပအ်။ ဗီုလဵုဒှ်ရောတှေ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဂှ် ဟီုလဝ်လေဝ် ဟွံမွဲပုဟ်။ နကဵု JMC-S ပိုဲဂှ် ကိစ္စတံဏံတှေ် ပိုဲ သီု ၂ လပါ်ဏံရ ဒးပ္တိုန်ထ္ၜးမံၚ်ကဵုလ္တူတေံဖအိုတ်ရဏောၚ်။ မုဒှ်ရောတှေ် ဣဏံဂှ်ကိစ္စကဏ္ဍပဝ်လဇြဳဏောၚ်။အေဇှ်လေဝ် ဟွံပြေပြံၚ်မ္ဂး ပ္ဍဲ JICM ကောံဓရီုသဳကၠဳ ပ္ညဳပ္ညပ် အရာဓမံက်ရုပ်ရဴ NCA တေံရ ဒးသဳကၠဳဏောၚ်” ဒံက်တာယှိုဲခါ ညးအုပ်ကာ (၁) JMC-U ဂးရ။

JMC မ္ဂးဂှ် သွက်ဂွံမၚ်ရံၚ် အရာဒိုအ်ပန်ပှော်သၟးဟွံသေၚ် သီုဒှ်စက်ယန် အရာဒက်ပ္တန်ဓဝ်ပတှေ် ညးၜါလ္ပာ်တံဏောၚ်တုဲ စပ်ကဵုပရေၚ်ဒိုအ်ပန်ပှော်မ္ဂး ပေါဲဆဵုဂဗသဳကၠဳကဵုညးဍုၚ်ကွာန် ညးကဵုညးလေဝ် နွံမံၚ်ကီုဏောၚ် ဒံက်တာယှိုဲခါ ဂး။

ဆ္ဂး စပ်ကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ NCA တုဲ ပ္ဍဲဒေသကောန်ဂကူမန်တံနွံဂၠိုၚ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မပ္တံကဵု မုဟ်ဍုၚ်၊ ရေဝ်၊ ပံၚ်တံဂှ်မ္ဂး ဂကောံ JMC-S တွဵုရးမန် ဗက်ကၠောန်သ္ပ ပေါဲသောၚ်က္လးကဵုညးဍုၚ်ကွာန် အခိၚ်ကၠေတ်တ်ကီုလေဝ် နဒဒှ်ကၟုဲမွဲ ညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ညံၚ်ဂွံပါလုပ်ကီုဂှ် ကော်ဘိက်ကၠုၚ် ဟွံမွဲလးလးတုဲ ရံၚ်လ္တူဏံမ္ဂး ကိစ္စဒက်ပ္တန်ဓဝ်ပတှေ်ညးသ္ကံဟီုဂှ် ဒှ်မာန်ဟာ သွက်ဒးသၟာန်နွံရ။

“ပ္ဍဲအရာဓမံက်ရုပ်ရဴ NCA ဂှ် အခက်ခုဲ နွံသာ်လဵုကဵုဒှ်၊ ဒးသ္ပသမ္တီ ဒးယွံသွံညးသ္ကံဏောၚ်၊ ဒးပ္ညဳဏောၚ်၊ ညံၚ်ဂွံပြေပြံၚ်ဂှ် ဒးပ္ညဳညးသ္ကံဏောၚ်၊ စကာကေတ်ကဵုဇြဟတ်ဟွံဂွံပုဟ် နမပ္တံသာ်ဏံ ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ယေန်သၞာၚ်တၟိတုဲ သွက်ဂွံဂွံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဂှ် ဂစာန်လွဳအာမွဲစွံစိုအ် သ္ပဏာသန္နိဋ္ဌာန်” ဂလာန်ဏံ ပ္ဍဲဂိတုမေ ၉ တုဲကၠုၚ်ဏံ ကၠောန်သ္ပလဝ် ကောံဓရီု ဂကောံပၠတရဴ လၟေၚ်ကမၠောန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (PPST) ပ္ဍဲဍုၚ်ဇၚ်မာဲ ရးဍုၚ်သေံတုဲ သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော် မူတူသေဖဝ် ဥက္ကဌဗော် KNU ဟီုဏာပ္ဍဲဂလာန် ဆက်မိတ် ပံက်ပေါဲကောံဓရီုရ။

NCA ဂှ် ဂကောံညးကဵုညး ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု Bilateral တုဲ ပ္ဍဲအဆံၚ်အလုံမွဲကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ ကေုာံဒပ်ပၞာန် အလဵုအသဳရ၊ ဒၟါနူဂှ်ရ သွက်ပိုဲဂွံပံၚ်ဗ္စပ်ညးသ္ကံဂှ် တၚ်ဒတဴလိုၚ်ညးကဵုညး ကေတ်နၚ်အိုတ်တုဲ ကၠုၚ်ဗကိတ် ကၠုၚ်ဂၠာဲသွဟ် လညာတ်ဂအုံမွဲ ပ္ဍဲကောံဓရီုဏံရ။ အရာတုပ်ညးသ္ကံဂှ် တောဲကၠောန်အာမွဲစွံ၊ အရာဟွံတုပ်ဏီတံဂှ် ဒးပါ်ကၠောန်အာညးသ္ကံကၠာဏောၚ် သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော် မူတူသေဖဝ် ဂးရ။
“ၜိုတ်အဲတီဂှ်တှေ် ဒပ်ပၞာန်ဂှ် ဆၜိုတ်ဖျုန်လိက် NCA ချူလဝ်ဂှ်ရ ဍေံတံရပ်လဝ် ဒှ်မံၚ်ဗီုဂှ်၊ အရာမိက်ဂွံဓမံက် ရုပ်ရဴတှေ် ဓမံက်ဏောၚ်၊ ဟွံမိက်ဓမံက်ဂှ်တှေ် ဟွံဓမံက်ပုဟ်၊ မွဲပၠန် Bilateral Agreement သဳကၠဳလဝ်ကၠာတေံ နွံမံၚ်ဏောၚ်၊ အေဇှ်လေဝ် လုပ်အဝေါၚ်ညံၚ် NCA ကီု တုပ်လဝ်စိုတ် သီုၜါလ္ပာ်ဏောၚ်၊ ဆ္ဂး အေဣဂှ်ဂှ် လ္ပာ်ဍေံတံ (ဒပ်ပၞာန်) ဟွံဓမံက်ရုပ်ရဴပုဟ်” သာ်ဝွံ ဥူအံၚ်ဒူညိၚ် ဒါရာ်တာ Institute ပရေၚ်ကတ်လ္ၚတ် မူဝါဒ ကေုာံမဟာဗျူဟာဗၟာ သ္ၚဳဂၠိပ်ထ္ၜးရ။

ဥပမာ-အတိုၚ် Bilateral Agreement မ္ဂး ၜိုန်တုပ်လဝ်စိုတ်ကဵု ဗော်တဴတက်ကရေၚ်ဍာဲ KNPP နွံဒၟံၚ်ကီုလေဝ် ဒၞါဲဘာတန်ဗ္တောန် KNPP ကဵု ဒၞါဲလ္ၚဵုလ္ၚဵု ဒပ်ပၞာန်က္လေၚ်သီကေတ်ဏောၚ် ကဵုကၠုၚ်ရမျှာၚ် အမိၚ်ပၞာန် (ရာဇာသာန်) ဂှ်လေဝ် ကေၚ်နွံကၠုၚ် ဥူအံၚ်ဒူညိၚ် ထံက်ထ္ၜးရ။

ရံၚ်ကေတ်ကာလလၟုဟ်မ္ဂး သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ကၟိန်ဍုၚ်- ကောံဓရီုပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အခိၚ်အခါ ဒးကၠောန် ၜိုန်နွံဒၟံၚ်ကီုလေဝ် စိုပ်အခိၚ်ရဂှ် ကၠောန်သ္ပဟွံမာန်ဏီ၊ ပ္ဍဲတိဍာ် KNU ဂှ်လေဝ် ဒပ်ပၞာန် ချဳလုပ်ထ္ပက်ပၞာန်၊ ကံၚ်ဇြဳက္လေၚ်ပ္တန်ရးသေံ RCSS ကဵု ဗော်ဗၠးၜးရးရခေၚ်တံ ၜိုန်မိက်ဂွံကၠောန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကောန်ဂကူ ညးကဵုညးကီုလေဝ် ကၠောန်သ္ပဟွံ (ဟွံဂွံကၠောန်) ဂှ် ဒှ်တၚ်ဆိုအ်ဗဇၞော်ဇၞော် လတ်တ်ဖတ်တ် အကြာ အလဵုအသဳ၊ ဒပ်ပၞာန် ကဵု ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲတံရဏောၚ်။

ပြသၞာ က္တဵုဒှ်ဒၟံၚ် အကြာဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳ ကဵု ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဒိုအ်လဝ်ပန်ပှော်တံဂှ် ပြသၞာဍောတ်တ်သောဲသောဲ လဝ်ကဵုဒှ်ကၠာရ ဍေံဓရိုဟ်ပလံၚ်ဏာ ညံၚ်ဂွံက္လေၚ်ဒှ် ပဋိပက္ခလွဟ်သၟး ဟွံက၊ နူအရာသောဲသောဲဗြဲဗြဲ မုဟွံသေၚ်မွဲသာ်ဏံရ ပလီုပလာ်ဓဝ်ပတှေ်မာန်မံၚ်ဏောၚ်တုဲ က္လေၚ်ပလံၚ်ဏာ အကာဲအရာ ပဋိပက္ခလွဟ်တေံမာန်မံၚ်ဏောၚ် သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ပၞာန် သဝ်အိုၚ်ဇြက်ဖဝ် ဒုဥက္ကဌ JMC-U ဟီုလဝ် ပ္ဍဲကောံဓရီု ကမ္မတဳပံၚ်တောဲ မၚ်ရံၚ် အရာဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ် မရနုက်ကဵု ၁၆ ဝါဂှ် မိက်ဂွံကဵု က္လေၚ်ဂွံသတိရ။

ဒှ်သာ်ဂှ်ရ လၟုဟ်မ္ဂး ဂကောံ EAOs (၁၀) ဂကောံ ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲတံ ဟွံစၟဳမွဲသာ် ဒးဆဵုကၠုၚ် အရာဆိုအ်ဗ နာနာသာ်တုဲ ဂကောံ EAOs ဟွံဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ သှေ်မံၚ်ၜိုတ်ကဝက်ဏီတံ သ္ဂောံပါဗက် ကရောံတရဴဂၠံၚ် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဗၟာဏံကီုဟီုဂှ် ဒှ်အရာ ဒးဇြိုၚ်စိုတ်မွဲတုဲ “သွက်ဂွံပလေဝ်သၞောဝ်ဥပဒေ ၂၀၀၈” ဂှ်လေဝ် လက်ထက်အလဵုအသဳ NLD ဏံ ဒှ်ဟွံလောဲ သ္ၚောဲမံၚ်ဏီဏောၚ် ညာတ်အာရအဴ။
နိဿဲ-
-ဂလာန်သၟာန်သၟုက်
-ပရိုၚ်ဂမၠိုၚ်
-လိခ်စၟတ်သမ္တီဂမၠိုၚ်

Categories
ပရိုၚ် လညာတ်ပါ်ပါဲ

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကြပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ယျဟာ

သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ်ဂှ် အပ္ဍဲဗော်ဇကုကီု၊ ပ္ဍဲဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ကီု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP ဂစာန်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်

Categories
ပရိုၚ် လညာတ်ပါ်ပါဲ

ပသောၚ်က္ဍၚ်ထုဲက္ဍၚ် ဂၠာဲသွဟ်ဝါတ်ကၠုၚ် ပုစ္ဆာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်

ရန်ကဵုဓဝ်ညဳသာ အလုံကောန်ဂကူမန်တုဲ ဗော်သ္ပစၞးဂကူလုပ်ကဵုသၞောဝ်မွဲဗော်ဟေၚ် ညံၚ်ဂွံမံက်ဂှ် ဂိတုဂျာန်နဝါရဳ ၁၃-၁၄ ဏံတှေ် ကၠောန်

Categories
ပရိုၚ် လညာတ်ပါ်ပါဲ

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ယဝ်ရဒှ်ထပက် NCA မ္ဂး

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP, ကိစ္စဂွံထပက်လိက်ကသုက် တၚ်တုပ်စိုတ်ပရေၚ်ဒေါအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ် Nationwide Ceasefire Agreement –NCA ဂှ် နူလက်ထက်သမ္မတဥူတိၚ်သိၚ်တေံ ဒဵုစိုပ်ကၠုၚ်လက်ထက် သမ္မတတၟိ ဥူထေန်ကျဝ်ဏံ ဒဵုကဵုလၟုဟ် ဆိုအ်ဗမံၚ်ဖိုဟ်တုဲ ဟွံဒှ်ထပက်စၟတ်တဲဏီရ။ ဆဂး ပ္ဍဲအကြာ ဂိတုနဝ်ဗေမ်ပါဏံ ကံၚ်သဳဖိတ်ဒရေဝ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ညဳသၟဟ် UNFC ကဵု အလဵုအသဳ ထပ်ဆဵုဂဗ သဳကၠဳပြေပြံၚ်တုဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ယဝ်ရဒှ်ထပက်စၟတ်တဲမ္ဂး အနာဂတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် တၠုၚ်လအာ ပၞော်တိတ်လျးအရှိန်တၟိ ဗီုလဵုနွံကၠုၚ်မာန် ဂၠိုက်ဂၠာဲပတိုန်ထ္ၜးရောၚ်။

Categories
ပရိုၚ် လညာတ်ပါ်ပါဲ

တၚ်ကော်ဆော သွက်သၞာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ၂၀၁၇

ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မသှေ်ဒၟံၚ် ဟွံစှေ်စိုတ်ကဵုအလဵုအသဳ သမ္မတဥူတိၚ်သိၚ်ဂှ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳက္ဍိုက်ပ် ဗော်ဂဥုပ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကောန်ဂကူ (NLD) ဂွံအဝဵုအလဵုအသဳမ္ဂး လုပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒိုအ်ပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် အိုတ်ဏောၚ် တော်လဝ်ကိုန်ခန် လောန်ကၠုၚ် ၂ သၞာံတေံဂှ်လေဝ် ဗၠေတ်အာဣရ။

Categories
ပရိုၚ် လညာတ်ပါ်ပါဲ

နူဘဝၜါဗော် ယဝ်ရဒှ်အာပိဗော်မ္ဂး

နဒဒှ်စၞးဂကူမန် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် (ဗွိုၚ်ပ္ဍဲသၞောဝ်) ဒှ်မွဲဗော်မ္ဂး ဂွံဇၞးပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲ သၟးဟွံက- မန်တအ်ကလိဂွံ ဓဝ် ညဳသာရောၚ်။ နကဵုဓဝ်ညဳသာဏအ်ဟေၚ် ကလေၚ်သၠုၚ်ပ္တိုန်သိက္ခာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် စရာဲကျာ်သြဳဂကူမန်တအ် မွဲ ဝါပၠန်မာန်ရောၚ်။ ဒှ်ဒၟံၚ်ၜါဗော် (ဗော်ကောန်ဂကူမန်၊ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်) လၟုဟ်ဏအ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံပံၚ်ကောံ နဒဒှ်မွဲဗော်ညိ ရန်တၟံတုဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ ခမဳသၚ်မန်တအ် ပံက်ဂကောံပညဳပညပ်မွဲဂကောံတုဲ ကေတ်တာ လျိုၚ်ဂစာန်လွဳရေၚ်တၠုၚ်ကၠုၚ်ရ။ ဂကောံပညဳပညပ်တအ် ၜိုန်ရဂစာန်လွဳရေၚ်တၠုၚ်ကၠုၚ်ကီုလေဝ် ဗီုရန်တၟံလဝ် ၜါဗော်ပံၚ်ကောံ ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲဗော်ဂှ် ဒၟာနူဟိုတ်နာနာသာ် ဟွံဒှ်ကၠုၚ်ဏီသၟးဟွံက ကၞောတ်တဲ သီုကဵုပတဝ်ဏာမုက် လ္ပါ်ဒှ်ပိဗော် တၠုၚ်လအာဍေံမံက်ဂတဝ်ကၠးကၠုၚ်ဒၟံၚ် သိုက်က်ရ။

Categories
လညာတ်ပါ်ပါဲ

စပ်ကဵုဗော် သွက်ဂွံဒှ်တၟိဂှ်တုဲ

ပရောချပ်ဇန်မံၚ်ပံၚ်ဗော်တၟိရောၚ် ပရိုၚ်တိတ်ကၠုၚ်ရ၊ မွဲအခိၚ်တေံကေၚ်ချူလဝ် လိက်ပရေၚ် လ္ပအ်ဗော်တတိယ ကေၚ်နွံကၠုၚ်ရ၊ ဆဂး အခိၚ်တေံ ရန်တၟံအဓိက အပ္ဍဲဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဗၟာ သွက်ဂွံထိၚ်ကြာပ်ဗော် (NLD) ပရူဇြဟတ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သှေ်မံၚ်ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကွးဘာတံ ချပ်မံၚ်ဂှ်ရောၚ်။ ဆဂး အကြာဂှ်ဂွံမိၚ်ကေတ်မံၚ် အပ္ဍဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်လေဝ် ချပ်မံၚ်ကီုတုဲ စုတ်ဏာလဝ်ကြဳကြဳရ။

Categories
လညာတ်ပါ်ပါဲ

လလိုန်လလောၚ်တြးပါန်သာန်ဂှ် UNFC အသိၚ်လျတ်အာ

ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဗော်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဝ UWSP ၊ ဂကောံမာၚ်ဠာ NDAA ၊ဗော်သၠးပွးရးကချေၚ် KIO ၊ ဗော်ပရေၚ်တဴတက်ရးသေံ SSPP ၊ တအၚ်ပလံၚ် TNLA ၊ ကဝ်က MNDAA ၊ ဒပ်ပၞာန်ရခေၚ် AA တံ (၇) ဂကောံ ကၠောန်ကၠုၚ်ကောံဓရီုပါန်သာန် ပ္ဍဲတ္ၚဲလက္ကရဴအိုတ် ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၄ ဂှ် သ္ဂုတ်သွာတ် တးပါဲကၠေံ သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒိုအ်ပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် NCA နကဵုပရေၚ်ပၠတရဴဗော်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဝ UWSP ဒက်ပ္တန်ကမ္မတဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သွက်ဂွံသဳကၠဳ ကုအလဵုအသဳ သာ်ဝွံပ္တိတ်ကၠုၚ်လဝ် လိက်လလောၚ်တြးဂှ် ညးညးအဲအဲ တီမိၚ်ကီုရောၚ်ထေၚ်ကေတ်ရ။