ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / လညာတ်ပါ်ပါဲ (page 5)

လညာတ်ပါ်ပါဲ

ဟွံပြေပြံၚ်တှေ် ဆက်ကြံၚ်မ္ၚိဟ်ရနွံ

တိမန် – အကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ဗၟာတ္ၚဲဏံဂှ် ဗီုကၠောန်ဝါတ်ကီု၊ ဗီုလဵုဆက်သရုပ်နိဂီုရောဂှ်လေဝ် ဂွံခါတ် အကာဲဝါတ်ဂါတ်မံၚ်ညိရောၚ်။ အဓိကဗွဲတၟေၚ် ညးမလုပ်ချဳဒရာၚ်မံၚ်နဇိုၚ်နတဲတံဂှ် သာတုဲတီဂၠိုၚ်ရောၚ်။ အကြာကြာဟွံပြေပြံၚ် တံၚ်ခယျကဵုကေတ်မံၚ်ညးသ္ကအ်ဂှ် ညးဟွံဂံၚ်ပတှေ်အဲ အဲဟွံဂံၚ်ပတှေ်ညး နွံဒၟံၚ် အပ္ဍဲအကာဲအရာဏံဏီဖိုဟ်ရ။

Read More »

ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဂှ် အဓိက ပြသၞာကောန်ဂကူရောၚ်ဂှ် ကြဴဏံ ပဵုတုဲ ကၠးကၠုၚ်

ဗီုကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်

နာဲမာန် – ပဋိပက္ခကောန်ဂကူတအ်ဂှ် ယဝ်ဟွံသောၚ်ကဵုမ္ဂး ပၟတ်ပၞာန် သွက်ဂွံကၠောံထၞာန်အာ အလုံကၟိန်ဍုၚ် ဒှ်မာန်မံၚ်ရောၚ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော် အေန်အေဝ်လ်ဒဳ ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဟီုဓမံက်ကၠုၚ်ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲညးက္တဵုဒှ်မၞိဟ် ပေၚ် (၆၆) သၞာံ တ္ၚဲဂျောန် (၁၉) ဂှ် အစာသၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဂကူ ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်ဂမၠိုၚ် ဒုၚ်တဲထံက်ဂလာန်ပေၚ်ၚ်ရ။

Read More »

ပေဲါဗတိုက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်

နာဲမတ်ဒိပ် – ပေဲါဗတိုက် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် ဟိုတ်နူဒုၚ်လဝ်သ္ဇိုၚ်ကဵု ဂကူတုဲ ဒှ်ပေဲါဗတိုက်ဇမၠိၚ်မွဲရ။ ညံၚ်ရဴပေဲါဗတိုက် မွဲဍုၚ်ကဵုမွဲဍုၚ်ဂှ် တီသွဟ်ပြဟ်ဟ် ဟွံမာန်ရ။ ဟိုတ်နူဒှ်ပေဲါဗတိုက်ဇမၠိၚ်တုဲ ညးမကဵုအခိၚ်မာန် ညးမတီဍာန်ဒးဂှ် သဂွံအံၚ်ဇၞးဟေၚ်ရ။ ပေဲါဗတိုက်ဝွံ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဆဇြဟတ်မၞိဟ် ဇြဟတ်သြန်သၟး ဟွံက သီုအခိၚ်ပူဂဵုညးတံ ပါ်ပရအ်ကဵုမာန်မ္ဂး အံၚ်ဇၞးလောဲသွာရ၊ ဂၠံၚ်ဍာန်ပေဲါဗတိုက် မကွာ်မံၚ်ဂှ် ဒးရးခိုဟ်ဆာဲမ္ဂး အန္တရာယ်ဂှ်လေဝ် အောန် ကမၠောန်ဂှ်လေဝ် စိုပ်ဒတုဲပြဟ်ရောၚ် မိက်ဂွံဟီုရ။

Read More »

လိက်မန်ဂှ် ယဝ်ခၞံဗဒှ်ကေတ်တၟိမ္ဂး (သကုတ်ၜါ)

တိုၚ်ထဝ် – မေ၊ ၂၀၁၁ ယွံကောန်ဂကူမန် သၟတ်ခေတ်တၟိတံ ဂလာန်ဝေါဟာရ သ္ပလဝ်သုတေသန ကံက်နုက်နၚ်လဝ် နူဇာတ်မသုန်ကၠံမသုန်စှော် ကေုာံ ဇာတ်သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ဗွဲသၟဝ်တံဝွံ ဒၞာဲသၟိက်ဂွံသ္ပအဓိက သဳကၠဳအာဂှ် ကစံက်လဝ် မလိက်တံဂှ်အိုတ်ရ၊ ၜိုန်ရကစံက်လဝ်မလိက် ဗွဲမဂၠိုၚ်ကီုလေဝ် စပ်ကဵုဝေါဟာရ “ကု၊ ကဵု ၊ ကေုာံ” တံဂှ်ဟေၚ် သ္ပလဝ်အဓိကတုဲ စၞောန်ပညုၚ် ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။ ဝေါဟာရပိမဏံဝွံ ဗွဲမတ္ၜန်တ္ၜောဲ ယှုက်ထုဲ လီၜန် စကာမံၚ် သီုမဟွံကၠးစိုတ်အိုတ်ဂှ်တုဲ၊ တၞဟ်နမိက်ဂွံကဵုကၠးကေတ်စိုတ် ပ္ဍဲအရာစကာ ရပ်စပ် ချူဆာဲဂှ်တုဲ၊ မိက်ဂွံစဳပျးကဵု အတိုၚ်ကျာ်ဇၞော် အာစာတၠအစွောံ မစကာရပ်စပ်လဝ် ပ္ဍဲလိက်ကၞပ်ညးဂမၠိုၚ်အိုတ်ရ။

Read More »

ချပ်စိုပ်ဗှ်သၞာ ဍုၚ်ဟံသာဝတဳ

ၜိုပ်ထဝ် – သက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၁၃၇၃ သၞာံ၊ ဂိတုပသာ် (၈)စွေက်ဏအ်ဂှ် ဒှ်တ္ၚဲဍုၚ်မန်ဟံသာဝတဳလီုရ။ ဍုၚ်မန်ပိုဲ လီု၊ တိဍာ်ဒြပ်ရတ်ပိုဲ လေၚ်ဆောံ၊ ဘဝမန်ပိုဲ ဒှ်အာဘဝဍိက်ဂှ် ပေၚ်ကၠုၚ် (၂၅၄) သၞာံရသွံ။ ပရေၚ်ဏအ်ဂှ် ဂကူမန်ဗွဲမဂၠိုၚ် ချပ်ဂွံကီုရောၚ် စှေ်စိုတ်ရ။ ပွိုၚ်အခိၚ်သၞာံ ၜိုတ်ဏအ်ဂှ် တၟော်ကဵုဝၚ်မ္ဂး ဂၠိၚ်သ္ၚောဲကွေံကွေံ ဟွံသေၚ်။ ဆဂး ကလေၚ်ရံၚ်အာ ဘဝဂကူမန်ပိုဲမ္ဂး ဒၞာဲလ္ၚဵု ကၠေံကၠက်ဗၠိုက်တၞီစှေ်အာ ဗွဲမဂၠိုၚ်တုဲ ထေက်ကဵုဒးဒှ်ဓဝိၚ်ရောၚ်။

Read More »

ဒေါအ်ပန်ပှော်

နာဲမတ်ဒိပ် – ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၉၅-သၞာံဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒေါအ်ပန်ပှော် ကေုာံ အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာရ။ အဃောဂှ် ညးမချူလိက်ဝွံ တန်တဴဒၟံၚ် ပ္ဍဲတက္ကသိုလ်သာသနာ (လ္ဂုၚ်) ရ။ သဘၚ်ကၞာ ဒေါအ်ပန်ပှော်ဂှ် ဟိုတ်နူမဳဒဳယျာ အလဵုအသဳပၞာန်တအ် ဗလးနၚ်ဒူရရုပ်တုဲ ဂွံဗဵုလဝ်ဂှ်ကီုရ။ အဃောမဗဵုမံၚ်ဂှ် တၠဂုဏ်ဗၟာမွဲဇကု ဟီုတိုန်ရ။ မုညးတအ်ဏအ် ဣလုပ်ကေတ်ဟွံတီဂး။ ကာလဂှ် ကျာ်ဇၞော်ကရေၚ် နူ (ညောၚ်လေးပၚ်) မွဲဇကု ဟီုတိုန်ကီု။ မၞိဟ်တအ်ဏအ် ဂၠိုၚ်အိုတ်တှေ် ၜိုတ်ဂွံမၚ်စကၚ် ပ္ဍဲပယျဵု၊ ဟွံသေၚ်တှေ် ၜိုတ်ဂွံဒှ်စ ပၞာန်ညးဍုၚ်ကွာန် (ပြည်သူ႕စစ်) ကီုရဂး။ ညးမချူလိက် ဂွံမိၚ်ကေတ် ဂလာန်ညးတအ်တုဲ ပ္ဍဲစိုတ်တေအ် ဒုၚ်ဟွံမာန်ကီုလေဝ် အနာဂတ်ဂတဏအ် မုဒှ်ကၠုၚ်ပၠန်ရောဂှ် ညးဂှ်လေဝ် တီကေတ်ဟွံမာန်တုဲ သ္ၚိတ်ဇြမံၚ် …

Read More »

လိက်မန်ဂှ် ယဝ်ခၞံဗဒှ်ကေတ်တၟိမ္ဂး

တိုၚ်ထဝ် – (၁)“ကောန်ဗြဴအဲ မဂွံယၟုဥပသေနာကုမ္မာရဳဂှ်ကီု ၊ ကောန်ဗြဴအဲ ကောကိလာကုမ္မာရဳဂှ်လေဝ်ကီု၊ ကောန်ဗြဴအဲ နန္ဒာကုမ္မာရဳဂှ်လေဝ်ကီု၊ ကောန်ဗြဴအဲ မုဒိတာကုမ္မာရဳ ဂှ်လေဝ်ကီု၊ ကောန်ဗြဴအဲ ညးပန်ဂှ် တၞဟ်နစံၚ်ပူဇဴယတ်ဂှ်၊ (မုက်လိက်-၁၇)

Read More »

ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၀ တုဲမ္ဂး (၆)

ဗညာရာံ – ပေဲါသၞာံ ၂၀၁၁ ဝွံ လၟိဟ်မၞိဟ် ဘိုအ်ဂွံပေၚ် (၇) ဗဳလဳယာန်ဏောၚ် ဂးရ။ လၟိဟ်ဂၞန် ဂွံပေၚ် (၇) ဗဳလဳယာန်ဂှ် ယဝ်ရိုဟ်ပ္တိတ်ရမျာၚ်မ္ဂး ဒးကေတ်အခိၚ် (၂၀၀) သၞာံရ။ လဂါမ်ဇိုၚ် (၇) ဗဳလဳယာန်ဂှ် ဂေတ်ဂွံတိ (၁၃၃) ဗ္ဂေတ်ရ။ ပ္ဍဲဂကောံမၞိဟ် မၞံု (၇) ဗဳလဳယာန်၊ ပ္ဍဲအခိၚ် (၂၀၀) သၞာံ၊ ပ္ဍဲဗ္ဂေတ်တိ (၁၃၃) ဗ္ဂေတ် ညးမဗှ်လိက်လေဝ် လုပ်လၟိဟ်မၞိဟ်မွဲကဏ္ဍကီုရ။

Read More »

သဘၚ်တ္ၚဲညးဗြဴ ကဵု ပရေၚ်သၠုၚ်လ္ညာတ်

တ္ၚဲညးဗြဴမန် ကၠောန်ဗဒှ် တိဍာ်ဗၠးၜး ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ မွဲဒၞဲါ

နာဲရတ်ရတ်-ဇၟာပ်စိုပ် ဂိတုမာချ် (၈) မ္ဂး ညးဂၠးတိတအ် ကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲညးဗြဴဂၠးကဝ်ရ။ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၁၁ ဂိတုမာချ် (၁၉) ဂှ် သ္ပဒတန် တ္ၚဲညးဗြဴဂၠးကဝ် ပ္ဍဲကောံဓရီု ညးဂၠးကဝ် ဍုၚ်ဂျာမနဳတုဲ နူကဵုဂကောံ Socialist Party of America လလောၚ်တြး သ္ပဒ္တန် တ္ၚဲညးဗြဴဂၠးကဝ်ရ။ ဍုၚ် Austria ဍုၚ် Denmark ဍုၚ်Germany ကေုာံ Switzerland တံ က္တဵုကၠောန်ကၠာအိုတ် ပ္ဍဲဂိတုမာချ် (၁၉) ဂှ်ရ။ စိုပ်သၞာံ ၁၉၁၃ ဂှ် က္လေၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် ကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲညးဗြဴဂၠးကဝ် ပ္ဍဲဂိတုမာချ် (၈) ဂှ်ရ။ ဂကူမန်ပိုဲလေဝ် ဒက်ပတန်လဝ် တ္ၚဲညးဗြဴမန် နွံကီုရ။ …

Read More »

ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၀ တုဲမ္ဂး (၅)

ဗညာရာံ – လၟုဟ် အလဵုအသဳဗၟာတံ ကော်မံၚ်သ္ဘၚ်စၠတ်ထဝ်ဍေံဖိုဟ်။ ညးဂှ် ဒှ်ဥက္ကဌ ပ္ဍဲစၠတ်ထဝ် သ္ၚိသၟဝ်ဂှ် တီမံၚ်သီုညးဖအိုတ်ရ။ ပ္ဍဲတွဵုရး ရးဇၞော်တံဂှ်လေဝ် ဗၟာတံရ ဍိုက်လဝ်စၠတ်ထဝ် ဗော်ဂကူတၞဟ် ဟွံဂွံဒၞာဲမွဲ သမ္မတဍေံတံ (၃) တၠဂှ်လေဝ် မၞိဟ်ဍေံသီုဖအိုတ်ပၠန်၊ နာဲသိၚ်စိၚ်ကဵု နာဲတေန်အံၚ်မျေအ်ဥူ ဟီုဂှ် ကွးနာဲသာန်ယှိုဲ သီုၜါရ။ နာဲသာဲမံက်ခါမ်မွဲဂှ် ဒှ်ဂကူသေံဇၞော်ကီု ဆဂး ညးတေံဂှ် နူဗော်ဇာဒိသိုၚ်ဗၟာတံဏောၚ်။ ဂဥုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ်လေဝ် ဟိုတ်နူသမ္မတဍေံတံရ ရုဲပၠန်တုဲ ဂွံဒှ်ဂကူမန်ဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်။ တုဲပၠန် ပ္ဍဲစၠတ်ထဝ်ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် လ္ပဟီုဏီ ပ္ဍဲစၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ်မှ အမာတ်ပိုဲ ဂွံဒစဵုဒစးကဵုဍေံတံဂှ် နွံဆ (၇) ညိကီု။

Read More »