ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ဂလာန်ညးဒါန်လိက် (page 2)

Tag Archives: ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

ပ္ဍဲကဵုပ္ၚံက်ပြံၚ်သၠာဲဏအ် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတအ် မုဟိုတ် ဟွံမိက်ဗက်ရော။

လောန်ကၠုၚ် ပွိုၚ်မွဲၜါဂိတုဏအ်ဂှ် ဂွံမိၚ်ကေတ် ဒ္ဂေတ်ပဋိပတ်ကောန်ပၞာန်ဗၟာတအ် ကၠောန်သ္ပဖံက်ပကဝ် အခေါၚ်အရာမၞိဟ် ဗီုအခိၚ်ဍေံတအ် ကေၚ်အုပ်ဓုပ်လဝ် ဍုၚ်ပၠန်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲဂကူမန် ဒြဟတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် တတိယမွဲ ဒက်ပတိုန်ထေက် ထပ်ကဵုဒးဗ္စာ

အတိုၚ်သၚ်သၟတ် နူကဵုဂကောံပညဳပညပ်အလုံဂကူမန်တအ် ပတိုန်ထ္ၜး ပ္ဍဲကဵုကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် သၞာံ ၂၀၁၃ ဝွံ ညးတအ်ဂစာန်ကၠုၚ် သွက်ဂွံပကောံပကေဝ် ဗော်ၜါဂှ် လအ်ကၠုၚ် (၁၈) ဂိတုကီုလေဝ် လက္ကရဴအိုတ် ဗော်ၜါဏအ် ကောံညးသကအ် ဟွံမာန် ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်ရ။

Read More »

သတ်ပၟဝ်ဇဝ်ပ္ကဴပၠန်ဂတး ကေုာံ စိုတ်ဓာတ်ပၠန်ဂတး

လောန်ကၠုၚ် (၆၆) သၞာံ ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲခ္ဍဲသဳပေၚ် သၟတ်မန်မွဲက္ဍိုပ် ပါလုပ် နာဲပါန်သာ နာဲ တအ် ရန်တၟအ်ကဵု သွက်ဂွံကလိဂွံအခေါၚ်အရာ ‘ကံကုသဵုမန် မန်ဂွံဖန်က်ကေတ်မာန်’ တုဲ ဂၠာဲပကောံပကေဝ်လွဟ်လနက်တုဲ စတုဲ ပၠန်ဂတးကၠုၚ် အလဵုအသဳဥူနုတအ် သွက်ဂွံဖန်က်ကဵု အခေါၚ်အရာဂကူမန်ရ။

Read More »

သၠုၚ်ပတိုန်ပရေၚ်ထိၚ်ဒဝ်သဘာဝစိုအ်

ဒၟာနူဗြဲဟွံဂူတုဲ ဒှ်ဒဒိုက်အေၚ်ကၠောဝ်ဝါတ်ကျာတ်ဍာ်မာန်ဟီုကီုလေဝ် ဟိုတ်နူဗြဲဂူဆက်ဆက် ၜက်လောန်ကာဲအာတုဲ အပ္ဍဲဒေသဒၞာဲဌာန်ဒတန်မၞိဟ်တံဗွဲမဂၠိုၚ် သတ်လမျီုနွံကီု ဟၟဲလမျီုကီုတံလေဝ် ဒးဒုၚ်ဘဲဒဏ်ဗၠိုက်ဍာ်ရ။

Read More »

သၞိၚ်ဝၚ်အတိက်ဂျူလာၚ် ၁၉

တ္ၚဲဂျူလာၚ် ၁၉ ဝွံ တ္ၚဲလုပ်ဝၚ်ဍုၚ်ပိုဲမွဲတ္ၚဲရောၚ် စၟတ်သမ္တီလဝ်အိုတ်ရ။ သွက်ဂကူဗၟာတံမ္ဂး ဆလံလေဝ် တ္ၚဲဝိုတ်ကၠေံဟွံမာန်ဂွံဒှ်ကၠုၚ်ဟီုဂှ် သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန် ကေုာံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်လ္ၚဵုတံ သ္ဒးဒုၚ်သ္ပကာဂစိုတ် တ္ၚဲစုတိချိုတ်အာဏံ စၟတ်ကၠုၚ်တ္ၚဲအာဇာနည်တုဲ ကၠောန်သ္ပကၠုၚ်လဝ်အခန်ကၞာလၞီဗှ်သၞာ တ္ၚဲဏံပေၚ်အာ ၆၆ သၞာံရအဴ။

Read More »

သၞံၚ်ပၠတရဴဂကူ (ဝါ) သၞံၚ်တိုၚ် ဒတုံပြဟ်အာ ပ္ဍဲအခိၚ်အခါပၟိက်ဇၞော်

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၁၅) ဂိတုဂျောန် အခိၚ်ဗ္တံ ဒု-ဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ‘နာဲရဿ’ ပြဟ်လလုဲအာ (ဝါ) စုတိအာ ဂွံမိၚ်ကေတ်တုဲ ဒးအောန်စိုတ် သွက်သမ္ဘာကောန်ဇာတ် ညးသၟးဟွံသေၚ် သီုကဵုဒးအောန်စိုတ် သွက်အလုံဂကူရ။ က္ဍဟ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မွဲ ညးမပၠတရဴဂကူမွဲ ဒးပြဟ်ဂလုဲအာ ပ္ဍဲအခိၚ်အခါ တ္ၚဲဏအ် အခိၚ်ပၟိက် ပ္ဍဲပ္ၚံက်ဗၠးၜးဂကူရ။

Read More »

ပရေၚ်ဓလိုက်တံရိုဟ် ကဵု အခေါၚ်အရာညးဍုၚ်ကွာန်

တ္ၚဲဏအ် ကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲ အခေါၚ်အရာပံက်တိုန်ညိရ၊ အတိုၚ်ကောန်ဍုၚ်ကောန်ကွာန်တအ် ကေၚ်အာတ်ကၠုၚ်လဝ် လောန်ကၠုၚ် (၂၄) သၞာံတေံ အလဵုအသဳသမတ ဥူတိၚ်သိ်ၚ် တ္ၚဲဏအ်ဂှ် ပလေဝ်ပလေတ်စ သွက်ဂွံဇက်တိုန်အာ သၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳရောၚ်။

Read More »

ညးဍုၚ်ကွာန် ဂကူမန်တအ် ထေက်ကဵုဒးပါလုပ် အပ္ဍဲပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲဏအ်

ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်အခါတ္ၚဲဏအ် အကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်ပိုဲတအ် ပြံၚ်သၠာဲပြဟ်ပြေဟ် ဗွဲမလောန်၊ သမတဥူတိၚ်သိၚ် ကဵုအခေါၚ်ပံက်ဂၠံၚ်တရဴ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳတုဲ အခေါၚ်အရာသၠးပွး မပ္တံကဵု ချူဆန်ဟီုဂး၊ ဒက်ပတန်ဂကောံ ကေုာံ ပရေၚ်ချဳဒရာၚ် နာနာသာ်တံရ။ အခေါၚ်အရာ ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဗွဲဗၞတ်ထေက်ကြိုက် ကၠောန်ၜိုတ်မာန်ကၠုၚ်ရောၚ် ဟီုစဂွံရ။

Read More »

ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဏအ် ထေက်ဒးမၚ်ရံၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်

ပ္ဍဲကဵုကာလ ဂကောံကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်တအ် ကေတ်တုပ်စိုတ်ဒေံါပန်ပှော် ကဵုအလဵုအသဳဂှ် ဂကောံဒပ်ပၞာန်တွဵုရးသေံဇၞော် (Shan State Army) ဗော်မတဴတက်ဂကူ

Read More »

ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်အပ္ဍဲဍုၚ် ညံၚ်ဟွံဂွံကလေၚ်ဆုတ်စှေ်

ခြာဟွံလအ်ကၠုၚ်တေံ သွက်ဂွံဓမံက်ရုပ်ရဴ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ထာဝရ ဂးတုဲ နူကဵုအလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ် သမ္မတဥူတိၚ်သိၚ် သ္ပသကိုပ်သကတုဲ ဒက်ပတန်ပတိုန် ကမ္မတဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ကဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်မွဲဂှ် ဒှ်လကျှန် ခိုဟ်မွဲရောၚ်။ ပရေၚ်ဒက်ပတန်ဏအ် ကိတ်ညဳဒၟံၚ်ကဵု ဆန္ဒကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တအ် ညးနွံပၟိက်ကဵု မိက်ဂွံသောၚ်ကလးပြဒ္ဒညာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် နနဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ်ရောၚ်။

Read More »