Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

ပဋိပက္ခ အကြာမန်ကဵု ကရေၚ်ဂှ် ထေက်ကဵုဒးသောၚ်ကလး

လောန်ကၠုၚ်စၟတ်တ္ၚဲ (၁၇) ဂိတုအံက်တဝ်ဗာဂှ် ဟိုတ်နူကဵု ဒပ်ပၞာန်ကရေၚ်ကေအေန်ယူ (KNU) တံ လုပ်ပန်တုဲ ကောန်ပၞာန်မန် နူကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒးချိုတ်အာမွဲတၠ၊ ပေဲါပၞာန်ဂှ် သ္ကာတ်မြဟ်တိုန်ပၠန်တုဲ ညးဍုၚ်ကွာန် နူကဵု ကွာန်ဗလးဒုန်ဖာ်၊ ကွာန်ခအဳမံၚ် နွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲကဵုဒေသကျာ်ပိတံ ဒးဂြိပ်ဒဴရ။ ညးဍုၚ်ကွာန်မန် ဗၞတ် (၅၂) သ္ၚိဌာန် လၟိဟ်မၞိဟ် (၁၅၀) ပြၚ် သီုကဵုကောန်ၚာ်ဍောတ်သွတ်တံ ဒးဂြိပ်ဒဴရ။

Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

သွက်ဂွံချူ သၞောတ်ဝ်ဍုၚ်မန်ဂှ် ဒးမၚ်အခိၚ်ဟာ

အကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အခိၚ်တ္ၚဲဏံဝွံ ၜိုန်ရဟွံပြေပြံၚ် ဟွံကလိတ်ကလောတ်ဒှ်ကၠာရလေဝ် ပ္ဍဲကဵုလၟေၚ်ကမၠောန် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဒးကၠောန်ၜိုတ် ကမၠောန်ညးကဵုညးဂှ် ဒးဒေံါထောံ ဟွံသေၚ်ရောၚ်။ စဵုကဵုလလအ် ကလိဂွံကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဇေတ်တ်ဂှ် ဒးဆက်ကၠောန်အာရောၚ်။ ပ္ဍဲကဵုကမၠောန်ဂမၠိုၚ်ဂှ်မ္ဂး သွက်ဂွံချူသၞောတ်ဝ်ဒက်ပတန် တွဵုရးညးကဵုညး၊ ဂကူညးကဵုညး ဒးနွံကီုရောၚ်။
Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက် ပရိုၚ်

သၞာံ (၂၀၁၈) ဏံ ဗော်မန် ဒးဒှ်မွဲဗော်ဟေၚ်

လၟုဟ်မ္ဂး ဟိုတ်နူကဵု ဒြဟတ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပညဳပညပ်ခိုဟ်တၟိုဟ်ညးသကအ်တုဲ အတိုၚ်ခမဳသၚ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ အာတ်မိက်ဒၟံၚ် ‘ဗော်မန် ဒးဒှ်မွဲဗော်’ ဟေၚ် ညောန်ဍေံကတဵုဒှ်ကၠုၚ်ရောၚ်။ ဗော်ဇၞော် (၂) ဗော်၊ ဗော်ကောန်ဂကူမန်ကဵု ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန်တံ ထောံကၠေံ ပဋိပက္ခညးတံ အတိက်တေံတုဲ က္လေၚ်ပံၚ်ညးသကအ် ဗီုတ္ၚဲဏံမာန်ဂှ် ဒှ်လက်သန်ခိုဟ်ရောၚ်။ ညးမအာက္ဍိုပ်တံ ဖျဝ်မာန ညးသကအ်တုဲ က္လေၚ်တက်ကျာညးသကအ်၊ ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် သွက်ဂွံပံၚ်ဒှ်မွဲဗော်ဂှ် ခမဳသၚ်ကဵု ညးဍုၚ်ကွာန် ဒှ်အထိုၚ်အသးရ။

မွဲအခိၚ်ဓဝ် ဗော်သ္ပစၞးကောန်ဂကူမန်တံ ကြဴနူကဵု ဒက်ပတန်လဝ် ဂကောံဓမံက်ရုပ်ရဴတုဲ သွက်ဂွံပတိုန်ဗော်ညးတံ သ္ဂောံဒှ်အာ ဗဗွဲဓရ်ဂှ် ပလေဝ်စလဝ်တုဲတုဲရောၚ်။ ယဝ်ရ ဗော် (၂) ဗော်တံ ဟွံပံၚ်ကောံ ညးသကအ်ရောၚ် ဒှ်မ္ဂး ဂကောံဓမံက်ရုပ်ရဴဗော်သ္ပစၞးကောန်ဂကူမန်ဂှ် ညးတံ ပတိုန်ဏာ ဗော်ညးတံ သွက်ဂွံကလိဂွံအခေါၚ်ဒက်ပတန်ဗော် နူကဵုကမ္မယှေန်ပေဲါရုဲမာဲရောၚ်။ ဆဂး ဂကောံဓမံက်ရုပ်ရဴ ဗော်သ္ပစၞးကောန်ဂကူမန်ကီု၊ ညးမကဵုကသပ် ညးတံဂှ် သ္ဂောံဆဵုကေတ် ဗော် (၂) ဗော်ဂှ် ပံၚ်ကောံတုဲ လဇကၠုၚ်အခိၚ် ဟွံပတိုန်စရၚ်ကုကမ္မယှေန်တုဲ ဗော်တၟိဂှ် ဍေံဟွံံမံက်ကၠုၚ်ရ။ မုဒှ်ဒှ် ဟိုတ်နူကဵု ဒြဟတ်ဗော်တၟိလဇကဵု ဟွံဒှ်ပတိုန်စရၚ်ဂှ် ကုသဵုခိုဟ် သွက်ဂကူပိုဲတံရောၚ်။

MUC ကဵု ဂကောံထမံက်ရုပ်ရဴဗော်သ္ပစၞးဂကူတံ တက်ကျာသွက်ဂွံပံၚ်ကောံမွဲဗော်(MUC)

အခန်ပထမ – တ္ၚဲဏံ ဒြဟတ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဖအိုတ် ပံၚ်ကောံညးသကအ် ညံၚ်ဂွံဒှ်ဗော်မွဲဂှ် အဓိက သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ဒးစွံစိုတ်ကၠာဂှ် ‘ဓရ်လအေၚ်’ ရောၚ်။ ဒြဟတ်ပိဒြဟတ် တ္ၚဲဏံ ပံၚ်ကောံညးသကအ်တုဲ သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်အာ ဗော်တၟိမွဲဂှ် ဒှ်ကမၠောန်ပရအ်စအာဲ ဟွံသေၚ်ရောၚ်။ အဓိက ကာလ ဒက်ဗော်တၟိဏံမ္ဂး ဒြဟတ်သီုညးဖအိုတ် ညံၚ်ဂွံပါလုပ်ဂှ် ပၟိက်ဇၞော်တုဲ သွက်ဂွံကဵုဒၞာဲ ပဲါကဵုဒၞာဲ ကဵုအခေါၚ်ကုညးဂမၠိုၚ် သွက်ဂွံပါလုပ်ကၠုၚ်ရောၚ်။

အခန်ဒုတိယ ပၟိက်ဇၞော်ဂှ် သွက်ဂွံသၠးအခေါၚ်ညးသကအ်တုဲ သွက်ဂွံဝိုတ်အတိက်တေံရောၚ်။ အခိၚ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ကၠောန်ၜုို်တ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲကဵုအကြာ (၂) ဗော်တေံ အောန်ကဵုဂၠိုၚ် ပဋိပက္ခအပ္ဍဲကေၚ်ဒှ်ကၠုၚ် နွံရောၚ်။ လ္ၚဵု ဒးဒုၚ်ပတိတ်နူဗော်နွံရောၚ်။ လ္ၚဵုတံဂှ် တိတ်အာ နူဗော်တုဲ ဒးဒုၚ်စောဲလဝ်ဂဗုတ်ရောၚ်။ ပရေၚ်ပရူတံဏံအိုဿီုဂှ် ထေက်ကဵုဒးဝိၚ်ထောံတုဲ လ္ပဂၠာဲဂလာန်ညးသကအ် ဗၟာဟီု ‘သၚ်ပုန်းချေ’ ထေက်ရောၚ်။ ယဝ်ရ ဂၠာဲဂလာန်ကေတ်မံၚ်ဒုဟ်ညးသကအ်ရောၚ် ဟီုတှေ်၊ သွက်ဂွံကလိဂွံပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂှ် ဒှ်ဝါတ်ရောၚ်။

အခန်တတိယ – သွက်ဂွံပတိုန်လိက် သွက်ဂွံဒက်ဗော် ဂွံဒှ်ဗဗွဲဓရ် နကဵုယၟုချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်မွဲရောၚ်။ ကမၠောန်တံဏံဂှ် ဒှ်ကမၠောန်သွက်ဂွံခက်ခုဲအာ ဟွံသေၚ်ရောၚ်။ အဓိက မၞိဟ်ကေတ်တာလျိုၚ်တံ ပံၚ်ကောံညးသကအ်တုဲ အတိုၚ်လညာတ်ဆန္ဒညးဍုၚ်ကွာန် ကေတ်ယၟုတၟိတုဲ ပတိုန်ဏာမ္ဂး ပြေပြံၚ်မာန်ရောၚ်တုဲ ယဝ်ရ ယၟုတၟိတၟိဏံ ဒှ်မ္ဂး ယၟုဗော်တြေံတြေံတံဂှ် ကၠေံအာကေတ်တ်ရောၚ်။

အခန်စတ္ထုထ – ဒှ်အခန် ဒက်ပတန်ဗော်ရောၚ်တုဲ ဒှ်အခန် ပၟိက်ဇၞော်အို်တ်ရ။ အခန်ဏံဂှ် ပၟိက်ဇၞော်ကွေံရောၚ်၊ ရံၚ်အာအကာဲအရာတ္ၚဲဏံမ္ဂး ဗော်ဒက်ပတန်တၟိဏံ ဒးပါလုပ်ဖအိုတ်တုဲ ဒးပံက်လဝ်ပါၚ်တြၚ်သၠဲသၠဲလးလးရောၚ်။ မွဲအခိၚ်ဓဝ်၊ ဗီုပြၚ်ဒက်ပတန်ဗော်ဏံဂှ် ဂကောံမွဲဂအုံဍောတ်ဓဝ် အုပ်ဓလီုဂွံဟွံသေၚ်၊ ထောံကၠေံ လညာတ်ဂိုန်ဂန ကေတ်လညာတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳတုဲ လညာတ်ညးဂမၠိုၚ်ဂှ် ဒးရှေ်သှေ်အာရောၚ်။ သၞောတ်ဝ်ဗော်ဂှ် ဒးပံက်လဝ်ပါၚ်တြၚ် ကုညးသၟတ်တံ ညးနွံအာယုက်အဒေါဝ်တံတုဲ စပ်ကဵုပရေၚ်အာက္ဍိုပ် သွက်ဂွံသၠဲအာကဵုသိုက်က်ဂှ် ဒးဖျေံလဝ်ဗီုရောၚ်။

လက္ကရဴအိုတ်ဝွံ ဒက်ပတန်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် သွက်ဂွံဇၞးမာဲတုဲ သွက်ဂွံဒှ်အလဵုအသဳရောၚ်။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဒးပ္လေဝ်လဝ် သွက်ဂွံဒှ်အလဵုအသဳရောၚ်။ ယဝ်ရ ဇကုအမာတ်ဟွံပေၚ် ဒက်အလဵုအသဳဟွံမာန်ရောၚ် ဟီုတှေ်၊ နဒဒှ်အလဵုအသဳသၞိၚ် (Shadow Government) ဒးဖျေံလဝ်ဗီုတုဲ ဒးသ္ပဒၟံၚ်ပရေၚ်ဒစဵုဒစးကု အလဵုအသဳရောၚ်။

ဟိုတ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲကဵုသၞာံ (၂၀၁၈) ကၠာဟွံဂွံအိုတ်ဏံ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သ္ပစၞးကဵု အလဵုဒြဟတ်ပရေၚ်ကွာန်သွာၚ်နာနာ၊ သီုကဵု ဗော်သ္ပစၞးအလုံဂကူ ဂွံဒှ်ဂှ် ဒးဆဝ်ဗ္ၚုဟ် ဒးဖန်က်အာရောၚ် ဇၟာပ်ဂကူမန်တံ ဒးလုပ်ဗိုၚ်ရောၚ် ပတိုန်ထ္ၜးဏာရအဴ။

Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

ပေဲါမာဲ အမာတ်မန်တအ်ကျအာဟုံဟုံဂိဂိပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ

စရၚ်ညးဇၞးမာဲ တွဵုရးမန်(Fcaebook)
စရၚ်ညးဇၞးမာဲ တွဵုရးမန်(Fcaebook)
သၞာံ၂၀၁၅ ဏံဝွံ ညးစၞး နူဗော်ကောန်ဂကူမန်၊ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်၊ ဗော်ညးဗြဴ(မန်) တအ်သၟးဟွံက သီုအမာတ်ပုဂ္ဂလိက ကၟေက်တိတ်ကၠုၚ် နူဗော်တံဂှ်ကီုမ္ဂး သီုဖ်အိုတ် ညးစၞးမန်တအ် လုပ်ပြိုၚ် ဗ္ဒါဲ ၁၀၀ တလဂှ် အယာံ ၄ တလဓဝ်ရ ဇၞးကၠုၚ်မာဲတုဲ ဟိုတ်နူဆောံ

Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

မာဲမန် ဒးဒှ်သွက်ညးစၞးမန်ရောၚ်

ရုပ်ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်စုတ်မာဲကဵုမာန်(copy)
ရုပ်ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်စုတ်မာဲကဵုမာန်(copy)
ကြဴနူကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်တံ ပညဳပညပ်ညးသကအ် ဟွံဂွံတုဲ အဃောညးစၞးမန် သွက်သ္ၚိကၠတ်ထဝ်အဆံၚ်ဆံၚ်တံ လၟိဟ်ဗွဲမဂၠိုၚ် လုပ်ပြိုၚ်ပကာန်ဂှ် လၟုဟ်မ္ဂး ‘မာဲမန် သွက်ဂွံကဵုညးစၞးဗော်မန်’ တံဟေၚ် ဂကောံမဟာဇန် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဟီုဂး လလောၚ်တြးကၠုၚ်ရ။

Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

ပေဲါရုဲမာဲ (၂၁၀၅) တုဲ ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲ ဒှ်ဍာံဟာ

လၟုဟ်မ္ဂး ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ပၞာန်ဗၟာတအ် ကေတ်လဝ်အဝဵု ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂၠၚ်တုဲ ပံက်ကၠုၚ်ဂၠံၚ်တရဴ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဗၞတ် (၅) သၞာံ က္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်ရံၚ်အာ ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်မ္ဂး ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်၊ ပရေၚ်မၞိဟ် မုလေဝ် ကွေံကွေံကြာန်န် ပြံၚ်

Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

ပေဲါရုဲမာဲဏအ်ဂှ် ပေဲါအလီပၠန်ဟာ

တ္ၚဲဏအ် ရံၚ်အာ အကာဲအရာမသဳကၠဳမံၚ် ပ္ဍဲကဵုသ္ၚိကၠတ်ထဝ် ကၟိန်ဍုၚ်ကီု၊ ဗွိုၚ်အလဵုအသဳကဵု ဗော်ကျခိုၚ်ယျေတအ် ဟီုဂးမံၚ်တအ်ဂှ် လ္ၚတ်ရံၚ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်မ္ဂး ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၅) ဏအ်လေဝ် ဗော်ကျခိုၚ်ယျေကီု

Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

ပ္ဍဲပွိုၚ်သၞာံ ၂၀၁၅ ဏံ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ် ညံၚ်သ္ဂောံဂွံမာန် ဘိုၚ်ဂ္စာန်အိုတ်စိုအ်

ဟီုဂးမံၚ် ပတဝ်ဏာက္ဍိုပ်ကဵု ကၟိန်ဍုၚ်တၟိ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳတုဲ အာယုက်အလဵုအသဳ ညးဍုၚ်ကွာန် ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဏံဂှ် အခိၚ်လၟုဟ်မ္ဂး ကြပ်ပေၚ်အာ ပွိုၚ် ၄ သၞာံကီုလေဝ် မမိက်ကဵုမွဲမွဲ ချဳဒရာၚ်ကဵုဟွံမာန်ဏီ။ ဂွံဒက်ပတန်ကၟိန်ဍုၚ် ၜိုဟ်လလမ်မာန်ဂှ် ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ အဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်၊ အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်တုဲကီုလေဝ် လိက်ကသုက်ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲတံဂှ် သှေ်မံၚ်လ္တူတၞးလိက် ဟေၚ်ရ။ အကြာတိဍာ်ဒေသကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဟိုတ်နူဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳတံ လုပ်ထ္ပက်မံၚ်ပၞာန်ဏီဂှ်ရ ရမျာၚ်ပေဲါဗတိုက်တံ ဗြုကညာန်မံၚ်ဖိုဟ်ဏီ။

Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

‘သၞံၚ်’ ပၠတရဴဂကူမွဲ ပြဟ်လလုဲအာပၠန်

‘အာစာဇၞော်’ (ဝါ) ‘အာစာထောန်တိၚ်’ (ဝါ) ‘နာဲထောၚ်တိ်ၚ်’ ဂှ် ဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဂကောံမွဲမွဲဟွံသေၚ်၊ ဗော်မွဲမွဲဟွံသေၚ် ဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် အလုံဂကူမန်မွဲရောၚ်။ ‘အာစာထောန်တိၚ်’ ဂွံအာယုက် (၉၈) သၞာံ ဓလေတ်ပဲါ ဓရ်သၚ်္ခါရ ဟွံမာန် ဒးစုတိကၠောံအာဘဝပလိုက် တေံကီုလေဝ် ဇၟာပ်ဂကူမန် တီညာတ်မံၚ်အာစာဇၞော်ဏအ် ဒးဂိုတ်ညးရ။

Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

တ္ၚဲပၠန်ဂတး၊ စိုတ်ဓာတ်ပၠန်ဂတး၊ တာလျိုၚ်ပၠန်ဂတး

ပၠန်ဂတးဂကူမန်ပိုဲတအ် ဍေံစပ္တံကၠုၚ် လောန်ကၠုၚ် (၆၇) သၞာံတအ် ပ္ဍဲတ္ၚဲခ္ဍဲသဳပေၚ်ရောၚ်။ စဵုကဵုလၟုဟ် ဟိုတ်နူကဵုဂကူပိုဲတအ် ဟွံဗၠးၜးတိတ် နူဘဝဍိက်၊ ကံကုသဵုဂကူပိုဲ ဂကူပိုဲဖန်က်ကေတ်ဟွံဂွံဏီ။