ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: မာံပိုန် (page 4)

Tag Archives: မာံပိုန်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒစဵုဒစး ကိစ္စရုၚ်စက်တိဗုတ် MCL သုၚ်စောဲ ချးတၟံ

ရုၚ်စက်တိဗိလာတ်မတ်မလီု MCL သိုၚ်ပ္တန်လဝ် ပ္ဍဲဇရေၚ်ကွာန် ကံဒုန် ကံပၞဟ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရးမန်ဂှ်ဝွံ ဗဂေတ်စက် နကဵုချးတၟံဏောၚ်ဒှ်တုဲ နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိလေဝ် ဒ္စဵုဒ္စးတဴကီု ဟီုလဴကဵု ဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

Read More »

သွက်ဂွံထပ်သိုၚ် ရုၚ်စက်တိဗုတ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်မွဲဒၞဲါပၠန်ဂှ် ကဵုလဝ်အခေါၚ်

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ခရိုၚ်မတ်မလီု တွဵုရးမန် ကမ္ပနဳလဳမိတိတ် June Cement Industry သွက်ဂွံသိုၚ် ရုၚ်စက်တၟိ မဗုတ်ပ္တိတ်တိဗိလာတ် မွဲတ္ၚဲတှေ် ဗၞတ်ဂယိုၚ် ၅၀၀၀ တာန်ဂှ် နူကမ္မယှေန်ပရေၚ်ဓလိုက်တံရိုဟ် ဍုၚ်ဗၟာ MIC ကဵုထောံ အခေါၚ်သိုၚ်ပၠန်ဣရ ဂွံတီကေတ်။

Read More »

သွက်ဒဒှ်ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ် အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် နာဲသိုက်လောန် ဒုၚ်ယဵုသစာတုဲယျ

နာဲသိုက်လောန်ဝွံ သွက်ဂွံယိုက်ဂၠေၚ်တာလျိုၚ် နဒဒှ်ဝန်ဇၞော် ပ္ဍဲဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ကေၚ်ကာ ကောန်ဍုၚ်အရၚ် အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် မွဲကရောံကဵု ဝန်ဇၞော်ဂမၠိုၚ် ဂကောံအလဵုအသဳ အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ် ဒုၚ်ယဵုကေတ်ဓဝ်သစာ ဂတနာယကကၠတ်ထဝ်ကၟိန်ဍုၚ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဂိတုမာတ် ၃၀ ဂှ် တုဲဒှ်အာဣရ။

Read More »

ဒဵုအခိၚ်တ္ၚဲဏံ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ကဵုအခေါၚ် နုက်တိတ်နူဒပ် ကုပၞာန်ကောန်ၚ္ၚာ် (၇၄၅) တၠတုဲရဂး

ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳ မၞုံအခိုက် ပကောံပကေဝ်လဝ် ကောန်ပၞာန်ကောန်ၚ္ၚာ်ဂှ် ပ္ဍဲဂိတုမာတ်ချ် (၁၂) တုဲကၠုၚ်ဏံ လၟိဟ်ကောန်ပၞာန်ကောန်ၚ္ၚာ် ၄၆ တလ သွက်ဂွံ က္လေၚ်ပအပ်ကဵု မိမ (ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ်) ကုညးထိၚ်ဒဝ်မၚ်မွဲဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ဏာ အသေအဟာန် ပအပ်ပြာပ် မရနုက်ကဵု (၁၂) ဝါ ပ္ဍဲဗ္ဒိုပ်ဇူဒီု ဌာနစၟတ်သၟာန် လၟိဟ် (၁) ဍုၚ်လ္ဂုၚ် သာ်ဝွံ လလောၚ်ထ်ၜးကၠုၚ် ပ္ဍဲမဳဒဳယာ ရုပ်ရမျှာၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲအလဵုအသဳတၟိ NLD ဏံ ဌာနဝန်ဇၞော် ပရေၚ်ကေၚ်ကာ ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ပါလုပ်ကၠုၚ်တၟိ

ခြဟွံလအ် ပံက်အလဵုအသဳတၟိရဒှ်တုဲ လၟိဟ်ဌာနဝန်ဇၞော် ထေက်ကဵုသ္ဒးစွံကီု၊ စရၚ်ဝန်ဇၞော်ကီု နူသမ္မတ ဥူထေန်ကျဝ် ပ္တိုန်ထ္ၜး ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ကၟိန်ဍုၚ် ပ္ဍဲဂိတုမာတ် (၁၇) ဂှ်တုဲ အပ္ဍဲစရၚ်ဂှ်ဝွံ ဌာနတၟိမွဲ မတွံဂး ဌာနဝန်ဇၞော် ပရေၚ်ကေၚ်ကာ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်လေဝ် ပါကၠုၚ်ကီု ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

Read More »

ကောန်ကွာန်လှာ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်တံ လုပ်ပေဲါဗ္တိုက် ပရေၚ်တိဍာ် သွက်ဓဝ်ဍာံဂွံမံက်

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် တိသၠး၊ တိဖဠာတ်ကွာန်လှာ လၟိဟ် (၂၃.၆၅) ဧကဂှ် ဂကောံအုပ်ဓုပ်ကွာန်တံ ဟွံတီမွဲသာ် နူကဵုဌာနဗ်ၜတ်တဝ်တိ (မြို့နယ်မြေစာရၚ်း) ပ္တိတ်ဏာကဵုလိက်အခေါၚ်ကၠောန်တိ (ပုံစံ ၇) တုဲ မၞိဟ်ဂွံဏာတံဂှ် ဟိုတ်နူဒှ်တဴညးဒေသကွာန်ဂှ် ဟွံသေၚ်ကီု၊ ဗီုပြၚ်ပ္တိတ်ကဵုဏာလဝ်ဂှ်လေဝ် ဟွံကိတ်ညဳကဵုသၞောဝ်တိဍာ်ဍုၚ်ဗၟာ ပ္တိတ်လဝ် သၞာံ (၂၀၁၂) ဂးတုဲ ကောန်ကွာန်လှာ လၟိဟ်ၜိုတ် (၄၀၀) တၠပြၚ်တံ ဟွံပေၚ်စိုတ်အိုတ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲဘာ်သၞာံဏံမ္ဂး စဗ္ဂေတ် ရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု MCL ရောၚ်

ပရေၚ်သိုၚ်ခၞံမံၚ် ရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု Mawlamyine Cement Ltd. (MCL) ညောန်ကဵု အာစိုပ်ဒတုဲဂှ်ရ အတိုၚ်ချိၚ်ကြန်လဝ်အခိၚ် ၜိုတ်ဘာ်သၞာံ ၂၀၁၆ ဏံမ္ဂး ရုၚ်စက်ဏံ စဂေတ်ရဏောၚ်ဂှ် Mr.Wijit Terasarun ဒါရာ်တာ ပရေၚ်အုပ်ဓုပ် ကမ္ပဏဳ MCL ဟီုလဴကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်ရ။

Read More »

သွက်ဂွံပါလုပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ဖ္တိုက်ဖ်ေအာဝ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ

သွက်ဂွံပါလုပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ ပ္ဍဲလိက်ကသုက်ဒေံါပန်ပှော်အလုံဍုၚ် NCA မာန်ဂှ် နူဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် တအ် ဖ္တိုက်ဖ်ေအာဝ်ကၠုၚ် ကုဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိနွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

သွက်ဂွံဓမံက်ဝၚ်ဍုၚ်ခၟိုၚ်မာန် ကၠောန်သဘၚ်ဗှ်လိက်စံၚ် အလန်ကၠာအိုတ်

ရန်တၟအ်သ္ဂောံဓမံက်ပ္တိုန်ပရောဒဒှ်ဝၚ်ဍုၚ်တ္ကံခၟိုၚ်မာန်ဂှ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာဇေယျဝံသ သ္ပကမကထတုဲ ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၅ အခိၚ်ပယျာံသဝ်တ္ၚဲဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ဏာပေဲါဗှ်လိက်စံၚ်ပရောဝၚ်ဍုၚ်ခၟိုၚ် ဋ္ဌာနဘာဇေယျဝံသ ကွာန်ၝောံနက် ပွိုၚ် ဍုၚ်ၜါသွာၚ် (ဒေသတ္ကံခၟိုၚ်) ဂှ်ရ။

Read More »

ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ပလံၚ်ဗ္စိုပ်လိက်သဝဏ် သွက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု ၆၉ ဝါ

ပ္ဍဲဖေဖဝ်ဝါရဳ (၂၂) ဏံ လိက်သဝဏ် နူဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဥက္ကဌဗော် NLD ပလံၚ်ဗ္စိုပ် သွက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု ၆၉ ဝါအဆံၚ်ဗဟဵုဂှ် စိုပ်ကၠုၚ်တုဲရ ကမ္မတဳ ကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် အဆံၚ်ဗဟဵုဂးရ။

Read More »