ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: လညာတ်ပါ်ပါဲ (page 2)

Tag Archives: လညာတ်ပါ်ပါဲ

ပရေၚ်ခက်ခိုအ်ဆိုအ်ဗ အကာဲအရာ ဒေါအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ်

ဗညာအံၚ် – ဗော်ကောန်ဂကူရပ်လွဟ်တံကဵု ဒပ်ပၞာန်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဗွဲမဂၠိုၚ် ထပက်ကၠုၚ်စၟတ်တဲ ပရေၚ်ဒေါအ်ပန်ပှော် ကဆံၚ်တွဵုရး၊ ကဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်တံတုဲ အလဵုအသဳဗၟာတံ ထပ်ဆက်တက်ကျာကဵု UNFC သွက်ဂွံကေတ်တၚ်တုပ်စိုတ်

Read More »

ကွာန်မန်ဒှ်ဍုၚ် ဒုၚ်တၠုၚ် အထေၚ်ဇၞော်မ္ဂး ဒှ်လလေၚ်ဖဵုဂကူရောၚ်

နာဲမာန် – အဃောအာဒၟံၚ်တရဴ ဇြပ်ဗု ကဵု မတ်မလီုဂှ် သ္ဂောံဆဵုညာတ်ကေတ်ပ္ဍဲပါၚ်ဂၠံၚ် ကွာန်ကၟာဝက် (လၟုဟ် – ဒှ် ဍုၚ်ကၟာဝက်) ဂှ် ကူချပ်ဂွံလ္ပာ် ဒုဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲဟံသာ ကေၚ်လဴလဝ် စပ်ကဵုရဲဝါဒမဟာဂကူတံ ဖျေံအစဳအဇန်ပရေၚ်ၚိတ်ကမၠက်ဂကူ နဲတၟိမွဲရ။

Read More »

မံၚ်လက္ကရဴညးရ ဟလဵုသ္ပလေဝ် တိုၚ်ပ္ကဴဇကုဟွံစိုပ်

နာဲလျးထဝ် လောကလိုက်ပိုဲဝွံ မဒှ်လောကလိုက်ပြိုၚ်ပ္ကာန် ညးညံၚ်သ္ဂောံစိုပ်ဂတအဲ – အဲညံၚ်သ္ဂောံ စိုပ်ဂတညး ဂစာန်လွဳပြိုၚ်မံၚ်အိုတ်ရ။ ညးလဵုမွဲလေဝ် ဟွံမိက်မံၚ်လက္ကရဴညး မိက်ဂွံမံၚ် ဂတညးဖအိုတ်ရောၚ်။ သာ်ဂှ်ရ နကဵုနဲကဲပက္ကာရနာနာသာ် ပရေၚ်သ္ပမာန် ကေတ်ဇၞး ရေၚ်သ္ကအ်ဒှ်ကၠုၚ်။ ဂွံဇၞးညးတုဲ ညံၚ်ဟွံဂွံ ကလေၚ်ကျညးဂှ်

Read More »

အတိုၚ်သ္ဇိုၚ်သၞောဝ် ၂၀၀၈ လၟုဟ်ဏံ ဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ညဳသၟဟ်ဟွံမာန်

ဗညာအံၚ် ပြယာဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟီုဂှ် ခါတ်အကာဲဝါတ်ဂါတ်ဗွဲမလောန်၊ ပေါဲရုဲစှ်မာဲ ၂၀၁၀ လောန်ကၠုၚ်တေံ လုပ်ရုဲမာဲ၊ ဟွံလုပ်ရုဲမာဲဂးတုဲ အပ္ဍဲကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်နာနာတံ လညာတ်ပါ်ခြာအာ ၂ လွးနွံကၠုၚ်၊ ခါလၟုဟ်မ္ဂး ဟိုတ်နူလုပ်ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၀ ဂှ်ဗၠေတ်၊ ဟိုတ်နူဟွံလုပ်ဂှ်ဗၠေတ် ရဴသာ်ဏံယြဴပူဂဵုလဵုလေဝ် ထံက်ထ္ၜးဟီုဂး ပါ်ပါဲဟွံသေၚ်၊ ညးလုပ်လဝ်ပေါဲရုဲမာဲလေဝ်ဍာံ၊ လပါ်ရဲဟွံလုပ်လေဝ်ဍာံစၟတ် ပြယာဲဇၟောဝ်ဍာ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လၟုဟ်ဏံ

Read More »

သ္ဇိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေ ဒက်ပ္တန် ကၟိန်ဍုၚ် ၂၀၀၈ ဂှ် ပလေဝ်ဟာ၊ ကလေၚ်ချူတၟိဟာ ?

နာဲမာန် – တုဲကၠုၚ် ဂိတု သေပ်တေန်ဗါ (၃၀) ကောံဓရီုဇၞော် ပရေၚ်ဂကူမန် တ္ၚဲလက္ကရဴအိုတ်ဂှ် နကဵုပၟိက်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် မန် AMDP ကဵု MDP တုဲ အလုံညးဍုၚ်ကွာန်မန်တံ ဒးသ္ဂုတ်သွာတ်ဖျေံဏာ

Read More »

ပေဲါသဳကၠဳ မ္ၚးစၠတ်ထဝ် ကဵု ပရေၚ်ဒက်ပ္တန်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ်

နာဲမာန် – ဂိတုဂတဒဳဇြေန်ဗါအိုတ်ဂှ်မ္ဂး ဂကောံဒိုအ်ပန်ပှော်ကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်ကဵု အလဵုအသဳဥူတိၚ်သိၚ် (ဦးသိန်းစိန်) သွက်ဂွံတက်ကျာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရောၚ် နူစကေတ်လဝ် တၚ်တုပ်စိုတ်ကာလဒိုအ်ပန်ပှော်ကု ဗော်ရပ် လွဟ်ကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်ဂှ် သဳကၠဳတုပ်လဝ်စိုတ် နွံရ။ အကြာဏံလေဝ် လ္ပာ်အလဵုအသဳတံ ဟီုဓမံက်လဝ် သွက်ဂွံဆဵုဂဗတက်ကျာ ကဵုဂကောံဗော်ရပ်လွဟ် ကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်ကဵု အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ် နွံမံၚ်ရ။

Read More »

ဂကူပျူ ကေုာံ ဗၟာတ္ၚဲဏံ

နာဲမၞိက်ၜိုပ် – “ပျူဍာံမ္ဂးဗၟာ” ပွမချူဆာဲသာ်ဏံဂှ် ဂွံဗှ်ကေတ်ကီုရ။ ညးလဵုမွဲ ချူလဝ်ဂှ် ဟွံမိက်ဟီုရ။ စပ်ကဵုချူဆာဲလညာတ်ဝၚ် သာ်ဂှ်တုဲ နကဵုအဲညးချူလိက်ဏံဗွဲခမၞောန် မိက်ဂွံပတိုန်ထ္ၜးတၚ် (၄) တၚ် ဗွဲသၟဝ်ဏံရ။

Read More »

ဂွိၚ်ဖေက်ဂဥုဲဝိဝိၚ် ကၠောံခၞာန်လုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဂကူမန်ပိုဲ

မန်ဒဵုဂူ – ဂဥုဲဝိဝိၚ်မပ္တံကဵုဘိၚ်ဘၚ်နာနာသာ်တံဂှ် လုပ်ပလီုကဵုဘဝပိုဲမၞိဟ်တံမာန်တုဲ ဘဝမၞိဟ်မ္ဒးထရိုဟ်လီုအာ နကဵုဘဲဂဥုဲ ဝိဝိၚ်သာ်ဏံဂှ် ထေက်ကဵုဒးဂိုဟ်ကဟောံ ဘဝမနွံကဵုၚုဟ်မးတံဂှ်ရ။ ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ညးလ္ၚဵုတံ ဘဝမ္ဒးဗၠိုက်တၞီဒၟံၚ် ပ္ဍဲခေါ်အရက်၊ ဍာ်တာ၊ ပ္ဍဲပလၚ်ဗဳယာ၊ ပ္ဍဲသွုၚ်ဂဥုဲ ကေုာံ ပ္ဍဲပၠံၚ်တၞိၚ်ဘိၚ်ဘၚ်တံဂှ်လေဝ် မန်ပိုဲတံ မ္ဒးဂိုဟ်ကဟောံကီုရ။

Read More »

ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကဵု ဂကောံမဟာဇန်

နာဲမာန် – ခြာဟွံလအ်မ္ဂး ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်အပ္ဍဲသၞောဝ်အလဵုအသဳ မံက်ကၠုၚ်မွဲဗော်ပၠန်ရ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ကောန်ဂကူမန် ပြံၚ်လဝ်ယၟု ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန်တုဲ ပ္တိုန်လဝ်အခေါၚ်ဒက်ပ္တန်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲအလဵုအသဳရ။

Read More »