ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: လညာတ်ပါ်ပါဲ (page 4)

Tag Archives: လညာတ်ပါ်ပါဲ

လိက်မန်ဂှ် ယဝ်ခၞံဗဒှ်ကေတ်တၟိမ္ဂး (သကုတ်ၜါ)

တိုၚ်ထဝ် – မေ၊ ၂၀၁၁ ယွံကောန်ဂကူမန် သၟတ်ခေတ်တၟိတံ ဂလာန်ဝေါဟာရ သ္ပလဝ်သုတေသန ကံက်နုက်နၚ်လဝ် နူဇာတ်မသုန်ကၠံမသုန်စှော် ကေုာံ ဇာတ်သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ဗွဲသၟဝ်တံဝွံ ဒၞာဲသၟိက်ဂွံသ္ပအဓိက သဳကၠဳအာဂှ် ကစံက်လဝ် မလိက်တံဂှ်အိုတ်ရ၊ ၜိုန်ရကစံက်လဝ်မလိက် ဗွဲမဂၠိုၚ်ကီုလေဝ် စပ်ကဵုဝေါဟာရ “ကု၊ ကဵု ၊ ကေုာံ” တံဂှ်ဟေၚ် သ္ပလဝ်အဓိကတုဲ စၞောန်ပညုၚ် ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။ ဝေါဟာရပိမဏံဝွံ ဗွဲမတ္ၜန်တ္ၜောဲ ယှုက်ထုဲ လီၜန် စကာမံၚ် သီုမဟွံကၠးစိုတ်အိုတ်ဂှ်တုဲ၊ တၞဟ်နမိက်ဂွံကဵုကၠးကေတ်စိုတ် ပ္ဍဲအရာစကာ ရပ်စပ် ချူဆာဲဂှ်တုဲ၊ မိက်ဂွံစဳပျးကဵု အတိုၚ်ကျာ်ဇၞော် အာစာတၠအစွောံ မစကာရပ်စပ်လဝ် ပ္ဍဲလိက်ကၞပ်ညးဂမၠိုၚ်အိုတ်ရ။

Read More »

ချပ်စိုပ်ဗှ်သၞာ ဍုၚ်ဟံသာဝတဳ

ၜိုပ်ထဝ် – သက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၁၃၇၃ သၞာံ၊ ဂိတုပသာ် (၈)စွေက်ဏအ်ဂှ် ဒှ်တ္ၚဲဍုၚ်မန်ဟံသာဝတဳလီုရ။ ဍုၚ်မန်ပိုဲ လီု၊ တိဍာ်ဒြပ်ရတ်ပိုဲ လေၚ်ဆောံ၊ ဘဝမန်ပိုဲ ဒှ်အာဘဝဍိက်ဂှ် ပေၚ်ကၠုၚ် (၂၅၄) သၞာံရသွံ။ ပရေၚ်ဏအ်ဂှ် ဂကူမန်ဗွဲမဂၠိုၚ် ချပ်ဂွံကီုရောၚ် စှေ်စိုတ်ရ။ ပွိုၚ်အခိၚ်သၞာံ ၜိုတ်ဏအ်ဂှ် တၟော်ကဵုဝၚ်မ္ဂး ဂၠိၚ်သ္ၚောဲကွေံကွေံ ဟွံသေၚ်။ ဆဂး ကလေၚ်ရံၚ်အာ ဘဝဂကူမန်ပိုဲမ္ဂး ဒၞာဲလ္ၚဵု ကၠေံကၠက်ဗၠိုက်တၞီစှေ်အာ ဗွဲမဂၠိုၚ်တုဲ ထေက်ကဵုဒးဒှ်ဓဝိၚ်ရောၚ်။

Read More »

ဒေါအ်ပန်ပှော်

နာဲမတ်ဒိပ် – ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၉၅-သၞာံဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒေါအ်ပန်ပှော် ကေုာံ အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာရ။ အဃောဂှ် ညးမချူလိက်ဝွံ တန်တဴဒၟံၚ် ပ္ဍဲတက္ကသိုလ်သာသနာ (လ္ဂုၚ်) ရ။ သဘၚ်ကၞာ ဒေါအ်ပန်ပှော်ဂှ် ဟိုတ်နူမဳဒဳယျာ အလဵုအသဳပၞာန်တအ် ဗလးနၚ်ဒူရရုပ်တုဲ ဂွံဗဵုလဝ်ဂှ်ကီုရ။ အဃောမဗဵုမံၚ်ဂှ် တၠဂုဏ်ဗၟာမွဲဇကု ဟီုတိုန်ရ။ မုညးတအ်ဏအ် ဣလုပ်ကေတ်ဟွံတီဂး။ ကာလဂှ် ကျာ်ဇၞော်ကရေၚ် နူ (ညောၚ်လေးပၚ်) မွဲဇကု ဟီုတိုန်ကီု။ မၞိဟ်တအ်ဏအ် ဂၠိုၚ်အိုတ်တှေ် ၜိုတ်ဂွံမၚ်စကၚ် ပ္ဍဲပယျဵု၊ ဟွံသေၚ်တှေ် ၜိုတ်ဂွံဒှ်စ ပၞာန်ညးဍုၚ်ကွာန် (ပြည်သူ႕စစ်) ကီုရဂး။ ညးမချူလိက် ဂွံမိၚ်ကေတ် ဂလာန်ညးတအ်တုဲ ပ္ဍဲစိုတ်တေအ် ဒုၚ်ဟွံမာန်ကီုလေဝ် အနာဂတ်ဂတဏအ် မုဒှ်ကၠုၚ်ပၠန်ရောဂှ် ညးဂှ်လေဝ် တီကေတ်ဟွံမာန်တုဲ သ္ၚိတ်ဇြမံၚ် …

Read More »

လိက်မန်ဂှ် ယဝ်ခၞံဗဒှ်ကေတ်တၟိမ္ဂး

တိုၚ်ထဝ် – (၁)“ကောန်ဗြဴအဲ မဂွံယၟုဥပသေနာကုမ္မာရဳဂှ်ကီု ၊ ကောန်ဗြဴအဲ ကောကိလာကုမ္မာရဳဂှ်လေဝ်ကီု၊ ကောန်ဗြဴအဲ နန္ဒာကုမ္မာရဳဂှ်လေဝ်ကီု၊ ကောန်ဗြဴအဲ မုဒိတာကုမ္မာရဳ ဂှ်လေဝ်ကီု၊ ကောန်ဗြဴအဲ ညးပန်ဂှ် တၞဟ်နစံၚ်ပူဇဴယတ်ဂှ်၊ (မုက်လိက်-၁၇)

Read More »

ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၀ တုဲမ္ဂး (၆)

ဗညာရာံ – ပေဲါသၞာံ ၂၀၁၁ ဝွံ လၟိဟ်မၞိဟ် ဘိုအ်ဂွံပေၚ် (၇) ဗဳလဳယာန်ဏောၚ် ဂးရ။ လၟိဟ်ဂၞန် ဂွံပေၚ် (၇) ဗဳလဳယာန်ဂှ် ယဝ်ရိုဟ်ပ္တိတ်ရမျာၚ်မ္ဂး ဒးကေတ်အခိၚ် (၂၀၀) သၞာံရ။ လဂါမ်ဇိုၚ် (၇) ဗဳလဳယာန်ဂှ် ဂေတ်ဂွံတိ (၁၃၃) ဗ္ဂေတ်ရ။ ပ္ဍဲဂကောံမၞိဟ် မၞံု (၇) ဗဳလဳယာန်၊ ပ္ဍဲအခိၚ် (၂၀၀) သၞာံ၊ ပ္ဍဲဗ္ဂေတ်တိ (၁၃၃) ဗ္ဂေတ် ညးမဗှ်လိက်လေဝ် လုပ်လၟိဟ်မၞိဟ်မွဲကဏ္ဍကီုရ။

Read More »

ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၀ တုဲမ္ဂး (၅)

ဗညာရာံ – လၟုဟ် အလဵုအသဳဗၟာတံ ကော်မံၚ်သ္ဘၚ်စၠတ်ထဝ်ဍေံဖိုဟ်။ ညးဂှ် ဒှ်ဥက္ကဌ ပ္ဍဲစၠတ်ထဝ် သ္ၚိသၟဝ်ဂှ် တီမံၚ်သီုညးဖအိုတ်ရ။ ပ္ဍဲတွဵုရး ရးဇၞော်တံဂှ်လေဝ် ဗၟာတံရ ဍိုက်လဝ်စၠတ်ထဝ် ဗော်ဂကူတၞဟ် ဟွံဂွံဒၞာဲမွဲ သမ္မတဍေံတံ (၃) တၠဂှ်လေဝ် မၞိဟ်ဍေံသီုဖအိုတ်ပၠန်၊ နာဲသိၚ်စိၚ်ကဵု နာဲတေန်အံၚ်မျေအ်ဥူ ဟီုဂှ် ကွးနာဲသာန်ယှိုဲ သီုၜါရ။ နာဲသာဲမံက်ခါမ်မွဲဂှ် ဒှ်ဂကူသေံဇၞော်ကီု ဆဂး ညးတေံဂှ် နူဗော်ဇာဒိသိုၚ်ဗၟာတံဏောၚ်။ ဂဥုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ်လေဝ် ဟိုတ်နူသမ္မတဍေံတံရ ရုဲပၠန်တုဲ ဂွံဒှ်ဂကူမန်ဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်။ တုဲပၠန် ပ္ဍဲစၠတ်ထဝ်ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် လ္ပဟီုဏီ ပ္ဍဲစၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ်မှ အမာတ်ပိုဲ ဂွံဒစဵုဒစးကဵုဍေံတံဂှ် နွံဆ (၇) ညိကီု။

Read More »

အကံက်ဂကူမန် (ဝါ) သြန်ဂအုံဂကူမန် (လညာတ်ကေုာံသဇိုၚ်ကမၠောန်အနာဂတ်ဍုၚ်မန်)

ဗညာဟံသာ – အကံက်ဂကူမန်- သြန်ဂအုံဂကူမန်၊ သြန်ထံက်ပၚ် ပရေၚ်ဂကူမန်၊ သြန်ထံက်ပၚ် ဗၠးၜးဂကူမန်၊ သာ်ဝွံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မန်ဂမၠိုၚ် ကေုာံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပ္ဍဲဍုၚ် – မ္ၚးဍုၚ်ဂမၠိုၚ် ချပ်ကၠုၚ်ကသပ်၊ ကောံဓရီုသဳကၠဳကၠုၚ် ကေုာံ ပတိုန်ထ္ၜးကၠုၚ်လညာတ် ဂၠိုၚ်ကဵုသၞာံရ။ သ္ပတမ်နူ ဂကောံမန် ဒက်ပတန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်အမေရိက၊ ယူရောပ်၊ခါဏေဒါ၊ အဝ်သတြေလျ ကေုာံ ဍုၚ်တၞဟ်ဟ်ဂမၠိုၚ်တုဲ လညာတ် ဒက်ပတန် သြန်ဂအုံဂကူမန်ဂှ် ပြာကတ်ကၠုၚ် ဒှ်ကၠုၚ်လညာတ် ဂကောံမန်ဂမၠိုၚ်ရ။မၞိဟ်စှေ်စိုတ် ကေုာံ မၞိဟ်တုပ်စိုတ်ဂှ် ဂၠိုၚ်တိုန်ကၠုၚ် မွဲသၞာံတုဲမွဲသၞာံရ။

Read More »

ပေဲါရုဲမာဲ – ၂၀၁၀ တုဲမ္ဂး (၄)

ဗညာရာံ – ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲ- ၂၀၁၀ တုဲမ္ဂး (၃) တေံ အဲကျာလဝ် ပရူဂကူဗၟာတံ ဖ္ဍိုန်ကၠုၚ်ဇြဟတ် ဂကူမန်တံရ။ ဂလာန်အဲဟီုဂှ် လၟုဟ်ပြာကတ်ဂၠိုၚ်က္ဍၚ်ရ။ အခိုက်ဇၟာပ်မၞိဟ် ဒးလုပ်ပၞာန် နူလက်ထက်ဨကရာဇ်ဗၟာတြေံတြေံတံဂှ် ဍေံတံကလေၚ်စကာတိုန်ပၠန်ဣယျ။ နူခေတ် (၁၆) ဗွဝ်ကၠံတေံ ဒၟာနူသၞောဝ်ဏံရ ဂကူမန်တံ ဒးအောန်စှေ်ကၠုၚ်ဂှ် လ္ပဝိုတ်သတိအိုတ်ညိ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲ ပေဲါရုဲမာဲ-၂၀၁၀ တုဲမ္ဂး (၄) ဏံဂှ် ဗွဲမဗဗွဲကဵု ကာလဗော်မန်ပိတံဂှ် မုဒးကၠောန်ထေက် ချူမြော်ကဵုညိဏောၚ်။

Read More »

ပၞော်တိတ်ဟာ ပၞော်ကြေပ်ဟာ

ဗညာဟံသာ –  ပေဲါရုဲမာဲအလီတုဲအာရ။ မိသုကျဳ ဗၠးတိတ်ကၠုၚ်တုဲယျ။ သၞာံ ၂၀၁၀ မဒှ်သၞာံ ပ္ၚံက်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဍုၚ်ပိုဲ မပြံၚ်သၠာဲလေဝ် ၜက်အာဣရ။ မုပြံၚ်သၠာဲကၠုၚ်ရော ညးဂှ်ဇၞးတုဲ ညးဂှ်ကျရော၊ ဂကောံဇၞော်ဇၞော် ဂကောံဍောတ်တ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တြေံတြေံ ကေုာံ တၟိတၟိတအ် မုဆက်ဂၠာဲ ပၞော်တိတ်ရော၊ မုပၞော်ဂၠာဲမံၚ်ရော၊ ကော်ပေဲါသဳကၠဳဓရ်ညဳသာကောန်ဂကူ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ပၠန်ဟာ သာ်ဝွံ ကောန်ဍုၚ်ပိုဲ မၚ်ဗဵု မၚ်ကလၚ်မံၚ်အိုတ်ရ။

Read More »

ပေဲါရုဲမာဲ – ၂၀၁၀ တုဲမ္ဂး (၃)

ဗညာရာံ – ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲ – ၂၀၁၀ တုဲမ္ဂး (၃) ဏံ ပရူဗၟာတံ ၜေတ်လုပ်ကၠုၚ် ဍုၚ်မန်ပိုဲဂှ် ဂွံဒှ်ဗဟုသုတညိဂးတုဲ အဲဂၠာဲဟီုကဵုရ။ ပရူ သၞောဝ် ဍေံလေဝ် ညးဟွံဟီုမွဲ၊ ပရူပေဲါရုဲမာဲအလီဂှ်လေဝ် ညးဟွံဟီုမွဲ၊ ညးဟီုတံဂှ်လေဝ် အသိၚ်ဟွံမွဲ၊ စၞးဂှ် အလဵုအသဳပၞာန် ကီု၊ ညးဂွံလဝ်မာဲ တၞံကဝ်သၠဗဗြိုက် ဗော်ဇာဒိသိုၚ်ကီု ညံၚ်ဂွံပါလုပ် ပ္ဍဲသ္ဘၚ်ကောံဓရီု ပၚ်လံၚ် ဒုတိယဂှ်ရ စွံတိုန်အာ ရီုပၠန်။ တုဲပၠန် ဥူအံၚ်ကျာၚ် နူဗော်အေန်အဴလ်ဒဳဟီု ယဝ်သပၞာန်ဗၟာ ဟွံပါတှေ် ပၚ်လံၚ်ဒုတိယ တန်ဒှ်ဟွံစိုပ်တရဴဂး။

Read More »