ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: အိုက်သာၚ် (page 2)

Tag Archives: အိုက်သာၚ်

ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ကၠောန်သ္ပဗီုလဵုဂှ် လဴဟွံမာန်ဏီ

ကြဴနူသ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် (ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ) တုဲဂှ် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူလေဝ် သွက်ဂွံဆက်ကၠောန်အာ နအလိုက်ဒေသ၊ အလိုက်ဂကူ၊နအလိုက်ပရူပရာ နွံဒၟံၚ်ဏီဂှ်ရ သွက်ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူ ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံ နဗီုပြၚ်လဵု ကၠောန်သ္ပအာရောဂှ် ပြဟ်ဟ်ဏံ ဟီုကဵုဟွံမာန်ဏီ သာ်ဝွံ ညးတာလျိုၚ် နူဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP ကဵု ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန်တံ ဟီုရ။

Read More »

ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံဂှ် ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဂွံအခေါၚ်တိုန်စိုပ် ၂၀၀ တၠ

ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ်၂၁ ဗွဝ်ကၠံ (သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ်) မကၠောန်နကဵုပရေၚ်ပၠတရဴ ဒဝ်အံၚ်သုကျဳဂှ် ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ထ္ပက်စၟတ်တဲလိက်ကသုက်ဒေါံပန်ပှော်အလုံဍုၚ် (NCA) တုဲတုဲ ဟွံတုဲတုဲ သီုဖအိုတ် နူကဵုဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ် ဂွံအခေါၚ်တိုန် ဗၞတ် ၂၀၀ တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

တၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်သဳကၠဳလဝ် မူပၞောန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဆက်ပ္တိုန်ထ္ၜးကဵု UPDJC တေံရောၚ်

တုဲကၠုၚ်မွဲၜါတ္ၚဲဏံ ကၠောန်လဝ် ပေါဲကောံဓရီု သ္ၚဳဂၠိပ်သဳကၠဳ မူပၞောန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲဍုၚ်လ္ဂုၚ်တုဲ တၚ်နၚ်သ္ဂုတ်သွာတ်မဂွံလဝ်တံဂှ် ဆက်ပ္တိုန်ထ္ၜးကဵု ကောံဓရီု UPDJC (ကမ္မတဳပံၚ်တောဲ ဓမံက်ရုပ်ရဴ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ်) ကြက်ကၠောန်သ္ပ ပ္ဍဲနေပျဳဒဝ် နစၟတ်တ္ၚဲ အဝ်ဂါတ် ၁၅ ဂှ်ဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံတေံ သွက်ဂွံဆဵုကဵုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဖၟိုတ်မွဲဝါပၠန်ဂှ် ညးစၞးဍုၚ်ကြုက် စၟဳလဝ်

အခါစိုပ်အခိၚ်ကၠောန်သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံတေံလေဝ် ညံၚ်ဂွံဆဵုညးသ္ကံကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မကၠုၚ်တိုန်ကောံဓရီုဏံမွဲဝါပၠန်ဂှ် စၟဳမံၚ်ရောၚ် သာ်ဝွံ Mr.Sun Guoxiang ကလုတ်တၟေၚ် သွာၚ်ပရေၚ်ကေၚ်ကာအာယှ နူဌာနပရေၚ်ဍုၚ်သၟာၚ် ကၟိန်ဍုၚ်ကြုက် ဂးဏာဂလာန် ပ္ဍဲကောံဓရီုမုက်ဇဳ ဂကောံပၠန်ဂတးရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ်ရ။

Read More »

ကိစ္စပါ်တိတ်နူကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဂှ် မူရဴကောန်ဍုၚ်အရၚ်လဵုလေဝ် အာတ်မိက်လဝ်ဟွံမွဲ ဒုဥက္ကဌ နာဲဟံသာ ဟီု

ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံကီု ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံကီု သွက်ဂွံပါ်တိတ် နူကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဂှ် ညးလဵုလေဝ် အာတ်မိက်လဝ်ဟီုဂးလဝ်ဟွံမွဲရောၚ် ဒုဥက္ကဌ UNFC နာဲဟံသာ ဟီုဂးလဴက္လးဏာ ပ္ဍဲပေါဲသောၚ်က္လးပရိုၚ် မာၚ်ဂျာယာန်ဂှ်ရ။

Read More »

သွက်ဂွံအာမာၚ်ဂျာယာန်တေံဂှ် ကဵုဒၟံၚ်အရီုဗၚ်ဖိုဟ် ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ဟီု

ဂကောံပၠန်ဂတးရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ သွက်ဂွံကၠောန်ကောံဓရီုမုက်ဇဳ (အလုံဂကောံဖအိုတ်) နွံဒၟံၚ်တုဲ အခါရအာမာၚ်ဂျာယာန်တေံမ္ဂး ညံၚ်ဟဂွံဒှ်အခက်ခုဲ ပ္ဍဲအကြာဂၠံၚ်ဍာန်ဂှ် အရီုဗၚ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ် (မံၚ်စံၚ် ဇူဒီု စသုၚ် ညံၚ်ဂွံစိုပ်ဒၞါဲရန်တၟံ) ၜိုတ်ဖန်ဂွံဂှ် ရီုဖန်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်ရ သာ်ဝွံ ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ် ၂၃ သၞာံ ၂၀၁၆ ဂှ် ကမ္မေယှန် ပရၜေိုဟ်လလံ ပ္တိတ်လဝ်လိက်လလောၚ်တြးရ။

Read More »

ဂကောံပၠန်ဂတးဘဝတုပ်မွဲစွံတံ ညံၚ်ဂွံပါပ္ဍဲလၟေၚ်ဒဒှ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဂှ် ဂကောံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲတံ ဂၠာဲနဲဏောၚ် လလောၚ်ပ္တ္တိတ်လဝ်

ဟိုတ်နူအကာဲအရာ နာနာသာ်တုဲ ဂကောံပၠန်ဂတး ရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဘဝတုပ်မွဲစွံ ဟဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒေါံပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် NCA ဏီတံလေဝ် ညံၚ်ဂွံပါလုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲလၟေၚ်ဒဒှ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ Peace Process ဏံကီုဂှ် ဂၠာဲနဲဂစာန်လွဳအာဏောၚ် သာ်ဝွံ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၆ ဂိတုဂျူလာၚ် ၂၀ ဂှ် ဂကောံရပ်လွဟ် ၈ ဂကောံ ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲတံ ပ္တိတ်လဝ်လိက်လလောၚ်တြးရ။

Read More »

နကဵုကေါန်ဍုၚ်အရၚ်တံ သ္ဇက်ဒးအာတ်လေဝ်ဟွံမွဲ သ္ဇက်ဒးကဵုလေဝ်ဟွံမွဲရ ညးက္ဍိုပ် DPN ဂး

စပ်ကဵုကိစ္စ သွက်ဂွံဒက်ပ္တန် ဓဝ်ညဳသာသၟဟ်န် ကောန်ဂကူကေုာံ ပရၜေိုဟ်လလံဍုၚ်ဂှ်တုဲ နူဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ (ညးကဵုကသပ်ဂၞန်ကၟိန်ဍုၚ်) ဟီုလဝ်ဂလာန်ဖ္တိုက်ဖအောဝ်မ္ဂး “အခါရသဳကၠဳမ္ဂး လ္တူနူအရာဇကုနွံပၟိက်ဂှ် အရာလဵုမွဲဇကုသၠးကဵုမာန်ရောဂှ် စွံသဇိုၚ်တုဲသဳကၠဳအာညိ” ဂးကၠုၚ်ဂလာန်သာ်ဝွံတုဲ လ္ပာ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ် ရဴသ္ဇက်သ္ဒးအာတ်ဟွံမွဲကီု သ္ဇက်သ္ဂောံကဵုလေဝ်မုဟွံမွဲ ရဴဝွံ ပ္ဍဲအရာသ္ပပေါဲသောၚ်က္လး လိက်ပရိုၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်လ္ဂုၚ်ဂှ် ခူဥူရေဝ် ညးက္ဍိုပ် DPN (ဂကောံညးစၞးသဳကၠဳပ်ညဳပ်ညပ်သွာၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာၚ်) နူUNFC ဟီုပ္တိတ်ရ။

Read More »

သွက်ဂွံတိုန်ကောံဓရီုမုက်ဇဳ ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် ဘိက်လဝ် သီု UNA ကဵု NBF

သွက်ဂွံတိုန်ကောံဓရီုကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် ကြက်ကၠောန်သ္ပ ပ္ဍဲမာၚ်ဂျာယာန် တွဵုရးကချေၚ်ဂှ် ဘိက်လဝ် သီုဂကောံ မဟာမိတ် ညဳသာသၟဟ်န်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် UNA ကဵု ဂကောံဗော်ကောဒေံကေါန်ဍုၚ်အရၚ် NBF ကီုရ သာ်ဝွံ ဥူထောန်ဇြဝ် ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ (၁) နူ UNFC ဟီုရ။

Read More »

ပ္ဍဲ UNA ဗော်မဇၞးလဝ်မာဲတအ် သီုသ္ပစၞးဗော်ဟွံဇၞးမာဲတအ်တုဲ ပ္တိုန်ထ္ၜးကဵု ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံတေံဏောၚ်

လညာတ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ် (ကောန်ဂကောံ UNA) မကျလဝ်မာဲ ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅ တအ်လေဝ် ညံၚ်ဂွံပါကီုဂှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် မဇၞးလဝ်မာဲတအ် သ္ပစၞး ပ္တိုန်ထ္ၜးကဵု ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံတေံကီုဏောၚ် ရဴဝွံ ဂွံတီကေတ် နူကောန်ဂကောံ UNA ရ။

Read More »