Categories
လညာတ်ပါ်ပါဲ

ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၀ တုဲမ္ဂး (၆)

ဗညာရာံ – ပေဲါသၞာံ ၂၀၁၁ ဝွံ လၟိဟ်မၞိဟ် ဘိုအ်ဂွံပေၚ် (၇) ဗဳလဳယာန်ဏောၚ် ဂးရ။ လၟိဟ်ဂၞန် ဂွံပေၚ် (၇) ဗဳလဳယာန်ဂှ် ယဝ်ရိုဟ်ပ္တိတ်ရမျာၚ်မ္ဂး ဒးကေတ်အခိၚ် (၂၀၀) သၞာံရ။ လဂါမ်ဇိုၚ် (၇) ဗဳလဳယာန်ဂှ် ဂေတ်ဂွံတိ (၁၃၃) ဗ္ဂေတ်ရ။ ပ္ဍဲဂကောံမၞိဟ် မၞံု (၇) ဗဳလဳယာန်၊ ပ္ဍဲအခိၚ် (၂၀၀) သၞာံ၊ ပ္ဍဲဗ္ဂေတ်တိ (၁၃၃) ဗ္ဂေတ် ညးမဗှ်လိက်လေဝ် လုပ်လၟိဟ်မၞိဟ်မွဲကဏ္ဍကီုရ။

အခိၚ်မ္ဂးဂှ် ဍေံနွံကဵု အတိက် အနာဂတ် ပစ္စပ္ပုန်ရ။ သၞာံဝွံ ဍေံဒှ်ပစ္စုပ္ပန်မ္ဂး သၞာံမတုဲကၠုၚ်တေံဂှ် ဒှ်အတိက်ရ။ သၞာံဂတတေံဂှ် ဒှ်အနာဂတ်ရ။ မုဒှ်ရော။ လောန်ကၠုၚ်ၜိုတ် ၂၀၀ သၞာံ၊ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၈၀၀ တေံဂှ် လၟိဟ်မၞိဟ် နွံဆဗၞတ် (၁) ဗဳလဳယာန်ဓဝ်ရ။ အာဂတနူဏံ (၄၅) သၞာံပၠန် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၄၅ သၞာံတေံမ္ဂး မၞိဟ်ဘိုအ်ဂွံဒှ်အာ (၉) ဗဳလဳယာန်ရောၚ် သ္ဂးရ။

ပ္ဍဲကာလလၟုဟ်ဝွံ ဂကူမန်ပိုဲ နွံလၟိဟ်ဂလိုၚ်လဵုရော။ ခယျဂး ၜိုတ် (၂) ပြကောဋိကိုတ်ဘာ်ရ။ လောန်ကၠုၚ်ဗၞတ် (၅၀၀) သၞာံတေံ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၄၇၀ တေံဂှ် နွံဗၞတ် (၁) ပြကောဋိကိုတ်တုဲ လောန်ကၠုၚ် (၂၀၀) သၞာံ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၈၀၀ တေံဂှ် နွံစဗၞတ် (၃) ကိုတ်ရ။ အာဂတနူဏံ (၄၅) သၞာံပၠန် ဂကူမန်ပိုဲ ဗၞတ်မူစိဂၠိုၚ်တိုန်ရော။ လၟိဟ်မၞိဟ် နူ (၇) ဗဳလဳယာန်ဂှ် ဒှ်အာ (၉) ဗဳလဳယာန်ဏောၚ်။ ဂကူမန်ပိုဲရော။ နူ (၂) ပြကောဋိကိုတ်ဘာ်ဂှ် ဒှ် (၃) ပြကောဋိကိုတ်ဘာ်မာန်ဟာ။ ပ္ဍဲလိုက်ဝွံ ဇၟာပ်ဇၟာပ်သက္က ပ္ဍဲမွဲသက္ကမ္ဂး မၞိဟ်ၜံၚ်ကၠုၚ် (၅) မၞိဟ်ချိုတ်အာ (၂) ရ။ ဗၞတ်အခိၚ်မဗှ်လိက်အဲ ပိပိုဒ်ဝွံ ပ္ဍဲလိုက်ဏံ မၞိဟ်ဂၠိုၚ်တိုန်အာ (၁၆၃) တုဲရ။ ပ္ဍဲညး (၁၆၃) ဝွံ ဂကူမန်ပိုဲ မူစိပါကီုရော။

ဣဏံဂှ် စပ်ကဵုလၟိဟ်မၞိဟ်တုဲ တော်စမ်ရံၚ်မဒှ်ရ။

ယဝ်သတော်ကဵု ဒၞဲါမၞိဟ်မံၚ်ပၠန်မ္ဂး ပ္ဍဲလိုက်ဝွံ ညးမမံၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ကဵု ညးမမံၚ်ပ္ဍဲရးဂှ် ညးမမံၚ်ပ္ဍဲရး ဂၠိုၚ်ရ။ အာဂတနူဏံ ဗၞတ် (၄၀) သၞာံပၠန်မ္ဂး ညးမမံၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် ဂၠိုၚ်အာ နူကဵုညးမမံၚ် ပ္ဍဲရးဏီရ။ ကာလဂှ်မ္ဂး ဂကူမန်ပိုဲဂှ် မံၚ်ပ္ဍဲဍုၚ် ဂၠိုၚ်ဟာ မံၚ်ပ္ဍဲရး ဂၠိုၚ်ဟာ။ ဂကူမန်ပိုဲ ဗွဲမဂၠိုၚ် နူလၟုဟ် ကေၚ်စိုပ်မံၚ် ဍုၚ်ဇၞော်အိုတ်ဏောၚ်။ ဂကူမန်တံဂှ် ဟွံဒးပြံၚ်တိုန် ဍုၚ်ဇၞော်တိလှဲ အပ္ဍဲကွာန်ဇကုဂှ်ရ ဂတာပ်တိုန်ခေတ်တုဲ ဒှ်တိုန်ဍုၚ်ဏောၚ်။

တိဍာ်ဂကူမန် မတန်တဴမံၚ်လၟုဟ်ဂှ် ဟီုစရ ဆၜိုတ်ဍုၚ်ပံၚ်၊ ဍုၚ်ခၟိုၚ်၊ ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်၊ ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်၊ ဍုၚ်ဇြပ်ဗု၊ ဍုၚ်ရေဝ်ရဏောၚ် ဂၠိုၚ်မံၚ်။ ဍုၚ်ဗဂေါ၊ ဍုၚ်ကျာ်ထဝ်၊ ဍုၚ်ၜဳကလေၚ်၊ ဍုၚ်သဓီု၊ ဍုၚ်မတ်မလီု၊ ဍုၚ်သၟာၚ်၊ ဍုၚ်ကံကြိက်၊ ဍုၚ်လှာဒကှ်၊ ဍုၚ်ဍာ်ဗု ပ္ဍဲဍုၚ် မပ္တံမြဴသာ်ဝွံတံဂှ် ဂကူမန်ပိုဲဟွံဂၠိုၚ် နူဂကူညးတၞဟ်။ ဟီုသာ်ဂှ်မ္ဂး တိဍာ်ဂကူမန်ပိုဲ ဍန်ဂြက်မံၚ်ကွေံကွေံရ မိက်ဂွံဟီုဟာ။

နကဵုဥပၟာမွဲ ယဝ်သဒးဟီုတှေ် မၞိဟ် (၇) ဗဳလဳယာန်ဝွံ ပ္ဍဲဍုၚ်မွဲဍုၚ်ဓဝ် ပ္ကောံလဝ်ဂွံမံၚ်။ ဒၟာနူမၞိဟ်ဂၠိုၚ်တိုန်တုဲ တိဏံ ဍန်အာ ဟွံသေၚ်။ မၞိဟ်အိုဿီုတံဂှ် ပ္ဍဲဍုၚ်လေဿန်ဂျလိဿ် မွဲဍုၚ်ဓဝ်ဂှ် မံၚ်ရုမ်မံၚ်ရ။ ပြသၞာဍာံဍာံဂှ် အလဵုကေတ်ရော။ မၞိဟ်တံဏံ ဂွံဗိုက်ဂွံလ္တက်ဂှ် အလဵုကေတ်ရော။ မၞိဟ်တံဏံ ဂွံဝဳယဲဂှ် အလဵုဂၠာဲရုၚ်ဂဥုဲရော၊ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပရေၚ်ကွာန် ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ဂွံပြေပြံၚ်ဂှ် ဗီုလီုဂွံဖန်ရော၊ ဂွံဒုၚ်သ္ဇိုၚ်မၞိဟ် (၇) ဗဳလဳယာန်မာန်ဂှ် ပရေၚ်ပညာ ကဆံၚ်လဵု ဒးကေတ်ရော။ နဲကဲပညာနာနာသာ် နာနာပက္ကာရတံဂှ် ဗီုလဵုဂွံဓမံက်ပ္တိုန် ရုပ်ရဴရော၊ ဂလာန်သၟာန် “ရော” ဂၠိုၚ်ကဵုဂကူဏံဏောၚ် ကိစ္စဇၞော်မံၚ်။

ဟိုတ်နူပရေၚ်မၞိဟ် ဍိုန်လျ၊ ပရေၚ်ပိုန်ပညာ လ္ဇုဲလ္ဇတုဲ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပရေၚ်ပၞာန် ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ဟွံမွဲမ္ဂး ဂကူဂှ် မ္ဒးကၠေံဗ္ဒန်အာ နူလိုက်ဏံဟေၚ်ဏောၚ်။ ဗ္ကိတ်စမ်ရံၚ်ကဵု ဂကူမန်တံ မွဲတဲ၊ ဂကူမန်ပိုဲဂှ် ဗွဲမဂၠိုၚ် တန်တဴမံၚ် ပ္ဍဲၜါခရိုၚ်ဓဝ်ရ။ ဟိုတ်နူတိဍာ်ဍောတ်တုဲ ဍန်မံၚ်စိုတ်ဟာ။ မန်တံဂှ် လၟိဟ်မၞိဟ် နွံဆဗၞတ် ၜါပြကောတိကိုတ်ဘာ်ဓဝ်ရ။ ဂကူမန် အောန်မံၚ်ဟာ။ မန်တံဂှ် အလဵုအသဳ ဟွံမွဲ၊ တွဵုရးဇကု အုပ်ဓုပ်ကေတ် ဟွံမွဲ။ ဒၟာနူဏံတုဲ မန်တံ ဇိုၚ်တဲပိုတ်မံၚ်ဟာ။

အတိုၚ်အဲကေၚ်ဟီုလဝ် ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၀ တုဲမ္ဂး (၁-၂-၃-၄-၅-) တေံရ ဗၟာတံဂှ် ဍေံဖန်ဖက်လဝ် သွက်ဂွံၚိတ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဏောၚ်။ ဍေံဖန်ဖက်လဝ် သွက်ဂွံကမၠက် ဂကူမန်ဏောၚ်။ ဍေံဖန်ဖက်လဝ် သွက်ဂွံဒက်ပတန်ဍုၚ်ဗၟာ မွဲဓဝ်ဟေၚ်ဏောၚ်။ ဍေံဖန်ဖက်လဝ် သွက်ဂွံပတၠအဝဵု မွဲဓဝ်ဟေၚ်ဏောၚ်။ နကဵုရန်တၟံဍေံ ဗီုတံဏံဂှ်ရ နကဵုနဲမာဲအလီ အလဵုအသဳမွဲ မံက်ဂတဝ်ကၠုၚ်တုဲရ။ ပ္ဍဲတွဵုရး၊ ရးတံလေဝ် မၞိဟ်ဍေံဖအိုတ် ဒှ်ကၠုၚ်ညးအုပ်ဓုပ်ရ။ နူကဵုအလဵုအသဳဝွံ မုလေဝ် စၟဳစဟွံဂွံဂှ် ဂွံတီကေတ်တုဲရ။

အလဵုအသဳဍေံလၟုဟ်ဝွံ သမ္မတဍေံဂှ် နာဲသိၚ်စိၚ်၊ ဒုသမ္မတဍေံဂှ် နာဲတေၚ်အိုၚ်မြေအ်ဥူ ကေုာံ နာဲသေံမွဲတၠ ဒက်ပ္တန်လဝ်ရ။ အလဵုအသဳဍေံဏံဂှ် အဝဵုနွံမံၚ်ဟာ ယဝ်သဟီုတှေ် ဟွံမွဲ။ ပဲါနူကဵု ဂကောံဂီုကၠီုဍုၚ်ဂှ် ဂကောံကၞိပ်ဍုၚ် နွံမံၚ်မွဲဏီ။ ဂကောံကၞိပ်ဍုၚ်ဝွံ ပ္ဍဲသၞောဝ်ဂှ်လေဝ် ဂၠာဲဟွံဆဵု၊ ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲဂှ်လေဝ် မုဟွံမိၚ်ပရိုၚ်၊ ပ္ဍဲအလဵုအသဳဂှ်လေဝ် ဟွံပါတိုက်ရိုက်၊ လၟုဟ်မှ ဂွံထ္ၜးတိုန်မုက်မတ်ရ။ ချူလဝ်သၞောဝ်ဂှ် တေၚ်တေၚ်၊ ကေတ်လဝ်ဆန္ဒမာဲအလီ၊ ကၠတ်လဝ်မာဲတုဲ တိုန်ကၠုၚ်ကီုလေဝ် ခယျဂး ဣဒ္ဓိအာနုဘဴ နွံမံၚ်ဟာ၊ လီလ္တူလီဂှ် ဂကောံကၞိပ်ဍုၚ် နာဲသာန်ယှိုဲတံ လီဏာ အလဵုအသဳဇာဒိသိုၚ် မွဲတဲပၠန်၊ ပ္ဍဲလိုက်ဏံ ဒှ်ပေဲါအလီဇၞော်အိုတ်ရ။ ဓဇက်ကၠုၚ်လဝ်သၞောဝ် ပွိုၚ် (၁၅) သၞာံ၊ ဂစာန်ဒက်ပ္တန်ကၠုၚ် အလဵုအသဳဗၟာ ပွိုၚ်ၜါပိသၞာံဂှ် မုဟွံဒှ်ကာ၊ အိုတ်တၞုၚ် နာဲသာန်ယှိုဲပၠန်ရ ကဵုပၟိၚ်၊ ဂကောံအလဵုအသဳဟီုဂှ် ဆၜိုတ်ဂွံဒုၚ်ကာကဵု နာဲသာန်ယှိုဲဓဝ် ပြာကတ်အာရ။

အလဵုအသဳဗၟာတၟိဏံဂှ် ဒှ်မံၚ်အလဵုအသဳကမၠတ်ရ။ နာဲသာန်ယှိုဲဂှ် ဒှ်ကမၠတ်ဇၞော် ကော်ဂး မဟာစောရရောၚ်။ ဨဂှ်ရ ကပေါတ်ဍေံတံ မကၠတ်ဂွံလဝ်တံဂှ် ဒးသွံကဵုညးတၞဟ် ၚုဟ်တန်တန်ဏောၚ်။ ထဝ်သြန်မၞိက်ဗိုတ်ဗၠဲ မကၠတ်ဂွံလဝ်တံဂှ်လေဝ် ဍေံတံ စွံၚုဟ်မး ဟွံလေပ်၊ သွံထောံၚုဟ်သဝ်ဝ်ဖအိုတ်ဏောၚ်။ ဍေံတံဂှ် တုပ်ညံၚ်ညးဝါတ်ဝါတ် သွက်ဂွံစ ဟွံမွဲတုဲ ဒးသွံထဝ်သြန် ပ္ဍဲတဲဇကုကီုရ။ သယံဇာတ ထဝ်သြန်တံဂှ် အိုတ်အာကဵုဒှ်၊ ဟွံသေၚ်တှေ် ဍေံကဵုဍေံ ပါ်ပရံစညးသ္ကံ ဟွံညဳသာကဵုဒှ်၊ ဟွံသေၚ်တှေ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဒုၚ်ဟွံမာန် စှေ်စးကၠုၚ်ကဵုဒှ် ဍေံတံ ဒးဂြိပ်ဟေၚ်ဏောၚ်။

လ္တူအကာဲအရာဏံ မုမန်တံ ချပ်လဝ် နွံကီုရော။

၁။ ဟိုတ်နူဗၟာတံ တိဍာ်လှဲတုဲ မန်တံ ဒးဍန်ဟာ။

၂။ ဟိုတ်နူဗၟာတံ လၟိဟ်မၞိဟ်ဂၠိုၚ်တုဲ မန်တံ ဒးဖ္ဍိုန်ထောံစိုတ်ဟာ။

၃။ ဟိုတ်နူဗၟာတံ ဒှ်မံၚ်အလဵုအသဳတုဲ မန်တံ ဒးကျဟာ။

ပိသာ်ဏံ မွဲသာ်ဟွံသေၚ်။

၁။ ဒၞဲါလဵုပိုဲစိုပ်စိုပ် ဂကူပိုဲ ပိုဲဟွံဝိုတ်၊ အရေဝ်ပိုဲ ပိုဲဟီု၊ သာသနာပိုဲ ပိုဲရှေ်သှေ်မ္ဂး ဒၞဲါပိုဲမစိုပ်ဂှ်ု တိဍာ်မန်ရ။

၂။ ဂကူဗၟာ လၟိဟ်ဂၠိုၚ်ဂှ် ပိုဲဟွံတီ၊ ဂကူမန်ပိုဲ နွံမူစိဂှ်ရ ပိုဲတီ။ ဂကူမန်ပိုဲ ကဆံၚ်ပညာ၊ ကဆံၚ်မၞိဟ်လှုၚ်မ္ဂး ဂလိုၚ်ဂကူဗၟာဂၠိုၚ်ဂှ် ဒှ်ဍိက်ကမၠောန်ပိုဲရ။

၃။ အလဵုအသဳဗၟာဂှ် အလဵုအသဳပိုဲ ဟွံသေၚ်၊ ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ဗၟာဂှ် ပိုဲဟွံဒုၚ်တဲတွဵု၊ မုဗၟာ ကၠောန်ကၠောန် ပိုဲဟွံကေတ်တွဵုမ္ဂး မုဗၟာပကဵုပိုဲ ဂွံရော။ အလဵုအသဳဟီုဂှ် ဒးလလောၚ်တြးလဝ်တွဵု ဟွံသေၚ်၊ လိုက် ဒးသ္ပစၟတ်သမ္တီတွဵု ဟွံသေၚ်၊ အလဵုအသဳမန်ပိုဲ မန်တံ ပမံၚ်စၟတ်သမ္တီရတှေ် ဒှ်မံၚ်အလဵုအသဳမန်ရဏောၚ်။ နကဵုသၞောဝ်ဍုၚ်မန် မန်တံ ဒ္ဂေတ်ဗက်မံၚ်ရတှေ် ဂကူမန် ဒးဇၞော်မောဝ်တဴတက်ဟေၚ်ဏောၚ်။

အတိုၚ်ဏံ ဂံၚ်ပဟာ။ ဂံၚ်တှေ် ပေဲါရုဲမာဲဍေံဂှ် ဒှ်အာသၟးသၟးတုဲဣယျ။ အလဵုအသဳဍေံဂှ် ဂျိလေဝ် ဟွံမွဲဂှ် ပိုဲတီမံၚ်ဖိုဟ် ပိုဲဒးသ္ပကာဟာ။ အလဵုအသဳ မဒုၚ်ဗ္ဂေတ်မံၚ်ကဵု နာဲသာန်ယှိုဲမွဲဓဝ်ဂှ် မုပိုဲဒးဖေက်ရော။ အလဵုအသဳ မတိုန်ကၠုၚ် နကဵုမာဲဗၟာဇေတ်ဇေတ် မဗ္ဂေတ်လဝ်မတ် ညးလိုက်တံတုဲ မဍေမ်ၚိတ်ကမၠတ် ဂကူမန်ပိုဲဂှ်ဏောၚ် ဒးဖေက်ဂၠိုၚ်ဏောၚ် ဟွံသေၚ်ဟာ။

ဟီုသာ်ဂှ်တှေ် မုပိုဲကျအာ နွံကီုရော။ ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၀ တုဲဣယျ မုပိုဲဒးလေၚ်အာကီုရော။ မုပိုဲ ဟွံဒးလေၚ်အာညိဏး။ ဇြဟတ်ပိုဲ ဒၞာဲလဵုလေဝ် ယုတ်ဒေက်အာဂှ် ဟွံဆဵုရ။ နကဵုမဟာဗျူဟာဂှ် ပိုဲဟွံကျ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ နကဵုနဲကဲဂှ်ရ ပိုဲဒးလ္ဇုဲအာညိ။ ပရဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပိုဲဂှ် တိတ်မံၚ်ဣယျ။

မုပရဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရော။ ပ္ဍဲကာလလၟုဟ် ဍုၚ်လိုက်တံ စွံစိုတ် လ္တူဗော်ရပ်လွဟ်တံ ခိုဟ်ကၠုၚ်မံၚ်ရ။ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ် ရဲပါ်ဍုၚ် ဟွံသေၚ်၊ ဗၟာတံဏောၚ် ရဲမိက်ဂွံပလီု ကၟိန်ဍုၚ်၊ အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာဏံဂှ် ကဆံၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဟွံစိုပ်၊ ဗီုဏံ ညာတ်ကၠုၚ်မံၚ်ရ။ ပရဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏံဂှ် သ္ပတမ်တုဲ ညံၚ်ဂွံဇၞော်မောဝ်တိုန်ဂှ် ဒးကၠောန်ဏောၚ်။ ကၠောန်ဒှ်ဟွံဒှ်ဂှ် တုဲကဵုပညာဇကုရ။ ဨဂှ်ရ အဲဒးဟီု ပရေၚ်မၞိဟ်ကဵု ပရေၚ်ပညာဂှ် ပၟိက်ဇၞော်မံၚ်။ အတိုၚ်ပၟိက်ဇၞော်ဂှ် ဓမံက်ရုပ်ရဴမာန်မှ ပရဲဂှ် ဍေံက္လေၚ်ဒှ်တမ်တုဲ တမ်ဂှ် ဂွံဇၞော်၊ ပရဲဂှ် ဂွံဂၠိုၚ်တိုန်မာန်ရ။ အလဵုအသဳဗၟာ တီမံၚ်ဖိုဟ် ဇကုလေဝ် ဟွံတီမွဲသာ်မ္ဂး ဗျိဂကူညးတၞဟ် ဟွံဂွံ၊ ဇကုဇကုဟေၚ်ရ ဒးဗျိ။

ခ္ဍန်ထောံတှေ် အလဵုအသဳပၞာန်တံ ဖန်ဇန်ကၠုၚ် ပွိုၚ် (၂၂) သၞာံဂှ် အိုတ်တၞုၚ် မုဟွံသေၚ်၊ ဍုၚ်ဗၟာဂှ် ပရေံဂၠိုၚ်တိုန်၊ အလဵုအသဳဗၟာဂှ် ဍိုန်ဂၠိုၚ်တိုန်၊ ဒှ်ညံၚ်အ္စာတၠမွဲရ ကၠောန်ကေတ် ပကေတ်၊ ကာလအ္စာတၠဂှ် ပဝ်၊ ဘာလေဝ် တူ၊ ကောန်ကွးလေဝ် ဒကး၊ ဒကာလေဝ် ပြး၊ ညံၚ်ရဴမွဲသာ်လေဝ် ဟွံသှေ်ကီုရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဒးလုပ်ပၞာန်ဖအိုတ် ဍေံဟီုဟီု၊ ဗပိုတ်ပန်ဗပိုတ်ဂှ် ဍေံက္လေၚ်ဓမံက်ရုပ်ရဴပၠန်ဏောၚ် ဍေံဟီုဟီု၊ ဍုၚ်ဍေံဂှ် ဍေံဒးကၠောန်လဝ်တုဲ အခေါၚ်တံဂှ် ဒးစဵုဒၞာလဝ်ဏောၚ် ဍေံမိက်ဂွံဂးဂး၊ ဟိုတ်နူအလဵုအသဳဗၟာဏံတုဲ ဂကူဗၟာတံ ကဆံၚ်ဒးသဝ်စှေ်အာတုဲရ။

ပွိုၚ် (၂၂) သၞာံ ဍေံတံ ပ္တိတ်ကၠုၚ်လွဳဂှ် မုဟွံဒှ်ဂုဏ်ဖဵု သွက်ဂကူဗၟာတံရ။ အရေဝ်ဏံ ပတှေ်စှေ်စိုတ်အိုတ်ညိ။ ပွိုၚ် (၂၂) သၞာံ ဍေံတံ ပ္ကောံပ္ကေဝ်ဂွံဂှ် ထဝ်ဒကောၚ် သွက်ဍုၚ် ဟွံသေၚ်၊ ဂတှ်ဍုၚ်ဟေၚ်ရ ဂၠိုၚ်တိုန်။ စိုပ်အာကဆံၚ် ဒးပံၚ်ဍုၚ် ဒးပံၚ်တိ ဒးပံၚ်သ္ၚိရ။ ဨဂှ်ရ ဂကူမန် မုလ္ပဂွိၚ်ညိ။ ပညာဂှ် ကတ်လ္ၚတ်အိုတ်ညိ။ နဲကဲဂှ် မှတ်လွဳပရာအိုတ်ညိ။ ဂကူမန် ယဝ်သစောန်ဍာံ ဂကူဗၟာ ဗီုလဵုဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ် ဒးဒှ်ဍိက်ပၠက် ဂကူမန်တံဏောၚ်။ ဂကူမန် ညံၚ်ဂွံစောန် နူကဵုဂကူဗၟာဂှ်ရ ဒးဂစာန်။ ဂကူမန် ညံၚ်ဂွံအုပ်ဓုပ် ဂကူဗၟာလေပ်ဂှ်ရ ဒးဂစာန်။ ဂကူမန် ညံၚ်ဂွံပ္တိတ်စပရဲ လ္တူဂကူဗၟာလေပ်ဂှ်ရ ဒးဂစာန်။ တ္ၚဲဂၠာဲနဲကဲဆဵုဂှ်တှေ် တ္ၚဲမန်တံ ဇၞော်မောဝ်ရာၚ်ဆာဲရ။

ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၀ ဂှ် ဒှ်ဆၜိုတ် ပေဲါကောန်ရုပ်ဆံက်ဓဝ်ရ။ ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၀ တုဲကီုလေဝ် ပရေၚ်ဍုၚ်ပိုဲ မုဟွံပြံၚ်လှာဲပုဟ်ဂှ် ပိုဲဂွံတီကေတ်တုဲရ။ အလဵုအသဳတၟိဂှ်လေဝ် ဒှ်အလဵုအသဳ ကောန်ခြံက်တုဲ ဇိုၚ်တဲဝေန်ဒၟံၚ်ရ။ ဒှ်မံၚ်ကောန်ရုပ်ခြံက်တုဲ ညးညးအဲအဲ ဒးပတှေ်မံၚ် တ္ၚဲဍေံကဵုနိမိတ်လပအ်ရ။ နိမိတ်လပအ်ဟီုဂှ် ဍေံဟွံချိုတ်ပၠိုတ်၊ တုဲတဴကဵု ကော်အဓိပ္ပါယ်ရ။ အဓိပ္ပါယ်ဂှ် ကံက်ဗၠေတ်တှေ် အာသီုကျာ သီုဂၞဴရ။ အခိၚ်ဗၟာတံ လီိုဂှ် မန်တံ ပလေဝ်စဇကုအိုတ်ညိ။ အခိၚ်ဗၟာတံ စၟဳစနိမိတ်ဂှ် မန်တံ စၟဳစကမၠောန်အိုတ်ညိ။ အခိၚ်ဗၟာတံ ဒးစိုတ်အဝဵုဂှ် မန်တံ ပ္ကောံလဝ် ပိုန်ဒြပ်အိုတ်ညိ။ အခိၚ်ဗၟာတံ ပတှေ်မံၚ် ဒြဟတ်ဍုၚ်မ္ၚးဂှ် မန်တံ လွဳဝတ်ကွတ်ပညာအိုတ်ညိ။ စိုပ်အခိၚ်မ္ဂး ဍုၚ်မန် မဍိုက်ပေၚ်ကဵုအဝဵုမွဲ မဒးမံက်ဂတဝ်ကၠုၚ်ဟေၚ်ဏောၚ်။ လ္ပဒှ်သံသယအိုတ်ညိ။

ဟိုတ်ဂှ်ရ ဗွဲဒဒှ်လက်ကရဴ မိက်ဂွံချူ ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၀ တုဲမ္ဂး (၆) ဏံဂှ် အတိုၚ်သၟဝ်ဏံရ။

၁။ ဇၟာပ်ဒၞာဲဇကု မစိုပ်ဂှ် ဗဗိုန်လဝ် ဇာတိမန်အိုတ်ညိ။ အကာဲအရာသၞဂှ် မၠာ်လဝ်မတ် ထံၚ်လဝ်ကတောဝ် လၟိုန်ကာလအိုတ်ညိ။

၂။ ညံၚ်ရဴလၟိဟ်မၞိဟ်လိုက် ဂၠိုၚ်တိုန်ကီု လၟိဟ်ဂကူမန် ကဵုဂွံဂၠိုၚ်တိုန်ညိ။ အခိၚ်ဟွံမာန်သၞဏီတှေ် လပပၠေၚ်ကေတ် ဒြဟတ်ဇကုဏီအိုတ်ညိ။

၃။ ညံၚ်ဂွံတဝ်စၞေဟ်ကဵု သၞမာန်ဂှ် ကွတ်ပညာ ကေုာံ စိုတ်ဓါတ်ဂကူမန် ကဵုဂွံဍိုက်ပေၚ် ကြံၚ်မ္ၚိုဟ်မံၚ် လၟိုန်အိုတ်ညိ။ သၞဂှ် ပိုဲဟွံကေတ်တွဵု၊ ပိုဲဟွံကဵုတီ ဇကုပိုဲတွဵုဂှ် ကဵုဂွံဒှ်အိုတ်ညိ။ အလဵုအသဳမန်ပၞုက်မွဲ၊ သၞောဝ်မန်ပၞုက်မွဲ၊ ဝါဒဂကူမန်ပၞုက်မွဲ ဒးနွံမံၚ် ပ္ဍဲတဲမန်တံ လၟိုန်ကာလရောၚ်။

ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၀ တုဲမ္ဂး တုဲဒှ်ဆဝွံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.