Categories
ပရိုၚ်

ဗော်ကောဒေံကောန်ဍုၚ်အရေၚ် တုပ်စိုတ်အာတ်မိက် အခေါၚ်အရာကောန်ဍုၚ်အရေၚ်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးဂကူမန် – ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၁၉) ဂိတုအဝ်ဂေတ်၊ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် (AMDP) ကဵု ဗော်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်ဂမၠိုၚ် မပါလုပ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲ ‘ဗော်ကောဒေံကောန်ဍုၚ်အရေၚ်’ (National Brotherhood Forum – NBF) ‘ ဂမၠိုၚ် တုပ်စိုတ် သွက်ဂွံကဵုဒြဟတ် လိက်ပရိုၚ် လိက်ဂျာနေဝ် ဘာသာကောန်ဍုၚ်အရေၚ်ကီု၊ ကဵုသတိစရၚ်သ္ဂောံ ချိုတ်ပၠိုတ် ပ္ဍဲအရာကံက်တၚ်နၚ်လၟိဟ်မၞိဟ်ကီု သီုကဵုအာတ်မိက်ခါန်ကၞက် ညံၚ်ဂွံဂလိုၚ် ညးဒုၚ်ကာသၟိၚ် ဂကူကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တအ်ကီုတုဲ လလောၚ်ပတိတ် ပ္ဍဲလိက်လလောၚ်တရး ညးတအ်ရ။

ဗီုထပက်လဝ်စၟတ်တဲတၚ်တုပ်စိုတ်
ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၁၉) ဂိတုအဝ်ဂေတ် အဃောကောံဓရီု ပညဳပညပ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်လလောၚ်တရးဏအ်မ္ဂး ဥက္ကဌဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် နာဲၚိုဲတိၚ် (အ္စာဇၞူ)၊ ဥက္ကဌ ဗော်ကောန်ဂကူချေၚ် ပူဇဵုဇာန်၊ ညးအုပ်ကာနာနာ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ ဖလုၚ်သဝဝ် ‘သဗဳဃေန်ဥူ’၊ ဥက္ကဌ ဗော်တဴတက်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ် ’ရခေၚ်’ ဥူဝေန်တေန်၊ ညးအုပ်ကာနာနာ ဗော်ကောန်ဂကူကယျာန် သခေါၚ်နေရဳ တအ် ပါလုပ်ရ။ ကြဴနူ ထ္ပက်စၟတ်တဲတုဲ က္ဍိုပ်သကိုပ်ဂမၠိုၚ်တအ် လလောၚ်တရးပတိတ် လိက်လလောၚ်တရးရ။

ပ္ဍဲကဵုလိက်လလောၚ်တရးဝွံ ကိုပ်ကၠာအိုတ် ဟီုဂး သွက်ဂွံကဵုဒြဟတ် လိက်ပရိုၚ် လိက်ဂျာနေဝ် ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တအ် နွံရ။ ပ္ဍဲဒေသ ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တအ်ဂမၠိုၚ် သွက်ဂွံတက်တရးပတိတ် လိက်ပရိုၚ် လိက်ဂျာနေဝ် ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တအ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်လဝ် နွံရောၚ်။

ပ္ဍဲကဵုဂိတုဂျူလာၚ် တုဲကၠုၚ်တေံမ္ဂး ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် ကဵု ဗော်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်ဂမၠိုၚ် အာတ်မိက်လဝ်အလဵုအသဳ ပ္ဍဲကဵုဘာအလဵုအသဳ သွက်ဂွံကဵုဗတောန်လိက်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ် နဒဒှ်မွဲဘာသာဂှ် လၟုဟ်အလဵုအသဳ ကဵုကၠုၚ်အခေါၚ်ရ ဂးတုဲ ကွးဘာတအ် သ္ဂောံဗှ်လိက်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တအ်မာန် ဒးပတိတ် လိက်ပရိုၚ် လိက်ဂျာနေဝ် ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တအ် ထေက်ရောၚ် လိက်လလောၚ်တရးဂှ် ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်လဝ်ရ။

ပ္ဍဲဒေသကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တအ်မ္ဂး အဃောလိက်ပရိုၚ် လိက်ဂျာနေဝ် လိက်မဂ္ဂဇြေန် ဘာသာဗၟာတအ် ဂၠိုၚ်တဴဒၟံၚ်ဂှ် လိက်သွက်ဂွံဗှ် ဘာသာကောန်ဍုၚ်အရေၚ်ဂှ် အောန်တဴကွေံရ။

ပ္ဍဲဒေသဍုၚ်မန်ဂှ် လိက်ဂျာနေဝ် အမာတ်ဒိန်၊ လိက်ပရိုၚ်သၞံၚ်တိုၚ်၊ လိက်ဂျာနေဝ် ‘ရမျာၚ်မန်’ တအ် တက်တရး ပတိတ်ဒၟံၚ်ကီုရ။ ဆဂး လိက်ပရို်ၚ် လိက်ဂျာနေဝ် တအ်ဏအ် ဖအိုတ်ဂှ် မွဲလေဝ် ဟွံလုပ်ဗဗွဲဓရ်ရ။ ဆဂး လၟုဟ် အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ်တအ် လလောၚ်တရးပတိတ် ဟွံစၟဳစၟတ် လိက်ပရိုၚ် လိက်ဂျာနေဝ်တအ်ဏအ် မွဲသာ် ကဵုအခေါၚ် တက်တရးပတိတ်ရ။

ခြာဟွံလအ် ပ္ဍဲသၞာံဂတဏအ်မ္ဂး နူကဵုအလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ် သမတဥူတိၚ်သိၚ် ပံၚ်ကောံ ကဵု ‘ဂကောံကုလသမဂ္ဂ စပ်ကဵုပရေၚ်လၟိဟ်မၞိဟ်ဂၠးကဝ်’ သွက်ဂွံကံက်စရၚ် လၟိဟ်မၞိဟ်အလုံကၟိန်ဍုၚ်မွဲနွံရောၚ်။ ကာလဂှ်မ္ဂး နူကဵုကမ္မတဳကံက်စရၚ်မၞိဟ်တအ် သွက်ဂွံစုတ်ယၟုမၞိဟ်ဍာံ၊ ဂကူဍာံဍာံ၊ မဇဍာံဍာံ၊ ဘာသာမရှေ်သှေ် ဗွဲမဍာံပြဂှ် အာတ်မိက်ဏာရ။

နူကဵုလိက်လလောၚ်တရး ဆက်အာတ်မိက်လဝ်ပၠန်၊ ညးဒုၚ်ကာသၟိၚ် (အစိုးရဝန်ထမ်း) ဂကူကောန်ဍုၚ်အရေၚ်ဂမၠိုၚ် ဒေသညးကဵုညး ညံၚ်ဂွံကလေၚ်စဴကၠုၚ်မာန်၊ ကာလ ခါန်ကၞက် ညးဒုၚ်ကာသၟိၚ်မ္ဂး ညံၚ်ဂွံခါန်ကၞက်ပတိုန် ကောန်ဂကူတအ်ကီု အာတ်မိက်လဝ် နွံရ။

ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ် (၆) ဗော်တအ်ဂှ် ဒက်ပတန်လဝ် ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် (၂၀၁၀) ပ္ဍဲအခိၚ် ကၠာဟွံဂွံဒှ်ပေဲါရုဲမာဲရ။ အဃောပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၀ ဂှ်မ္ဂး ဗော်ညးတအ် ဒးပြိုၚ်ပကာန်ကဵု ဗော်ကျခိုၚ်ယျေ ဗော်အလဵုအသဳတုဲ ဒးဒုၚ်ဒဝ်ကၠုၚ် တၟာဂလိုၚ်ရ။ ကြဴနူကဵု ပေဲါရုဲမာဲတုဲ ဗော်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ် ဆက်စၠောံညးသကအ် ပ္ဍဲကဵုသၟဝ်ယၟု ‘ဗော်ကောဒေံကောန်ဍုၚ်အရေၚ်’ ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.