Categories
ပရိုၚ်

ဟွံကေတ်အရေဝ် သကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်မ္ဂး တိုန်ထ္ၜးဆန္ဒ လတူဍုၚ်ဇြပ်ဗုရောၚ်

ပေါဲရုဲမာဲစမ်ၜိုတ် ပ္ဍဲကွာန်ကြုၚ်ကြုက်
မာံသုတ – ကိစ္စၝောံမၞိဟ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်ညးတံ စသြန် ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ကဵု ညးတာလျိုၚ်တံဂှ် ယဝ်ဟွံကေတ်အရေဝ်မ္ဂး ကောန်ကွာန်ကြုၚ်ကြုက်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုတံ တိုန်ဍုၚ်တုဲ ထ္ၜးဆန္ဒအိုတ်ရောၚ်ဂှ် ကောန်ကွာန်တံ ဟီုအိုတ်ရ။

ၝောံမၞိဟ်အုပ်ဓုပ်ကွာန် နာဲဆာန်မန် ကံက်ကေတ်လဝ်သြန် လတူကောန်ကွာန် နနဲအဓမ္မကီု၊ ပွမပံက်လဝ်ဝိုၚ်ဝေၚ်ကီုတံဂှ် ညးဒုၚ်တဲဟွံမာန် ကောန်ကွာန်၂၅ တၠ ကေုာံ ညးထံက်ဂလာန် ၅၅ တၠ ထပက်စၟတ်တဲတုဲ ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ်ဂှ် ကုသကိုပ်အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ကီု၊ ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ပါဂှ် ကုသကိုပ်အုပ်ဓုပ်ခရိုၚ်မတ်မလီုကီု တေၚ်လဴလဝ် နကဵုလိက်ရောၚ်ဂှ် ကောန်ကွာန်မွဲတၠ ဟီုရ။

“နူသၞာံ ၂၀၀၇ စနူနာဲဆာန်မန် ကေတ်တာလျိုၚ် ၝောံမၞိဟ်ကွာန်တေံရ ကံက်ကေတ်မံၚ်သြန် လတူကောန်ကွာန် ဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်ကဵုဝါ ၜိုတ် ၁၈၀ ကိုဋ် ဒှ်ရ။ တုဲပၠန် ဂၠာဲသြန်ဗွဝ်ဏောၚ် ဟီုတုဲ ပံၚ်ဝိုၚ်ဝေၚ် ကံက်သြန်၊ သြန်တံဏံဂှ် မုလေဝ် ကၠောန်လဝ်သွက်ဒတုဲဖဵုကွာန် ဟွံမွဲပုဟ်၊ဂွံသောၚ်ကဵုပရေၚ်ဏံဂှ် ပိုဲတေၚ်လဝ်” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

ညးမဍိုက်က္ဍိုပ် တေၚ်လဝ်တံဂှ် နာဲထောန်ၚိုဲ၊ နာဲဝေန်ထိုဲ၊ နာဲဇြဝ်နာၚ်လေန်တံ မဒှ်တုဲ ညးမဒးဒုၚ်တေၚ်လဝ်တံဂှ် နာဲဆာန်မန်၊ သကိုပ်စန်ဒက် ဗော်ခိုၚ်ကၠိုက် နာဲတာန်သဵု၊ နာဲယေန်၊ နာဲခိုၚ်ဝေန် တံ မဒှ်ရောၚ်ဂှ် ချူလဝ် ပ္ဍဲလိက်တေၚ်ဂှ်ရ။

ပ္ဍဲညးဍိုက်က္ဍိုပ်တေၚ်လဝ်ဏံ ဥက္ကဋ္ဌကွာန်တြေံ နာဲဝေန်ထိုဲဂှ် ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ပါ ၂၈ လောန်ကၠုၚ်ဏံ နကဵုအမှု သွံတၞးဘိၚ် (ကရဓံၚ်) ဒးဒုၚ်ရပ်တုဲ လၟုဟ်ထိၚ်ချုက်လဝ် ပ္ဍဲထံၚ်မတ်မလီုဖိုဟ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

နာဲဆာန်မန်ဂှ် နူဂိတုဂျာန္နဝါရဳ၊ သၞာံ ၂၀၀၇ တေံ စကေတ်ကၠုၚ်တာလျိုၚ် ဥက္ကဋ္ဌကွာန်တုဲ စဵုအခိၚ်လၟုဟ် ဒှ်မံၚ်သကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန် ၜိုတ်ပွိုၚ် ရ သၞာံရ။

“သွက်ဂွံရုဲစှ် ၝောံမၞိဟ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်တၟိဂှ် ပိုဲစမ်ၜတ်လဝ်တုဲရ၊ တ္ၚဲလဵုရုဲကေတ်စဂှ် ကေတ်ဟွံဒးဏီ” သာ်ဝွံ ကောန်ကွာန်ကြုၚ်ကြုက်မွဲတၠ ဟီုရ။

ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ပါ ၁၈ ဏံဂှ် သကိုပ်အုပ်ဓုပ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ကေုာံ ကောန်ရုၚ်လ္ၚဵုတံ ဍိုက်က္ဍိုပ်တုဲ စမ်ၜတ်ကၠုၚ် ပရေၚ်ရုဲစှ် ၝောံမၞိဟ်အုပ်ဓုပ်ကွာန် ပ္ဍဲကွာန်ကြုၚ်ကြုက်ရ။

ၜိုန်ရအလဵုအသဳတၟိ တိုန်ကၠုၚ် လအ်ၜိုတ် ၂ သၞာံကီုလေဝ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဇြပ်ဗု မၞုံဂကောံအရာပ်/ကွာန် ၄၁ ဂကောံဂှ် ဆဗၞတ်ဒၞာဲညိညဟေၚ် ဂွံရုဲစှ်ကၠုၚ် ၝောံမၞိဟ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်ရ။

“ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဏံဂှ် ဂကောံဥက္ကဋ္ဌကွာန် နွံမံၚ်၊ ဥက္ကဋ္ဌကဵု ဥက္ကဋ္ဌတံ ရီုဗၚ်မံၚ်ညးသကအ်ဏောၚ်၊ ၜိုတ်မၞိဟ်ကဆံၚ်လတူ အာတ်ဂှ် ညးတံ ကဵုမာန်မံၚ်တုဲ အဝဵုညးတံ ခိုၚ်မံၚ်၊ ဥက္ကဋ္ဌ မွဲအာယုက်လေဝ် ကော်မံၚ်အိုတ်ရ၊ မၞိဟ်တိုန်တၟိတံဂှ်လေဝ် ဒှ်ကွးညးတံပၠန်ရ” သာ်ဝွံ ကောန်ဂကောံ ဂကောံ လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ဟီုရ။

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ဥက္ကဋ္ဌကွာန် တြေံကဵုတၟိတံ ပရေၚ်ပၠံၚ်အဝဵု ကတဵုဒှ်မံၚ် မွဲနှေံမွဲနှေံတုဲ မွဲလပါ်ကဵု မွဲလပါ် ထပက်ဇိုၚ်တုဲ တေၚ်ဒစုက်ဒလူမံၚ်ကဵု မၞိဟ်ကဆံၚ်လတူရောၚ်ဂှ်လေဝ် ညးဆက်ဟီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.