Categories
ပရိုၚ်

ညးစၞး ဂကေံာကဵုအထံက်ပၚ် နဲကဲပညာ Technical Team UNFC ကဵု အလဵုသဳတံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳဏေါၚ်

ခတ္တာနန် – ဂကေံာကဵု အထံက်အပၚ်နဲကဲပညာ Technical Team ကမ္မတဳထမံက်ရုပ်ရဴပရေၚ်ကမၠောန်ၜိုဟ်လလမ် အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ် UPWC ကဵု ဂကေံာညဳသၟဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဖေတ်ဒရေဝ်ဂံၚ်ဇြဳ UNFC တံ ဗွဲကိုပ်ကၠာ သွက်ဂွံဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံနွံရောၚ်ဂှ် ညးအုပ်ကာနာနာ UNFC နာဲဟံသာ ဟီုလဝ်ရ ။

နာဲဟံသာဂှ် “အဓိကပိုဲဒးသဳကၠဳအာ ပ္ဍဲကဵုအရာဒက်ပ္တန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ကီု စပ်ကဵုသဳကၠဳပရၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကီု လၟေၚ်ဂၠံၚ်တရဴညးၜါတံ သွက်သ္ဂောံဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်မာန် ချပ်အာညးသ္ကံဏောၚ်၊ ပၟိက်ဇၞော်အိုတ်မွဲဂှ် ညးၜါလပါ်လညာတ်ဟွံတုပ်ညးသ္ကံတှေ် ဗီုလဵုမှအာဍာ်ဇမၠိၚ်ဟွံဂွံပုဟ်” သာ်ဏံ ဟီုရ။

ညးစၞး UNFC ကဵု အလဵုအသဳတံကၠာတေံဆဵုဂဗသဳကၠဳလဝ်(internet)
ညးစၞး UNFC ကဵု အလဵုအသဳတံကၠာတေံဆဵုဂဗသဳကၠဳလဝ်(internet)

အပ္ဍဲပေါဲဆဵုဂဗတက်ကျာသဳကၠဳပညဳပညပ်အကြာၜါလပါ်ဏံဂှ် ညးမၚ်ရံၚ်လ္ၚတ်နူအပ္ဍဲဍုၚ်မ္ၚးဍုၚ်တံကီု ပူဂဵုညးရေၚ်တၠုၚ်အကြာတံကီု သီုကဵု လၟေၚ်အစဳဇန်ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဌာန်ဂတတေံညံၚ်ဂွံပါလုပ်အာမာန် အပ္ဍဲကောံဓရီုလၟုဟ်ဏံ ပညဳအာလဝ်ကၠာရောၚ် နာဲဟံသာ ဆက်ဟီုဏာရ။

ဆဵုဂဗကိုပ်ကၠာဏံမ္ဂး လၟေၚ်မူဂၠံၚ်တရဴပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ်(၈)တၚ်ကဵု လၟေၚ်ပရေၚ်ကမၠောန်ၜိုဟ်လလမ် UNFC ၆ တၚ်တံဂှ်လေဝ် သဳကၠဳအာရောၚ် ဂွံတီရ။

“နကဵုပိုဲ ဗလးလွဟ်တုဲလုပ်ပေါဲရုဲမာဲဟီုဂှ် ဆလံလေဝ်ဒုၚ်တဲဟွံမာန်၊ အလဵုအသဳဂှ် ကဵုပိုဲဗလးစွံပအပ်ထောံလွဟ်တုဲ မိက်ဂွံကဵုမံၚ်စံၚ်တန်တဴအာ ဗီုညးဍုၚ်ကွာန်ဓမ္မတာမွဲ၊ ဟိုတ်နူပိုဲဟၟဲပၟိက် ဟွံဒုၚ်တဲကဵု သၞောဝ်စေဝ်ပၞောန်ဥပဒေညးတံတုဲ ပိုဲကၠောန်ကၠုၚ်ပၠန်ဂတးဏောၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ သီုၜါလပါ် ညံၚ်သ္ဂောံဂွံဓရ်ကၠိုဟ်ခၠၚ်ပေၚ်ၚ် ပိုဲတံဒးဂၠာဲအာနဲကဲဂမၠိုၚ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ နာဲဟံသာ ဆက်ဟီုရ။

ပြည်ထောၚ်စုအစိုးရ၏မူဘောၚ်များအနက် လက်နက်စွန်႕လႊတ်၍ ပါတီထူထောၚ်ရေးကိစ္စ၊ ရွေးကောက်ပွဲဝၚ်ရေးကိစ္စ၊ ဖွဲ႕စည်းပုံကိုလႊတ်တော်အတွၚ်းပြၚ်ဆၚ်ရေးကိစ္စများ ပါဝၚ်ပြီး၊ UNFC ၏ လမ်းပြမြေပုံတွၚ် တိုၚ်းရၚ်းသားအားလုံးပါဝၚ်၍ လူမှုအခြေပြု CBO အဖွဲ႕များ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ႔များနှၚ့် လူၚယ်အဖွဲ႕များအားလုံး ပါဝၚ်သည့် ညီလာခံတရပ်လုပ်ဆောၚ်ရန်နှၚ့်၊ လႊတ်တော်ပြၚ်ပတွၚ်သာ အခြေခံဥပဒေဖွဲ႕စည်းပုံ ပြန်လည်ပြၚ်ဆၚ်ရေးများပါဝၚ်ကြောၚ်းဖြစ်သည့်အတွက် ယၚ်းလမ်းပြမြေပုံ ၂ ခုအတွက် သဘောတူညီမှုရရှိရန် ခက်ခဲကြောၚ်း ဦဇၚ်လၚ်းက သုံးသပ်သည်။

အပ္ဍဲ လၟေၚ်မူဂၠံၚ်တရဴပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ်မ္ဂး ဖျေံလွဟ်တုဲဒက်ပ္တန်ဗော်၊ ညံၚ်ဂွံလုပ်ဒုၚ်ရုဲမာဲ၊ ပလေဝ်သ္ဇိုၚ်သၞောဝ်အုပ်ဓုပ်ဍုၚ် အပ္ဍဲစၠတ်ထဝ်တံ ပါလုပ်တုဲ လၟေၚ်ပရေၚ်ကမၠောန်ၜိုဟ်လလမ် UNFC တံဂှ်မ္ဂး အလုံကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဖအိုတ်ပါလုပ်တုဲ မပ္တံကဵု ဂကောံမှာဇန်ညးဍုၚ်ကွာန် CBO၊ ဂကောံညးဗြဴ၊ ဂကောံသၟတ်တံပါလုပ်ဖအိုတ်တံ ပံၚ်ကောံကၠောန်သဘၚ်သဳကၠဳဇၞော်မွဲ၊ အပ္ဍဲဗွိုၚ်မ္ၚးစၠတ်ထဝ်ဟေၚ် ညံၚ်သ္ဂောံပလေဝ်အာ သ္ဇိုၚ်သၞောဝ်အုပ်ဓုပ်ဍုၚ် တၚ်နၚ်သာ်ဏံပါလုပ်မံၚ်တုဲ အပ္ဍဲၜါလပါ်ဏံ သ္ဂောံဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်ဂှ် ခက်ခုဲမံၚ်ဏီရောၚ် သာ်ဝွံ ဒုဥက္ကဌသမဂ္ဂအစာပရိုၚ် ဥူဇြေန်ဠေန် ပါ်ပါဲထံက်ထ္ၜးကဵုလဝ်ရ။

ဥူဇြေန်ဠေန်ဂှ် “မူလၟေၚ်ဂၠံၚ်တရဴပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ညးတံၜါလပါ်ဂှ် ဒစဵုဒစးတၞဟ်ခြာမံၚ်ညးသ္ကံဗွဲမဂၠိုၚ်၊ ဂွံပညဳဂွံမာန်ဂှ် ဒးကေတ်အခိၚ်ကွေံကွေံဏောၚ်” သာ်ဝွံဟီုရ။

အပ္ဍဲပရေၚ်ဆဵုဂဗသဳကၠဳအလန်ကၠာဏံမ္ဂး ဂကေံာကဵုအထံက်ပၚ်နဲကဲပညာ Technical Team-UNFC ဂှ် ဗဒိုမာန်မာန်၊ လပါ်အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ် ဂကောံ UPWC ဂှ် ဥူလှမိုၚ်ယှိုဲတံ မွဲလပါ်ၜိုတ် ရ တၠပါလုပ်မာန်တုဲ ဂိတုဂျူလာၚ် ၁၃ ဏံမ္ဂး ဆဵုဂဗဒၞာဲဍုၚ်သေံမွဲဒၞာဲရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.