Categories
ပရိုၚ် လ္ၚတ်မၚ်ရံၚ် ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅

ပ္ဍဲရုၚ်မာဲ ၆ရ ရုၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အ္ခိၚ်ဟွံရုဲ က္တဵုဒှ်ဟိုတ်မာန်မံၚ်ဏောၚ်တုဲ နူဒပ်ပၞာန် ဖျေံစွံဂီုကၠီုဏောၚ်

အိုက်သာၚ် – ဂကောံ ရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ဟိုတ်နူအာကၠုၚ် ချဳဒရာၚ်မံၚ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲဒၞါဲရုၚ်မာဲ ၉၂ ရုၚ် တွဵုရးမန်ဂှ် ရုၚ်မာဲ ၜိုတ် ၆ရ ရုၚ်ဂှ် အ္ခိၚ်ဟွံရုဲ က္တဵုဒှ်ဟိုတ် (အန္တရာဲ ပရိုက်ဘဲ) မွဲမွဲဗီု မာန်မံၚ်ဂးတုဲ နကဵုအရီုဗၚ်ဒပ်

ပၞာန် ဖျေံစွံအာ ပရေၚ်ဂီုကၠီုဏောၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ် နူရုၚ်သ္ကိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ် တွဵုရးမန်ရ။

ရုၚ်မာဲ က္တဵုဒှ်ဘဲအန္တရာယ် မမိက်ကဵုမွဲမွဲမာန်မ္ဂးဂှ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု ၅ ရုၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထောဝ် ၅ ရုၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳလီု(ၜဳက္လေၚ်) ရ ရုၚ်၊ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ၂၁ ရုၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ၄ ရုၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ၅၀ ရုၚ်၊ အပံၚ်ဖ်အိုတ် ဒှ် ၉၂ ရုၚ်တုဲ အပ္ဍဲဏံ ပ္ဍဲရုၚ်မာဲ ၜိုတ် ၆ရ ရုၚ်ဂှ် ကေတ်အရီုဗၚ် နူဒပ်ပၞာန်တုဲ ဖျေံစွံ ပရေၚ်ဂီုကၠီုဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“ ၜိုတ်ဒြဟတ် ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ပိုဲရတှေ် ဍေံဟွံရုံဂပ်၊ ဒၟါနူဂှ်ရ အာတ်လဝ် အရီုဗၚ်ဒပ်ပၞာန်။ နကဵုအရီုဗၚ် ဒပ်ပၞာန်ဂှ်ရ ကဵုပရေၚ်ဂီုကၠီု ကုရုၚ်မာဲပိုဲ ၆ရ ရုၚ်ဂှ်ဏောၚ်၊ အ္ခိၚ်ဟွံရုဲ ဒၞါဲက္တဵုဒှ် ပရေၚ်ပရိုက်ပကီုမာန်ဂှ် နွံ ၉၂ ဒၞါဲရ။ ဆ္ဂး ၜိုတ် ၆ရ ဒၞါဲဂှ်ရ ကေတ်ကဵုပရေၚ်ဂီုကၠီုဏောၚ်” နူရုၚ် သ္ကိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ် တွဵုရးမန် ဟီုရ။

ရန်ကဵု သ္ဂောံကၠောန် ပေါဲရုဲမာဲ ၜိုဟ်ဟ်သြိုဟ်ဟ် ခိုဟ်ဟ်ဂေါဝ်ဝ်တုဲ ပ္ဍဲအံက်တဝ်ဗာ ၃၁ ဂှ် ရဲသၟိၚ်တၠ စပ်ကဵုပေါဲရုဲမာဲတအ် သဳကၠဳပ္ညဳပ္ညပ် စပ်ကဵုပရေၚ်ဂီုကၠီု ပေါဲရုဲမာဲရ။ ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳဂှ်ရ ပၞောဝ်ကဵု ရုၚ်မာဲ ၉၂ ရုၚ် အ္ခိၚ်ဟွံရုဲ က္တဵုဒှ်ဘဲပကီုပရိုက် မမိက်ကဵုမွဲမွဲမာန်ဏောၚ်ဂှ် ပ္ဍဲရုၚ်မာဲ ၜိုတ် ၆ရ ရုၚ်ဂှ်ရ ကေတ်အရီုဗၚ် နူဒပ်ပၞာန်တုဲ ဖျေံစွံကဵု ပရေၚ်ဂီုကၠီုဏောၚ် ဗၠာဲသၟိၚ်ဇၞော် တိုၚ်ဝေန် မဒှ်ဒုသ္ကိုပ် ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ် တွဵုရးမန် ဟီုရ။

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဂမၠိုၚ် မတွံဂး ပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထောဝ်၊ ၜဳလီု (ၜဳက္လေၚ်)၊ ကျာ်မြဟ်၊ ဇြပ်ဗု ကေုာံ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် တအ်ဂှ် ရဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP ကေုာံ ဂကောံရပ်လွဟ် ကရေၚ်တအ် ဖျေံသဇိုၚ် ချဳဒရာၚ် အာကၠုၚ်မံၚ်နွံ ဂွံတီကေတ်ရ။

ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံ ဒၞါဲကၠောန်ပေါဲရုဲမာဲ ဟွံမာန် မလလောၚ်ပ္တိတ်လဝ် ဍာံဍာံဂှ် နွံဆအပိုၚ် ပွိုၚ်ကွာန် ဗဝ်နဝ်ခဳ ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳလီုဂှ်မွဲဟေၚ်တုဲ၊ ဒေသ သှေ်နူဂှ် အိုဿီုဂှ် ကၠောန်သ္ပအာ ပေါဲရုဲမာဲ ဖ်အိုတ်ရဏောၚ် သာ်ဝွံ နူရုၚ်ကမ္မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲ တွဵုရးမန် ဟီုရ။

ဒေသ ဗဝ်နဝ်ခဳဂှ်ဝွံ ဟိုတ်နူ ခလိုၚ်လုပ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲတိဍာ်ပရေၚ်ချဳဒရာၚ် မဟာဒပ် (၁) ကဵု မဟာဒပ် (၅) ဗော် KNU တုဲ ဟွံဂွံလုပ်ကေတ်စရၚ် မၞိဟ်နွံကဵု အခေါၚ်ကဵုမာဲရ။ ဒၟါနူဂှ်ရ ဒေသ အပိုၚ်ကွာန် ဗဝ်နဝ်ခဳ မွဲဂှ် ကၠောန်သ္ပပေါဲရုဲမာဲဟွံမာန်ရ သာ်ဝွံ ဥုဟိၚ်လေန်ထိတ် သၞာဲဒဴ နူရုၚ်ကမ္မယှေန် ပေါဲရုဲမာဲ တွဵုရးမန် ဟီုရ။

ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဂှ် မၞိဟ်ဂွံအခေါၚ် စုတ်မာဲ နွံ ၁၅ ကိုဋ်ကဵု ၁ ဠက်ပြၚ်ၚ်တုဲ လၟိဟ်ရုၚ်မာဲဂှ် နွံ ၉၁၉ ရုၚ် ဂွံတီလဝ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.