Categories
ပရိုၚ်

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဘုံလ္တူ အပြံၚ်လှာဲဟွံမွဲ

ကမ္မတဳဗဟဵုတံ အဃောဒုၚ်သွဴယဵုသစာ(သစ္စာ) NMSP
ကမ္မတဳဗဟဵုတံ အဃောဒုၚ်သွဴယဵုသစာ(သစ္စာ) NMSP
ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အလန်နဝမ ကၠောန်သ္ပမံၚ် လၟုဟ်ဏံဂှ်ဝွံ ၜိုန်က္လေၚ်ရုဲပ္တိုန်တၟိ ကုကမ္မတဳဗဟဵု ကေုာံ ကမ္မတဳရၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာဗဟဵုတံ နကဵုသၞောတ်မာဲပၞုက် တုဲဒှ်အာကီုလေဝ် ပ္ဍဲဂကောံအာက္ဍိုပ် ဘုံလ္တူဂှ် နွံအတိုၚ်ပက္ကတိတြေံ ဖိုဟ်ရ ဂွံပရိုၚ်။

ပ္ဍဲကေၚ်ကာဗဟဵု ၉ တလဂှ် ဥက္ကဌ နာဲထဝ်မန်၊ ဒုဥက္ကဌ နာဲဟံသာ၊ ညးအုပ်ကာနာနာ နာဲအံၚ်မေန်၊ ဖက်ဆော ညးအုပ်ကာ နာဲဇဲယျ၊ ညးအုပ်ကာ ကမ္မတဳပၞာန် သ္ကိုပ်ပၞာန်လျးဂကူ၊ ကေၚ်ကာ ဓမ္မတာဂှ် နာဲဝေန်လှ၊ နာဲသိုက်ထဝ် (နာဲပၠုၚ်)၊ နာဲအေမန် တံဂှ် နွံအတိုၚ်တြေံရတုဲ ဒၞါဲဒေက်မံၚ်မွဲတလဂှ် နာဲဗညာလဴ တိုန်ဒှ်အာ ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲအရာရုဲစှ် ကမ္မတဳဗဟဵုပေၚ်ၚ် ၃၃ တလကဵု အရန် ၅ တလဂှ်လေဝ် ကမ္မတဳဗဟဵုတြေံ က္လေၚ်ပါလုပ် ၂၇ တလတုဲ ဒှ်အာ ကမ္မတဳဗဟဵုတၟိ ၆ တလ ကေုာံ အရန် ၅ တလရ။

ပ္ဍဲကမ္မတဳဗဟဵု တၟိ ၆ တလဂှ် ဒုသ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် ဆာန်လောန်၊ နာဲညာဏ်ထောန် (ကမ္မတဳဗဟဵုတြေံ ဇူတုဲက္လေၚ်လုပ်)၊ နာဲဆဵုမန်၊ နာဲကဝ်တာ (သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော်တြေံ ဇူတုဲလုပ်)၊နာဲညိၚ်ဆာန် ကေုာံ နာဲယက္ခ တံပါလုပ်ရ။

ပ္ဍဲအရန်တၟိ ၅ တလဂှ် နာဲထဝ်ရတ် ကော် (ဆရာကျောၚ်း)၊ နာဲလွဳမန် (ကမ္မတဳဗဟဵုတြေံ ဇူ လုပ်)၊ နာဲယှိုဲတိၚ် (ကေၚ်ကာဗဟဵုတြေံ)၊ သ္ကိုပ်ဗိုလ်ခေန်အေ၊ သ္ကိုပ်ဗိုလ် တိုၚ်ဟာန် တံပါလုပ် ဂွံတီရ။

ပရေၚ်ရုဲစှ် ကမ္မတဳဗဟဵု ကဵု ကမ္မတဳကေၚ်ကာဗဟဵုဂှ် ရုဲစှ်တုဲဒှ်အာ ပ္ဍဲတ္ၚဲဇာန်နဝါရဳ ၁၁ ဂှ်ရ ဒှ်တုဲ ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳဗော် အလန်နဝမ ဏံ ညးစၞး ၁၁၉ တလ၊ ညးလ္ၚတ် ၁၈ တလ၊ ကောန်ဗော် စိုပ်ဌာန်သ္ၚောဲ(ဍုၚ်မ္ၚး) ၂၀ တလ ကေုာံ ညးကဵုကသပ်ဂၞန် ၁၃ တလ တိုန်စိုပ်လဝ် ဂွံတီကေတ်ရ။

အတိုၚ်သၞောဝ်ဗော်ဂှ်ရ ဗၞတ် ၄ သၞာံမွဲဝါ ဒးကၠောန် သ္ဘၚ်သဳကၠဳဗော်တုဲ သွက်ဂကောံပၠတရဴ အဆံၚ်ၚ် ဗဟဵု၊ ခရိုၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ် တံဂှ် ညးစၞးတိုန်စိုပ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳဏံဟေၚ်ရ ရုဲစှ်အာ နကဵုမာဲပၞုက် ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳဂှ်ရ။

သ္ဘၚ်သဳကၠဳဗော် (ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ) အလန်နဝမဝွံ ကၠောန်သ္ပ ပ္ဍဲဌာန်ဂအုပ်ဗဟဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နွံပ္ဍဲကၞောတ်ၜဳရေဝ် တွဵုရးမန်၊ ပပ္တံနူ ဒဳဇြေမ်ဗာ ၂၇၊ ၂၀၁၅ တေံရ ဒှ်တုဲ ခြာဟွံလံ အာစိုပ်ဒတုဲဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဝွံ ဥက္ကဌ နာဲယှိုဲကျေန် သ္ပက္ဍိုပ် ဒက်ပ္တန်ကၠုၚ် နူသၞာံ ၁၉၅၈၊ ဂိတုဂျူလာဲ ၂၀ တေံရတုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၈၉ ဂှ် စကၠောန်ကၠုၚ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳဗော် အလန်ပထမ ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.