Categories
ပရိုၚ်

ဒယှေ်ကွိၚ်ကွိုက်ဂဳတတုဲ ဗက်သြန်ဗွဝ် သွက်ဂွံစှေ်ဘာမန်ဥတုကညၚ် အပ္ဍဲဒေသတ္ကအ်ခၟိုၚ်

သွက်ဂွံစှေ်ဘာမန်ဥတုကညၚ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်တ္ကအ်ခၟိုၚ်ဂှ် နအလဵုဒုဥက္ကဋ္ဌ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ အာက္ဍိုပ်တုဲ ဂကောံသၟတ်ဂမၠိုၚ်ကီု၊ ညးတၠဝါသနာ အကြာကွာန်တအ်ကီု သီုအ္စာဘာ ကွးဘာဂမၠိုၚ်တအ်ကီု ဒယှေ်ဒွက်တိၚ်တိုက် နကဵုကွိၚ်ကွိုက်စက်ယာန်ဂဳတတုဲ ဗက်ဒုၚ်ဒါန်တဴ သြန်ဗွဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

စက်ယာန်ကွိၚ်ကွိုက်ဂဳတ (Naiaung Naung Facebook)
စက်ယာန်ကွိၚ်ကွိုက်ဂဳတ (Naiaung Naung Facebook)

“ကွိၚ်ကွိုက်ဂဳတစက်ယာန်ပိုဲဂှ် လုပ်ဇၟာပ်ကွာန် ဇၟာပ်အရာပ် ဇၟာပ်ဂၠံၚ် လၟိၚ်လၟဟ်တုဲ ဒုၚ်ဒါန်ရ၊ သၞာံဏံဂှ် ဟိုတ်နူကဵု ကြပ်အာကဵုအခိၚ်ဗြဲတုဲ ဒှ်အာတၚ်ခက်ခုဲညိ၊ သၞာံအာတေံဂှ် အတးလောန်ဗက်ဂှ် ပိုယ်စှေ်ဗက်ဒုၚ်ဒါန်ဟဂှ်ရဏောၚ်၊ စဵုကဵု ၁၀ ကွာန် ၁၅ ကွာန်နွံမံၚ်ဏောၚ်။ သၞာံဏံဂှ် ဒုၚ်ဂွံလဝ်ဒါန် (၄-၅) ကွာန်ညိကီု၊ ဗက်ဒုၚ်ဒါန်ဂှ်တှေ် ကွာန်ၜိုတ် ဂတာပ်ဂှ် ကွာန်မန်ၜိုတ်နွံဂှ်တှေ် ပိုယ်လုပ်ထောံဖအိုတ်ရဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးမအာက္ဍိုပ် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူဟီုရ။

ဒယှေ်တိၚ်တိုက်တုဲ ဗက်သြန်ဗွဝ်သာ်ဝွံဂှ် သီုသၞာံဏံမ္ဂး ဂွံပိသၞာံတုဲ နူဇိုၚ်သဝ်တ္ၚဲ ၜိုတ်ပန်နာဍဳဂှ် စဗက်ဒယှေ် စဵုကဵု ၈ နာဍဳ၊ ၉ နာဍဳရ၊ စိုပ်ဒၞာဲလ္ၚဵု ကိတ်အာကဵုအခိၚ်တိက်ကီု ကွာန်လ္ၚဵုဟွံလုပ်လဝ် ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန်ကီု၊ ကွာန်လ္ၚဵုပၠန်လေဝ် ဟိုတ်နူဒှ်အာဗၟာကီုတုဲ ကလိဂွံသြန်ဒါန်ဂှ် ဒးအောန်အာရောၚ်ဂှ် ညးလဴကဵု တၚ်ခက်ခုဲညးတံရ။

အလုံတ္ကအ်ခၟိုၚ်ဝွံ ဒၞဲါဗ္တောန်လိက် ဌာနဂှ် နွံ၂၁ ဒၞဲါ၊ ကွာန်ဗ္တောန်ဂှ် နွံ ၁၆ ကွာန်တုဲ လၟိဟ်ကွးဘာ သီုဖအိုတ်ဂှ် နွံၜိုတ် ၃၀၀၀ ပြၚ်ရောၚ်။ သဘၚ်စှေ်ဘာပွိုၚ်ဍုၚ်ဝွံ မွဲသၞာံမ္ဂး မွဲဌာန သၠာဲဒုၚ်သ္ဇိုၚ်တုဲ ပ္ဍဲသၞာံဏံ ဂိတုပသာ် (၈) စွေက်ဂှ်မ္ဂး ကၠောန်ဗဒှ်အာ ပ္ဍဲကွာန်မုဟ်ဒဵု ဘာတိုက်သဒ္ဓမ္မဓဇရောၚ်။

“ကၠာတေံဂှ်တှေ် သွံမာဲ၊ တက်ကြက္ကဒိန်တအ်လေဝ် ကေၚ်ကၠောန်၊ ဍေံဟွံပြေပြံၚ်ကၠုၚ်၊ လက္ကရဴဏံ လှာဲဗီုပြၚ်စှေ်ဗ ဗေၚ်သ္ၚုလေဝ် ဍေံဟွံပြေပြံၚ်၊ လက္ကရဴအိုတ်ဏံဂှ် အ္စာအံၚ်နာၚ်ဥူက္ဍိုက်ပ်တုဲ ဂကောံသၟတ်တအ် ဒယှေ်တိၚ်တိုက် တုဲ ဗက်ဒုၚ်ဒါန်ကဵုအရီုဗၚ်ရ။ သၞာံဏံဂှ် ဗြဲဂူတုဲ အာဂွံ ၄ ဗ္တံဓဝ်တုဲ ဂွံလဝ် ၜိုတ် ၁၆ ကိုဋ်ပြၚ်ရ” သာ်ဝွံ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ၀ရဝံသ ကွာန်ၝောံနက်ဟီုမြော်ကဵုရ။

သွက်ဂွံကဵုလာဘ်ဂှ် မွဲသၞာံမ္ဂး အိုတ်ၜိုတ်ဗဒဲါ ၈၀ ကိုဋ်တုဲ ကိဗ္စဖျုၚ်ဂှ် ညးတၠဋ္ဌာန်ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ဂှ် ဒးဖအိုတ်ရ၊ သဘၚ်စှေ် ဘာဝွံ ဂွံမရနုက်ကဵု ၁၉ ၀ါတုဲ ပွမဒှ်တၚ်ခက်ခုဲ ပ္ဍဲသြန်ဘဏ္ဍာဂှ် ဒှ်ကိစ္စတၚ်ကော်ဆဴဇၞော်အိုတ်မွဲ ညးတံဂးလဝ်ရ။

တုပ်သာ်ဂှ်ကီုရ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်တၞဟ်တံလေဝ် ကာလတိုန်ကောံရီုကၠောံသၞာံမ္ဂး ဇၟာပ်ပ်သၞာံ ကျာ်ဇၞော်မွဲမွဲဘာ မွဲမွဲဌာနမ္ဂး ဒးစုတ် ၅၀၀၀၀ ဒကေဝ်ကီု၊ သီုသွံမာဲတုဲကီု ဂၠဲါတဴသြန်ဏ္ဍာအိုတ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

စိုပ်ပ္ဍဲအခိၚ်ကာလဥတုက္ညၚ်မ္ဂး သွက်ကောန်ၚာ်သၟတ်တအ် ဂွံလေပ်အာလိက်ပတ်မန်ကီု သီုကဵုဂွံတီညာတ်အာ ဂွံဒ္ဂေတ်လ္ၚတ်အာ ပ္ဍဲပရေၚ်ဒၠေံါဗ္တောန် ယေန်သၞာၚ်ဗုဒ္ဓဘာသာတုဲ အလုံပွိုၚ်ဍုၚ်မန်ကီု သီုကဵု တွဵုရးကရေၚ်၊ ရးဗ္ဂော၊ ရးလ္ဂုၚ်၊ ရးတၞၚ်သဳ၊ ပ္ဍဲလ္တူဍုၚ်မာန္တလေဝ် ကေုာံ ဒၞဲါဋ္ဌာန်ကောန်ဂကူမန်နွံဂှ် ဂကောံခမဳသၚ်ဂမၠိုၚ်အာက္ဍိုပ်တုဲ ဗ္တောန်ကဵုကၠုၚ်မံၚ် လိက်ပတ်မန်ကေုာံ ယေန်သၞာၚ်ဗုဒ္ဓဘာသာ ဇၟာပ်ပ်သၞာံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.