Categories
ပရိုၚ်

နကဵုဂရာန်လိၚ် အကွက် ၃၀ သၞာံဂှ် ကမ္ပဏဳရုၚ်စက်တိဗုတ် MCL က္လိဂွံအခေါၚ်သုၚ်စောဲတိ ၁၃၀၀ ဨကပြၚ်

ရုၚ်စက်တိဗိလာတ်မတ်မလီု MLC မသိုၚ်ကၠောန်လဝ် ပ္ဍဲဒေသဒဵုသာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ရးမန်ဝွံ နကဵုဂရာန်လိၚ် အကွက်ပွိုၚ် ၃၀ သၞာံ အလန်ပထမ၊ ဂွံလဝ်အခေါၚ်စကာတိ ဗၞတ် ၁၃၀၀ ဨကပြၚ် ပ္ဍဲအပိုၚ်ဂအုံကွာန် ခဒုၚ်ဂစေပ်/ကွာန်ၚ္ၚာၚ် တုဲရ ဂွံတီကေတ်။

လိက်လလောၚ် ကဵုသမ္တီမၞိဟ်မိက်ဂွံဒ္စဵုဒ္စးဂရာန်တိ(တၞးဆာဲ)
လိက်လလောၚ် ကဵုသမ္တီမၞိဟ်မိက်ဂွံဒ္စဵုဒ္စးဂရာန်တိ(တၞးဆာဲ)

အတိုၚ်ပိုဒ်သၞောဝ် ၝောံပိုဒ် ၁၉၊၃၀၊၃၂ မကၠုၚ်နူ နဲဥပဒေ ဍုၚ်/ကွာန် ဍုၚ်ဗၟာသ္ကုတ်သၟဝ်ဏံဂှ်ဟေၚ် တိလုပ်အဝေါၚ် ဂအုံကွာန်ခဒုၚ်ဂစေပ်/ကွာန်ၚ္ၚာၚ် ဂၞန်ဝါ (၄၁၀၊ ၄၁၁၊ ၄၁၄၊ ၄၁၅) ဂၞန်ဥူပိုၚ် (-)၊ သမၠဲဧရိယာ (၁၀၄၀.၅၇၊ ၁၁၂.၈၈၊ ၁၀၀.၄၉) ဨက၊ ပံၚ်ဖအိုတ် (၁၃၅၃.၉၄) ဨကဂှ် နကဵုဂရာန်လိၚ် ပရေၚ်ကွတ်စက်/ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် အကွက်ပွိုၚ် (၃၀) သၞာံ နဒဒှ်အလန်ပထမ ညံၚ်သ္ဂောံဂွံ အခေါၚ်စကာဂှ် နူ (ဒေါ်စုစုခၚ်) ဂရၚ်ပ္တီအာတ်မိက်လဝ်နွံ ဂွံတီကေတ် နူရုၚ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ရ။

လ္တူညးအာတ်မိက်လဝ်ဏအ် ယြဴညးလဵုမွဲဟွံဟီု မိက်ဂွံဒ္စဵုဒ္စး ဒၞါတာမ္ဂး သၞာံ ၂၀၁၆ ပပ္တံနူ အေဗရဴ (၄) ဒဵု အေဗရဴ (၁၈) ဂှ် ဒ္စဵုဒ္စးဒၞါတာမာန်မံၚ်ဏောၚ် အလဵုဇကု ဥူအံၚ်ထာ် သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ် ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ ပ္ဍဲတၞးလိက်ဂှ်တုဲ ကဵုအာဗာန်လလောၚ်လဝ် ပ္ဍဲခတဵုလလောၚ်စ ရုၚ်ဌာနက္ဍိုက်ပ် ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ကဵု ရုၚ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ် ကွာန်ခဒုၚ်ဂစေပ်/ကွာန်ၚ္ၚာၚ်တေံ ဂးရ။

ၜိုန်ဗာန်လလောၚ်လဝ်သာ်ဂှ်ကီုလေဝ် “ဒဵုစိုပ်တ္ၚဲလက္ကရဴအိုတ်ဂှ် ညးဂှ်လေဝ် ကၠုၚ်ပ္တိုန်ထ်ၜး ကၠုၚ်ဒ္စဵုဒ္စး ဟွံမွဲ၊ ဒၟါနူဂှ်ရ ဂရာန်ညး အာတ်မိက်လဝ်ဂှ် ဒှ်အာ ဒ္တန်ဣရ” ဥူအံၚ်ထာ် သ္ကိုပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ဂှ် ဂးရ။

ကမ္ပဏဳ စက်တိဗိလာတ်မတ်မလီု MCL ဝွံ နူ ၂၀၀၉- ၂၀၁၀ တေံရ ရာန်ကေတ်လဝ်တိဗ္ၚ တိကၠအ် အကြာကွာန် ခဒုၚ်ဂစေပ်ကဵုကွာန်ၚ္ၚာၚ်ဂှ်တုဲ နကဵုအခေါၚ်စကာ ဗီုပြၚ်နာနာသာ် ပြံၚ်ကၠေံဗီုရ၊ လၟုဟ်အဆံၚ်ကြဴအိုတ်ဏအ် နကဵုဗီုပြၚ် ဂရာန် စကာပရေၚ်ကွတ်စက်/ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် သ္ပထောံသာ်ဂှ်တုဲ အာတ်မိက်လဝ်ရ သာ်ဝွံ ညးတာလျိုၚ်မွဲတလ နူကမ္မတဳဆန်ၜန်ကောပ်ကာဲပရေၚ်တိ ဂးရ။

တၞးလိက်ဂှ်ဝွံ ရန်ကဵုညးဂလိုၚ်သ္ဂောံညာတ်တုဲ ကဵုဗာန်လဝ် ပ္ဍဲခတဵုလလောၚ် ရုၚ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်ၚ္ၚာၚ်ကီုရလေဝ် လိက်ဏအ်ဂှ် အခိၚ်ၜက်အာတုဲဏောၚ် ဂွံစုိုပ်ကၠုၚ်ဂှ် မုပ မုဏီရော မိက်ဂွံကလေၚ်သၟာန် သာ်ဝွံ နာဲအံၚ်သိုက် အ္စာဘာမန်တြေံ ကွာန်ၚ္ၚာၚ် ဂးရ။

“ အတးတိုန်တုဲ ၜက်ဂွံ ၂ တ္ၚဲဟာ ၃ တ္ၚဲဟာ (အေဗရဴ ၁၈၊ ၁၉ ဟာ) ဟတီဟွံဒးရ၊ တၞးလိက်ဏအ်ဗာန်စုတ် ပ္ဍဲခတဵုလလောၚ်ဂှ်ညိ ဂးတုဲ မၞိဟ်မွဲကၠုၚ်ကဵုဏာရ မၞိဟ်ဇၞော်ကွာန် ကၠုၚ်ဟီုကဵုအဲ၊ အခါဗှ်ရံၚ်လိက်ဂှ် အတိုၚ်တ္ၚဲချိၚ်လဝ်ဂှ် ၜက်အာဣရ၊ မုလေဝ် ပဟွံဂွံရ” နာဲအံၚ်သိုက် ဂး။

ရုၚ်စက်တိဗိလာတ်မတ်မလီု MCL ဏအ်ဂှ် ဒှ်ကိုန်အစဳဇန် မဂွံလဝ်အခေါၚ် နူကမ္မယှေန် ဗလိုက်တံဒြပ် ဍုၚ်ဗၟာ နကဵုလၟိဟ်ဂၞန်အခေါၚ် ၅၇၂/၂၀၃၀ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဂိတုမေ (၇) ၂၀၁၃ တေံတုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၄ ၜိုတ်ဂိတု ဖေဖဝ်ဝါရဳဂှ် ရပ်ကလောန်ဓမံက်ကၠုၚ်ရုပ်ရဴရုၚ်စက်ရ။

ရုၚ်စက်ဏအ် ဟိုတ်နူစကာ ချးတၟံဏောၚ်ဂှ်ရ ဗဒိုအ်ကဵု အစဳဇန်ချးတၟံဏအ်ညိဂှ် ကောန်ကွာန်ဂမၠိုၚ် ဗ္ဒါဲ ၄၀၀၀ နူကွာန်ပွဳပွူ (၇) ကွာန်တအ် ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ ဒ္စဵုဒ္စးတုဲ နကဵုစၟတ်တ္ၚဲ အေဗရဴ ၂၅၊သၞာံ ၂၀၁၆ ပလံၚ်ဗ္စိုပ် ပ္တိုန်ထ်ၜးလဝ် ကုဂအုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် သီုကဵုသမ္မတဍုၚ်ရ။

ရုၚ်စက်ဏအ် ကြပ်တုဲမံၚ်ကီုရတုဲ အခါစက်ဂေတ်မ္ဂး မွဲတ္ၚဲ တိဗိလာတ် ညံၚ်ဂွံတိတ်မာန် လျိုၚ် (၅) လ္ၚီတာန်ဂှ် ရုၚ်စက်ဏအ် ဗဂေတ်အာစက် နကဵုဓတ်ပၟတ်ချးတၟံဏောၚ် ဂွံတီလဝ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.