Categories
လိက်ပရေၚ်

ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်(M.A.U) ဟီုဂှ် မုရော – (သ္ကုတ်ဒုတိယ)

ဗီုဒက်ပ္တန်ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်

၁။ ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်(ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အပ္ဍဲဍုၚ်ဒးက္ဍိုက်ပ်)

၂။ ဗွိုၚ်ပယျဵု ကေုာံ ဍုၚ်သေံ(ဂကောံမန်ပံၚ်ကောံပယျဵု ကေုာံ သေံက္ဍိုက်ပ်)

၃။ ဗွိုၚ်ဒေသဗၠးၜး(ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိက္ဍိုက်ပ်)

၄။ ဗွိုၚ်မန်စိုပ်ဍုၚ်သ်အာၚ် (ကမ္မတဳပံၚ်ကောံမန်ဍုၚ်သ်အာၚ် OMCC က္ဍိုက်ပ်)

ရဴဝွံ ပံၚ်ကောံတုဲ ပံက်လဝ်ရ။

သွာၚ်ကမၠောန်ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်(MAU)

12920383_598504263631532_5050104629364260801_n

(က) ကမ္မတဳကေၚ်ကာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်

(ခ) ကမ္မတဳကေၚ်ကာပရေၚ်မဟာဇန်

(ဂ) ကမ္မတဳကေၚ်ကာအခေါၚ်အရာမၞိဟ်ဗဗွဲဓဝ်

(ဃ) ကမ္မတဳကေၚ်ကာသၞောတ်ဝ်ဍုၚ်မန်

(ၚ္ၚ) ကမ္မတဳကေၚ်ကာသြန်ဂအုံကောန်ဂကူမန် ရဴဝွံပံက်လဝ်နွံတုဲ ကဏ္ဍသွာၚ်ညးကဵုညးဒးတာလျိုၚ်ဂှ် ရေၚ်တၠုၚ်ကၠောန်ၜိုတ်အာရ။

ကောံဓရီုဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်(MAU)

ကောံဓရီုဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်ဂှ်နွံကဆံၚ်ၚ်ရ၊ –

၁။ သဘၚ်သဳကၠဳကောံဓရီုဇၞော်အလုံဂကူမန်

၂။ ကောံဓရီုကမ္မတဳဗဟဵု

၃။ ကောံဓရီုကေၚ်ကာ

၄။ ကောံဓရီုဗွိုၚ် ရဴဝွံဒှ်တုဲ ပၞောဝ်ကဵုကောံဓရီု ၄ ကဆံၚ်ဝွံ သဘၚ်သဳကၠဳကောံဓရီုဇၞော်အလုံဂကူမန်ဂှ် အဝဵု သၠုၚ်အိုတ်တုဲ ၂ သၞာံမွဲဝါဒးကၠောန်သ္ပကောံဓရီုရောၚ်၊ အကြာကောံဓရီုဇၞော် ၂ သၞာံမွဲဝါဂှ် ကောံဓရီုကမ္မ တဳဗဟဵုအဝဵုသၠုၚ်အိုတ်တုဲ ၆ ဂိတုမွဲဝါဒးကၠောန်အာကောံဓရီုရောၚ်၊ ကောံဓရီုကမ္မတဳကေၚ်ကာဂှ် ၃ ဂိတု မွဲဝါဒးကၠောန်ရ၊ ကောံဓရီုဗွိုၚ်ညးကဵုညးဂှ် ၁ ဂိတုမွဲဝါဒးကၠောန်အာလၟေၚ်ၚ်ရ၊ ညးဍုၚ်ကွာန်မဟာဇန် ကောန်ဂကူမန်တံတီကၠိုဟ်လဝ်ၜိုတ်ဏံမ္ဂး ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်(MAU)ဂှ်မမုုရော? ဒးနွံပ္ဍဲတဲဂ ကူပိုဲထေက် ဟွံထေက်ဂှ်လေဝ် ပါ်ပဲါချပ်ဗ္စာစၚ်ခြၚ်ဒးရောၚ် စှေ်စိုတ်တုဲ ဒးချူပ္တိုန်ထ်ၜးကဵုညးဍုၚ်ကွာန်မဟာ ဇန်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲရ။

ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်ဟီုဂှ် ဒးဒုၚ်သၟဝ်သြဇာဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဟာ?

ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်ဝွံ ညးလ္ၚဵုတံဟီုစဂကောံဒးဒုၚ်သၟဝ်သြဇာဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရောၚ် ညာတ် ထေၚ်ကေတ်ရ၊ ဟီုစဒၟံၚ်နာနာသာ်နွံရ၊ စၞးဒးဟီုဒုၚ်သၟဝ်သြဇာဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ဂကောံဒုၚ်သၟဝ်သြဇာ ကောန်ဂကူမန်ဟီုမ္ဂးဒးတဝ်ဝ်ရ၊ ဆဂးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ်ဒှ်ဂကောံမွဲကီုဏောဝ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိလေဝ်ညးတံ လုပ်ကၠောန်ကမၠောန်ဂကောံပံၚ်ကောံဍာံဍာံပေၚ်ၚ်ရ၊ ရံၚ်ညာတ်ကေတ်ညံၚ်ရဴဗော်ဍုၚ်မန်တၟိက္ဍိုက်မံၚ်ဍိုပ် ရ၊ ပ္ဍဲကဵုဂကောံပရေၚ်ဂကူမန်ဂှ် ဗီုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဒးစိုတ်ဖျေံကေတ်တ်ဂှ်ဟွံမွဲ မွဲလှေ်ရ၊ သီုပန်ဗွိုၚ်ချပ်ဇန်သဳ ကၠဳဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်တုဲမှဖျေံဏာသ္ဂုတ်သွာတ်မွဲမွဲရ၊ ပ္ဍဲကဵုဗွိုၚ်ပန်ဗွိုၚ်ဝွံ ဗွိုၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ်ဘဏ္ဍာကီု၊ ဇြ ဟတ်မၞိဟ်ကီု၊ လညာတ်ကီု၊ တၚ်ဒတူလိုၚ်ကဵုမူဝါဒကီုကေုာံပရေၚ်ဆဵုဂဗကီုတံဂှ် ဍိုက်ပေၚ်နူကဵုဗွိုၚ်တၞဟ် ဟ်ဟီုဂှ်သ္ဇက်ဒးဒှ်သၠေဟ်ပၟာဟွံမွဲရ၊ ဆဂး ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိမွဲဓဝ်ဟွံပံၚ်ကဵုမဟာဇန်ညးဍုၚ်ကွာန်တံမ္ဂးအာဂွံ ဟွံသေၚ်၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်လဝ်သာ်ဏံတုဲ နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဖျဝ်လဝ်မာန်ဇာတိညးတံတုဲ ပံၚ်တောဲကဵုညးဍုၚ်ကွာန်မဟာဇန်ဂကူမန်တုဲ ကမၠောန်ဒှ်ဒတုဲမြမောဝ်ကဵုကောန်ဂကူမန်အိုတ်သီုတံဂှ် ကၠောန်အာမွဲကရောံကဵုညးဍုၚ်ကွာန်မဟာဇန်မန်တံရောၚ်ဂှ် ကုညးမဟီုစမံၚ်ဂကောံဒုၚ်သြဇာဗော်ဍုၚ် မန်တၟိတံမိက်ဂွံကဵုကၠိုဟ်ကေတ်ရ။

ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လုပ်သၞောဝ်တံ ဒးပံၚ်တောဲကၠောန်ကမၠောန် မွဲစွံကဵု အလုံဂကူမန်အိုတ်သီု

ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်(MAU)ဟီုဂှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လုပ်သၞောဝ်တံ ဒးပါလုပ်ပံၚ်တောဲ ကၠောန်အာပရေၚ်ဂကူမန်ဂှ် အာသဳသ နွံဒၟံၚ်လၟိုန်ရောၚ်၊ ဇကုပါလုပ်မှလေဝ်ပရေၚ်ကမၠောန်မမိက်ကဵုမွဲမွဲ ဖျေံဏာမ္ဂးပွမဒုၚ်လျိုၚ် ပွမကေတ်လျိုၚ်နွံရ၊ သာ်ဂှ်ဟွံသေၚ်မ္ဂး ၝဇကုထေၚ်ဂှ်မွဲဗီု၊ ဒဒှ်ဍာံဂှ်မွဲဗီုညာတ်ဟွံ ကၠးဖ္ဍးတုဲဟီုမံၚ်ပြးဇးဂှ် ညးမွဲကေုာံညးမွဲသဟဓရ်လီုလာ်တုဲဇီုကပါ်ထၟတ်ဒွံဒးပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူဏောၚ်၊ ဂကောံပံၚ်ကောံဟီုဂှ် MAU ရသာ်ဂှ်ဟွံသေၚ်၊ ကောံဓရီုဇၞော်ဏံတုဲဒှ်အာတုဲအနာဂတ်တေံမုဂကောံမံက် ကၠုၚ်ပၠန်ရောဟီုဂှ် တီကေတ်ဟွံမာန်ရ၊ ၜိုန်ဂှ်လေဝ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်အလုံဂကူမန်ထာဝရဂှ် ဂကောံပၠတရဴ ဂကူမန်ခိုၚ်ၚ်ဗိုန်န်မွဲဨကန္တချိုတ်ပၠိုတ်ဒးဒက်ပ္တူပ္တိုန်ဍာံဍာံရောၚ်၊ ညးဂွံက္ဍိုက်ပ်ဂကောံဂှ်ဒးဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ကောန်ဂကူမန်ဟေၚ်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံသီုဖအိုတ်မိက်ဂွံကဵုစွံအာရီုဇြိုဟ်ဟ် နက်က်လ္တူပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူကဵုဂကောံပၠတရဴဂကူတုဲပံၚ်တောဲကၠောန်အာပရေၚ်ဂကူပိုဲ ဂွံညဳသာသၟဟ် သၟန်အိုတ်စိုအ် ကသေအ်ကၟဝ်ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်ဏာရ။

ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်(MAU)ဟီုဂှ်မုရော

ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်(MAU)ဟီုဂှ် ကၠောန်ၜိုတ်သ္ပကဵုဒဒန်သွက်ဂကူမန်တံဂွံညဳသာသၟဟ်န်ရ၊ ဒၞာဲဂွံဇီုဓဗတ်ကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံဟွံမွဲသက်က်ရ၊ နကဵုအတ္တမိက်ဂွံကဵုလုပ်သၟဝ်ဓယံက်က္ဍိုၚ်ဂကောံ ပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်ဟွံသေၚ် မိက်ဂွံကဵုပံၚ်ကၠောန်ပရေၚ်ဂကူဗွဲမညဳသၟဟ်ဟေၚ်ရ၊ ဂကူပိုဲကဵုပိုဲ ပိုဲဒးသ္ပ သမ္တီဖအိုတ်ဒးတံၚ်တဲဗန်ကံညးသ္ကံတုဲဒက်ပ္တန်အာဓဝ်ညဳသၟဟ်အလုံဂကူမွဲမ္ဂး ယြဴဂကူလဵုလေဝ်ပိုဲဂွံဒးဖေက် ဂှ်သဘဴဟွံမွဲရ။

ဇကုကဵုဇကုဟွံညဳသာသၟဟ်န်ထ္ကးပြးဇးမံၚ်မ္ဂး(ဂၠဴပြး ကၠတံၚ်၊ ကဆံၚ်ဂကူလေဝ်သဝ်၊ ပတဝ်ကဵုတိုၚ်ပ္ကဴဟွံဒး၊ ဟွံဂွးသွက်ဂကူဖအဴပရးထောံဂကူ ကော်ဆောကဵုပရေၚ်ညဳသာသၟဟ်န်ဟီုဂှ် ဒှ်ဟွံထေက်လးလးရ၊ ပိုဲကဵုပိုဲ ညဳသာသၟဟ်န်မ္ဂး ကောန်ဂကူမဟာဇန်မန် သၚ်ခရှ်၊ ဗြဴမိန် လမာတ်၊ ပြဘာတ်တံဒှ်တသိုက်ဍာံဍာံရ။

ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်(MAU)ဝွံ အလုံဂကူမန်ဒးညဳသၟဟ်ဂှ်ဒှ်တၚ်ရန်တၟံဇၞော်ဇၞော်မွဲတၚ်ရ၊ မန် တှေ်တုဲပိုဲဒးပကောံဂှ်လေဝ်ဒှ်ကမၠောန်ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်(MAU)ဇေတ်တ်ဍာံဍာံရ၊ ဗှ်လိက်ဏံ တုဲဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်(MAU)ဟီုဂှ်မုမုရော? နကဵုဝိဘဇ္ဇဝါဒချပ်ဗ္စာဇြိုဟ်ဟ်နက်က်ဂတးဂတိုန် တုဲတီကေတ်ဇြိုဟ်နက်ရောၚ်။

လွဳၜံၚ်ပလေဝ်ပ္တိုန်စိုတ်ဓါတ်ပၠန်ဂတးအိုတ်စိုအ်

စိုတ်ဓါတ်ပၠန်ဂတးဟီုဗက်ဟွံဂတာပ် ညာတ်အာဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဒှ်စလေပ်ရ၊ ပၠန်ဂတးဟီုဂှ်တိတ်ဂြိုပ်ရပ် လွဟ်မှကော်စပၠန်ဂတးဟွံသေၚ်၊ သဘဴဓဝ်ပၠန်ဂတးဂှ်ပွမပြံၚ်သၠာဲရ၊ ဟီုကဵုဘာသာသံသကြိုတ်မ္ဂး ‘သောၚ်ကြာန်’ ရ၊ ပိုဲဟီုမံၚ်အတးသၚ်္ကြာန်ဟီုဂှ် နူကဵုသၞာံပြံၚ်သၠာဲအာသၞာံတၟိဂွံအဓိပ္ပဲါရ၊ ‘အတသၚ်္ကြာန်’ ဝွံ အရေဝ်ဝေါဟာၜါဏံသာပံၚ်လဝ်ရ၊ အတးဟီုဂှ်ဆုဲပြံၚ်နူကဵုဂတးဂတိုန်တုဲသၚ်္ကြာန်ဟီုဂှ်ဇွောဝ်စှေ်ကၠုၚ်နူ ဘာသာသံသကြိုတ်ရ၊ ဝေါဟာၜါဂှ်ပံၚ်တုဲဒှ်အတးသၚ်္ကြာန်ရ၊ ဗီုလဵုဟီုဟီုရ၊ မန်ပိုဲလွဳၜံၚ်ပလေဝ်ပ္တိုန်စိုတ် ဓါတ်ပၠန်ဂတးမှလေဝ် ဘဝဂကူမန်ပိုဲသၠုၚ်တိုန်မာန်ရောၚ်၊ ဒက်ပ္တန်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်အလုံဂကူမန်မာန် ဏောၚ်၊ ဂကူပိုဲညဳသၟဟ် ဒှ်မွဲကသပ် မွဲဂၞန်မှလေဝ်ညံၚ်သ္ဂောံတိတ်ဗၠးနူဘဝဍိက်ပၠက်ဂှ် ပိုဲလးဖျေံမဟာဗျူ ဟာဂကူတုဲဗွဲမညဳသာသၟန်ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်အခါသမ္မယမ္ၚဵုသၞာံတၟိဏံ နကဵုစိုတ်ဓါတ်ပၠန်ဂတးကေတ်အာတာ လျိုၚ်ပရေၚ်ဂကူမန်အိုတ်စိုအ်၊ ကသေံပၟဝ်ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်တုဲ ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်(MAU)ဟီုဂှ်မုရော မိက်ဂွံတီချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် ဇြိုဟ်ဟ်နက်က်မ္ဂး လုပ်ပံၚ်တောဲကၠောန်အာမွဲကရောံမွဲစွံအိုတ်စိုအ် ယွံညး ဆာန်ဂကူတံဟိုဲ – ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.