Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

ကိုန်အစဳဇန်အလဵုအသဳတွဵုရးမန် ၁၀၀ တ္ၚဲဂှ်ဟွံတၟေၚ်ကၠုၚ်

အလဵုအသဳတၟိ NLD ဝွံ ဂွံအဝဵုဍုၚ်တုဲဗက် ပပ္တံနူဂိတုအေဗရဴ ၁ မံက် ဒဵုကဵု ဂိတုဂျူလာၚ် ၉ ဂှ် ပိုၚ်ခြာလဝ် ကာလကိုန်အစဳဇန် ၁၀၀ တ္ၚဲတုဲ ဇၟာပ်ဌာနဝန်ဇၞော်အလဵုအသဳဂှ် ဓမံက်ကၠုၚ်ရုပ်ရဴ အလုံမွဲဍုၚ်ရ။

ဒဒှ်ရအလဵုအသဳတွဵုရးမန် ဗက်ဓမံက်ကၠုၚ်ကိုန်အစဳဇန်ဏံဂှ်လေဝ် ကာလတ္ၚဲသှေ်မံၚ်ၜိုတ် ၄၀ တ္ၚဲ ပ္ဍဲဂိတုမေ ၃၁ ဂှ်မှ ကၠောန်သ္ပကဵုပေါဲသောၚ်က္လး လၟေၚ်ကလောန် မ္ဒးကၠောန်အပ္ဍဲ ၁၀၀ တ္ၚဲဂှ်တုဲ ကမၠောန် ကိုန်အစဳဇန် ၁၀၀ တ္ၚဲ အလဵုအသဳတွဵုရးမန်ဂှ် ညးညးအဲအဲတီကၠုၚ်ကီုရ။ (သ္ၚဳဗှ် ပ္ဍဲကိုန်အစဳဇန် ၁၀၀ တ္ၚဲ အလဵုအသဳတွဵုရးမန်ညိ)

ယဝ်လ္ၚတ်ရံၚ် လၟေၚ်ကမၠောန် ကိုန်အစဳဇန် ၁၀၀ တ္ၚဲ အလဵုအသဳတွဵုရးဂှ်မ္ဂး သီုဖအိုတ်နွံ ၁၁ တၚ်မ္ဂး သၟာၚ်နူ တၚ် ၁၁ ဂှ်တုဲ တၚ် ၁၀ တၚ်သှေ်တံဂှ် တၟေၚ်ၚ်ဟွံသေၚ် ဒှ်ကမၠောန်အခိုက်တြေံ လၟေၚ်အလဵုအသဳတံ ဒးကၠောန်ဟေၚ်ရ။

 ဗီုတိတွဵုရးမန် (Myanmar Census)
ဗီုတိတွဵုရးမန် (Myanmar Census)

ဆ္ဂး တၚ်လက္ကရဴအိုတ် မရနုက်ကဵု ၁၁ “ပ္တိတ်ကဵုစရၚ်သ္ၚိကၟိန် ကုရဲဆုဲပြံၚ်တံရောၚ်” သ္ဂးလဝ်သာ်ဏံဂှ် ကိုန်အစဳဇန် ကမၠောန်အခိုက်တြေံ တုဲတုဲတေံဟွံသေၚ်၊ ဒှ်တၚ်တၟေၚ်ၚ်မွဲ လောဲလောဲသွာသွာ သ္ပဏာသမ္တီ နဒဒှ်ကောန်တွဵုရး ကုရဲဆုဲပြံၚ် လိုအ်လုပ်ကၠုၚ် လၟိဟ်ကဵုကိုဋ် နူဒေသတၞဟ်ဟ်တေံဂှ် ဒှ်ဟိုတ် မက္တဵုဗဒှ်ကဵု ဒဝိၚ်စံၚ်တူ ကုကောန်ဂကူမန်တံရ။

ဟိုတ်ဂှ်ရ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံ၊ ဂကောံမှာဇန်မန်တံ ဒးပလံၚ်ဗ္စိုပ်လိက်ဆေဝ်ဒဝ် ကုဂအုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် သီုကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကၟိန်ဍုၚ်တေံကီု ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်ဂှ်လေဝ် ဒးပ္တိုန်ထ္ၜး ဒးသှ်က္လးကၠုၚ်ကိစ္စဂှ်ကီုရ။

အပ္ဍဲ ၁၀၀ တ္ၚဲဏံ ရမျှာၚ် ဟီုဒဗတ်တေက်ညးသ္ကအ် အကြာဂကောံအလဵုအသဳကဵု ညးစၞးကၠတ်ထဝ်လ္ၚဵုလ္ၚဵုတံဂှ်လေဝ် သွဝ်စိုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲက္တောဝ်မှာဇန်တံလေဝ် နွံကၠုၚ်ကီုရ။

အလဵုအသဳတြေံ စွံကဵုလဝ်အာဲကၟာဲ မပ္တံကဵု ကိစ္စကမၠောန်ကၠောန်ပ္တိတ်တၟံ (မာၚ်တၟံ) ကိစ္စရုၚ်စက်တိဗုတ် မဗဂေတ်စက်နကဵုပၟတ်ချးတၟံ တံဂှ် ဟိုတ်နူလေပ်ပလိီု သဘာဝဝုတ်ဒိုဟ်ဂှ်ရ နကဵုဂဝိၚ်ဇၞော်ဇၞော် ညးဍုၚ်ကွာန် ကောန်ဒေသ မဆက်စပ်တံ ပ္တိုန်ထ္ၜး ဆေဝ်ဒဝ် ဒၞါတာမံၚ်ကီုလေဝ် အလဵုအသဳတၟိ NLD မပၠမံၚ်တရဴဏံ ဂွံက္လေၚ်သောၚ်ကဵု ဇပ်ပ်ဍပ်ပ်ဂှ် ဟွံမွဲကၠုၚ်ရ။

တွဵုရးဍုၚ်မန် ပရေၚ်ယုတ်ဒေက်စှေ်ကၠုၚ်မံၚ် ဇဳဇဳဒိုဟ်ဏံ ညံၚ်ဂွံဍိုပ်ဍဴခိုဟ်တိုန်အာဂှ် ကမၠောန်ဗၞိက်အဓိက မပ္တံ သြောံသ္ၚု၊ ထ္ၜိုတ်၊ ကမၠောန်တမ္ၚာတံ ညံၚ်ဂွံဇၞော်မောဝ်ဖေါအ်ဗြေဝ်တိုန်ဗဗွဲကဵုခေတ်ကီု၊ မၞိဟ်ကဵုကိုဋ် ဒဴတိတ်ကၠောန်မံၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်မ္ၚးတံ သ္ဂောံဂွံပၞော်ကမၠောန် အပ္ဍဲတွဵုရးဇကုကီုဂှ် ကိုန်အစဳဇန်ဂၠိၚ်ၚ် ကိုန်အစဳဇန်ဂၠေံဂၠေံတံလေဝ် ဒးချူလဝ်ထေက်ကီုရ။

ရန်ကဵုမိက်ဂွံပြံၚ်ကၠေံသၞောတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တုဲ ကောန်တွဵုရးမန်တံ ထံက်ဂလာန် ဍိုက်စုတ်ကဵုကၠုၚ်မာဲကုဗော် NLD ဗီုဝတ်တာလျိုၚ်ပြေအာလဝ်တံဂှ် နကဵုအလဵုအသဳ NLD လေဝ် တာလျိုၚ်ဇကု ဒးပ္တုဲပ္ဍဲကောန်တွဵုရးမန် နွံသာ်လဵုဂှ် ဒးတီကၠိုဟ်ထေက်ကီုဏောၚ်။

သရောပ်မ္ဂး ကိုန်အစဳဇန် ၁၀၀ တ္ၚဲ အလဵုအသဳတွဵုရးမန်လၟုဟ်ဝွံ ဟိုတ်နူဒှ်လၟေၚ်အခိုက်-အလိုက်အလဵုအသဳမွဲမွဲ ဒးကၠောန်ကဵုလၟောၚ်ကမၠောန်ညးတံရဒှ်တုဲ အရာတၟေၚ်ၚ်မွဲဟွံသေၚ် သာ်ဝွံ ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ပ္တိုန်စွံစၟတ်သမ္တီရအဴ။

ကိုန်အစဳဇန် ၁၀၀ တ္ၚဲ အလဵုအသဳတွဵုရးမန်
(၁) ဂကောံပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵု တွဵုရးမန်
ဒးကၠောန်ၝောံမြံၚ် (မြံၚ်ဇၞော်) ၄.၇ ဖာလုၚ်၊ ကောန်မြံၚ် (မြံၚ်ဍောတ်) ဒဵုကဵု ၂ တိုၚ်(မာၚ်) ရောၚ်။
(၂) ဌာနက္ဍိုက်ပ် ဂၠံၚ်ဍာန်ဒဒန်
ဒဒန်ၜဳဗ္တာၚ်၊ ဒဒန်ၜဳသြၚ်လောန်၊ ဒဒန်ၜဳက္လေၚ်၊ ဒဒန်ၜဳကဍတ် (အတ္ထရာန်) တံဂှ်က္လေၚ်ပဠေဝ်ရောၚ်။
(၃) ဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် ဍုၚ် (မြုပြ) ကဵု သ္ၚိဌာန်
သွက်ဂွံသိုၚ်ခၞံ သ္ၚိတိုက်ဗ္ဒံပန်ခန် ပန်ထပ် အရၚ်ညးဒုၚ်ကာ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်တ္ကံခၟိုၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳက္လေၚ်၊ ဍုၚ်ကျာ်ထဝ်တံဂှ် ကော်လဝ် (tender)၊ သ္ၚိဌာန်ဒုၚ်ကာ မသိုၚ်လဝ်တုဲတံဂှ်လေဝ် မၞိဟ်ညံၚ်ဂွံလုပ်မံၚ်ဂှ် ဖန်အာရောၚ်။
(၄) ဌာက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ
သွက်ကွာန် ၁၀ ကွာန် နွံပ္ဍဲ ၁၀ ပွိုၚ်ဍုၚ် တွဵုရးမန်ဂှ် ပ္တိတ်ကဵုဂရာန်လိၚ်တိကွာန် ဂရာန်ပိစှော်သၞာံဏောၚ်။
(၅) ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ်တွဵုရးမန်
ပ္ဍဲတွဵုရးမန် ဒေသ ခရိုၚ်သဓီု ခရိုၚ်မတ်မလီုတံ အမှုအရာ ညံၚ်ဂွံအောန်စှေ်ဂှ် ဂစာန်ရၚ်တၠုၚ်အာရောၚ်။ အပ္ဍဲသ္ကုတ်တွဵုရးမန်ဏံ ညးမစိုပ်မံၚ်သ္ၚိစာတ် ကေုာံ ညးမစိုပ်မံၚ်ရုၚ်အမှု နကဵုအမှုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံနွံမ္ဂး ညံၚ်ဂွံရုပ်ကဵုနူဒုဟ်ဂှ် လွဳဂစာန်ရောၚ်။ ပေါဲဟီုတွံ ကဵုဒၠေါံဗ္တောန် စပ်ကဵု ပရေၚ်အမှုအရာ ညံၚ်ဂွံအောန်စှေ်၊ စပ်ကဵုစေဝ်ပၞောန် ဂၠံၚ်ဍာန်ကေုာံကွဳယာန်စက်တံဂှ်လေဝ် ကၠောန်အာပ္ဍဲဇၟာပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်တံရောၚ်။
(၆) ရုၚ်သ္ကိုပ်သ္ကကောပ်ကာဲ ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် တွဵုရးမန်
နကဵုသြန်ဗာတ်ဂျေတ် အလဵုအသဳတွဵုရးဂှ် သွက်ကၠောန်အာ ဂၠံၚ်တိ (၉ တိုၚ်ကဵု ၄ ဖာလုၚ်)၊ သွက်ဂၠံၚ်တၟံ ၁၇ တိုၚ် ကေုာံ ဂၠံၚ်စဝ်တိုက် (လးကန်ကရေတ်) ၁၉ ဂၠံၚ်ဂှ် ကော်(tender)
(၇) ကမၠောန်ပါ်ပရးပၟတ်ဍုၚ် (ပၟတ်ဓါတ်လလဳ)
အပ္ဍဲတွဵုရးမန် သ္ကုတ်သမၠုၚ်ကျာဂှ် သိုၚ်ရုၚ်စက်တၟိပါ်ပရး ပၟတ်ဓါတ်လလဳ (၆၆ KV) ရောၚ်။
(၈) ရုၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာတွဵုရး
သွက်ဂွံပံက်တန်ဗ္တောန် သမၠၚ်ပ္တိုန် အစောံစရာဲ အ္စာ အ္စာၝောံဂမၠိုၚ်၊သွက်ဂွံပံက်တန်ဗ္တောန် သမၠုၚ်ပ္တိုန်အဆံၚ်လေပ်လိက် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်၊ သွက်ဂွံကၠောန်ပေါဲသၟာန်သှ်လိက် သွက်အ္စာ အ္စာၝောံ မစခရိတ်တ္ၚဲ ကဵုခရိတ်ဂိတု (နေ႕စားလပေး)၊ သွက်ဂွံပံက်တန်ဗ္တောန် သမၠုၚ်ပ္တိုန်ပရေၚ်စဳကၠးဆိုက်ဗ္ဒက်ပ္ဍဲအရာကွတ်အ္စာ၊ ကော် (tenter) တုဲ သွက်ဂွံ ပဠေဝ်သိုၚ် ဂလိုၚ်ပ္တိုန်အာ ဘာဗ္တောန်လိက် ကေုာံ စမြိုၚ်ဂမၠိုၚ်။
(၉) ဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်ထတ်ယုက်ညးဍုၚ်ကွာန် တွဵုရးမန်
ယဲဆီၜေတ် ညံၚ်ဂွံဒှ်အောန်၊ညံၚ်ဟဂွံဒှ်ဇွဟ်မာနက်၊ ပေါဲဟီုတွံကဵုဒၠေါံဗ္တောန် စပ်ကဵုပရေၚ်ယဲဘဲ၊ ပါ်ပရအ်လိက်စၠောံတဲ ပရူယဲဘဲ၊ ကဵုတန်ဗ္တောန် ကုညးဒုၚ်ကာပရေၚ်ထတ်ယုက်၊ ဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်လွဳယဲ တွဵုရးမန် ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲမတ်မလီု ခါတ်လုပ် ၅၀၀ မ၊ စၟယဲနူကဵုရုၚ်ဂဥုဲမွဲတဆံၚ် ညံၚ်ဟဂွံပြးထၞာန်အာ၊ ကော်ရဲယိုက်ဂၠေၚ်တာလျိုၚ်၊ မၞိဟ်ယဲစိုပ်ကၠုၚ်ရုၚ်ဂဥုဲမ္ဂး ညံၚ်ဟဂွံဒှ်အခက်ခုဲ။
(၁၀) ဌာနက္ဍိုက်ပ် ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် ဒေသကွာန်ရးကး
ကမၠောန် ပါ်ပရအ်ဍာ် သီုဖအိုတ် ၜိုတ် ၄၀ ကၠောန်အာရောၚ်။ ပ္ဍဲကွာန်ရးကးဂမၠိုၚ် မလုပ်အဝေါၚ် ၁၀ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ကၠောန်ကဵုဂၠံၚ်ဍာန် ၊ ကၠောန်ကဵုဒဒန်စဝ်တိုက်တံရောၚ်။
(၁၁) ဌာနက္ဍိုက်ပ်ကောန်ဍုၚ် ကေုာံ ကၠောန်ကဵုတၞးစၟတ်သမ္တီကောန်ဍုၚ်
ကုရဲဆုဲပြံၚ်ကၠုၚ်တံဂှ် ပ္တိတ်ကဵုစရၚ်သ္ၚိကၟိန်ရောၚ်။ သွက်ကောန်ၚာ်ကွးဘာတံဂှ် စှေ်ကၠောန်ကဵု ထ္ၜာတ်ရုပ် (မှတ်ပုံတၚ်) ပေၚ် ၁၀ သၞာံ ပ္ဍဲဘာတံဂှ်ရောၚ်။ အတိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေကောန်ဍုၚ်ဗၟာဟေၚ် ကၠောန်ကဵုထ္ၜာတ်ရုပ် (မှာတ်ပုံတၚ်) ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.