Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲကအ်ဂုတ် ဗိုလ်ဇၞော်ပၞာန်ဗၟာ ကော်ဏာကောန်ကွာန်မွဲတၠ သွက်ဂွံစၟဳစၟတ်ဂးတုဲ ဒှ်အာအမှုဂစိုတ်မၞိဟ်

-ဇွကိုဝ်တေန်သဵုမျေအ် ညးဒးဒုၚ်ဂစိုတ် (Facebook)

ပ္ဍဲဗ္တံဂိတုမေ ၁၆ တုဲကၠုၚ်ဏံ ပ္ဍဲကအ်ဂုတ်(ကအ်သ္ကုတ်) ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်၊ တွဵုရးမန်ဂှ် ဗိုလ်ဇၞော် နူဒပ်ပၞာန်ဗၟာ မွဲတၠ သွက်ဂွံစၟဳစၟတ်(မှတ်ပုံတၚ်) ဂးတုဲ ကော်ဏာ ကောန်ကွာန်မွဲတၠ စိုပ်အာအဆံၚ် ဒဵုကဵုဒှ် အမှုဂစိုတ်မၞိဟ်ရောၚ် သာ်ဝွံ ကေတ်အဆက်သၟာန်သၟုက်တုဲ ဂွံတီကေတ်။

“ညးလုလောန်ဒုဟ်ဂှ် ဗိုလ်ဇၞော်အံၚ်ကိုဝ်ဝ်မေန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်။ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲဂိတုမေ ၁၈ ဂှ် သမ္ဘာ ကိုဝ်တေန်သဵုမျေအ် (မၞိဟ်ဒးဒုၚ်ပန်ဂစိုတ်) နွံယၟုမိခေန်သှိုဲတေအ် အယုက် ၃၆ သၞာံ (အပါ) နာဲဆာန်အေ အာပံက်လဝ်အမှု ပ္ဍဲရုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ်ဍုၚ်လၟိုၚ် နကဵု ၝောံပိုဒ်ရာဇသာတ်ဇၞော် ၃၀၂ အမှုဂစိုတ်မၞိဟ်ရောၚ်” သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်မျေအ်ဝေန် (သ္ကိုပ်ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်) ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

ဗိုလ်ဇၞော် အံၚ်ကိုဝ်ဝ်မေန်ဂှ် ကၠုၚ်နူ တံဒပ် (ခမရ-၅၈၇) ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တုဲ ပယာံသဝ်တ္ၚဲ-တ္ၚဲက္တဵုဒှ်အမှုအရာဂှ် ညးတေံ ကော်ဏာ သၟာကၠောန် ကမၠောန်ဆုဒုန် ကိုဝ်တေန်သဵုမျေအ် (အယုက် ၃၉၊ ဂကူဗၟာ၊ဇာတိ ပွိုၚ်ဍုၚ်ယျေတာယှေ၊ရးဗဂေါ၊သ္ပဒတဴပ္ဍဲကအ်ဂုတ် နှေဟ်အဒေါဝ်) ဂှ်တုဲ ကဵုဘဲပျဲပျာံ စိုပ်အာအဆံၚ် အမှုဂစိုတ်မၞိဟ်ရ။

“မၞိဟ်က္လိလောန်ဒုဟ်ဂှ် ဒှ်မံၚ်နူဒပ်ပၞာန်တှေ် စပ်ကဵုကိစ္စဏံ ပလံၚ်လဝ်ပရိုၚ် ကဵုဒပ်ဆေၚ်စပ်တံတုဲ နူတေံ ဆက်ကေတ်အရေဝ် နကဵုသၞောဝ်ဥပဒေပၞာန်ဏောၚ် က္လေၚ်နၚ်လဝ်ပရိုၚ်နွံ၊ ဟိုတ်နူ ကေတ်အရေဝ် နကဵုဥပဒေပၞာန်ဏောၚ်ဂှ်ရ သွက်ဂွံပအပ်ကောန်ဒုဟ် ပ္ဍဲတဲဒပ်ပၞာန်ဂှ် လၟုဟ်ဖန်ဇန်ဒၟံၚ်ဣရရောၚ်” သ္ကိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်မျေအ်ဝေန် ဂးရ။

အတိုၚ်ဌာန်ပရိုၚ်မန် ဂွံသၟာန်သၟုက်လဝ်ဂှ်မ္ဂး စၟတ်တ္ၚဲ ဂိတုမေ ၁၉ ဂှ် ပအပ်ထောံ ဗိုလ်ဇၞော်ဂှ် ပ္ဍဲဒပ်မဆေၚ်စပ်တံတုဲဣရ ဂွံတီ။
ဟိုတ်နူဒးအာပလံၚ်ပရိုၚ်ကိစ္စ (မှတ်ပုံတၚ်) ပ္ဍဲဗိုလ်ဇၞော် မဗ္ၜူဒၟံၚ်ဂှ်တုဲ ကောန်ဂမာန်ဇကု (တေန်သဵုမျေအ်) ဒးချိုတ်အာ နာဲဆာန်အေ ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

“တ္ၚဲ မေ ၁၆ ဖါသဝ်တ္ၚဲ အဲ ကဵု တေန်သဵုမျေအ် ညးၜါ အာသ္ၚိ (ရာအိမ်မႉးသိန်းထူး)၊ ပ္ဍဲသ္ၚိထပ်လ္တူဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် တိၚ်ထူ သီုကဵုဗိုလ်ဇၞော်၊ ဣလဵုရော (မှတ်ပုံတၚ်) ဗိုလ်ဇၞော်ဂှ် သၟာန်တေန်သဵုမျေအ်၊ တေန်သဵုမျေအ်ဟီု ကၠေံအာယျ တ္ၚဲယးတှေ် အဲပလံၚ်နၚ်လိက်ထံက်ဂလာန်ဏောၚ် ဟီုဗီုဏံတုဲဗက် ညးတေံ က္တဵုတေအ် တေန်သဵုမျေအ် ၁ တဲ၊ စာဲစုတ် ၅ တဲ၊စှေ်နူသ္ၚိ ပ္ဍဲစိုပ်တၞိန်ပၠန်ဂှ် ထပ်တေအ်စုတ် ပ္ဍဲစးပၠန်၊ ကောန်ပၞာန် (၃) ကျိုၚ်လဝ်ကယျိုၚ်အရာပ် မၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲတိဂှ်လေဝ် လုပ်ဗိုၚ်စာဲပၠန်၊ တုဲတှေ် ရပ်ဏာဍေံ အခိၚ်ဂှ် ဗ္တံၜိုတ် ရ နာဍဳကဝက်” နာဲဆာန်အေ ဂးရ။

နူဂှ်ဍေံတံကော်ဏာ ဂမာန်နာဲဆာန်အေ ပ္ဍဲကုန်ဒပ် နွံအကြာသၞေဟ်သၟဝ် ကဵု သၞေဝ်အဒေါဝ်တေံတုဲ အဲဂှ် ဍေံတံကဵုက္လေၚ်စဴသ္ၚိ သာ်ဝွံ နာဲဆာန်အေ ဂးရ။

“တ္ၚဲတၟး အခိၚ်ဂၠုၚ်စိုပ်ဂှ် လိက်ထံက်ဂလာန်ပေၚ်ၚ် သီုတၞးလိက်ပီုပြၚ် (၁၀) ကီုပါကၠုၚ်၊ ပလံၚ်ပရိုၚ်ကဵု (ရာအိမ်မႉး သိန်းထူး) တုဲ ကၠုၚ်ဂွံရ ဟီုသာ်ဂှ်တုဲ တ္ၚဲစေၚ် ၜိုတ်မွဲနာဍဳကဝက်ဂှ် ပိုဲစိုပ်အာဗ္ဒိုပ်ပၞာန်၊ ပိုဲစိုပ်ဗက် ပ္ဍဲဒကဴရုၚ် မွဲဒၞါဲဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် တေန်သဵုမျေအ် ချိုၚ်ဒၟံၚ်လံက်လ္ၚာ သီုဆီကၠေဝ်ပြးမံၚ်၊ ဗိုက်ဇၞော်ပန်ဂစိုတ်လဝ်ဍေံဂှ် ဒးစုတ်လဝ်တသိၚ်တဲ (လက်ထိပ်) တုဲ ဂဇအ်မံၚ် ပ္ဍဲခုၚ်ဇမၠိၚ်” နာဲဆာန်အေ ဂးရ။

အခါရံၚ်ဇွ တေန်သဵုမျေအ်ဂှ် ပ္ဍဲသြိုဟ်ကဵုဒဳဂှ် ဒးလဝ်လွဟ် ထောၚ်ကၠိုဟ်မံၚ်၊ ပ္ဍဲသြိုဟ် ၄ တဲ၊ ပ္ဍဲဒဳ ၁ တဲ၊ဇုတ်ဂဒအ်တဲကဝ်၊ ဇဵုမုဟ်ကဝ်၊ဆီပြး ချိုတ်မံၚ်လံက်လ္ၚာဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် နာဲဆာန်အေ ဂး။

ပ္ဍဲအခိၚ်ဂှ် သၞာဲဒဴဒပ်ပၞာန် ၂ တၠ နွံအဆံၚ် သ္ကိုပ်တံဒပ်တံ ဟီုဂလာန်ဒုၚ်ဂုန်ကီုရ၊ၜိုန်စဳဇန်လဝ် သွက်ဂွံဖျေံကမ္မဋ္ဌာန် ပ္ဍဲသုသာန် သၞေဟ်အဒေါဝ်ဂှ်ကီုလေဝ် ညးတေံဟွံဒုၚ်တဲတုဲ ဟွံဒှ်ဖျေံ၊ကြဴနူဂှ် သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ကီု သီုကဵုဗၠာဲသၟိၚ် နူရုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ်ဍုၚ်လၟိုၚ်တံ စိုပ်ကၠုၚ်တုဲ ပအပ်ကဵုကောန်ဒုဟ်ရ၊ ဇွဂှ်လေဝ် ကေတ်ဏာရုၚ်ဂဥုဲဍုၚ်လၟိုၚ် စၟဳစၟတ်ပ္တိုန်စၟတ်သမ္တီတုဲ ဖျေံထောံပ္ဍဲသုသာန်လၟိုၚ် နာဲဆာန်အေ ဂးရ။

ကိုဝ်တေန်သဵုမျေအ် ချိုတ်အာဂှ် စှေ်လဝ်ဒၞါဲကဵုမန် မိခေန်သှိုဲတေအ် ဂွံပွိုၚ် ၁၅ သၞာံဣရတုဲ ဂွံလဝ်ကောန်တြုံ ၂ အယုက် ၁၁ သၞာံဂှ်မွဲ ကဵု အယုက် ၄ သၞာံမွဲရ။

ဒဒှ်ဗီုဏံကီု ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၆ ဂိတုမာတ်တေံလေဝ် ဗိုလ်ဇၞော်ဇြဝ်မျဵုထိတ် နူခမရ ၂၈၀ ဂှ် ဗၠေတ်အာဂးတုဲ ပန်ဂစိုတ်လဝ် ကောန်ကွာန်ပါၚ်မၚ်ဂၠန် (၂) တၠ (ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာ) ကီုရ။အမှုဏံဂှ်လေဝ် သွက်ဂွံကေတ်အရေဝ် နကဵုသၞောဝ်ဥပဒေပၞာန်ဂးတုဲ နူရုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ်ၝောံဍုၚ် ဍုၚ်ရေဝ် ပအပ်ကဵုလဝ်ဒပ် ဆေၚ်စပ်တံကီုရဂှ်လေဝ် ဂွံဆဵုလဝ်ပ္ဍဲပရိုၚ်တံကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.