Categories
လဟိၚ်စိုတ်

ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ်ကဵု ကောန်သၟိၚ် “လွဳမန်”


“စနူလုပ်ဇာတ် စဵုကဵုလၟုဟ် ပေၚ် (၁၂) သၞာံဂှ် ဇာတ်လဵုမွဲဟွံပြံၚ် လှေ်ကၠုၚ်ဇာတ် ‘ဟံသာထဝ်’ မွဲဇာတ်ဓဝ်”
သၟာန် ။ ။ ကိုပ်ကၠာအိုတ် ဆက်မိတ်ကဵု ယၟုကီု၊ ဇာတိကွာန်ကီု၊ ဇာတ်လဵုလှေ်မံၚ်ဂှ်လေဝ် လဴစကဵုပရိသာတ်တံညိ။
သွဟ် ။ ။ မ္ၚဵုသီုဖအိုတ်ရအဴ။ ယၟုအဲဂှ် မာံလွဳမန် မဒှ်ရ။ အဲတန်တဴမံၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ကွာန်ဝါရက် မဒှ်ရ။ တုဲပၠန် သၞာံဏံ အဲဂှ် နွံမံၚ်ပ္ဍဲဂကောံဇာတ်မန် ‘ဟံသာထဝ်’ ဖဝ်ကောဂၠု သိုက်ဆာန်ဇေတ် မဒှ်ကီုရအဴ။


သၟာန် ။ ။ လုပ်မံၚ်ဇာတ် တၟာလအ်ရဟာ?
သွဟ် ။ ။ အဲဂှ်တှေ် စလုပ်ဇာတ် ဂွံအာယုက် (၁၄/၁၅) သၞာံဂှ်တုဲ လုပ်ကၠုၚ်ဇာတ် စဵုကဵုလၟုဟ်ရ။ ဂွံပွိုၚ်လုပ်ဇာတ် သီုသၞာံဏံတှေ် ပေၚ် (၁၂) သၞာံကီုရ။
သၟာန် ။ ။ ဗီုလဵုကေတ်လဝ်တာလျိုၚ် ပ္ဍဲဇာတ်ရော?
သွဟ် ။ ။ ပ္ဍဲပွိုၚ်မွဲဗ္တံဟီုဂှ်တှေ် နူစပေဲါတိတ် စဵုကဵုတ္ၚဲတၟးလေဝ် ဟီုစဂွံရ။ ဒၞာဲတေံညိ ဒၞာဲဏံညိ သီုထ္ၜးဇာတ်လေဝ် ပါမံၚ်ကီု ဟိုတ်ဂှ်ရ စဵုကဵုတ္ၚဲတၟးလေဝ် ဟီုစဂွံရ။
သၟာန် ။ ။ ကၠာအိုတ် ဗီုလဵု ဂွံလုပ်စိုပ်ကၠုၚ်ဇာတ်ရော?
သွဟ် ။ ။ နူစမံၚ်ဒၟံၚ်ဘာမန် ပ္ဍဲကွာန်ဝါရက် တန်မူလပိုဲဏံရ။ မွဲသၞာံမွဲအလန် ညးသ္ပမံၚ် သ္ဘၚ်စှေ်ဘာကဵုလာပ်တုဲ ညးဗ္တောန်လှေ်ကဵု ကွးဘာတံတုဲ နူစဂှ်ရ လေပ်ကၠုၚ်အကြာဘာဂှ်ညိညိရ။ လက္ကရဴဏံဂှ် အဲကီု မိမအဲကီု စပ်ကဵုလ္ပာ်ဇာတ်ဏံဂှ် ဇြဟတ်နွံမံၚ် ဝါသနာနွံမံၚ်ရ။ စလုပ်တိုန် ဘဝကွးဘာညိညိဂှ် ကယျိုၚ်ကယျဝ်ကောန် သၟိၚ်ပေၚ်ၚ် အိုတ်သီု ညးတံရာန်ကၠုၚ်၊ ဗွဲလက္ကရဴဏံ ဆက်ၜက်နွံမံၚ်ကီုတုဲတှေ် နာဲပိုဲအရၚ်ရ ပရေၚ်ဟတဵုဟရိုၚ်ဠတေံ ယၟုဒယှ်မံၚ် နာဲ (ပေါက်ခွျန်း)၊ ညးပလံၚ်နၚ်ကဵု ဗနော် ‘မန်သိၚ်အံၚ်’ ရ။ အခိၚ်အဲကၟာတ် ဘာၜါတ္ၚဲဟေၚ် ဂွံအခိၚ်ဗ္တောန် ပ္ဍဲကဵုဗနော် ‘မန်သိၚ်အံၚ်’ ရ။ စနူဂှ်တုဲ ဂွံကၠုၚ်ဆက်ကဵု ကောန်သၟိၚ်ထ္ၜးဇာတ် ကောအံၚ်သြန်ကီု၊ ကောရတ်ပေၚ်ကီုတုဲ ဂွံစိုပ်စလုပ်ကၠုၚ်ဇာတ် မဒှ်ရ။
သၟာန် ။ ။ ဇာတ်လဵု ကေၚ်လုပ်ကၠုၚ်လဝ်ရော?
သွဟ် ။ ။ ပ္ဍဲပွိုၚ် (၁၂) သၞာံဏံ ဟီုဂှ်တှေ် ဇာတ်ဂှ် အဲဟွံကေၚ်ပြံၚ်လဝ်မွဲလှေ်ပုဟ်၊ အဲတှေ် နွံမံၚ် ပ္ဍဲဇာတ် ‘ဟံသာထဝ်’ မွဲဇာတ်ဓဝ်ရ။ ဇာတ်တၞဟ်ဟ်ဂှ် ဟွံကေၚ်လှေ်လဝ် မွဲလှေ်ပုဟ်၊
သၟာန် ။ ။ မုဟိုတ် ဟွံပြံၚ်ဂှ်လေဝ် လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ ဗီုဏံလေဝ် နူကဵုဍောတ်တ်တေံရ လုပ်ကၠုၚ်ဇာတ် ‘ဟံသာထဝ်’ ဂှ် နကဵုအ္စာဇာတ် နာဲ(မှေး) ကဵု မိလှကျဳတံဂှ် ဟီုစတှေ် သီုအ္စာဇာတ်ကီု သီုအဲကီု ညးမွဲ ကေုာံ ညးမွဲ မေတ္တာနွံမံၚ်ညးသ္ကအ် ဗီုကဵုကောန်ဇာတ်အရၚ် ဒးဟီုစဟဂှ်၊ ဂွံအာလေဝ် ညှာစိုတ်၊ လ္ပာ်ညးတေံလေဝ် ညးဂွံဗလးလေဝ် ညးညှာစိုတ် မေတ္တာနွံမံၚ်ညးသ္ကအ်တုဲ ညးလေဝ် ဟွံဗလးအဲ၊ အဲလေဝ် ဟွံတိတ်နူညး၊ မုဒှ်ရောဟီုတှေ် သွက်အဲတှေ် အရာရာအိုသီု ပ္ဍဲဇာတ်ညးတှေ် ပြေပြံၚ်မံၚ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ အဲဟွံပြံၚ်ဇာတ်တၞဟ်ဟ်ရ။
သၟာန် ။ ။ ချပ်လဝ် သွက်ဂွံဇူဇာတ်နွံမံၚ်ဟာ?
သွဟ် ။ ။ ယွံ – ဒးဟီုတှေ် ပြဟ်ဟ်ဏံ ဟွံဂွံကူချပ်လဝ်ဏီပုဟ်၊ မုဟိုတ်ရောဟီုတှေ် အဃောဝါသနာမံၚ်ဏီဖိုဟ် လှေ်လေဝ် မိက်ဂွံလှေ်မံၚ်ဏီ၊ ဂစာန်လေဝ် မိက်ဂွံဂစာန်မံၚ်ဏီ လ္ပာ်ဒေံါဇာတ်ဂှ်တှေ် ဟွံဂွံကူချပ်လဝ်ပုဟ်။ အတိုၚ်ဝါသနာဟီုတှေ် ဝါသနာကဵုအနုသုခုမတှေ် မိပ်စိုတ်သက်ပ္တောံၜတ်ဟွံမွဲကီုရ။ မွဲသာ်ပၠန် တၚ်ခက်ခုဲဂှ် ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်မွဲသၞာံတှေ် တၚ်ခက်ခုဲဍေံ နွံမွဲဂၠံၚ်၊ ဆဂး အရာရာအိုသီုတှေ် ပရေၚ်ထတ်ယုက်ဇကုလေဝ် ဒးဂွိၚ်ဏောၚ်၊ လှေ်လ္တူစၚ်ပၠန်ဂှ်လေဝ် ဂွိၚ်ဖေက်ပရိသာတ်တံ ကဵုဇြဟတ်အောန်တုဲ ဂ္စာန်လှေ်မံၚ်လၟိုန်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ အရာရာအိုသီု ဒးဂွိၚ်မံၚ် ဗွဲမဂၠိုၚ် ဒးဟီုဟဂှ်ရ။
သၟာန် ။ ။ တၚ်လက္ကရဴအိုတ်ဏံ မုမိက်ဂွံထပ်ဟီုဗပေၚ်ကဵု ပရိသာတ်တံကီုရော?
သွဟ် ။ ။ တၚ်လက္ကရဴအိုတ်ဏံ မုမိက်ဂွံဟီုပ္ကန်ကဵု ပရိသာတ်ကောန်ဂကူမန်တံရောဟီုတှေ် အာဂတနူဏံတှေ် လ္ပကၠဟ်ထောံ ရဲအနုသုခုမပိုဲညိ ဆက်တုဲ ကဵုဇြဟတ် ရဲအနုသုခုမပိုဲညိဂှ် မိက်ဂွံဆဝ်မ္ၚုဟ်ဏာ ဆဝွံရအဴ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.