Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

အန္တရာဲဇၞော်လောန် သွက်ဘဝမန်ပိုယ် ပ္ဍဲအနာဂတ်

ၜိုပ်ဍာဲ

ယွံဂကူမန်တအ် တ္ၚဲဏံဂကူမန်ပိုယ် သွက်ဂွံဗၠိုက်တၞီအာ အန္တရာဲဇၞော်ဇၞော် ဆဵုညာတ်မံၚ် နွံၜါသာ်ရ။ ဘဲအန္တရာဲဏံဂှ် ပိုယ်ဟွံသ္ပဂရုစဵုဒၞာ ပလေဝ်ပလေတ်ပြဟ်ဟ်မ္ဂး ပဲါဟွံဗၠး ဂကူပိုယ်ဒး ဗၠိုက်တၞှီကၠေံကၠက်အာရောၚ်။ ဘဲအန္တရာဲဏံဝွံ ဂကောံပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်၊ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကေုာံ ပူဂဵုဆာန်ဂကူတအ်သၟး စဵုဒၞာအာမာန်ဟွံသေၚ်။ အလုံကောန်ဂကူမန်တအ် ညးညးအဲအဲ ဘိုၚ်ရေၚ်တၠုၚ်စဵုဒၞာ ပလေဝ်ပလေတ်အာဟေၚ် ဒၞာတာမာန်ရောၚ်။ ဟိုတ်ဂှ်တုဲ အလုံကောန်ဂကူမန်ပိုယ် ညံၚ်သ္ဂောံစွံအာရီု စဵုဒၞာရေၚ်တၠုၚ်အာမာန် ပတိုန်ထ္ၜးဏာဂလာန်အဲ ဗွဲမရှေ်သှေ်ရဴဂဴရအဴ။
ဘဲအန္တရာဲဇၞော်ဆဵုညာတ်မံၚ်မွဲဂှ် တ္ၚဲဏံဂကူဗၟာတအ် လုပ်ကၠုၚ်ဖျေံသ္ဇိုၚ် ပ္ဍဲဒေသတိဍာ် ဂကူမန်ပိုယ်လၟိဟ် ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။ ဍေံတအ်စိုပ်ကၠုၚ် မံၚ်ဂွံပေၚ်ပိဂိတုဂှ် အလဵုအသဳတအ် သ္ပသမ္တီကောန်ဒေသဏံတုဲ အခေါၚ်စုတ်မာဲလေဝ် ကဵုကၠုၚ်ရ။ ဂကူမန်ပိုယ်မၞိဟ်ပၠိုၚ်ၚ် အဝဲကၠောန်စဗွဲမဂၠိုၚ်တအ်ဂှ် ရန်ကဵုဂွံသြန်ဂၠိုၚ်တုဲ တိတ်အာကၠောန်စ ပ္ဍဲဍုၚ်သေံ၊ မလေဝ်၊ သေၚ်ကပေါဝ်၊ ကဝ်ရဳယျာ၊ ဂျပါန်တအ် ဗွဲမဂၠိုၚ်တုဲ ဒၞာဲကောန်ကလောန်သၠးအာတအ်ဂှ် ဂကူဗၟာဗွဲမဂၠိုၚ် ဇွောဝ်လုပ်ဂွံကမၠောန် ပ္ဍဲတိဍာ်မန်ပိုယ်ရ။ ကမၠောန်ဗ္ၚ၊ ကမၠောန်ကၠအ်၊ ကမၠောန်ၜဵု၊ ကမၠောန်တမ္ၚာ ကေုာံ ကမၠောန်နာနာသာ်တအ်ဂှ် သၟာကမၠောန်ဂကူဗၟာတအ် လုပ်ကၠောန်မံၚ်အိုတ်ရ။ ရဲတၠကမၠောန်တအ်လေဝ် သၟာကမၠောန်ဂကူမန်ဇကုဟွံမွဲတုဲ ပဲါဟွံဗၠး ဒးစကါမံၚ် သၟာကမၠောန်ဂကူဗၟာတအ်ရ။ ဂကူဗၟာတအ်ဂှ် ပ္ဍဲဒေသဍေံတအ်တေံ ဟွံဂွံၚုဟ်ကမၠောန်ဗီုဒေသမန်ဏံတုဲ ဗီုသၟတ်မန်ပိုယ် မိပ် သလောၚ်မံၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်သအာၚ်တေံကီု ဍေံတအ်လေဝ် မိပ်သလောၚ်မံၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။ တိဍာ်မန်ပိုယ်ဏံဂှ် ဥတုရာသဳလေဝ်ခိုဟ်၊ စၞစစၞသုၚ်လေဝ် ခိုဟ်နူဒေသဍေံတအ်ဗွဲမဂၠိုၚ် ၚုဟ်ကမၠောန်လေဝ် ဂွံဂၠိုၚ်နူဒေသဍေံတအ်ဗွဲမဂၠိုၚ်တုဲ ကောံစိုပ်ကၠုၚ် ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။ ဒေသဂကူမန်ပိုယ်နွံဂၠိုၚ် ကၠာတေံ ဂကူဗၟာအောန်အိုတ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ခါလၟုဟ် ဂကူဗၟာတအ် လုပ်စိုပ်ကၠုၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။ ကရပ်ဍုၚ်ရေဝ် အကြာကွာန် အၜဝ်ကဵု အစေန်ဂှ် ဂကူဗၟာပြံၚ်လုပ်ကၠုၚ် ဒှ်အာသ္ၚိလၟိဟ်ကဵုလ္ၚီရ။ မွဲဒမြိပ်ဍာန်ကွဳစက်ဂှ်လေဝ် ကောံမံၚ် သိုၚ်လဝ်သ္ၚိဍောတ်တ် ဗဒှ်လဝ်ညံၚ်ရဴကွာန်တၟိဂှ်လေဝ် ဂွံဆဵုကေတ်ဂၠိုၚ်ကဵုဒၞာဲရ။ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ကုမုဟ်ဍုၚ်တအ်ဂှ် ဂကူဗၟာတအ်လုပ်စိုပ်မံၚ် ဗွဲမလအ်လရ။ ပ္ဍဲဗၟံက်ဒဵု လ္ပါ်ကွာန်ဒဵုထောၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်တေံလေဝ် ကောန်ကမၠောန်ဂကူဗၟာ လုပ်စိုပ်မံၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ကီုရ။ မန်ပိုယ် အာကၠောန်စမံၚ် ဍုၚ်သအာၚ်တအ်ဂှ် ဒးဖေက်မံၚ်ဂကူညးတအ် သၟိၚ်ညးတအ်ရောၚ်တုဲ ဒးအာကုလိက်လုပ်ဍုၚ်(ပါတ်သပတ်)၊ အခိၚ်ညးထဍေၚ် ဒးစဴ၊ အာယုက်ၜက် ဒးစဴရောၚ်။ မံၚ်ဍုၚ်ညး ဒးဟီုအရေဝ်ညး၊ ဒးမၚ်မွဲသၞောဝ်ညးပေၚ်ၚ်ရောၚ်။ ဂကူဗၟာတအ် စိုပ်ကၠုၚ်ဒေသပိုယ်ဂှ် ဟွံဒးဖေက်ပိုယ်၊ အရေဝ်ပိုယ်လေဝ် ဍေံတအ်ဟွံဟီု၊ ပိုယ်ရောၚ်ဒးဗက်ဟီုမံၚ် အရေဝ်ဍေံတအ်၊ သၟိၚ်ဍေံတအ် စဵုဒၞာမံၚ်ဍေံတအ်၊ ဘိုၚ်ရီုဗၚ်မံၚ်ဍေံတအ်၊ ကဵုမံၚ်အခေါၚ်အရာ ကုဍေံတအ်နာနာသာ်ရောၚ်။ ဍေံတအ်ဂွံမံၚ်ခိုဟ် ဂွံစခိုဟ်မံၚ်နူဒေသဍေံတအ်ဏီတုဲ ဍေံတအ် ကလေၚ်စဴဟွံသေၚ်ရ။ မန်ပိုယ်မံၚ်ကရပ်ဗၟာ ဟီုဗက်မံၚ်အရေဝ်ဗၟာသၟးတုဲ လအ်တိုန် အရေဝ်မန်ပိုယ်ကၠေံ ဂကူမန်ပိုယ်ကၠက်အာမာန်ရောၚ်။ ဂကူဗၟာတအ် စိုပ်ကၠုၚ်ဒေသပိုယ်ဏံဂှ် သီုကၠတ်ဂၠံက် ပၠံၚ်ၜးမံၚ်ဒြပ်ရတ်၊ တက်ဂစိုတ်မၞိဟ်တုဲ ပၠံၚ်ဏာကွဳလိၚ်ဓါတ်လေဝ် နွံမံၚ်ရောၚ်။
ဂကူမန်ပိုယ် ဗၠာဲဗၠာဲတအ် တိတ်အာကၠောန်စ ဍုၚ်မ္ၚးဂၠိုၚ်တုဲ ပ္ဍဲဍုၚ်ကွာန်မန် ဝုတ်တအ် လၟိဟ်ဂၠိုၚ်မံၚ်နူဗၠာဲ ဗွဲမဂၠိုၚ်ရောၚ်။ ဗၠာဲဂကူဗၟာတအ် စိုပ်မံၚ်ပွဳပွိုၚ် ဍုၚ်ကွာန်မန်ဗွဲမဂၠိုၚ်တုဲ ဍုက်ကေဝ်ကၠောံက္ဍ စှေ်အာဒၞာဲကုဝုတ်မန်တအ်လေဝ် ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။ မၞိဟ်ဍောတ်တ် အဝဲသၟတ်တအ်ဂှ် ဗွဲမဂၠိုၚ် လညာတ်ပရေၚ်ဂကူဟွံမွဲတုဲ စှေ်ဒၞာဲကဵုဗၟာ ဟီုဗက်အရေဝ်ဗၟာ ကောန်ဇါတ် တအ် လအ်ညိ ဒှ်အာဂကူဗၟာရောၚ်ဂှ် ဍေံတအ်ဟွံတၟော်လဝ်ရ။ တ္ၚဲဏံ ဂကူမန်ပိုယ်စှေ်အာဒၞာဲ ကုဂကူဗၟာဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။ ဂကူ ဗၟာစိုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဗွိုၚ်ဇကုမွဲမွဲမ္ဂး ဍေံဟီုအရေဝ်မန်ဟွံသေၚ်၊ မန်ပိုယ်ဟေၚ် ညးဂမၠိုၚ် ဟီုဗက်အာအရေဝ်ဍေံဖအိုတ်ရ။ ဂကူမန်တ္ၚဲဏံ ရဲမံၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်တအ်ကီု၊ အပ္ဍဲကွာန်ဇၞော်ဇၞော်တအ်ကီု၊ သၟတ်ကွးဘာဗွဲမဂၠိုၚ်တအ်ကီု ဟီုမံၚ်အရေဝ်အကြာဍေံတအ် ကုဍေံတအ်ဂှ် ကလၚ်ရံၚ်မ္ဂး အကြာအရေဝ်မန်ပိုယ်ဂှ် မအရေဝ်ဗၟာသၞဴလုပ်မံၚ် တဲအောန်ၜိုတ် ၁၅% ဒှ်မံၚ်ရ။ ဒၞာဲလ္ၚဵုအကြာ မန်ကုမန်ဂှ် ဟွံဟီုဗီုမန် ဟီုမံၚ်အရေဝ်ဗၟာလေဝ်နွံရ။ လက်သဏ်ဏံဝွံ ပတဝ်အာမံၚ် ကုဂကူမန်သွက်ဂွံကၠေံရရောၚ်ဂှ် တၠပညာလ္ၚတ်မံၚ်ပရေၚ်ဂကူတအ် ဟီုမံၚ်ရ။ ဂကူမွဲမွဲ ကၠေံကၠက်အာဂှ် ပ္ဍဲအခိၚ်ဂၠေံဂၠေံ ကၠေံကၠက်အာဟွံသေၚ်။ ဂကူဇကုအဝဵုဟွံမွဲတုဲ အရေဝ်ဂကူနွံကုအဝဵုတအ် သၞဴလုပ်ကၠုၚ် ဓလီုလုပ်ကၠုၚ်သိုက်က်တုဲ လအ်ညိ အရေဝ်ဂကူဇကုကၠေံအာရ။ အရေဝ်ကၠေံမ္ဂး ဂကူလေဝ် ကၠက်အာရရောၚ်။ ပ္ဍဲတ္ကအ်ခၟိုၚ်ကီု၊ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ်တေံကီု၊ ရဲမံၚ်လ္တူဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်တအ်ကီု မန်ဒှ်အာဗၟာ သုီုအလုံဍုၚ် အလုံကွာန်တအ်ဂှ် လ္ၚတ်ရံၚ်တုဲ ကေတ်ဓဝ်သံဝေဂ စွံသတိအိုတ်ညိ။ ဂကူမန် နွံမံၚ်လ္တူဍုၚ်ဇြပ်ဗု၊ ဍုၚ်ရေဝ်တအ်လေဝ် ခါလၟုဟ် ဟီုတိုန်အရေဝ်ဗၟာ ဗွဲမဂၠိုၚ်ရရောၚ်။ ဂကူမန် နွံမံၚ်ဍုၚ်သေံဗွဲမဂၠိုၚ်တအ်ဂှ် ဟွံလေပ်လိက်မန်ရ။ မၞိဟ်အ ယုက်ဇၞော်ဇၞော်တအ်သၟး ဟီုအရေဝ်မန်လေပ်တုဲ မၞိဟ်ဍောတ်တ်တအ်ဂှ် ဟီုအရေဝ်မန်ဟွံလေပ်ရ။ မန်ဍုၚ်သေံတအ် ဟီု မံၚ်အရေဝ်မန်ဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲအရေဝ်မန်ညးတအ် မအရေဝ်သေံသၞဴလုပ်မံၚ် ၜိုတ် ၃၀% – ၄၀% ရောၚ်တုဲ ဂကူမန်ဍုၚ် သေံတအ်ဂှ် သၞာံခြာဟွံလအ် သွက်ဂွံကၠေံအာနွံမံၚ်ရောၚ်။ မန်ဍုၚ်ပိုယ်တအ်ဂှ်လေဝ် နူဂကောံယူနေတ်သဂဵု( UNESCO) တအ်ဟီုမံၚ် လက်သဏ်သွက်ဂွံကၠေံကၠက်အာ နွံမံၚ်ရောၚ်တုဲ အလုံဂကူမန်ပိုယ် စွံဓဝိၚ်ဇၞော်ဇၞော် ညးညးအဲအဲ ဒးဘိုၚ်စဵုဒၞာထိၚ်ဒဝ်အာရောၚ်။ လိက်ကၠေံမ္ဂး အရေဝ်လီု၊ အရေဝ်လီုတုဲ ကၠေံအာမ္ဂး ဂကူလေဝ် ကၠေံကၠက်အာရရောၚ်။ ဟိုတ်ဂှ်တုဲ ဂကူဗၟာတအ် ညံၚ်ဟွံဂွံလုပ်သၞဴအကြာပိုယ်၊ အရေဝ်ဗၟာ ညံၚ်ဟွံဂွံသၞဴလုပ်အကြာအရေဝ်ပိုယ်ဂှ် ဒးချပ်ဂၠာဲနဲ စဵုဒၞာအာရောၚ်။
အန္တရာဲဇၞော်ဇၞော် နွံမံၚ်မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် ဂဥုဲၜူမာဲလုပ်စိုပ်ကၠုၚ် အကြာဍုၚ်ကွာန်မန် သၟတ်မန်ပိုယ်တအ် စသုၚ်မံၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။ အခိၚ်တ္ၚဲဏံ သၟတ်မန်မၞိဟ်တြုံတအ် ကဝက်ပြၚ်ပြၚ်ဂှ် စကာစသုၚ်မံၚ် ဂဥုဲၜူမာဲရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။ ပ္ဍဲအကြာဍုၚ်ကွာန် မိမတအ် ဝေတ်ဗတောန် ထိၚ်ဒဝ်ဟွံမာန် ဒှ်မံၚ်ဒဒိုက်စိုတ် ဗွဲမလောန်ရ။ ဂဥုဲၜူမာဲခေတ်ကာလဏံဂှ် အရက်၊ ဍာ်တာ ဗီုကၠာကၠာတေံဟွံသေၚ်၊ လ္ၚဵုကော်မံၚ် ဂဥုဲချေံ၊ လ္ၚဵုကော်မံၚ် ဂဥုဲပရအ် ကၠောန်ပတိတ်လဝ် နကဵုကပေါတ်ဓါတုဗေဒ ညးဂမၠိုၚ်ကော်စမံၚ် (Amphetamine) ရောၚ်။ စသုၚ်ဒးတုဲ စိုတ်ဓါတ်ယောၚ်ယာ ဟွံဖေက်ဟွံဂွ ဟွံဍောၚ် က္ဍဟ်ယောၚ်ယာအာ ဟွံဒှ်အတိုၚ်ဓမ္မတာရ။ စောဲအာတုဲမ္ဂး ထောံဟွံမာန် စိုပ်အခိၚ်ဟွံဂွံထပ်စသုၚ်မ္ဂး စိုတ်ထုဲကြာန် ဂၠာဲဂလာန်ကုမိမ ကောဒေံ ပွဳဗွိုၚ်တအ်ရ။ ညံၚ်သ္ဂောံဂွံသြန် ထပ်ရာန်ပၠန်ဂှ် အာတ်ပ္ဍဲမိမဟွံဂွံမ္ဂး ကၠတ်ရောၚ်၊ ပၠံၚ်ရောၚ်၊ ကပေါတ်နွံတအ်ဂှ် သွံရောၚ်၊ ကၠောန်ကၠုၚ် ပွကြာန်န်ရ။ ဒၞာဲလ္ၚဵု ၜုၚ်တက်မိမ ဂစိုတ်မိမဇကုတုဲ ပၠံၚ်ကေတ်ထဝ်သြန် ကေုာံ ကပေါတ်နွံကုၚုဟ်မးတအ်တုဲ အာသွံရာန် သၠာဲကုဂဥုဲပၠန်ရ။ မၞိဟ်လ္ၚဵုတအ်ဂှ် ဇကုဍေံ ဍေံဂစိုတ် စိုပ်အာကဆံၚ်ဂှ်ရ။ က္ဍဟ်ယောၚ်ယာအာသာ်ဝွံတုဲမ္ဂး ဝဳဟွံလောဲ ပလေဝ်ဟွံမာန် ဘဝမၞိဟ်လီုလာ်အာရ။ တ္ၚဲဏံသၟတ်မန်ပိုယ် ဘဝလီုအာ နကဵုဂဥုဲၜူမာဲ နွံဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။ နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ဒှ်ဓဝိၚ်တုဲ ဖန်ပလေဝ်မံၚ်ကီုလေဝ် ဍိုက်က်ပေၚ်ၚ် ဖန်ဇန်ဟွံမာန်ရ။ ရပ်ဂွံလဝ်မၞိဟ်သွံဂဥုဲကီု မၞိဟ်စသုၚ်မံၚ် ဂဥုဲတအ်ကီု မိမထိၚ်ဟွံမာန်တုဲ ကၠုၚ်ပလံၚ်စွံလဝ် သွက်ဂွံထိၚ်ဒဝ် ပလေဝ်အာကီု မၞိဟ်နွံဟွံအောန်ရ။ ပ္ဍဲရုၚ်ခရိုၚ်သဓီု၊ ခရိုၚ်မတ်မလီု၊ ခရိုၚ်ထဝဲါတအ်ဂှ် မွဲမွဲခရိုၚ် နွံမံၚ်ၜိုတ် ရဝ/၈၀ တၠရ။ ပ္ဍဲဌါန်ဂအုပ်ဗဟဵုတေံလေဝ် နွံမံၚ်ၜိုတ် ၆၀ တၠရ။ ညးလ္ၚဵု က္ဍဟ်ယောၚ်ကြံၚ်ၜက်အာတုဲ မိမကၠုၚ်ပအပ်တအ်ဂှ် ဝဳဟွံလောဲ ကေတ်လျိုၚ်ဟွံမာန်တုဲ ဒးကဵုကလေၚ်ဖျဴဏာလေဝ်နွံရ။ လ္ၚဵုထိၚ်ဒဝ်ပလေဝ်ဂွံ ၜိုတ်တြဴဂိတု မွဲသၞာံတုဲ ဂဥုဲပိုတ်အာ ဗွဲမလအ်လကီုလေဝ် ဗလးဖျဴဏာ စိုပ်သ္ၚိခြာဟွံလအ် စသုၚ်တိုန်ပၠန်ရ။ သၟတ်ဗွဲမဂၠိုၚ်တအ်ဂှ် ဘဝမၞိဟ်မွဲ ဂွံကတဵုဒှ်ဟွံလောဲဂှ်လေဝ် ဍေံတအ်ဟွံတီ၊ ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်မၞိဟ်တုဲ နူဍောတ်တ်ဂွံ ဇၞော်တိုန် ဂွံလေပ်လိက် လေပ်ပညာ မိမတအ် ၜိုတ်လဵုဒးဒုၚ်ကၠုၚ်ဒဒိုက်ဂှ်လေဝ် ဍေံတအ်ဟွံချပ်ဗစာ၊ ပလီုဏာဘဝဍေံတအ်သာ်ဏံမာန်ဂှ် ဟိုတ်နူက္ဍဟ်လီုအာရရောၚ်။ သၟတ်မွဲမွဲ လီုလာ်အာသာ်ဏံ မိမကောဒေံဍေံ ဒှ်ဒဒိုက်ဇၞော်ဇၞော်ရောၚ်။ သၟတ်မန်တအ်ဗွဲမဂၠိုၚ် ဒှ်အာသာ်ဏံဂှ် သွက်ဂကူမန်ပိုယ် ပ္ဍဲအနာဂတ်တေံ ဒှ်လလေၚ်ဖဵု ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ရောၚ်။
ပိုယ်မၞိဟ်တအ်ဂှ် ခေတ်ညးကုညး ဒးကေတ်တာလျိုၚ် ပၠအာတရဴ ဂကူညးတအ်ရောၚ်။ မၞိဟ်ပၠမံၚ်တရဴ ပရေၚ်ဂကူတ္ၚဲဏံ ဂတဏံခြာဟွံလအ် ဗျုအာရောၚ်တုဲ ဆက်ကေတ်တာလျိုၚ်ဟွံမာန်ရ။ စိုပ်အခိၚ်တေံ သၟတ်တ္ၚဲဏံဂှ် ဒှ်မၞိဟ်ဇၞော်ဇၞော်တုဲ ဒးပၠအာတရဴရောၚ်။ အခိၚ်သၟတ်တအ် ဒှ်မၞိဟ်ဇၞော်ဇၞော်ဂှ် ဒှ်မံၚ်မၞိဟ်ကြအ်အ် ယှောတ်တ် က္ဍဟ်လီုလီုသၟးမ္ဂး ဂကူမန်ပိုယ် ဗီုလဵုဂွံပြိုၚ်ပကာန်ု ကုဂကူညးတၞဟ်ရော။ သဘာဝမၞိဟ်တအ်ဂှ် သွက်ဂကူညးဂွံခိုဟ်ဟေၚ် ညးတအ်စွံအဓိကတုဲ ဂစာန်မံၚ် ရောၚ်။ လ္တူဂကူဇြဟတ်ဍောတ် ဇြဟတ်ဍိုန်မံၚ်တအ်ဂှ် ညးတအ်ပ္ဍဵုပ္ဍိုက် ရေက်ကး သ္ပဍိက်ရောၚ်။ ကၠာတေံ ပ္ဍဲဍုၚ်ကြုက် အေၚ်္ကလိက်တအ်ပၠုပ်နၚ်ဘိၚ် မိပ်လဟိၚ်ဟဳသ္ပဝ်မံၚ်ကုဘိၚ် ဓဝိၚ်လ္ပါ်ဍုၚ် လ္ပါ်ဂကူအောန်အာ ပရေၚ်ဂီုကၠီုစဵုဒၞာ ဍိုန်စှေ်အာ ဂှ် အေၚ်္ကလိက်တအ် လုပ်ဗတိုက် ကျအာအေၚ်္ကလိက် ဒှ်ကၠုၚ်ဘဝဍိက်ရ။ ပရေၚ်ဂဥုဲၜူမာဲပြးလုပ်ကၠုၚ် အကြာဂကူပိုယ် တ္ၚဲဏံဂှ် ဆၜိုတ်ရန်ကဵု ပရဲသြန်သၟးဟွံသေၚ်။ ရံၚ်အာနကဵုမတ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မ္ဂး သွက်ဂွံၚိတ်ဓလီုဂကူပိုယ်ရောၚ်။ ဂကူ မိက်ဂွံၚိတ်ဓလီုဂကူပိုယ်တအ် နနဲဍာ်ဇမၠိၚ် သ္ဂောံၚိတ်ဓလီုဂကူပိုယ်မာန် ပလီုကၠုၚ် သၟတ်ဂကူပိုယ်ရောၚ်။ ဂၠံၚ်ဍာန်ဂဥုဲၜူမာဲ တအ် လုပ်ကၠုၚ်မံၚ် ကွာန်မန် ဒေသမန်ပိုယ်ဂှ် သ္ၚဳဂၠိပ်ရံၚ်မ္ဂး ကၠုၚ်နူမ္ၚးဒေသမန်တအ်သၟးရ။ ဆက်စပ်မံၚ် ကု ဂကောံရပ်လွဟ် ဂကူတၞဟ်သၟးရ။ အကြာဂကူဍေံတအ် ဍေံတအ်ဟွံသွံ သွံပၠုပ်မံၚ် ပ္ဍဲကွာန်မန် ဒေသမန်သၟးရောၚ်။ နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ၜက်တိဍာ်တုဲ ဂွံအာရပ်ဍေံတအ်ဂှ်လေဝ် သ္ပဟွံဂွံ ဒှ်ပဋိပက္ခနကဵုလွဟ်ရောၚ်။ ဗၠာဲသၟိၚ်လ္ၚဵုတအ်ဂှ်လေဝ် ဍေံထ္ပက်မံၚ်လာဘ်တုဲ တီမံၚ်ဖိုဟ်ဟွံရပ် ဗလးလဝ်ရ။ ပ္ဍဲတိဍာ် အကြာဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အာရပ်ဒးဂှ်လေဝ် ညးနွံကုအဝဵုတအ် ဒစဵုဒစးကၠုၚ်မံၚ်ရ။ ရံၚ်ကေတ်အကာဲအရာတအ်ဏံတုဲ ဂကူညးတၞဟ်ပလီုမံၚ်ပိုယ် နကဵုနဲကဲဍာ်ဇမၠိၚ်ရောၚ်ဂှ် ပိုယ်ကၠိုဟ်ကၠးထေက်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်တုဲ အန္တရာဲဂဥုဲၜူမာဲဏံ အလုံဂကူမန်တအ် ချပ်ဗစာဇြိုဟ်ဟ်နက်က်တုဲ ဒးဘိုၚ်စဵုဒၞာမၚ်မွဲ ပလေဝ်ပလေတ်အာရောၚ်။ မသဇကု၊ သ္ကအ်ရဲဇကု၊ မၞိဟ်နွံပွဳဗွိုၚ်ဇကု စသုၚ်မံၚ်ဂဥုဲၜူမာဲမ္ဂး ဘိုၚ်ကဵုသတိ ပလေဝ်အာညိ။ ပလေဝ်ဟွံဂွံမ္ဂး နဲဂွံဒေါအ်အာဂှ် ဒးချပ်ဇန်ဂၠာဲနဲတုဲ ဒးဖန်က်အာရောၚ်။
ယွံကောန်ဂကူမန် ညးဆာန်ဂကူမန်တအ် အန္တရာဲဇၞော်ၜါသာ်ဏံ မၚ်ကဵုမံၚ်ဒဒိုက် ကုဂကူမန်ပိုယ်၊ ဖအိုတ်မံၚ် ဂကူမန်ပိုယ်ရောၚ်တုဲ ညးညးအဲအဲ ဘိုၚ်ချပ်ဂၠာဲနဲဒၞာတာအိုတ်ညိ။ ပိုယ်ဟွံဒၞာတာ မံၚ်အာဓမ္မတာ ဗလးလဝ်ၜိုတ်ဒှ်မ္ဂး ခြာဟွံလအ် ဘဝဂကူမန်ပိုယ် ဒးကၠေံကၠက်အာရောၚ်တုဲ အလုံဂကူမန်တအ် လ္တူအန္တရာဲဇၞော်ၜါသာ်ဏံ စွံစိုတ်သၞဂကူတုဲ ဘိုၚ်ကေတ်လျိုၚ်ဒၞာတာအာညိဂှ် ဖတိုက်ဖအောဝ်ဏာရအဴ။

သၟာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ် ပါၚ်ၜဳမဟာ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.