Categories
ပရိုၚ်

ကၠောန်ပေဲါရုဲမာဲမ္ဂး ဒးလလောၚ်တြး ဗွဲမဂတာပ်အခိၚ်ထေက်ရောၚ်ဂး

သၟဟ်သၟန်၊ ဂိတုအေဗရဴ ၂၉၊ သၞာံ ၂၀၂၀

ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၂၀) ဏံဂှ် အတိုၚ်လၟေၚ်ကမၠောန်ပေဲါရုဲမာဲဟေၚ် ဓမံက်အာရုပ်ရဴရောၚ် ညးတာလျိုၚ်အခေါၚ်ဟီုဂး ကဝ်မယှေန်ပေဲါရုဲမာဲကၟိန်ဍုၚ် ဥုမျေအ်နာၚ် ဟီုဂးလဝ်ဂှ်ရ ကၠောန်ပေဲါရုဲမာဲမ္ဂး ဗွဲမဂတာပ်အခိၚ် ဒးလလောၚ်တြးထေက်ရောၚ် ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ ဗော်ညဳသၟဟ်မန် နာဲလျးတၟး ဟီုရ။
“ကၠာဟွံကၠောန်ပေဲါရုဲမာဲဂှ် သွက်ဂွံကၠောန် Campaign ပွိုၚ်ၜါဂိတုကီု အလဵုကဝ်မယှေန်တံ အရၚ်ဂွံပလေဝ်ပလေတ် စရၚ်ညးစၞးအလံၚ်တံလေဝ် ဒးကေတ်မံၚ်အခိၚ်ဏီ။ ယဝ်ရကၠောန် ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာတှေ် ၜိုတ်ဂိတုဂျောန်အိုတ်ဂှ် ထေက်ကဵုဒးလလောၚ်တြးရ” သာ်ဝွံ နာဲလျးတၟး ဟီုရ။
အကြာဏံဂှ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ပေန်လုၚ်) လေဝ် ဒးကၠောန်နွံမံၚ်ဏီဂှ်ရ စပ်ကဵုပရေၚ်ဒးချဳဓရာၚ်တံ ဒှ်အာမွဲဒမြိပ်ဓဝ်မာန်ရောၚ် ညးက္ဍိုက်ပ်ဇာနှိက်မဟာဇန်မန် နာဲအံၚ်ထူ ဂးရ။
နာဲအံၚ်ထူဂှ် “ဗော်ဒှ်မံၚ်အလဵုအသဳဂှ် သွာၚ်နာနာဂှ် ဇြဟတ်ခိုဟ်မံၚ်တှေ် ညးတံပလေဝ်ပလေတ်လဝ် တုဲတုဲရ။ ဗီုလဵုကၠောန်န် ဍေံဂွံလဝ်စေဝ်လ္တူရ။ ဆဂး ရံၚ်ကဵုအကာဲအရာတ္ၚဲဏံ ယဲကပ် Covid-19 ဏံကဵု လၟေၚ်ကမၠောန်တံဂှ် ဒှ်အာမွဲဒမြိပ်ဓဝ် မွဲအဆက်ဓဝ်တုဲတှေ် ကာလပရေၚ်စန်ဒက်မာဲဂှ် သွက်ဗော်ဟလိုၚ်ကီု သွက်ညးဟလိုၚ်ကီု ကြေပ်ဂြတ်အာ ဍေံနွံမံၚ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။
ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ကာလ ရီုဗၚ်မံၚ်ယဲကပ် Covid-19 ဂှ် အလဵုအသဳကၠောန်မံၚ်တံဂှ် ဇွောဝ်အာမံၚ် လပါ်စန်ဒက်မာဲဟေၚ် ဂၠိုၚ်မံၚ်ရောၚ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ဟီုဂးပါ်ပဲါမံၚ်ရ။
ပ္ဍဲကဵုကဝ်မယှေန်ပေဲါရုဲမာဲကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ဗော်လုပ်သၞောဝ် (၉၇) ပ္တိုန်လဝ်စရၚ်နွံတုဲ ပ္ဍဲကဵုဗွိုၚ်ကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဗော်ညဳသၟဟ်မန်ကဵု ဗော်ညးဗြဴ (မန်) တံ ပ္တိုန်လဝ်စရၚ်နွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.