Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် မၞိဟ်ယဲသံသယကိုဝ်ဗေတ်ဂှ် ချိုတ်အာ ၄၁ တၠတုဲ မၞိဟ်ယဲဒးမၚ်ရံၚ် PUI ပေၚ်အာ ၁၉၀ တၠ

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် ဒဵုကဵုဂိတုဂျောန် ရ ဂှ် မၞိဟ်ယဲသံသယကိုဝ်ဗေတ်ဂှ် ချိုတ်အာ ၄၁ တၠတုဲ မၞိဟ်ယဲဒးမၚ်ရံၚ် (Patient Under Investigation-PUI) နွံကၠုၚ် ၁၉၀ တၠရောၚ် နူကဵုဌာနဍိုက်က္ဍိုပ်ပရေၚ်ထက်ယုက် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒံက်တာတာန်လွေန်အံၚ် ဟီုကၠုၚ်လဝ်ရ။

“မၞိဟ်ယဲချိုတ်အာဂှ် ဟွံဆဵုစၟယဲ ကိုဝ်ဗေတ် ပုဟ်။ ညးတံချိုတ်အာကဵု ယဲတမ်မူလညးတံရ” သာ်ဝွံ ဒံက်တာတာန်လွေန်အံၚ် ဟီုလဝ်ရ။

ပြဟ်ဟ်ဏံ ပ္ဍဲကဵုရုၚ်ဂဥုဲဂှ် မၞိဟ်ဒးမၚ်ရံၚ်ယဲ PUI နွံမံၚ် ၁၄ တၠဏီကီု မၞိဟ်ယဲချိုတ်အာဂှ် ကေတ်လဝ်နမူနာ ပလံၚ်လဝ် ဌာနပါ်ဓာတ်အဆံၚ်ကောန်ဂကူ (ဍုၚ်လ္ဂုၚ်) NHL တုဲ စမ်ၜတ်လဝ်ကီုလေဝ် ဟွံဆဵုစၟယဲကိုဝ်ဗေတ် ရောၚ် ညးဟီုလဝ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် ဒဵုကဵုဂိတုဂျောန် ရ ဂှ် မၞိဟ်ယဲသံသယကိုဝ်ဗေတ်ဂှ် ချိုတ်အာ ၄၁ တၠတုဲ မၞိဟ်ယဲဒးမၚ်ရံၚ် (Patient Under Investigation-PUI) နွံကၠုၚ် ၁၉၀ တၠရောၚ် နူကဵုဌာနဍိုက်က္ဍိုပ်ပရေၚ်ထက်ယုက် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒံက်တာတာန်လွေန်အံၚ် ဟီုကၠုၚ်လဝ်ရ။

“မၞိဟ်ယဲချိုတ်အာဂှ် ဟွံဆဵုစၟယဲ ကိုဝ်ဗေတ် ပုဟ်။ ညးတံချိုတ်အာကဵု ယဲတမ်မူလညးတံရ” သာ်ဝွံ ဒံက်တာတာန်လွေန်အံၚ် ဟီုလဝ်ရ။

ရုၚ်ဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်ထတ်ယုက် တွဵုရးဍုၚ်မန်

ပြဟ်ဟ်ဏံ ပ္ဍဲကဵုရုၚ်ဂဥုဲဂှ် မၞိဟ်ဒးမၚ်ရံၚ်ယဲ PUI နွံမံၚ် ၁၄ တၠဏီကီု မၞိဟ်ယဲချိုတ်အာဂှ် ကေတ်လဝ်နမူနာ ပလံၚ်လဝ် ဌာနပါ်ဓာတ်အဆံၚ်ကောန်ဂကူ (ဍုၚ်လ္ဂုၚ်) NHL တုဲ စမ်ၜတ်လဝ်ကီုလေဝ် ဟွံဆဵုစၟယဲကိုဝ်ဗေတ် ရောၚ် ညးဟီုလဝ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏံ သၟာကမၠောန်ဆဵုပြံၚ်တံကလေၚ်လုပ်ကၠုၚ် အသုတ်ဒုတိယဂှ် လၟိဟ်မၞိဟ် ၂၇၀၀ ပြၚ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုသၟာကမၠောန်ဆဵုပြံၚ်တံ သွက်ဂွံစၟဳစၟတ်အာ စၟယဲနွံဟွံမွဲကီုရောၚ် နူကဵုဌာနဍိုက်က္ဍိုပ်ပရေၚ်ထက်ယုက် ဟီုကၠုၚ်ရ။

” ရဲက္လေၚ်စဴကၠုၚ် လ္ပာ်ဂၠံၚ်မြဝတဳ မွဲကဆံၚ်ဂှ် နွံမံၚ် ပ္ဍဲကဵုဒၞာဲ CBFQ ရ။ ပြဟ်ဟ်ဏံ မၞိဟ်စဴကၠုၚ်ဂှ် နူကဵု ပရေၚ်ထက်ယုက်တံ စၟဳစၟတ်ပါ်ကဵုအာဓာတ်ဏောၚ်၊ ပြဟ်ဟ်ဏံမၞိဟ်ယဲနွံမံၚ်ကဵုပိုဲဂှ် ဟွံဆဵုစၟယဲဂှ်ဏီပုဟ်” သာ်ဝွံ ဒံက်တာတာန်လွေန်အံၚ် ထပ်ဟီုကၠုၚ်လဝ်ရ။

သွက်ဂွံပါ်ဓာတ်စမ်ၜတ် စၟယဲတံဂှ် ဖန်ဇန်လဝ် ပ္ဍဲကဵုဌာနပါ်ဓာတ်ယဲကိုဝ်ဗေတ် ဍုၚ်မတ်မလီုကဵု ဌာနပါ်ဓာတ်အဆံၚ်ကောန်ဂကူ (ဍုၚ်လ္ဂုၚ်) တံ စၟဳစၟတ်ကဵုအာရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် မၞိဟ်ဒှ်ယဲကိုဝ်ဗေတ် ကေၚ်နွံကၠုၚ်လဝ် (၁) တၠတုဲ လၟုဟ်ဝွံ ယဲဗၠးအး ဂွံစှေ်နူကဵုရုၚ်ဂဥုဲ စဴတန်တဴဒၟံၚ်ပ္ဍဲသ္ၚိဌာန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.