Categories
ပရိုၚ်

လ္တူဍုၚ်မတ်မလီု အရာပ်သၟိၚ်မြာ် ကဵုအခေါၚ်လုပ်တိတ်အာကၠုၚ်ယျ

ပ္ဍဲကဵုအရာပ်ဏံဂှ် ပွိုၚ် (၁၄) တ္ၚဲဂှ် ဟွံဆဵုမၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ်ကီု နူကဵုမၞိဟ်ယဲအရာပ်ဏံဂှ်လေဝ် ဟွံဆက်ကၠောံထၞာန်အာကဵု ဗွဲဗွဝ်ကီု မၞိဟ်လုက်စုက်လဝ်ကဵုမၞိဟ်ယဲအရာပ်ဏံ တိုက်ရိုက်တံဂှ်လေဝ် ဟွံဆဵုစၟယဲဂှ်ရ အရာပ်ဏံဂှ် နူကဵုကၟာတ်လဒဵုလဝ်အခေါၚ်အာကၠုၚ် (Lockdown) ဂှ် ကဵုအခေါၚ်အာကၠုၚ်ယျရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် ဍုၚ်မတ်မလီု အရာပ်သၟိၚ်မြာ် (ဒေါၚ်းမၚ်းရပ်) ဂၠံၚ် (ဂ၊ ဃ၊ ဆ၊ ဇ၊ ဋ) တံဂှ် စနူကဵုဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၃၀) အခိၚ်နူဂယး (၈) နာဍဳတုဲ ကဵုအခေါၚ်လုပ်တိတ်အာကၠုၚ်ရောၚ် ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်တွဵုရးဍုၚ်မန် လလောၚ်တြးကၠုၚ်လဝ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုအရာပ်ဏံဂှ် ပွိုၚ် (၁၄) တ္ၚဲဂှ် ဟွံဆဵုမၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ်ကီု နူကဵုမၞိဟ်ယဲအရာပ်ဏံဂှ်လေဝ် ဟွံဆက်ကၠောံထၞာန်အာကဵု ဗွဲဗွဝ်ကီု မၞိဟ်လုက်စုက်လဝ်ကဵုမၞိဟ်ယဲအရာပ်ဏံ တိုက်ရိုက်တံဂှ်လေဝ် ဟွံဆဵုစၟယဲဂှ်ရ အရာပ်ဏံဂှ် နူကဵုကၟာတ်လဒဵုလဝ်အခေါၚ်အာကၠုၚ် (Lockdown) ဂှ် ကဵုအခေါၚ်အာကၠုၚ်ယျရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုလ္တူဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် အရာပ်မုပေါန်၊ ကုန်စက္ကာဲ၊ ယှိုဲဒံၚ်၊ ဖေတ်ခေန်တံကီု ပွိုၚ်ကျာ်ထဝ် အရာပ်ကကဝ်၊ ကွာန်ယှိုဲလှေတံကီု ပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု အရာပ်ညိည၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ် ကွာန်ကမနာံ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ဍုၚ်ကၟာဝက်တံ ဒးဒုၚ်ကၟာတ်လဒဵုလဝ် အခေါၚ်အာကၠုၚ် ညးသ္ပလဝ် Lockdown ရောၚ်။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳကလေၚ် (၂) ပွိုၚ်ဍုၚ်ဏံ အခိၚ်ဗ္တံ အကြာ (၁၂) နာဍဳကဵု နူဂယး (၄) နာဍဳဂှ် တိတ်မ္ၚးအာကၠုၚ်ဟွံဂွံ (ညမထွက်ရအမိန်႕) ရောၚ် တုဲကၠုၚ်ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၂၅ တေံ နကဵုဌာနအုပ်ဓုပ်ကာနာနာ တွဵုရးဍုၚ်မန်တံ လလောၚ်တြးကၠုၚ်လဝ်ရ။ အမိၚ်ဏံဂှ် စဵုကဵုပွိုၚ် (၂) ဂိတု ဒှ်အာဒတန်ရောၚ် ဂးရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် သ္ပဒတန် (၂၆၇) တၠနွံတုဲ မၞိဟ်ချိုတ်အာဂှ် (၃) တၠရ။

အလုံကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဂှ် မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ်သ္ပဒတန် (၁၂၄၂၅) တၠတုဲ မၞိဟ်ဗၠးသက်သာ ဂွံစှ်ေအာနူကဵုရုၚ်ဂဥုဲဂှ် (၃၃၉၁) တၠရ။ မၞိဟ်ဒးချိုတ်အာကဵု ယဲကဝ်ဝေဒ်ဂှ် ပေၚ်အာ (၂၈၄) တၠယျရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.