Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

ဟိုတ်နူကဵုကဝ်ဝေဒ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်လ္ဂုၚ် မၞိဟ်ချိုတ်မံၚ်လ္တူဂၠံၚ်ဣရဂှ် ဍာံမံၚ်ရဟာ?

ပရိုၚ်ဏံဂှ် ညးကဵုကသပ် (သမ္မတတြေံ) ဥုတုၚ်ဇြုၚ် Nay Zin Latt ဂှ် ပ္တိုန်လဝ် ပ္ဍဲကဵုအကံက်ညးတေံ ပ္ဍဲကဵုဂိတုအံက်တဝ်ဗာ (၆) ဂှ်တုဲ အခိၚ်လၟုဟ်ဂှ် မၞိဟ်ပါ်ပရအ် (Share) လဝ်ဂှ် နွံမံၚ် (၅၄၃) တၠရောၚ်။

ပရိုၚ်ဏံဂှ် ညးကဵုကသပ် (သမ္မတတြေံ) ဥုတုၚ်ဇြုၚ် Nay Zin Latt ဂှ် ပ္တိုန်လဝ် ပ္ဍဲကဵုအကံက်ညးတေံ ပ္ဍဲကဵုဂိတုအံက်တဝ်ဗာ (၆) ဂှ်တုဲ အခိၚ်လၟုဟ်ဂှ် မၞိဟ်ပါ်ပရအ် (Share) လဝ်ဂှ် နွံမံၚ် (၅၄၃) တၠရောၚ်။

ဆေၚ်စပ်ကဵုဗီုရုပ် ကေုာံ ပရိုၚ်ဏံဂှ် နူကဵုဂကောံမၚ်ရံၚ် “ချပ်တုဲမှပတှ်ေ” တံ သ္ၚဳဂၠိပ်ရံၚ် နကဵုတၚ်နၚ်တုဲ ဒဒှ်ရ ပရိုၚ်အလီမွဲပိုဒ်ရောၚ်ဂှ် ညးတံသ္ပဒတန်ကၠုၚ်လဝ်ရ။

ဗီုရုပ်ပါကၠုၚ် ပ္ဍဲကဵုပရိုၚ်ဏံဂှ် မၞိဟ်ဒးချိုတ်အာကဵုယဲကဝ်ဝေဒ် ဟွံသေၚ်၊ မၞိဟ်ချိုတ်အာကဵုယဲတၞဟ်တံရောၚ်ဂှ် ဌာန်ပရိုၚ် 7 Day News တံလေဝ် ချူလဝ်ပရိုၚ် လ္တူ Facebook မွဲပိုဒ်ကီုရ။

ညးတြးလဝ်ပရိုၚ်အလီ Nay Zin Latt ဏံဂှ် ကေၚ်ချူပ္တိုန်မံၚ်ပရိုၚ်ပတောံကဵု ဂလာန်ဍုဟ်မၠေံညးသကံလေဝ် ကေၚ်တြးမံၚ်ဂှ်ရ အကံက်ညးတေံ ကေၚ်ဒးဒုၚ်ကၟာတ်လဝ် မွဲခဏမွဲခဏရ။ ဆေၚ်စပ်ကဵုပရိုၚ်ဏံဂှ် နကဵု “ချပ်တုဲမှ ပတှ်ေ” တံ ကေတ်အဆက်ကုညးတေံကီုလေဝ် ဟွံကလေၚ်ကဵုသွဟ်မွဲသာ် သ္ၚိတ်မံၚ်ဖိုဟ်ရ။

ပေဲါရုဲမာဲနာနာကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာပိုဲ ကၠောန်ဗဒှ်မံၚ် (၅) သၞာံမွဲဝါကၠောန်ကၠုၚ်မံၚ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုဂတေံ နဝ်ဝေမ်ဗာ (၈) ဂှ်မ္ဂး စကၠောန်အာရောၚ်။ ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ကာလသာ်ဝွံ ဗီုဒးဂွိၚ်ဂွာဲကလိုက်ကၟဵုသာ်တံဂှ် မၞိဟ်တံဖေက်လကိုတ်အာမာန်ရောၚ်။

ပရိုင်ဝွံ နိသာဲနူ>>https://thinkbeforeyoutrust.com/2020/10/07/yangon-covid-fake-news/?fbclid=IwAR1zB-35dmMJ0ebPHKei3q_ZQo3sfLymn3bllPTi9mhPFzr0fRF6KV5ej38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.