Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

တွဵုရးဍုၚ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် NLD ကဵု UEU ပံၚ်တုဲ ကၠတ်လဝ်မာဲ ၄၀၀၀၀ ပြၚ်ဟီုဂှ် ပရိုၚ်ဒှ်ဍာံဟာ?

“ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် NLD ကဵု UEC ပံၚ်တောဲတုဲ ကၠတ်လဝ်မာဲ ၄၀၀၀၀ ပြၚ် ဇၞးလဝ်အတိုၚ် ၅ ဒၞာဲဂှ် ဒးဒုၚ်ပလီုဏာ” ပရိုၚ်ဝွံ နူကဵု မုက်လိက် (Myanmar American News) ချူပတိုန် နဝ်ဝေမ်ဗာ (၁၀) ဂှ် ပွိုၚ်မွဲဗ္ဂာပ်ဓဝ် မၞိဟ်ကလေၚ်တြး Share ဏာ (၄) လ္ၚီပြၚ်အာရ…

“ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် NLD ကဵု UEC ပံၚ်တောဲတုဲ ကၠတ်လဝ်မာဲ ၄၀၀၀၀ ပြၚ် ဇၞးလဝ်အတိုၚ် ၅ ဒၞာဲဂှ် ဒးဒုၚ်ပလီုဏာ” ပရိုၚ်ဝွံ နူကဵု မုက်လိက် (Myanmar American News) ချူပတိုန် နဝ်ဝေမ်ဗာ (၁၀) ဂှ် ပွိုၚ်မွဲဗ္ဂာပ်ဓဝ် မၞိဟ်ကလေၚ်တြး Share ဏာ (၄) လ္ၚီပြၚ်အာရ။

လတူဒဒှ်ပရိုၚ်ဏံဝွံ နူကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန် ဆက်သၟာန်ကလးဏာ ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ နာဲအမ်သဝ် တုဲ ညးဟီုသှ် သ္ပဒတန်သာ်ဝွံရ။

“ပရိုၚ်ဂှ်ဂှ် မုလေဝ်ပိုဲဟွံမိၚ်ပုဟ် ယဝ်ရဒှ်ဍာံတှ်ေ ပိုဲဒးဂွံပရိုၚ်ကီုဏောၚ်၊ စဵုကဵုလၟုဟ်ဂှ် မုလေဝ် ဟွံဂွံအဆက်ပုဟ်၊ မုလေဝ် ဟွံမိၚ်ဏီပုဟ်၊ ပရိုၚ်ဍာံဟွံသေၚ်ပုဟ်” နာဲအမ်သဝ် ဟီုသှ်ရ။

တ္ၚဲပေဲါရုဲမာဲ နဝ်ဝေမ်ဗာ ၈ တုဲ နဝ်ဝေမ်ဗာ ၉ အခိၚ် ဒေါဝ်တ္ၚဲ ၁၁ နာဍဳ ၄၁ မိနေတ်ဂှ် နူကဵု မုက်လိက် မဳဒဳယာ မုဟ်ဍုၚ် Modon Media ချူပတိုန်လဝ်အတိုၚ် ကမ္မယှေန်ပေဲါရုဲမာဲ UEC သ္ပလဝ်ဒတန်မ္ဂး ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် နာဲသာန်တေန် (MUP)၊ ကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ နာဲအမ်သဝ် (နိုၚ်ဌေးနိုၚ်) (MUP)၊ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး (၁) (ဒေါ်ခၚ် ကျော့ဖြူ) (NLD)၊ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး (၂) နာဲမန်ရာဇာ (ခ) (ဦးစိုးဝၚ်း) (MUP) ရ။

လတူမုက်လိက် (Myanmar American News) ချူပတိုန်လဝ်ပရိုၚ်သာ်ဝွံဂှ် နူကဵု မုက်လိက်လပှ်ကျာ (website) (Think Before Trust-တွေ႕ပြီးမှ ယုံ) တံ သၟာန်လဝ် ညးတာလျိုၚ်လလောၚ်ပရိုၚ် NLD ဗဟဵု (မုံရွာအောၚ်ရှၚ်) လေဝ် ပရိုၚ်ဝွံ ဒှ်ပရိုၚ်ဗၠေတ်ဗၠေတ်ရောၚ်ဂှ် ဟီုသှ်လဝ်ရ။

ပ္ဍဲအခိၚ်ကာလပေဲါရုဲမာဲဏံဝွံ သ္ဒးစွံသတိကဵု ပရိုၚ်ပတောံ၊ ပရိုၚ်အလီ၊ ပရိုၚ်ဗၠေတ်ဗၠေတ်ကီုတုဲ ဆဵုပရိုၚ်စိုတ်ဒှ်သံ သယမ္ဂး ကလေၚ်ဂၠိုက်ဂၠာဲပရိုၚ်တမ် ဒဒှ်ဍာံ၊ မုက်လိက်ဆက်စပ် ဒဒှ်ဍာံတုဲမှ သ္ပပါ်ပရအ်တြး Share ဏာထေက် ရောၚ် မ္ဒးပါ်ပရအ်ဏာရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.