Categories
ပရိုၚ်

သွက်ဂွံဒှ်ပရေၚ်စဵုဒၞာဲယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ်ဂှ် ဒၟံၚ်အာအပ္ဍဲသ္ၚိညိဂှ် ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက် အာတ်မိက်

သွက်ဂွံဒှ်ပရေၚ်စဵုဒၞာဲယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ်ကီု ယဲကဝ်ဝေဒ်ဏံ ညံၚ်ဟွံဂွံကၠောန်ထၞာန်အာလၟိဟ်ဂၠိုၚ်ၚ်ဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန် ပၟိက်ဟွံဇၞော်မ္ဂး ညံၚ်ဟွံဂွံတိတ်မ္ၚးကီု ပွမပကောံမၞိဟ်တံ ဟွံကၠောန်သ္ပမွဲသာ် အတိုၚ်စၞောန်ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်ဂှ် ဒၟံၚ်စံၚ်အာညိဂှ် ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်တံ ပ္ဍဲကဵုဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၁၉ ဂှ် ပတိတ်လဝ်လိက်အာတ်မိက်ရ။

သွက်ဂွံဒှ်ပရေၚ်စဵုဒၞာဲယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ်ကီု ယဲကဝ်ဝေဒ်ဏံ ညံၚ်ဟွံဂွံကၠောန်ထၞာန်အာလၟိဟ်ဂၠိုၚ်ၚ်ဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန် ပၟိက်ဟွံဇၞော်မ္ဂး ညံၚ်ဟွံဂွံတိတ်မ္ၚးကီု ပွမပကောံမၞိဟ်တံ ဟွံကၠောန်သ္ပမွဲသာ် အတိုၚ်စၞောန်ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်ဂှ် ဒၟံၚ်စံၚ်အာညိဂှ် ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်တံ ပ္ဍဲကဵုဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၁၉ ဂှ် ပတိတ်လဝ်လိက်အာတ်မိက်ရ။

ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ကာလလၟုဟ်ဝွံ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်ပိုဲဏံ စိုပ်ကၠုၚ်ရာသဳဥတုမုဟ်ကျာတုဲ အလိုက်သဘာဝဂှ် စၟယဲဗာၚ်ရာတ်တံ ဗြေဝ်လောဲ၊ ယဲကၠောံလောဲသွာမံၚ်ဂှ်ရ လိုက်ဝှ်သှ်ပဝါတုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ကွာ်တရဴအာကၠုၚ်ဂၠိုၚ်မ္ဂး သွက်ဂွံဂွံကၠောံ ထၞာန်ဂှ် အခေါၚ်အရာဂၠိုၚ်တိုန်အာမာန်ရောၚ် ချူဓမံက်လဝ် ပ္ဍဲကဵုလိက်ကဵုသမ္တီကုညးဍုၚ်ကွာန်တံဂှ်ရ။

လၟုဟ်ဝွံ နကဵုဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်လေဝ် နကဵုက္ဍိုပ်လိက်ဆဝ်ဗ္ၚုဟ် “Mask and Face shield Campaign” အလဵုအသဳတွဵုရး၊ ရးမဆေၚ်စပ်တံ က္ဍိုက်ပ်တုဲ ဟွံစုတ် Mask မံၚ်ဟွံဂွံ ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်မံၚ်ကဵုစက်သၠဲရမျာၚ်ကီု ဗက်ပရအ်မံၚ်ကဵုယာတ်ကၟာတ်မုဟ်ပါၚ်ကီု ကပေါတ်ဒၞာမုက်တံရောၚ် ဌာနအလဵုအသဳတံ လလောၚ်တြးလဝ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် ကြပ်ပေၚ်မံၚ် (၁၀၀၀) တၠတုဲ မၞိဟ်ဒးချိုတ်အာဂှ် (၁၀) တၠရောၚ်။ မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် ဒးတိုန်မံၚ်ရုၚ်ဂဥုဲလၟုဟ်ဝွံ ဗၞတ် (၃၀၀) တၠနွံရောၚ်။

အလုံကၟိန်ဍုၚ်ဏံဝွံ မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန်ယဲကဝ်ဝေဒ်ဂှ် (၇၄၈၈၂) တၠနွံတုဲ မၞိဟ်ဒးချိုတ်အာကဵုယဲဏံဂှ် (၁၆၇၆) တၠရောၚ်။ မၞိဟ်ဟွံထ္ၜးလက်သန်ယဲကီု ယဲဗၠးတုဲ ဂွံစှ်ေအာနူကဵုရုၚ်ဂဥုဲဂှ် (၅၅၆၃၃) တၠနွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.