Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

စပ်ကဵုပရိုၚ်အလီ၊ ပရိုၚ်ပတောံ၊ ပရိုၚ်ဟွံဍာံပြတအ်တုဲ သၟာန်သွဟ်လဝ် – အ္စာကၞေဟ် နာဲအံက်သာ

ဇေတ်ဇေတ်ဍေံတေံသၞောဝ်ဓဝ်ဂှ် ဍေံနွံမံၚ်ရ လ္တူရဲဒးဒုၚ်ဇီုပိုက်လဝ်ဂှ် ဗီုဟီုလဝ်နူကလၚ်တေံဂှ်ရ ဒးကေတ်အရေဝ်သၞောဝ်ဓဝ်လေဝ် ဒးကေတ်ထေက်လေဝ် ဠဂှ်မှဍေံဂွံအောန်စှ်ေ၊ဍေံဂွံ ကၠေံကၠက်အာမာန်ဂှ်ကၞောတ်ဍေံအိုတ်ဂှ်တှ်ေ ဍေံဒးအာကဵုသၞောဝ်ဓဝ်လေဝ်၊ ကၠာဍေံဟွံစိုပ်သၞောဝ်ဓဝ်တှ်ေ ဗွဲမဓဝ်ကၠိုဟ်ခၠၚ်မွဲကဵုမွဲတှ်ေသဟ်ခၠေဝ်ညးသကအ်မွဲကဆံၚ် ဠဍေံကြံၚ်တိုန်နူဂှ်ဏောၚ်တှ်ေ ဒးအာကဵုသၞောဝ်ဓဝ်တှ်ေ ဒးအာဏောၚ် ။

စပ်ကဵုပရိုၚ်အလီ၊ ပရိုၚ်ပတောံ၊ ပရိုၚ်ဟွံဍာံပြတအ် ပြးပတိုန်ဒၟံၚ် လတူ အန်လာၚ် Social media ဂမၠိုၚ်တံဂှ်တုဲ သာ်လဵုပတှ်ေစှ်ေစိုတ်ဂွံ၊ သာ်လဵုဆက်ရေၚ်တၠုၚ်ထေက် နူဌာန်ပရိုၚ်မန်ပိုဲတံ သ္ပသၟာန်သွဟ် အ္စာကၞေဟ် နာဲအံက်သာ (ကမ္မတဳကေၚ်ကာဗဟဵု ဗော်ညဳသၟဟ်မန်) တုဲ ပတိုန်ထ္ၜးဏာရ။

Video Link>>https://bit.ly/349yUym

သၟာန်။ ။ ကၠာပေါဲရုဲမာဲကီု ပေါဲရုဲမာဲတုဲကီု စပ်ကဵုပရိုၚ်အလီ ပရိုၚ်ဟွံဍာံတံဂှ် ချုဂးတၚ်နၚ်ဗၠေတ်တ်တံဂၠိုၚ်တိုန်မံၚ် လ္တူဏံဗီုလဵုညာတ်လဝ်ကီုရော ?

သွဟ်။ ။ လ္တူပရိုၚ်ဟွံဍာံပြ ဍေံဂၠိုၚ်ဟီုဂှ် ပိုယ်ကလေၚ်ကျောဝ်မွဲသာ်ပၠန်တှ်ေ မၞိဟ်ချူပရို်ၚ် မၞိဟ်ပတိုန်ပရိုၚ်တံဂှ်မၞိဟ်ဂကူလဵုဂှ် ယဝ်ရပိုယ်ပါ်ပါဲဒးမံၚ်ဏောၚ်တှ်ေ ပရိုၚ်ပတောံ ပရိုၚ်ဟွံဍာံတအ်ဂှ် ဍေံဟွံကျာတ်စကွေံလေဝ် လညာတ်ပိုယ်တှ်ေ ဥပမာဍေံ ပရိုၚ်ဗီုလဵုရောတှ်ေ သောၚ်ဍေံဂတဝ်မံၚ်ပရိုၚ်ဏံဂှ် ပတိုန်လဝ်ဌာနပရိုၚ်ဟာ ပရိုၚ်ချူဝေၚ်ဟာ ဥပမာဍေံ ဗီုအဲလေဝ် ချူလဝ်ပရိုၚ်အဲကဵုအဲ နွံမံၚ်ကီု ကၠောန်လဝ်ဗီုပြၚ်ပရိုၚ် ဆ္ဂးဍေံဟွံဒှ် ဌာန ပရိုၚ်ဇၞော်ဇၞော်ပုဟ် ပရိုၚ်ဗီုပိုယ်ဏံချူတှ်ေ ယဝ်ရဆဵုတှ်ေ ပရိုၚ်ဏံ တမ်ရိုဟ်ဍေံကၠုၚ်နူလဵု ပိုယ်ဒးဒတောဝ်လုပ်ဏောၚ် အဓိပ္ပါဲဍေံဂှ် ချူလဝ်ပ္ဍဲကဵု page အဲဏောၚ်ဟီုတှ်ေ ပရိုၚ်ဏံအဲဂွံနၚ်နူလဵုဂှ် သၟဝ်တေံနူတမ်မူလဍေံဂှ် ဇကုဒးချူစွံလဝ်ဏောၚ်လေဝ် အေဂှ်ရတှ်ေ ပရိုၚ်ဇကုပတို်န်လဝ်ဂှ်လေဝ် ပရိုၚ်နူဌာနဇၞော်ဇၞော်ဒးဒှ်ဏောၚ် နူဌာနဇၞော်ဇၞော်ဟီုဂှ် ညးတံချူတုဲ ပရေၚ်ဒးဒုၚ်လျိုၚ်ကေတ်လျိုၚ် ဗီုဏံဒးဒှ်မာန်ဏောၚ် ဇၟာပ်ပိုယ်ဆဵုဏာပရိုၚ်ချူပတိုန်လဝ်တံဂှ် ပိုယ်သ္ပထောံပရိုၚ်ကွေံကွေံဖအိုတ်ဏောၚ်တှ်ေ ဍေံသာလောန်အာလေဝ် ဒှ်မၞိဟ်ဓဝ်ဗ္စာရဏာဟွံမွဲ ချူဂွံတှ်ေတုဲ မၞိဟ်ချူဂွံတှ်ေတုဲ ချူဟီုကၠာလေဝ် မၞိဟ်ဗှ်ဂှ်လေဝ် ပတှ်ေဂွံတှ်ေတုဲ ဍေံဒှ်မံၚ်ဗီုဂှ် ဥပမာဍေံပေါဲရုဲမာဲတုဲလေဝ် တ္ၚဲပေါဲရုဲမာဲရဂှ် ချူပတိုန်ပရေၚ်ဂွံ လၟိဟ်မာဲဗီုတေံ ဗီုဏံ ဥပမာဗီု ကဵုပံၚ်တေံ မာန်အာယျ ဂးအာယျ အေဗီုဂှ် ဂှ် အဲရံၚ်ၜိုတ်က္ဆံၚ်မၞိဟ်တာလျိူၚ်ဇၞော်ဇၞော်တံလေဝ် ဆဵုတုဲတှ်ေ မာန်အာယျ ဂှ်အာယျ အေဗီုဏံလေဝ် ဟီုဂးနွ၊ံ ဟွံလ္ၚတ်ဒှ်ဍာံဟွံဍာံ ယဝ်ရပရိုၚ်ဆေၚ်စပ်ကဵုမာဲဏောၚ်ဟီုတှ်ေ အဓိကဍေံ ပ္ဍဲကဵုဌာန်ပရိုၚ်ကမ္မယှေန်မာဲကၟိန်ဍုၚ်နွံမံၚ်လေဝ် ပိုယ်ဒးကျောဝ်အတေံ ဏောၚ်။

ပရိုၚ်မွဲမွဲတိုန်ကၠုၚ်တှ်ေ ပရိိုၚ်ဏံကၠုၚ်နူလဵု ပိုယ်ဟွံဆဵုပုဟ် ပိုယ်ဒှ်သၠေဟ်ပမာတှ်ေပိုယ် ကျောဝ်ပ္ဍဲ ကမ္မယှေန်တေံဍေံပတိုန်လဝ် ပါဟွံပါ ယဝ်ပါအတေံမှ ဍေံဂွံဒှ်ဍာံ၊ ဗီုပရိုၚ်မန်ပိုယ်ဏောၚ်ဟီုတှ်ေ လၟုဟ်တှ်ေ ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်နွံဏောၚ် တုဲတှ်ေ ဌာန်ပရိုၚ် Men 3 နွံဏောၚ် ဘာသာမန်ဂှ်အဲညာတ်ကေတ်ဂှ် ၂ဏံရ လေဝ်နွံမံၚ် ပါဲနူဂှ်တှ်ေ ဘာသာဗမာဏောၚ် အေဌာန်ပရိုၚ်ဗီုဏံတှ်ေနူကဵုညးတအ်ကၠောန်ဂှ် ဒုၚ်လျိုၚ်ကေတ်လျိုၚ်နွံဏောၚ် ပရိုၚ်ညးတအ်ဂှ်လေဝ် ဗၠေတ်နွံတှ်ေလေဝ်နွံ ဝေါဟာ ရ ဗၠေတ်မာန် အတိုၚ်ပရိုၚ်မွဲဍေံဂွံဗၠေတ်အာဂှ် ဍေံဒှ်ဟွံမာန် အေဇှ်ရ လ္တူပရိုၚ်ဍေံဟွံဍာံ ဍေံဟွံပြဏံဂှ် ယဝ်ရချပ်ဗ္စာရဏာ သုၚ်စောဲက္ဍဟ်လေပ်မံၚ်ဏောၚ်တှ်ေ စိုတ်အဲတှ်ေ ညအ်ဂှ် မုဟွံမေၚ်မံၚ်ရလေဝ် ဗၠေတ်ဒးဂှ် ပါ်ပါဲဒးမံၚ်တှ်ေတုဲရ။

သၟာန်။ ။ယွံ ရံၚ်ကေတ်ပ္ဍဲကဵုရးတှ်ေ ဍေံဍောတ်သောဲမံၚ်ညိဟီုကၠာရလေဝ် ဆေၚ်ကဵုပရိုၚ်အလီဏံတှ်ေ ဆ္ဂးရံၚ်ကဵုအတိုၚ်အလုံကၟိန်ဍုၚ်ဏောၚ်တှ်ေ ဗီုကဵု ဗၟာတအ်ဗွဲမဂၠိုၚ်တှ်ေ ရံၚ်ကေတ်ဇြဟတ်မွဲကပါ်ကဵုမွဲကပါ်ဂှ်တှ်ေ ချူဖျေံဟီုဂးလဝ် ဂုန်သိက္ခာ ပရေၚ်ဗော်ပရေၚ်ဂကောံ မွဲလ္ပာ် အေလ္တူပရိုၚ်ချူဂးလဝ်ဗၠေတ်တ်ဏံဂှ်တှ်ေ မၞိဟ်ဂမၠိုၚ် ကလေၚ် Share ဏာ ကလေၚ်ပါ်ပြးဏာ ဏံဂှ် ဂၠိုၚ်ကွေံ အေတဏံဂှ် ဆေၚ်စပ်မံၚ်ကဵု ဝေၚ်ဖျေံ ဂုဏ်သိက္ခာဂကောံတအ် ဗော်တအ် ဆေၚ်စပ်ကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပါမံၚ်ကီုဟာ ဗီုလဵုညာတ်ရော?

သွဟ်။ ။အဲညာတ်ကေတ်ဂှ် ဥပမာဍေံ လ္တူဍေံချူဏောၚ်ဂှ်လေဝ် နူကဵုဗော်ဇၞော်ဇၞော်တအ်ရ ချူပတိုန်ဏာတှ်ေ ဒးဟီုတှ်ေဆေၚ်စပ်ကဵု မီဒီယာပရိုၚ်ဏောၚ်တှ်ေ ဇကုသၟာပရိုၚ်ဟွံသေၚ်ကီုလေဝ် ယဝ်ခါရ ဇကုချူဏောၚ်မွဲမွဲတှ်ေ တၚ်ဒုၚ်လျိုၚ်လ္တူဇကု ဍေံဒးနွံလေဝ် ၊ချူပတိုန်ဏာတုဲတှ်ေ မၞိဟ်မွဲလ္ပာ်ဂှ်ဟွံကလေၚ်ကေတ်ဒုဟ်ပုဟ် ပရိုၚ်ဍာံဟွံသေၚ်ပရိုၚ်ဖျေံကဝအ်ညးသကအ် ပရိုၚ်ဟွံဍာံပြ ယဝ်ရမွဲလ္ပာ် ချူဏောၚ်တှ်ေ မၞိဟ်ဒးဒုၚ်ဂိမွဲလ္ပာ်တေံဂှ် ထေက်ကဵုဒးခၠေဝ်သှ်ညးသကအ်ဏောၚ်လေဝ် ယဝ်ခါရ ဟွံကေတ်အရေဝ် ဗၠးလဝ်အတိုၚ်ဂှ်တှ်ေ ဍေံဒှ်အာဗီုပရိုၚ်ဍာံဍာံဏောၚ်လေဝ်။

သၟာန်။ ။ ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲဏံဟီုတှ်ေ ဂကောံလ္ၚဵုလ္ၚဵုတအ် ဓမံက်လဝ်မုက်လိက် Page မွဲမွဲတုဲတှ်ေ ပတုပ်လဝ် ညံၚ်ကဵုဌာန်ပရိုၚ်လုပ်ပ္ဍဲသၞောဝ်ကီုတုဲ နကဵုယုတ္တိနွံနွံ ချူပတိုန်လဝ်တအ်ဂှ် မၞိဟ်ဂမၠိုၚ် ညံၚ်ဂွံစှ်ေစိုတ်ဂှ် ချူပတိုန်လဝ်ဂှ် မၞိဟ်လ္ၚဵုတအ်ဂှ် ကလေၚ် Share ဏာ၊ ပတုပ်လဝ်ညံၚ်ကဵု Page မွဲတုဲ မၞိဟ်တအ်လဝ် စိုတ်လုပ်စကွေံကွေံ တုဲတှ်ေ နကဵုတၚ်ရန်တၟံနွံနွံ ချူပတိုန်လဝ်တအ်ကီု ဖျေံသိက္ခာညးမွဲလ္ပါ်တအ်ဇဂှ် လတူဏံ ဗီုလဵုစှ်ေစိုတ်ကီု?

သွဟ်။ ။ ပရေၚ်တအ်ဏံဂှ် ဓမ္မတာရလေဝ် ရဲဝေၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်တအ်ဂှ် ဍေံကၠေမ် ယုတ်တ်ဓဇန်န်တအ်ဂှ် ဍေံဒှ်စလုပ်မံၚ်ရ အဲညာတ်၊ တုဲပၠန် ဥပမာဍေံ ပိုယ်ဆဵုမံၚ်ရ ဒးဇီုကဵုကမ္မယှေန်ပေဲါရုဲမာဲဏောၚ်တှ်ေ ကမ္မယှေန်ပေဲါရုဲလေဝ် ကလေၚ်ကေတ် ပရိုၚ်ဍေံတအ်တုဲတှ်ေ ဟဒှ်ရပရိုၚ်ဏံဟွံဍာံပုဟ်ဂှ် ကလေၚ်ခၠေဝ်လဝ်ဂှ် ဍေံနွံ၊ ပ္ဍဲစိုတ်အဲတှ်ေ ပရေၚ်တအ်ဏံဂှ် ယဝ်ခါရ ဂကောံမွဲမွဲ ဗော်မွဲမွဲကီုတအ်ဂှ် ဥပမာ ဌာန်ပရိုၚ်မွဲမွဲကီုဂှ် စိုတ်အဲဟွံဒးကလေၚ်ခၠေဝ်ပုဟ်လေဝ် အဓိပ္ပါယ်ဍေံဂှ် ပ္ဍဲကဵုဌာန်ပရိုၚ်ဇကုဂှ် ဇကုပတိတ်လဝ်မွဲတအ်ဂှ် ဇကုဟွံသေၚ်ချူဂှ်တှ်ေ ဍေံဟွံဒှ်ဓဝ်ဍာံနူဌာနပိုယ်တအ်ပုဟ်ဂှ် အေဗီုတအ်ဏံလေဝ် ဟီုၜိုတ်လေဝ် ဍေံရုံဂပ်မံၚ်ရ။ ယဝ်ခါရ ဇကုကလေၚ်ကပှ် ပရိုၚ်ဟွံဍာံတအ်ဂှ်ဟာ ပရိုၚ်တအ်ဏံဂှ် ဟွံဍာံပုဟ် ထ္ၜးဗီုတအ်ဏံဂှ်လေဝ် စိုတ်အဲတှ်ေ ပရေၚ်တအ်ဏံဂှ် ဍေံထုဲဂၠိုၚ်မံၚ်ညိ။

သၟာန်။ ။ ပရိုၚ်အလီ၊ ပရိုၚ်ပတောံတံဏံဂှ် ဒှ်ပရေၚ်ရုန်မဵုသၟဵုသၟာ်ကုညးမွဲလ္ပာ်၊ ဒှ်မသေက်ဇဵုဍုဟ်မၠေံ အကြာညးမွဲလ္ပာ် ကဵု မွဲလ္ပာ်ဏောၚ်တှ်ေ ဌာန်ပရိုၚ်တံ ချူဓမံက်ထ္ၜးဟွံထေက်ပုဟ်ဟာ?

သွဟ်။ ။ဇေတ်တ်တေံဂှ် ဌာနမွဲမွဲဍေံဇီုကပိုယ်ယျတှ်ေ ဥပဒေကေတ်အရေဝ်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် ဍေံဒးနွံ၊ ၜိုတ်သှ်ခၠေဝ်သၟးလေဝ် ဍေံဟွံတၟေၚ်ပုဟ် ယဝ်ခါရ ပရေၚ်ကေတ်ရေဝ်ဟွံမွဲပုဟ်တှ်ေ ပရေၚ်ချူတအ်ဏံ ဍေံမံက်မံၚ်တွဵုရ။ ဥပမာဍေံ အဲချူလိက်ပရေၚ်ကီု၊ အဲဟီုပတိတ်ပ္ဍဲကဵု facebook ကီုဂှ် ပရေၚ်ပရူမွဲမွဲ လ္တူအဲချူဏံ လ္တူအဲဟီုဏံဂှ် အဲဂံၚ်ကေတ်လျိုၚ်ဖအိုတ်ဏောၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဍေံနွံဗီုဂှ် ၝမၞိဟ်ဟီုလဝ်ကြာန်န် ချူလဝ်ကြာန်န် ဗီုလဵုဂွံဟီုတှ်ေ ဇကုပူဂဵုဒးဇီုကပိုက်လဝ်တအ်ဂှ် ဂကောံဒးဇီုကပိုက်လဝ်တအ်ဂှ် ထေက်ကဵုဒးကော်တိုက်ရိုက်ဟီုဟီု ထေက်ကဵုဒးစောဲဂဗုတ်တှ်ေ ဒးစောဲဏောၚ် ဗီုဂှ်မှ ပရိုၚ်ဟွံဍာံတအ်ဂှ် ဍေံဂွံဒပ်စှ်ေ၊ ယဝ်ခါရ ပိုယ်ဟလးလဝ်အတိုၚ်ဏအ်ရ ကဵုပါ်ပဲါစကေတ်ဂှ်တှ်ေ မၞိဟ်ဂွံပါ်ပဲါဒးဖအိုတ်ဟွံသေၚ်တှ်ေ ဍေံထုဲဂၠိုၚ်ညိ။ ယဝ်ပိုယ်ကလေၚ်ကျောဝ်တှ်ေ ပိုယ်တအ် ဒးဆဵုဂၠိုၚ်မံၚ်ရ။ ပရိုၚ်မွဲမွဲတိုန်ကၠုၚ်တှ်ေ ဍေံဒှ်ယျ ဗီုတေံဗီုဏံ ဟွံလ္ၚတ်ဂၠိုက်ဂဲါမွဲသာ် ပရိုၚ်ဏံကၠုၚ်နူလဵုရော ပရိုၚ်ဏံကၠုၚ်နူမၞိဟ်ဏံ မၞိဟ်ဏံဂှ်မုမုရော မၞိဟ်ဏံဂွံဟလးပရိုၚ်ဏံ ပရေၚ်ဗီုတအ်ဏံ ပိုယ်ဒးလ္ၚတ်ဍေံလေပ်ဏောၚ်၊ ဆေၚ်စပ်ကဵုဗော်တှ်ေ ဍေံတိတ်ကၠုၚ်နူဗော်ဟာ ဍေံတိတ်ကၠုၚ်နူပူဂဵုလဵုရော အေဗီုတဂှ်လေဝ်။ ဍေံဟွံတၟေၚ်စကွေံကွေံမံၚ်ရ ဆ္ဂးပရိၚ်ဟွံဍာံတအ်ဂှ် တိုန်တဴကဵုမၞိဟ်ဗှ်လိက်တံရ။ ဗီုတအ်ဏံလေဝ်ဍေံနွံတၟာဟလိုၚ်၊

သၟာန်။ ။ ခေတ် Social media ဏအ် ပရိုၚ်လ္ၚဵုတအ်ဂှ် ဒဵုကဵုဇီုကပိုက်ဒးကဵု ဂုဏ်သိက္ခာပူဂဵု၊ ဂကောံ၊ ဗော်၊ အလဵုအသဳ် ဍေံဟွံဍာံတအ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံအောန်အာမာန်ဂှ် ညးဂှ်ဒးကေတ်တာလျိုၚ်ထေက်ရော?

သွဟ် ။ ။တာလျိုၚ်နွံ ပ္ဍဲကဵုမၞိဟ်ဒးဒုၚ်ဇီုကပိုက်ဂှ်ရ အဲညာတ် ဥပမာဍေံ ဒးဇကုတှ်ေ ဇကုကဟဲမံၚ်ဏောၚ်တှ်ေ သံက်ဗျိညးတၞဟ်ဟွံမွဲ ညအ်ဂှ် ပရိုၚ်ဟွံဍာံပုဟ် ဍေံဇီုကပိုက်ကဵု ပူဂဵုတွဵုဏောၚ်တှ်ေ မွဲနဲမွဲဗီု ညံၚ်ဂွံခၠေဝ်သဟ်မာန်တှ်ေ ညအ်ဂှ်တှ်ေဓဝ်ဍာံ ဍေံကလေၚ်မံက်ကၠုၚ်ဏောၚ်လေဝ်၊ ယဝ်ခါရ တၠခန္ဓ ဂကောံကီု ပူဂဵုကီု ဒးတုဲဗၠးလဝ်ဂှ်ရတှ်ေ ညံၚ်ကဵု လျိုၚ်ဍေံဟၟဲ လျိုၚ်ဍေံဟၟဲတှ်ေ ဍေံဟွံကၠေံပုဟ် ဂတနူဏံ၊ လ္တုဂှ်လေဝ် မၞိုဟ်ချူဂှ် ချူတုဲ ပတိုန်တုဲဒုဟ်ဟၟဲမံၚ်ရတှ်ေ ချူမံၚ်အဂှ် ဇေတ်ဇေတ်ဍေံတေံ လ္တူမၞိဟ်ချူ မၞိဟ်ပတိုန်လဝ်ဏံ ဂတနူဏံဂွံကၠေံအာမာန်ဂှ်တှ်ေ မၞိဟ်ဒးဒုၚ်ဇီုကပိုက်ဂှ်ရ ဗီုလဵုဂှ်ဇကုဒးကေတ်အာအရေဝ်ဏောၚ်၊ ဍေံစိုပ်အာက္ဆံၚ်ဒဵုစောဲဂဗုတ်တှ်ေ ဠဒးစောဲတှ်ေလေဝ်ဒးစောဲဏောၚ်။

သၟာန်။ ။ယွံ ဆေၚ်ကဵုကွတ်နဲကဲ ပရိုၚ်ဏံတုဲတှ်ေ ဆေၚ်ကဵုသၞောဝ်ဓဝ်ဥပဒေရပ်စပ်ကေတ်ဂဗုတ်ဂှ်ရော ဟွံဆေၚ် စပ်ပုဟ်ဟာ?

သွဟ်။ ။ ဇေတ်ဇေတ်ဍေံတေံသၞောဝ်ဓဝ်ဂှ် ဍေံနွံမံၚ်ရ လ္တူရဲဒးဒုၚ်ဇီုပိုက်လဝ်ဂှ် ဗီုဟီုလဝ်နူကလၚ်တေံဂှ်ရ ဒးကေတ်အရေဝ်သၞောဝ်ဓဝ်လေဝ် ဒးကေတ်ထေက်လေဝ် ဠဂှ်မှဍေံဂွံအောန်စှ်ေ၊ဍေံဂွံ ကၠေံကၠက်အာမာန်ဂှ်ကၞောတ်ဍေံအိုတ်ဂှ်တှ်ေ ဍေံဒးအာကဵုသၞောဝ်ဓဝ်လေဝ်၊ ကၠာဍေံဟွံစိုပ်သၞောဝ်ဓဝ်တှ်ေ ဗွဲမဓဝ်ကၠိုဟ်ခၠၚ်မွဲကဵုမွဲတှ်ေသဟ်ခၠေဝ်ညးသကအ်မွဲကဆံၚ် ဠဍေံကြံၚ်တိုန်နူဂှ်ဏောၚ်တှ်ေ ဒးအာကဵုသၞောဝ်ဓဝ်တှ်ေ ဒးအာဏောၚ် ။

သၟာန် ။ ။ ယွံ တၚ်သၟာန်လက္ကရဴ အိုတ်ဏံဂှ်တှ်ေ ဆေၚ်ကဵု ပရေၚ်တြးမံၚ်ပရိုၚ် ချူမံၚ်ပရိုၚ် တၚ်နၚ်ဍေံဟွံဍာံ ပရိုၚ်အလီပရိုၚ်ပတောံဏံတုဲတှ်ေ မုမိက်ဂွံ ဗတိုက်ဖအောဝ်နွံရော ?

သွဟ်။ ။ ဂလာန်ဗတိုက်ဖအောဝ်ဂှ် အဲမ်ိက်ဂွံဟီုဂှ်တှ်ေ ကုပူဂဵုချူတအ်ဂှ် ဇေတ်တ်တေံဂှ် ၜိုတ်အဲကျောဝ်ညာတ်တှ်ေ ယဝ်ရထ္ၜးဇကုတုဲချူဏောၚ်တှ်ေ ဓဝ်ဟွံဍာံဂှ် ဟွံဂံၚ်ချူစကွေံပုဟ်၊ လ္တူကၠိုဟ်ဗၠေတ်တုဲ ချူဒးလေဝ်နွံဏောၚ်လေဝ် ၊ ပရိုၚ်ဟွံဍာံတဏံဂှ် ဟၟဲကဵုတၠ ကၠးကၠးမးမးဏောၚ်ဂၠိုၚ် ဍေံကၠုၚ်နူတၠကၠးကၠးဟွံသေၚ်တုဲတှ်ေ ဍေံဒှ်မံၚ်အေဗီုဂှ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖအောဝ်ကဵု ရဲဗှ်ဂှ် အဓိကဂှ်ရဲဗှ်ပရိုၚ်ရ ပိုယ်ဗှ်ယျပရိုၚ်မွဲမွဲ အေပရိုၚ်ဏံဂှ် ညးဂှ်ရောချူ ညးဂှ်ဟီု ပိုတ်ဒးကျောဝ်ကၠာအိုတ်ရ ပိုယ်ကျောဝ်လေဝ်ဟွံဆဵုမံၚ်ရ ဟွံဂံၚ်ထ္ၜးရုပ် အကံက်ပတောံရတှ်ေ လ္ပပၠောပ်ပ္ဍဲက္ဍဟ်ရ ပိုယ်လေဝ်လ္ပပတှ်ေ ညအ်ဂှ်ဍာံဍာံဟွံသေၚ်ပုဟ်ဂှ် နူကဵုဍေံဟွံဂံၚ်ကေတ်လျိုၚ်လ္တူဍေံ ချူလ္တူဍေံဟီု ဂှ်ရတှ်ေ ပိုယ်လေဝ် လ္ပပတှ်ေ တှ်ေခိုဟ်အိုတ်လေဝ်၊ ပူဂဵုချူတအ်ဂှ် ယဝ်ရဇကုထ္ၜးဇကု ချူယျတှ်ေ လ္တူဇကုချူလဝ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံကေတ်လျိုၚ်မာန် ဗီုလဵုကၠုၚ်ၚ် ဇကုဒးခၠေဝ်မာန်ဏောၚ်လေဝ် ယဝ်ရဇကုလေဝ်တၚ် ဒုၚ်ကေတ်လျိုၚ်ဟၟဲမံၚ်ရတှ်ေလ္ပချူ၊ ဆ္ဂးရဲချူဂှ် ဍေံဟွံထ္ၜးလဝ်ဇကုရတှ်ေ ရဲဗှ်ဂှ်ရ ဒးစွံသတိဇၞော်ဇၞော် ပရိုၚ်ဏံကၠုၚ်နူလဵုရောညးဂှ်ချူ ယဝ်ရတီချိုတ်ပၠိုတ်မံၚ်ရတှ်ေ ဓဝ်သၠေဟ်ပမာဟွံဒးစွံဂၠိုၚ် ပရိုၚ်ဍာံဟွံဍာံဂှ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.