Categories
ပရိုၚ် သၟာန်သွဟ်

ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ် ညးစၞးဂွံဒုၚ်ရုဲစှ်ၜါအဆက် ကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် “နာဲသဳဟ”

မိလတိုပ်ဗု ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ နကဵုညးစၞးကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ ကေၚ်ဇၞးကၠုၚ်လဝ်ၜါအဆက် တ္ၚဲဏံဂှ် အကြာတၚ်ဝါတ်ဂါတ်ခက်ခုဲ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် နွံနာနာသာ် ဂွံဒုၚ်ရုဲစှ် (၂၀၁၅) တေံကဵု (၂၀၂၀) ဏံ ဗီုလဵုတၚ်တၞဟ်ခြာနွံ လဴစညိ။
သွဟ် ။ ။ ပ္ဍဲကဵုပေါဲရုဲမာဲ(၂၀၁၅)/(၂၀၂၀)ဂှ် ဗီုတၞဟ်ခြာကၠုၚ်ဂှ်တှေ် သၞာံ(၂၀၁၅)တေံဂှ် ဒှ်မံၚ်(၂)ဗော်တှေ် ဗီုညးညးစန္ဒက်မံၚ် အကြာဂှ်လေဝ် ဗော် (NLD) တံလေဝ်နွံကၠုၚ်၊ အာကၠုၚ်စ အကြာညးဍုၚ်ကွာန်တံလေဝ် မၞိဟ်ဂှ်ဟွံဂၠိုၚ်စ ဗီုသၞာံ(၂၀၂၀)ဏံပုဟ်၊ မၞိဟ်ညိညိရ အာစှေ်ပရေၚ်စန္ဒက်ဇၟာပ်ကွာန် ကွာန်လ္ၚဵု ကွာန်ဇၞော်ဇၞော်တံ ဗီုကဵုကွာန်ကံဍောတ်/အၚ်ဒၚ် ဂှ်တှေ် မၞိဟ်ဂၠိုၚ်ညိ၊ ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၁၅) တေံဂှ် အဲဂွံမာဲ (၁၀၅၀၀)၊ ဗော်(NLD)ဂှ် ဂွံ (၁၀၀၀၀) တၞဟ်ခြာအာ ဇၞးအာ ၜိုတ် (၅၀၀) ဓဝ်ရ။ သၞာံ (၂၀၁၅) ဂှ် ဍေံဒှ်ကၠုၚ်ဗီုဏံ၊ သၞာံ (၂၀၂၀) ဏံ ပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲဂှ် မုရောဟီုတှေ် ရဲပူဂဵု(တစ်သီးပုဂ္ဂလ)ဂှ် ဂၠိုၚ်တိုန်၊ ဗော်တံလေဝ် ဒှ်အာ (၅) ဗော် မၞိဟ်လုပ်ပြိုၚ်ဂှ် (၈) တၠ၊ ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲဏံဂှ်တှေ် ခက်ခုဲလေဝ်နွံမာဟလိုၚ်၊ စပ်ကဵုပရေၚ်ဂွံဒုၚ်စသိုၚ်ဂှ်တှေ် ခက်ခုဲၜိုန်နွံကီုလေဝ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဘိုၚ်ပူဗိုၚ်ဂၠိုၚ် အာကၠုၚ်ပၠန်လေဝ် ဇၟာပ်ကွာန် ညးတံဒုၚ်တၠုၚ်ဂၠိုၚ်တိုန် ပေါဲရုဲမာဲသၞာံဏံဂှ်တှေ် ပ္ဍဲညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဂွံဇြဟတ်ဂၠိုၚ်တိုန်၊ ရဲ(တစ်သီးပုဂ္ဂလ)ဂှ်လေဝ် ဗီုဍေံကဵုဍေံ စန္ဒက်မံၚ်ကီု ပရေၚ်ဟကုတှေ် ဟကုဟီု ပရေၚ်ဍေံတှေ်ဍေံဟီုရ၊ ဆဂး ပ္ဍဲကဵုဍေံတံဟီုဂှ် ဇီုကၠုၚ်(ပုတ်ခတ်)ကဵုဟကုဂှ်လေဝ်နွံ၊ ဆဂး ဟကုဂှ် မုဟွံဟီုပုဟ် ပရေၚ်ဟကုရဟကုဟီု ပေါဲရုဲမာဲသၞာံဏံဂှ်တှေ် အဲဂှ် ဂွံမာဲ (၂၅၀၀၀)၊ ဗော် (NLD) ဂှ် ဂွံ(၁၅၀၀၀)၊ ဗီု (မျိုးအောၚ်/တစ်သီးပုဂ္ဂလ) တံဂှ် ဂွံၜိုတ် (၄၀၀၀) ပြၚ်၊ သၞာံဏံဂှ်တှေ် အံၚ်ဇၞးကၠုၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရတှေ် မိပ်စိုတ်တၚ်ဂုန်ကဵု ရဲဘိုၚ်ပူဗိုၚ်တံကီု။
သၟာန် ။ ။ ရံၚ်ကေတ်သွဟ်ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၂၀) ဏံတှေ် အေန်အေဝ်ဒဳပၠန်ရ ဇၞးအာ ဒဵုလာ်ပြၚ်လာ်ပၠန်တှေ် အလဵုအသဳတိုန်တၟိဏံလေဝ် အေန်အေဝ်ဒဳတံ သွက်ဂွံဓမံက်အာရုပ်ရဴပၠန်ဏောၚ်ဒှ်တှေ် ပ္ဍဲကဵုပရေၚ်ပလေဝ်သၞောဝ် (၂၀၀၈) ဏံ ၜိုတ်လဵုစိုပ်တရဴမာန် ခယျကေတ်။
သွဟ် ။ ။ လၟုဟ်ဂှ် အလဵုအသဳ(NLD)ပၠန်ရ ဍေံဒှ်ကၠုၚ်တှေ် စပ်ကဵုပရေၚ်ပလေဝ်သၞောဝ်ဂှ် ဒပ်ပၞာန်တံဂှ် ဍေံအာ အတိုၚ်တြေံတေံပၠန်ရ၊ ဗီုကဵု(ပိုဒ်မ-၁၉-စ) တံဂှ် ဍေံဟွံပလေဝ်ရ၊ တုဲတှေ် ဗီုကဵု (၂၆၁) ဂှ်ရ ဍေံမိက်ဂွံပလေဝ် မုဟိုတ်ဍေံမိက်ဂွံပလေဝ်ရောဟီုတှေ် ယဝ်ရၝောံပိုတ် (ပုဒ်မ/၂၆၁) ဂှ် ပလေဝ်တှေ် စပ်ကဵုရုဲ (ဝန်ကြီးချုပ် ပြည်နယ်/တိုၚ်း) ဂှ် ဂွံအခေါၚ်ရုဲအဆံၚ်(ပြည်နယ်)ညးကဵုညး ညးရုဲကေတ်(ဝန်ကြီးချုပ်)ဂှ်၊ ဆဂး ပ္ဍဲကဵု (၂၀၁၅) ဂှ်တှေ် (NLD) ဂှ် ဍေံပတိုန်ကဵုမံၚ်ရ၊ ဆဂး (၂၀၂၀) တုဲကၠုၚ်ဏံဂှ် ဍေံဟွံပတိုန်ပုဟ်၊ ဆေၚ်ကဵု (၂၆၁) ဂှ် ယဝ်ဍေံပလေဝ်တှေ် အဝဵုဍေံဂှ် အောန်စှေ်ကၠုၚ် (NLD) ဂှ် ယဝ်ဍေံပလေဝ်ဗီုဏံဏောၚ်တှေ် ပ္ဍဲကဵု (ရှမ်းပြည်နယ်) ဂှ် ဍေံဂိအာဏောၚ် ဗီုကဵုရခေၚ် (ရခိုၚ်) တေံလေဝ် ဍေံဂွံအာ ဟိုတ်ဂှ်ရတှေ် ဍေံဟွံမိက်ပလေဝ်တုဲ ဍေံမံၚ်အာအတိုၚ်ဂှ်၊ သၞောဝ်ဆေၚ်စပ်ကဵု (၂၀၀၈)ဂှ် ညးညးအဲအဲ မိက်ဂွံပလေဝ်မံၚ် မိက်ဂွံယှအ်မံၚ် (၄၃၆) ၝဏံဂှ်တှေ် (၂၅%) ပါမံၚ်၊ ဍေံမိက်ဂွံယှအ်မံၚ် မွဲအဆံၚ်တုဲမွဲအဆံၚ်ပၠန်၊ ဆဂးတှေ် ဒပ်ပၞာန်ဂှ် ဍေံဟွံယှအ်ပုဟ်၊ အေန်အေဒဳကဵု ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံရ မိက်ဂွံယှအ်၊ တုဲပၠန် ၝောံပိုဒ် (၈) ဂှ် ဍေံကော်စ (ပြည်ထောၚ်စုဖက်ဒရယ်စနစ်ဖြၚ့် ဖွဲ႕စည်းတည်ဆောက်) ပ္ဍဲ NCA ဂှ် ၜိုန်တုပ်လဝ် စိုတ်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲၝောံပိုဒ် (၈) ဂှ် ပိုဲပလေဝ်ဟွံဂွံ သၞောဝ်(၂၀၀၈) ၝောံပိုဒ်တံဂှ် သွက်ဂွံပလေဝ်ဂှ်ဟွံမွဲပုဟ်၊ အလန်ဏံလေဝ် အေန်အေဝ်ဒဳ ပၠန် ဒှ်မံၚ်အလဵုအသဳဏီတှေ် သၞောဝ် (၂၀၀၈) ဏံ ဂွံပလေဝ်ဂှ် ဟွံညာတ်ပုဟ် ပိုဲဒးဒုၚ်စသိုၚ်ဗီုဏံ။
သၟာန် ။ ။ ဟီုသာ်ဂှ်တှေ် ၝောံပိုဒ် (၄၃၆) ကဵု ၝောံပိုဒ် (၂၆၁) အကြာညးမွဲလ္ပာ်ကဵု ညးမွဲလ္ပာ်ဂှ် ပတိုန်ထ္ၜးဟီုဂးမံၚ်ညးသ္ကံ ဗီုဂှ်နွံတှေ် လတူၝောံပိုဒ် (၂) တၚ်ဏံ ပ္ဍဲကဵုအာယုက်အလဵုအသဳ အေန်အေဝ်ဒဳ တိုန်တၟိဏံရော တၚ်လဵုဒှ်မာန်ဂၠိုၚ် ထေၚ်ကေတ်။
သွဟ် ။ ။ ဒှ်မာန်ဟီုဂှ်တှေ် (၄၃၆) ဂှ် လၟုဟ်ဍေံဟွံယှအ်ထောံဏီပုဟ်၊ ယဝ်ဍေံယှအ်တှေ် လၟိဟ်ဍေံတံဂှ် ယအ် အာဏောၚ် လပါ်ဒပ်ပၞာန်တံဂှ် တၚ်ဏံဂှ်လေဝ် ဒှ်ဟွံမာန်ပုဟ်၊ ပိုဲဂှ် ၜိုတ်လဵုမိက်ဂွံပလေဝ်ပလေဝ် (၄၃၆) ဂှ်၊ ဥပမာ-အလန်တတိယ၊ အလန်စတုတ္ထတှေ် မူစိယှအ်ဖျေံဂွံ ၜိုန်ပိုဲမိက်ပလေဝ်ကီုလေဝ်ဂှ် ဒပ်ပၞာန်တံဍေံပလေဝ်ဂှ် ဍေံဟွံပလေဝ်ပုဟ်၊ အဓိကဂှ်တှေ် (၂၆၁) ဂှ် လၟုဟ် အေန်အေဝ်ဒဳဂှ် ဍေံတံဂွံအဝဵုတုဲယျတှေ် ကၠာတေံ ဍေံတံဟွံဂွံအဝဵုဂှ် ဍေံမိက်ဂွံပလေဝ် (၂၆၁) ဂှ် လၟုဟ်ဍေံတံဂွံအဝဵုတုဲ ဆေၚ်ကဵု (ပြည်နယ်တိုၚ်းဝန်ကြီး) ဂှ် ဍေံတံဟွံပလေဝ်ဟဂှ်ရ၊ ယဝ်ဍေံတံပလေဝ်တှေ် အဝဵုဍေံတံဂှ် ယအ်အာဏောၚ် ဟဂှ်ရ ဍေံတံဟွံပလေဝ်၊ သီု (၂) လပါ်ဏံဂှ် လပါ်တေံလေဝ် ညးတံဟွံပလေဝ်ပုဟ်၊ လပါ်ဏံလေဝ် ဟွံပလေဝ်ပုဟ် ဒှ်မံၚ်ဗီုဂှ်တှေ် (၄၃၆)/(၂၆၁) ဂှ်လေဝ် ဍေံဟွံပြံၚ်ပုဟ်။
သၟာန် ။ ။ စပ်ကဵုသ္ဇိုၚ်သၞောဝ် ဒက်ပတန်ဥပဒေတွဵုရး (ပြည်နယ်ဖွဲ႕စည်းအခြေခံဥပဒေ) နူကဵုတၚ်တုပ်စိုတ် အကြာအလဵုအသဳကဵု ဂကောံရပ်လွဟ်ထ္ပက်လဝ်လိက်ကသုက် အေန်သဳအေတံဂှ်ရော အလဵုအသဳ အေန်အေဝ်ဒဳ တိုန်တၟိဏံ ၜိုတ်လဵုဓမံက်ရုပ်ရဴဂွံ သ္ၚဳဂၠိပ်ကေတ်တှေ်။
သွဟ် ။ ။ တၠုၚ်လအာဍေံဂှ် အေန်အေဝ်ဒဳတံကၠောန်ဗီုဏံရတှေ် (ပြည်နယ်ဖွဲ႕စည်းပုံ)ဏံဂှ် ဍေံဒှ်ဟွံမာန်ပုဟ်၊ မုပရောဟီုတှေ် အေန်အေဝ်ဒဳဂှ် ဗီုဍေံ ဍေံကၠောန်ရ၊ ပ္ဍဲကဵု(ပြည်ထောၚ်စုသဘောတူညီချက်) ဂှ် ဍေံဟွံတုပ် လဝ်စိုတ်ဏီပုဟ်တှေ် အလန်ဏံလေဝ် ဍေံဟွံဒှ်ဏီပုဟ်၊ ပ္ဍဲကဵု(ပြည်ထောၚ်စုသဘောတူညီချက်)ဂှ် တုပ်လဝ်စိုတ် ကီုလေဝ် ပ္ဍဲကဵုအဏံဂှ် ဍေံပလေဝ်ဟွံဂွံပုဟ်၊ မုဒှ်ရောတှေ် ရဲထ္ပက် NCA ဂှ် ပ္ဍဲကဵု(ပြည်ထောၚ်စု) ဗီုလဵုတုပ် စိုတ်တုပ်စိုတ် (ဖွဲ႕စည်းပုံ ၂၀၀၈)ဂှ် ဍေံဟွံပလေဝ်ကဵုပုဟ်၊ မုဒှ်ရောတှေ် ဍေံဟီုစဂှ် (လႊတ်တော်) ဏံ နွံမံၚ်သၟဝ်တဲ (ပၚ်လုံစာချုပ်) တေံ ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ အဓိပ္ပါယ်ဍေံဂှ် ဇရာ(ပၚ်လုံ)တေံ တုပ်စိုတ်တုဲ (လႊတ်တော်) ဏံ ဒးတုပ်စိုတ်ဂှ်ဍေံဟွံသေၚ်ပုဟ် ဒပ်ပၞာန်ဂှ်ဟီုဗီုဏံတှေ် ပြဟ်ဟ်ဏံဂှ် ဟီုစတှေ် ဍေံဒှ်ဟွံမာန်ဏီပုဟ်။
သၟာန် ။ ။ အလဵုအသဳကဵု ဂကောံရပ်လွဟ်တံ တုပ်လဝ်စိုတ် လိက်ကသုက်တၚ်တုပ်စိုတ်ကၟိန်ဍုၚ် (ပြည်ထောၚ်စု သတောတူညီချက် အစိတ်အပိုၚ်း ၁-၂-၃) ဂှ်တှေ် ဆၜိုတ်ကၠတ်ထဝ်တံ ဒုၚ်တၚ်တုပ်စိုတ်တုဲတှေ် သွက်ဒးဓမံက်ရုပ်ရဴရ ဟီုလဝ်သာ်ဂှ် ဟွံသေၚ်ပုဟ်ဟာ?
သွဟ် ။ ။ ယဝ်ရဒးဟီုတှေ် (ပြည်ထောၚ်စုသဘောတူညီချက် အစိတ်အပိုၚ်း ၁-၂-၃) ဂှ် ကၠတ်ထဝ်ဂှ် ပကဵုဟတန်ရ၊ ဆဂးတှေ် ကၠတ်ထဝ်ပလဝ်ကဵုဟတန်တုဲ ထောံလဝ်ဂှ်ရ၊ (သဘောတူညီ ချက်) ဂှ် ဍေံဟွံၜက်ကၠုၚ် (၂၀၀၈) ဏံပုဟ်၊ တေံဂှ်တၞဟ် ဏံဂှ်တၞဟ်ရ၊ ဒှ်မံၚ်ပ္ဍဲကဵုဍေံချူလဝ် (ပြည်ထောၚ်စုသဘောတူညီချက်) ဂှ် ဓမံက်ကဵု ရုပ်ရဴဏောၚ် ဍေံဟီုလဝ်ဟဂှ်၊ ဆဂး ဗီုလဵုဍေံဟီုဟီု ပ္ဍဲကဵုတၚ်တုပ်လဝ်စိုတ် (နိုၚ်ၚံတော်ကိုဖက်ဒရယ် ပြည်ထောၚ်စုစနစ်ဖြၚ့်တည်ဆောက်သည်) ဍေံတုပ်လဝ်စိုတ်ဗီုဂှ် ဆဂး ပ္ဍဲကဵုပလေဝ်ဂှ် ဝေါဟာဂှ် လဇံက်စုတ် ပ္ဍဲကဵု (၂၀၀၈) ၝောံပိုဒ် (၈) ဂှ် ဍေံဟွံပလေဝ်ပုဟ်၊ အဓိပ္ပါယ်ဍေံဟီုဂှ်တှေ် (ပြည်ထောၚ်စုသဘောတူညီချက်) ဏံဂှ် ၜိုတ်လဵုဒှ်ဒှ် (၂၀၀၈) ဂှ် ဍေံၜက်ဟွံမာန်ပုဟ်၊ နွံမံၚ်သၟဝ်တဲ (၂၀၀၈) ဖိုဟ်ရ၊ ဟီုစတှေ် (ပြည်ထောၚ်စု သဘောတူညီချက်) ဂှ် ကၠတ်ထဝ်ပလဝ်ဟတန်ရ၊ ဆဂး ဍေံနွံမံၚ်အတိုၚ်ဂှ် သၞောဝ် (၂၀၀၈) ဂှ်ရ ဍေံဒှ်ဟတန်၊ ဍေံဟွံပလေဝ်ကဵုပုဟ် ဝေၚ်ဒးပါ်ပါဲဟီုတှေ် ဒးချပ်မာဟလိုၚ် (ပြည်ထောၚ်စုသဘောတူညီချက်) ဂှ် ၜိုတ်လဵု ဍေံပဟတန်ပဟတန် (၂၀၀၈) ဏံဂှ် ၜက်ဟွံမာန်ပုဟ်၊ တၚ်ဏံဂှ်တှေ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ သွက်ဒးသ္ပဂရုညိဏောၚ်။
သၟာန် ။ ။ နကဵုညးစၞးကၠတ်ထဝ် ဇၞးကၠုၚ်ပေဲါရုဲမာဲ တုဲကၠုၚ်ၜါအဆက်မွဲတၠတှေ် ပ္ဍဲကဵု အာယုက်ကၠတ်ထဝ်တၟိဏံ တှေ် စပ်ကဵုကဏ္ဍပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကီု ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ကီု ဗီုလဵုချပ်ရန်လဝ်တုဲ ဆက်ရေၚ်တၠုၚ်အာရော။
သွဟ် ။ ။ ပိုဲဂှ် ဒှ်အာ (၂) အဆက်၊ အဆက်တေံလေဝ် ဂွံကၠုၚ်ပရေၚ်ခန်လ္ၚတ်တုဲတှေ် အဓါန်ဂတဏံဂှ် ကၠောန်စ ပဵုတုဲစိုပ်တရဴဂၠိုၚ် ပရေၚ်ဂွံထိၚ်အလဵုအသဳကီု ပရေၚ်ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ကီု ပရေၚ်ဆေၚ်ကဵုဒေသညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဂွံဖောအ်ဗြေဝ်ကီု ပဵုတုဲဂွံအခေါၚ်ကၠောန်အာဏောၚ်၊ မုဒှ်ရောတှေ် တၚ်ဍိုန်လျ တၚ်ဂွံဇြဟတ်ဂှ်တှေ် တၚ်ဍိုန်လျဂှ် ဟကုညာတ်အာတုဲယျတှေ် (၂၀၂၀) အဓါန်ဂတဏံဂှ် ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်တဴတက်ကီု ပရေၚ်နာနာသာ် ပ္ဍဲကဵု ဒေသဟကုကီု ပဵုတုဲကၠောန်ဂွံအာဏောၚ် ညာတ်ကေတ်ဗီုဂှ်။
သၟာန် ။ ။ နူကၠၚ်ဏံ ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ဟီုဂှ်တှေ် ပရေၚ်ပလေဝ်သၞောဝ်လေဝ် ဍေံဂွံဒှ်ဟွံလောဲတှေ် ပရေၚ်ပလေဝ်သၞောဝ်ဂှ် ဗီုလဵုဒးဆက်ရုန်ဂစာန်အာထေက်ရော။
သွဟ် ။ ။ ပိုဲဂှ် ပလေဝ်သၞောဝ်ဟွံဂွံဟီုလေဝ် ယဝ်ရဒးဟီုတှေ် သၞောဝ်ဂှ် ဒးပလေဝ်ရ၊ ဒးပလေဝ်ဏောၚ်ဟီုတှေ် ၜိုတ်ဍေံဂွံကဵုဂွံရ၊ ယဝ်ရ ပိုဲဟွံပလေဝ်ပုဟ်တှေ် တၚ်ဏံဂှ် ဍေံမံၚ်မံၚ်လၟိုန်ရ၊ တ္ၚဲဏံပလေဝ်တိုန်မှ ဍေံမံက်တိုန်မာန်၊ ယဝ်ရ ပလေဝ်သၞောဝ် ဟွံမွဲပုဟ်တှေ် ဆလအ်လေဝ် ပလေဝ်ဟွံဂွံရ ဒှ်အာဗီုဂှ်ရ၊ မုဒှ်ရောဟီုတှေ် ဍုၚ်ပိုဲဏံဂှ် ဂုန်နူ သၞောဝ်ဏံရ ဍေံခက်မံၚ်ကဵုပိုဲတှေ် ပိုဲဂှ် ဒးဆက်ပလေဝ်ဟတိုန်အာလၟိုန်၊ ဆဂး ဍေံပလေဝ်ကီု ဟွံပလေဝ်ကီုဂှ် တာလျိုၚ်ဍေံ ပိုဲဂှ် ဒးဆက်ပတိုန်မံၚ်ဟဂှ်ရ၊ ဠဂှ်မှ ပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲဂှ် ဠဍေံဂွံတှေ် ဂွံဏောၚ်၊ လၟုဟ်ဂှ်တှေ် ပရေၚ်ပြံၚ် လှာဲဂှ် မုလေဝ်ဍေံဟွံမွဲပုဟ်၊ ဗီုကဵု(၂၀၁၅)/(၂၀၂၀)ဏံကီု ပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲ ဆေၚ်ကဵုသၞောဝ်ဂှ် မုလေဝ်ဍေံဟွံမွဲပုဟ်၊ ဆဂး ၜိုန်ရဟွံမွဲကီုလေဝ် ပိုဲဂှ် ဒးပြံၚ်အာ ဒးလှာဲအာ ဒးပတိုန်ထ္ၜး ဠဂှ်မှ အခေါၚ်အရာ ပရေၚ်ကောန်ဂကူပိုဲ ဍေံဂွံဂွံမာန်။
သၟာန် ။ ရံၚ်ကေတ် ဗော်ဇၞးမာဲ အေန်အေဝ်ဒဳတံ ပလံၚ်လဝ်လိက်ကဵု ဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂလိုၚ် ပ္ဍဲကဵုဒက် ပတန်အလဵုအသဳတၟိဏံတှေ် ပရေၚ်ပံၚ်တောဲအာ အကြာဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံရောၚ်ဟီုဂှ် လတူဏံ ဗီုလဵု စှေ်စိုတ်ကီု။
သွဟ် ။ ။ လိက်ဍေံဏံဂှ် ဍေံကဵုနၚ် ကုဗော်တှေ်တုဲရ၊ ယဝ်ရဒးဟီုတှေ် ဍေံစှေ်စန္ဒက်ရ၊ လတူဍေံဂှ် ဍေံဂွိၚ်ဖေက် ဗော်ကောန်ဂကူတံညာတ်အာမွဲဗီု ဍေံတံၚ်ဂြဲ ဍေံပတိတ်လိက်ဏံမွဲတၞးတုဲ ဗော်တှေ်တုဲ ဍေံကဵုထောံ ဍေံတံၚ်ဂြဲရ၊ သွက်အလဵုအသဳတိုန်တၟိဏံ ရံၚ်ကေတ်တှေ် လိက်ဏံ ဍေံပတိတ်ကဵု ပ္ဍဲကဵုဒက်ပတိုန်အလဵုအသဳဂှ်ကီု မုလေဝ် သွက်ဂွံစၟဳစဂှ် ဍေံဟွံမွဲပုဟ်၊ ပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲဟီုဂှ်တှေ် ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ် ဍေံဖန်ကဵုဏောၚ်ဍေံဟီုဗီုဂှ် တၚ်ဏံဂှ် ဍေံဟီုတှေ် ဍေံဟီုရ ပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲဟီုဂှ် ဍေံဟွံမွဲပုဟ်၊ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ်တှေ် နွံပၟိက်ကဵု (ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောၚ်စု) ပိုဲဒးဒက်ပတိုန် တၚ်ဏံဂှ် ဍေံလေဝ်ပလေဝ်ကဵုဟွံဂွံ အဓိကဂှ် ဒးအာ (၂၀၀၈) ဂှ် ပလေဝ်မှဂွံ လိက်ဏံဂှ် ၜိုတ်ဆဍေံကြဳကဵုသဂြာရ ပိုဲညာတ်ကေတ်ဗီုဂှ်၊ ပ္ဍဲကဵုဒက်အလဵုအသဳဂှ် ပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲဟီုဂှ် မုလေဝ် ဍေံဟွံမွဲပုဟ် အဲညာတ်ဗီုဂှ်။
သၟာန် ။ ။ တၚ်လက္ကရဴအိုတ် မုမိက်ဂွံဟီုဂလာန် တၚ်ဂုန်ကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်ကီု။
သွဟ် ။ ။ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ပူဗိုၚ်ပိုဲဂှ် မိပ်စိုတ်မာဟလိုၚ်၊ ညးတံလေဝ် ဒုၚ်ဒဒိုက်မာလအ်၊ ပေါဲရုဲမာဲသၞာံဏံဂှ် ဟွံတုပ်ကဵု သၞာံ (၂၀၁၅) တေံ၊ ဒးချဳဒရာၚ် ဆေၚ်ကဵုမာဲဒစးဒုၚ်တံဂှ် ပွိုၚ် (၇) တ္ၚဲ ဒးပလံၚ်ဒုၚ်ရဲစုတ်မာဲတံကီု ဣဏံလေဝ် ညးတံဒုၚ်ကၠုၚ်ဒဒိုက် မၚ်ရုၚ်မာဲ တိက်ရုၚ်မာဲကီု ညံၚ်ညးတၞဟ် ဟွံဂွံသ္ပသၞောဝ်ဗၠေတ်တ်ဂှ်ကီု မာဟလိုၚ် ညးတံဒုၚ်လဝ်ဟဒိုက်တှေ် ပဵုတုဲဒးတၚ်ဂုန်ကဵုညးတံ သီုရဲဘိုၚ်ပူဗိုၚ်မံၚ်ကီု ပိုဲတၚ်ဂုန်မာဟလိုၚ်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုတၚ်ဂုန်ဏံဂှ်တှေ် ပိုဲသွက်ဂွံဆာပ်ဂုန်ညးတံ ပိုဲဒှ်အမာတ်တုဲလေဝ် လ္ပထောံပိုဲ ဘိုၚ်ကဵုကသပ် ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ် (၅) သၞာံဏံ ပိုဲဂွံဟီုပတိုန် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တေံဂွံ ဘိုၚ်ပူဗိုၚ်ထံက်ထ္ၜးဟီုဂးတုဲ တၚ်ဂုန်ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်၊ ပ္ဍဲကဵုပေါဲရုဲမာဲဏံ ဂွံအံၚ်ဇၞးအာ ဗော်ပြိုၚ်ပ္ဍဲပိုဲဂှ် ပ္ဍဲကဵုညးစၞးအလံၚ်အမာတ်ဗော် (၅) ဗော် အမာတ်ပူဂဵု (တစ်သီးပုဂ္ဂလ) ဂှ် (၃) တၠ ဂွံဇၞးအာအမာတ်ပူဂဵုကီု ဗော်တၞဟ်ကီုဂှ် ညးတံလေဝ် ဂစာန်ကွေံကွေံ၊ ဒဵုကဵုတိက်ဟွံသၠိၚ် ဒဵုစိုပ်ပေါဲရုဲမာဲတုဲ သွက်ရဲတိက်ဟွံသၠိၚ်ဂှ် လၟုဟ်ၜိုဟ်သြိုဟ်အာတှေ် တၚ်ဂုန်ကဵု ရဲတိက်ဟွံသၠိၚ်တံကီု ရဲဘိုၚ်ပူဗိုၚ်ကီု ရဲဘိုၚ်ကၠောန်မၚ်မံၚ်ရုၚ်မာဲကီု တၚ်ဂုန်မိပ်စိုတ်မာဟလိုၚ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.