Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ဒုၚ်တၠုၚ် အရေဝ်ပါ်ပဲါညးဂမၠိုၚ် ကဵုမာန်ညိ

သ္ဍဴညာဏ် (လှာဒကှ်)

လောကပိုဲမၞိဟ် ဂျိုၚ်တန်တဴမံၚ် လ္တူဂၠးတိဏံ အရာဒေါံဟွံဂွံ ဒးဟီု ဒးကျာမံၚ် ဇၟာပ်တ္ၚဲဂှ် ဒှ်ဝေါဟာရအရေဝ်တုဲ မၞိဟ်ဟွံဟီုအရေဝ်ဂှ် ဒှ်အဠောမွဲရ။
လောကဏံ ဂွံဟီုဓရိုဟ်ညးတၞဟ်ဂှ်လေဝ် စကၠုၚ်နူကဵုအရေဝ်ရ၊ ဂွံဟီုပါ်ပဲါညးမွဲဂှ်လေဝ် စကၠုၚ်နူအရေဝ်ရ၊ ဂွံဟီုထိုၚ်သးညးမွဲဂှ်လေဝ် ဟီုစကၠုၚ်နကဵုမအရေဝ်ရ၊ ပ္ဍဲကဏ္ဍတက်ကျာ သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လေဝ် အဓိက ဒးစကာ ဝေါဟာအရေဝ်ဖအိုတ်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ လ္တူကမၠောန်ဇကုမကၠောန် လ္တူကမၠောန်ဇကု ဓမံက်မံၚ်ရုပ်ရဴ သွက်ပရေၚ်တဴတက် ဘဝဇကု ဂကူဇကုဂှ် အရေဝ်ပါ်ပါဲနူညးဂမၠိုၚ်မဟီုကီု အရေဝ်ထပက်အကြာ ညံၚ်မိတ်ဂွံ လီုညးသ္ကံကီုဂှ် ဒးစွံသတိဇၞော်ဇၞော်တုဲ ကာလဒးတက်ကျာ သောၚ်ကလးမ္ဂးလေဝ် ပိုဲလ္ပဖေက်ညိ၊ ဂံၚ်ဒုၚ်တတ်ထပါ် ဂံၚ်ဒုၚ်ပါ်ပါဲအရေဝ်ညးဂမၠိုၚ် ကဵုဂွံမာန်ညိ၊ ညးတၞဟ်ဟီုကၠုၚ်အရေဝ်ပါ်ပဲါဂှ် တုပ်သၟဟ်ညံၚ် ညးဘိုၚ်ၚးတးမံၚ် ဂၠံၚ်တရဴ သွက်တိုၚ်ပ္ကဴဘဝပိုဲ ဂကူပိုဲကီုတုဲ ဒှ်ၚုဟ်မး ဇၞော်တဴဗွဲမလောန်ရ။ အရာညးဂမၠိုၚ် ဟီုပါ်ပဲါကၠုၚ် နကဵုဓရ်ဍာံဂှ် တုပ်သၟဟ် ညံၚ်ညးဟီုထံက်ထ္ၜးကဵု ဒၞာဲတၚ်ယုက်ဒေက်မံၚ် လ္တူကမၠောန်ဇက မုကၠောန်မံၚ် ဒၞာဲသွက်ဂွံ ဒးပဠေဝ်တ်ဂှ်ရ။
ဂလာန်ဟီုပါ်ပဲါ ကေုာံ ဂလာန်ဟီုဓရိုဟ် ၜါဝွံ ဟွံတုပ်ညးသ္ကံရ၊ အရာမဟီုပါ်ပါဲဂှ် ဒှ်အရာမသၠုၚ်ပြဲမွဲတုဲ အရေဝ်မဟီုဓရိုဟ်ဂှ် ဒှ်အရာမယုတ်သဝ်မွဲရ၊ အရေဝ်ဟီုပါ်ပါဲဂှ် ဒှ်အရေဝ်ညးမသၠုၚ်ပြဲတအ် မဟီုတုဲ အရေဝ်ဟီုဓရိုဟ်ဂှ် ဒှ်အရေဝ် ညးမအောန်ကဵု ညာဏ်ပညာတအ် မဟီုရ။
ပ္ဍဲကမၠောန်ပိုဲ မကၠောန်မံၚ် ဒးဗၠေတ်ဂှ် လ္တူနူဇကုဇကုပိုဲ မချပ်ပါ်ပါဲလေပ်ဂှ် အရေဝ်ညးမ္ၚးပါ်ပဲါကၠုၚ် ဒုၚ်ကလၚ်မာန်ဂှ် ပ္ဍဲကမၠောန်ပိုဲ ပဵုတုဲပရေၚ်အံၚ်ဇၞးတအ် က္တဵူဒှ်ကၠုၚ်ရ၊ ပူဂဵုမၞိဟ်မဒယှ်တှ်မံၚ်တအ်သီုဖအိုတ် ဂကောံတဴတက် ဇၞော်မောဝ်မံၚ်တအ်ဂှ် ဒးတအ်ကၠောံကၠုၚ်လပှ်ဍာ် အကြာဓဝ်ပါ်ပဲါ ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် သီုဖအိုတ်ရ၊ ညးမကျဟောံဗြမ်အာတအ်ဂှ် ဗွဲမဂၠိုၚ် ဂကောံမလီုလိုက် သရိုဟ်အာတအ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ဟိုတ်နူဒုၚ်ဒဝ်လပှ်ဍာ် အရေဝ်ပါ်ပါဲညးဂမၠိုၚ်ဟွံမာန်တုဲ ဒုၚ်အသိၚ်ဇြဟတ်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ဟွံမာန်တုဲ အကြာမဂိုတ်ဂ္စါန်မံၚ်သွက်တိုၚ်ပ္ကဴရန်တၟအ်ဂှ် မ္ဒးကၠေံဗ္ဒန်အာနွံရ။
အရေဝ်ပါ်ပဲါနကဵုဓဝ်ဍာံ ကေုာံ အရေဝ်ဟီုဓရိုဟ်ဍဵုဍိုက်ဂှ် အဓိပ္ပါဲတၞဟ်ခြာမံၚ် ညံၚ်ဍာ်ကဵုကၠေၚ်ရ၊
လ္တူမၞိဟ်မွဲမွဲပါ်ပါဲဂှ် ဗီုပြၚ်တၠုၚ်လအာ လ္တူကေမၠာန်ပိုဲမကၠောန် ဒးဗၠေတ် ဂွံဟီုပါ်ပါဲစၞောန်ထ္ၜးမာန်ဂှ် ဒှ်အရာဟွံလောဲသွာမွဲတုဲ ပါ်ပါဲမံၚ် ညံၚ်ရဴမၞိဟ်မတ်ကၠက်ကၠက်မွဲဂှ်လေဝ် မုမွဲဂုဏ်ဖဵု ဟွံမွဲကၠုၚ်ကီုရ၊
ဟိုတ်ဂှ်ရ အရေဝ်ပါ်ပါဲညးဂမၠိုၚ်ဂှ် ဒှ်အရာသွက်ဂွံဒးဖေက်ဟွံသေၚ် ဒှ်အရာထေက်ကဵု ဒးဒုၚ်တၠုၚ်ခိုဟ်မွဲရ၊ ညးလ္ၚဵု ညးဂမၠိုၚ်ပါ်ပဲါကၠုၚ် လ္တူကမၠောန်ဇကုဂှ် ဖေက်မံၚ် လကိုတ်မံၚ်ရ၊ ဒးဒုၚ်ပါ်ပဲါကၠုၚ်တှေ် စိုတ်တေံဂရုချဳ ကလာ်ကၟဵုတိုန်တုဲ ကာလညးဂမၠိုၚ် ဟီုပါ်ပါဲကၠုၚ် လ္ပာ်ဇကုခိုဟ်တှေ် လ္ၚဵုစိုတ်သၠုၚ်ကၠုၚ် လ္ၚဵုသီုဝိုတ်အာသ္ဇိုၚ်သၟဝ် ပ္ဍဲကမၠောန်ဇကုမကၠောန်မံၚ်ဂှ်ဏီရ လဆောဝ် ကာလဒးဒုၚ်ပါ်ပါဲကၠုၚ် လ္တူကမၠောန်ဇကုလ္ပာ်ပရေံတှေ် လ္ၚဵုစိုတ်ဒးဍောတ်ကၠုၚ် လ္ၚဵုစိုတ်ဒေါသတိတ်ကၠုၚ်တုဲ လ္ပာ်ဂွံပဠေဝ် လ္တူတၚ်ဍိုန်လျဇကု ညးပါ်ပါဲနၚ်လဝ်ဂှ် ဝိုတ်မံၚ်ရ။
ဒးဒုၚ်ပါ်ပဲါ နကဵုဒ္ၚေါဝ်ဓဝ်ဍာံဂှ် ဒှ်အရာဒးဖေက်ဟွံသေၚ် ဒှ်အရာဒးဒုၚ်တၠုၚ်ရ၊ လညာတ်ပရေၚ်ဆဵုဂဗ နကဵုဓဝ်ပါ်ပါဲညးဂမၠိုၚ်ဂှ် ဒှ်အ္စာခိုဟ် မွဲဂကူကီုရ။
ဇၟာပ်ဇၟာပ်ပိုဲမၞိဟ်တအ် ဒုဟ်ပွမဗၠေတ်မှာဂှ် ညးအဲ ပါဲဟွံဗၠးရ၊ မၞိဟ်ဟွံကေၚ်ဗၠေတ်မှာကၠုၚ်မွဲလှေ်ဂှ် ဟွံမွဲရ၊
လ္တူပွမဗၠေတ်မှာတအ်ဂှ်ရ ဂွံကၠုၚ်ကဵု အရေဝ်မထံက်ထ္ၜး ဂွံကၠုၚ် နကဵုအရေဝ်ပါ်ပါဲနူညးဂမၠိုၚ်တုဲ ပရေၚ်ကမၠောန်တအ်ဂှ် ၚုဟ်မးဇၞော် တဴတက်ကၠုၚ်ရ။
ပိုဲမၞိဟ်တအ်သီုဖအိုတ် အရာအရာအိုဿီု အရာအရာဒၞာဲ ပ္ဍဲဇကုမွဲကဵုဒှ် ပ္ဍဲဂကောံကဵုဒှ် ပ္ဍဲဂကူကဵုဒှ် ညံၚ်ဂွံစွံစိုတ်ဒး ညံၚ်ဂွံစွံစိုတ်လေပ်ဂှ် ဒှ်မံၚ်အဓိကဗွဲမလောန်ရ၊ ဂလာန်ခိုဟ်ကီု ဂလာန်ပရေံကီု ယဝ်ပိုဲစွံဒၞာဲဗ္ဂပ်ဖျပ် ဖျေံဒၞာဲဍေံဒးမ္ဂး ဘဝပိုဲဂှ် စှေ်မံၚ်ဗီုလၟိုန် ဂၠံစိုတ်ပိုဲ ၜိုဟ်ဩိုဟ်မံၚ်လၟိုန် ဂၠံၚ်တရဴပိုဲမကွာ်ဂှ် ၜိုန်ဟွံကလိတ်ကလောတ်ကွေံကီုလေဝ် ဟွံခက်ခုဲကွေံကွေံရ။ လောကဏံဂှ် ဒှ်ပၟိက် အတိုၚ်ဆန္ဒပိုဲဟွံသေၚ် အတိုၚ်သဘာဝလောက ဒှ်မံၚ်ဂှ်ဟေၚ် ပိုဲဒးဒ္ဂေတ်ဗက်မံၚ်ရ၊ အတိုၚ်သဘဴလိုက်လောက ပိုဲမၞိဟ်တအ်မ္ဂး ဓဝ်ပွမပါ်ပါဲ၊ ဓဝ်ပွမဟီုဓရိုဟ်၊ ဓဝ်ပွမဟီုထိုၚ်သးတအ် နွံမံၚ်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပိုဲမၞိဟ်တအ် ဇၟာပ်တ္ၚဲ ဇၟာပ်အခိၚ် သွက်ပရေၚ်အံၚ်ဇၞး တိုၚ်ပ္ကဴဘဝဇကုဂှ် ဒးလုပ်မံၚ်ပေါဲဗ္တိုက် နကဵုလွဟ်လနက် အရေဝ်ပါ်ပါဲညးဂမၠိုၚ်လၟိုန်တုဲ ပ္ဍဲဇကုပိုဲလေဝ် နအလဵုပိုဲ ဒးချပ်ပါ်ပါဲမံၚ် လၟိုန်လၟိုန်ရ၊ ဗီုဂှ်ဟွံသေၚ်မ္ဂး ဘဝပိုဲဂှ် လုပ်မံၚ်ပေါဲဗ္တိုက်ကဵုပိုဲ လၟိုန်တ္ၚဲတုဲ ဟွံလအ် ပိုဲကျအာ လ္တူဘဝပိုဲမာန်ရ။
လောကဏံ ဇၟာပ်မၞိဟ် ဓဝ်ဍာံဂှ် မိက်ဂွံကဵုဒတူလိုၚ် လ္ပာ်ဇကုလၟိုန်၊ ဆ္ဂး ဇၟာပ်မၞိဟ်ဂှ် နကဵုစိုတ်ယျေလ္ဂူတပ်တးဂှ် ဗွဲမဂၠိုၚ် ဟွံမိက်ဒတူလိုၚ် လ္ပာ်ဓဝ်ဍာံတအ်အိုတ်တုဲ နကဵုဓဝ်ဍာံ ကာလဒးဒုၚ်ပါ်ပါဲကၠုၚ်မ္ဂး ဇကုဇကုဂှ် ဇကုထပ်လီ ဠာန်ထောံပၠန်တုဲ ဟွံပဠေဝ်တဴအိုတ်ရ။ အရာပါ်ပါဲ လ္တူမမိက်ကဵုမွဲမွဲ ပူဂဵုကဵုဒှ် ဂကောံကဵုဒှ် ဇဳဒိုဟ် သ္ၚဳဂၠိပ်ပိုၚ်ခြာတုဲမှ ဟီုပါ်ပါဲဂှ် ဒှ်အရာမကလိဂွံ ဓဝ်ဍာံမာန်ရ။ ပ္ဍဲအရာပွမကလၚ်ဂှ် ကလိဂွံလညာတ်ဗဟုသုတတုဲ ပ္ဍဲအရာပွမဟီု အကြာညးမွဲကုမွဲဂှ် ဂွံကၠုၚ်ခန်လ္ၚတ် သွက်ဓဝ်ဍာံတအ်မာန်ရ။
အဓိက မိက်ဂွံဟီုဂှ် လ္တူအရေဝ်ညးဂမၠိုၚ်ပါ်ပါဲနၚ်တအ် ဒုၚ်တဲထေက်၊ ဒုၚ်တဲဟွံထေက်ဂှ် ဒးစွံသတိဇၞော်ဇၞော်မွဲတုဲ ညးပါ်ပါဲနၚ်ဂှ် ဒှ်ဓဝ်ဍာံမ္ဂး ညံၚ်ဂွံဒုၚ်တဲတုဲ ညးပါ်ပါဲနၚ်လဝ်ဂှ် ယဝ်ဟွံဍာံမ္ဂး စိုတ်လ္ပလီု ဒေါသလ္ပကဵုတိတ်အာတုဲ ဂလာန်ပါ်ပါဲညးဂှ် ပိုဲဒးပါဲကၠဟ်ထောံထေက်ရ။
အရေဝ်မပါ်ပါဲနူညးဂမၠိုၚ် အရာဟွံဒှ်ဖဵု အရာဟွံထေက်ကဵု နွံပၟိက်တအ်ဂှ် ယဝ်ပိုဲဒုၚ်ကေတ်လဝ်တဲမ္ဂး နူတမ်မူလ အတိုၚ်ပိုဲရန်တၟံလဝ် အတိုၚ်ပိုဲပတှေ်ကေတ်လဝ် လ္တူပရေၚ်ကေမၠာန်ပိုဲဂှ် ဒးကျဟောံဗြမ်အာမာန်ရ၊ ပ္ဍဲဒၞာဲဏံ လ္တူနူညးဂမၠိုၚ်လီဠာန်ဏာဇကုဂှ် ဇကုဇကုထပ်တုဲ လီဠာန်ဏာဇကုဇကုပၠန်မ္ဂး ပဵုတုဲတိုၚ်ပ္ကဴဇကု မ္ဒးကၠေံဗ္ဒန်အာမာန်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲကာလဒးဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်မွဲမွဲမ္ဂး ဇကုဇကု နကဵုတၚ်သၟာန်ပ္ဍဲဇကုဍာံဍာံ သွဟ်ဍာံဍာံ ညံၚ်ဟွံဂွံလီဠာန် ဗ္ဂေတ်ဏာဇကုဇကုပၠန်ဂှ် ဇကုဒးပါ်ပဲါစ ကေတ်ကေတ်ဟေၚ်ရ။
ပ္ဍဲလောကဏံ ပွမဒးဒုၚ်ဟီုဓရိုဟ် ဒးဒုၚ်ပါ်ပဲါတအ်ဂှ် ညးဂှ်မွဲ ပဲါဟွံဗၠးတုဲ ဒးပ္တောံၜိုတ်မ္ဂး ကျာ်တြဲဂေါတမပိုဲလေဝ် ဟွံတိတ်ဗၠးနူ ဂလာန်ပါ်ပဲါတအ်ရ၊ ဂွံဍုက်ကေဝ်ကၠုၚ်ညးသ္ကံလေဝ် ဟိုတ်နူအရေဝ်ရ၊ ဂွံဆာန်ကၟိန်ကၠုၚ်ညးသ္ကံလေဝ် ဟိုတ်နူအရေဝ်ရ၊ ဂွံဍုဟ်ညးသ္ကံ ဂွံဒက်ဝဲညးသ္ကံ ဂွံဂစိုတ်ဂယိုၚ်ညးသ္ကံမာန်ဂှ်လေဝ် ဟိုတ်နူအရေဝ်ရ၊ အရေဝ်ဂှ် ဒှ်အဓိက ဒးဟီုဇၞော်ဇၞော်မွဲရ၊ ပိုဲမၞိဟ်တအ် အရာရာ ဂွံတီ ဂွံကၠး ဂွံကၠိုဟ် ဂွံကၠောန်ဗ္ဂေတ်ဗက်ဒးဂှ် ဒးဟီုကေတ်ကဵုအရေဝ်မှ တီကေတ်မာန်တုဲ ဟိုတ်ဒးဟီုကေတ်ကဵုအရေဝ်ဂှ်ရ ဒးဟီုပါ်ပဲါကၠုၚ် ဒးဟီုဍဵုဍိုက်ကၠုၚ် ဒးဟီုထိုၚ်သးတအ် ဒှ်ကၠုၚ်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ အရာဟွံဖေက် အရေဝ်ပါ်ပဲါနူညးဂမၠိုၚ်ဂှ် ဒှ်သတ္တိဂံၚ်သ္ကာမွဲတုဲ ကမၠောန်ပူဂဵုပိုဲကဵုဒှ် ကမၠောန်ဂကောံကဵုဒှ် အကြာဂလာန်ပါ်ပဲါတအ်ဂှ် ပိုဲကဵုပိုဲ ဆီလ္ပကဵုထ္ကးပြတုဲ နကဵုသတိညာဏ်နွံနွံ ချပ်ဗ္စာ စန္ဒက်ကေတ်ညးသ္ကံ နကဵုစိုတ်ဓါတ်သၠုၚ်ပြဲတုဲ ပ္တဝ်အာကဵု တိုၚ်ပ္ကဴရန်တၟံ မွဲစွံအိုတ်စိုအ်ဂှ် မိက်ဂွံဖတိုက်ဖအောဝ်ဏာရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.