Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ပေဲါဗ္တိုက်ရပ်လွဟ်ကဵု ပေဲါဗ္တိုက်ညးဍုၚ်ကွာန်

ဥပေက္ခာ

ညံၚ်ဂွံဂွံဗၠးၜးမာန်ဏံဂှ် ပိုဲဒးပတိတ်တမ်ရိုဟ် နကဵုလမျီုဆီပဠက် အလုံကောန်ဂကူမာန်ဏောၚ်၊ အဵု ဂွံဒှ်မာန် ဂွံဂွံဗၠးၜးဂကူမွဲမွဲဏံမာန်ဂှ် တမ်ဍေံမုရော စိုတ်ဓါတ်ပၠန်ဂတးရ။ စိုတ်ဓါတ်ပၠန်ဂတးဟွံမွဲပုဟ်တှေ် ပေါဲဗတိုက်နွံဟာ၊ စိုတ်ဓါတ်ပၠန်ဂတးနွံ ကေုာံ ပေါဲဗတိုက်နွံတှေ် အခေါၚ်အရာကောန်ဂကူ ဗၠးၜးကောန်ဂကူ စဵုကဵုဒက်ပတန် ဍုၚ်မန်တၟိ က္လိဂွံမာန်ဏောၚ်၊ ပေါဲဗတိုက်ဟွံမွဲတှေ် ဂကူလဵုလေဝ် ဂွံဗၠးၜးဟွံမာန်ပုဟ်။ အဵုပ္ဍဲကဵုပေါဲဗတိုက်ဂှ်တှေ် ပေါဲဗတိုက်ဇြဟတ်ညးဍုၚ်ကွာန်ကဵု ဇြဟတ်ပေါဲဗတိုက်ရပ်လွဟ် နွံၜါသာ်ဏံရ။
ဍုၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်တှေ် အဵုပၠန်ဂတးၜါဏံဂှ် ဒှ်အဓိက ဒှ်ကၠုၚ်ပေါဲဗတိုက်တုဲတှေ် က္လိဂွံကၠုၚ်ဗၠးၜး၊ ပေါဲဗတိုက်ၜါဏံပၠန်ဂှ် ပေါဲဗတိုက်ညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဒှ်ဇြဟတ်အဓိကကၠာဏောၚ်၊ ဇြဟတ်ပေါဲဗတိုက်ညးဍုၚ်ကွာန်သၠုၚ် နွံဂၠိုၚ်မှ ဇြဟတ်ပၠန်ဂတးရပ်လွဟ် သၠုၚ်ကၠုၚ်ဇၞော်တိုန်မာန်ဏောၚ်၊ တ္ၚဲဏံ ဂကူညးတၞဟ် မပ္တံဂကူရခေၚ်တံ ဟိုတ်နုဇြဟတ် ပၠန်ဂတး ညးဍုၚ်ကွာန်ရခေၚ်တံ ဇၞော်ဏောၚ် သၠုၚ်ဏောၚ် နွံဂၠိုၚ်ဏောၚ် ဇြဟတ်ဒပ်ပၞာန် AA တံ ဂၠိုၚ်တိုန်ကဵုဠက် ကၠုၚ်နုလဵုရော? ကၠုၚ်နူဇြဟတ်ညးဍုၚ်ကွာန်တံဟေၚ်ရဂၠိုၚ်၊ ဘိုၚ်ပူဗိုၚ်ကဵုဇြဟတ်ဗီုဂှ်ကီုညိ၊ ပၠန်ဂတးညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ် သၠဲလးမံၚ် ညံၚ်ရဴအ္စာယက္ခဟီုဂှ်ရ လပါ်ပေါဲရုဲမာဲဂှ် ဒှ်ပၠန်ဂတးဇြဟတ်ညးဍုၚ်ကွာန်တံရ၊ ပၠန်ဂတးလပါ်ညးဍုၚ် ကွာန်ဂှ် ဒးဟီုလပါ်ပေါဲရုဲမာဲတှေ် ပၠန်ဂတးပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ကဵု မ္ၚးကၠတ်ထဝ် ပိုဲညးဍုၚ်ကွာန်တံဂှ် ဒှ်ရဲကဵုဇြဟတ် ပေါဲဗတိုက် မ္ၚးကၠတ်ထဝ် ညးစၞးအလံၚ်အမာတ်တံဂှ် ဒှ်မၞိဟ်လုပ်ပေါဲဗတိုက် ပ္ဍဲဗွိုၚ်ကၠတ်ထဝ် ပိက္ဆံၚ်ဏောၚ်၊ ပေါဲဗတိုက်မ္ၚးကဵု ပ္ဍဲ ၜါဗွိုၚ်ဏံ ဒးညဳသာသၟဟ်သၟန်ဏောၚ်၊ ကဍိုပ်သ္ကိုပ်လေဝ် ဒးနွံကရောံညးဍုၚ်ကွာန်တံဏောၚ်၊ ဆန္ဒညးဍုၚ်ကွာန်တံဂှ်လေဝ် ကဍိုပ်သ္ကိုပ်တံ ဒးက္လၚ်ဒးကေတ်စကီုဏောၚ်၊ ဒးပတိုန်ထၜးကဵု စၞးညးဍုၚ်ကွာန်တံ ပ္ဍဲလဒေါဝ်ကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူဂလိုၚ်ဏောၚ်၊ ၝဏံဂှ် ဒှ်ပေါဲဗတိုက်ဇြဟတ်ညးဍုၚ်ကွာန်တံရ၊ ပိုဲတံတၚ်မံၚ်ယၟုမန် အလုံဂကူမန်ဂှ်လေဝ် ဒှ်ပေါဲဗတိုက် ပၠန်ဂတးညးဍုၚ်ကွာန်ရ၊ အလုံကောန်ဂကူမန် ညံၚ်ဂွံလေပ်လိက်မန်မာန် ဂှ်လေဝ် ဇၟာပ်ညးအဲ မၞိဟ်လေပ်လိက်မန်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် ညံၚ်ဂွံဂၠိုၚ်တိုန်ဂှ်လေဝ် ပၠန်ဂတးညးဍုၚ်ကွာန်ရ၊ ပိုဲကျိုၚ်မံၚ်ကယျိုၚ်မန်တ္ၚဲဏံဂှ်လေဝ် စၟတ်သမ္တီဂကူပိုဲ ဇၟာပ်တ္ၚဲစန် ကျိုၚ်ကယျိုၚ်မန် အလုံမွဲဂၠးကဝ်ဂှ် ဒှ်ပၠန်ဂတးညးဍုၚ်ကွာန်တံပၠန်ရ၊ ဍေံဆဵုဒး ကယျိုၚ်မန်ကဵုလ္ၚီဠက်ကိုဋ်ဂှ် ဍေံလကိုတ်အာမာန်မံၚ်၊ မုဟွံဒးသပမွဲသာ်ပုဟ်ဏး၊ အဵုဣဏံလေဝ် ဒှ်ဇြဟတ်ပၠန်ဂတး ညးဍုၚ်ကွာန်တံဖအိုတ်ဏောၚ်၊ သၠဲလးမံၚ်ဏောၚ်။
ဇၟာပ်ဂကူမန် ဖျာဂလာလ္ပရာန် ဖျာကြုက်လ္ပကဵုဇြဟတ် ဖျာမန်ဇကုနွံမံၚ်ဖိုဟ် ကဵုဇြဟတ်ဖျာမန်ဇကုကၠာညိ၊ ညအ်လေဝ် ပၠန်ဂတးမွဲသာ်ကီု ထၜးဇြဟတ်ပၠန်ဂတး ညးဍုၚ်ကွာန်ရ၊ အခါဖျာမန်ဟွံမွဲပုဟ်တှေ် အာဖျာညးတၞဟ်ပၠန် ဖျာမန်ဇကုနွံမံၚ်ဖိုဟ် ကဵုဇြဟတ်ကဵုဂကူညးတၞဟ်ဂှ်တှေ် ဍေံဟွံဒှ်ပၠန်ဂတးဇြဟတ် ညးဍုၚ်ကွာန်ရပုဟ်၊ ပၠန်ဂတးညးဍုၚ်ကွာန်ဏံဂှ် သၠဲလး ဇၞော်သၠဲကွေံကွေံဏောၚ်၊ တန်တဴကဵု ပိုဲညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဇြိုဟ်နက်လ္တူဂကူ ဂလိုၚ်လဵုနွံရော ဂလိုၚ်ဇြိုဟ်နက်လ္တူဂကူဂှ်တှေ် ပၠန်ဂတးဂှ် ဇြဟတ်ဇၞော်ဏောၚ်၊ ပၠန်ဂတးၜါလပါ်ဂှ် ဇြဟတ်ညးဍုၚ်ကွာန်ကဵု ဇြဟတ်ပၠန်ဂတးရပ်လွဟ် ၜါဏံဇၞော်တှေ် သၞဂကူလဵုလေဝ် ပချဳပိုဲဟွံဂွံ၊ ညးလဵုသပမာန် ဍဵုဍိုက်ပိုဲ ဟွံမာန်ပုဟ်၊ ဇြဟတ်ၜါဏံ ဒှ်တမ်အဓိကဇၞော်အိုတ်၊ ပၠန်ဂတးညးဍုၚ်ကွာန်ပိုဲ ညံၚ်ဇြဟတ်ဂွံခိုၚ် ဂွံဇၞော်မောဝ်တိုန်ဂှ် ပိုဲဒးကသေံကၟဝ် ပိုဲဒးစန္ဒက် ဘာပံက်လညာတ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်သၚ် ကေုာံ သၟတ်တံ ဗီုဗီုဏံ ပိုဲဒးပံက်ဂၠိုၚ်ၚ်ကဵုဝါဏောၚ်၊ ဇၟာပ်မၞိဟ် လညာတ်ဝါဒဂကူ လညာတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဒးနွံဏောၚ်၊ လဂှ်မှ ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲ ပ္ဍဲဂကူပိုဲ နွံကၠုၚ်မာန်၊ မံက်ဂ္တဝ်ကၠုၚ်မာန်ဏောၚ်။
(ပၠန်ဂတးပိုဲတံဟီုမံၚ် လုပ်ပေါဲဗ္တိုက် သွက်ဗၠးၜးကောန်ဂကူ သွက်အခေါၚ်အရာ ကောန်ဂကူ လၟုဟ်ဏံဂှ် ဒးစကၠောန်နူလဵုရော) စနူတ္ၚဲဏံ လၟုဟ် စနူပိုဲတီဂှ် ဒးစကၠောန် စဵုကဵုလမျီုအိုတ် ဒးကၠောန်မံၚ်ယျ၊ စိုတ်ဓါတ် လညာတ်ပၠန်ဂတး ပ္ဍဲပိုဲဏံ ဇၟာပ်မန်နွံမွဲကိုဋ်တှေ် ပိုဲဒးဗက်စန္ဒက် ညံၚ်ဂွံဂၠိုၚ်တိုန်မွဲကိုဋ် ညံၚ်ဂွံဒှ်အလုံကောန်ဂကူ လေဝ် ပိုဲဒးထၜးဇြဟတ်ကီုဏောၚ်၊ ညးမွဲၜါရ ပၠန်ဂတးဟွံဂွံပုဟ်၊ ဇၟာပ်မန်ဂှ် စိုတ်ဓါတ်ပၠန်ဂတး ဇကုညး ဇကုအဲ ဒးစန္ဒက်ကၠာ ဒးထဴကၠာ (ညးတၞဟ်ထဴတုဲ ဒးပၠန်ဂတးဟာ အလဵုဇကုထဴတုဲ ပၠန်ဂတးဟာ)၊ ပၠန်ဂတးၜါဏံ ဇြဟတ်ဍေံဟွံတုပ် ရှ်သာဍေံလေဝ် ဟွံတုပ်၊ ပရဲလေဝ်ဟွံတုပ်၊ ဂုဏ်ဖဵုလေဝ် ဟွံတုပ်ပုဟ်၊ ပရေၚ်ပၠန်ဂတး ဇြိုဟ်နက်ကၠာလေဝ် တၞဟ်ခြာမံၚ်၊ စိုတ်ဓါတ်လညာတ်ပၠန်ဂတးဂှ် နကဵုစိုတ်ဓါတ်ပိုဲနွံနွံ ပိုဲထဴတုဲ လုပ်ပေါဲဗတိုက် ဂံၚ်ၚ်ညိ၊ ညးတၞဟ်ထဴတုဲ ကၠောန်ဂှ် ဒှ်ညးဗက်လက္ကရဴ ဒှ်စိုတ်ဓါတ်ဍိက် စိုတ်ဓါတ်ဒုၚ်ကျရ၊ ဒးစကၠောန်နူဇၟာပ်မန် ဏောၚ်၊ အဵုပ္ဍဲဂှ်ပၠန် ဟီုကဵုဒၞာဲဗွိုၚ်တှေ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပရေၚ်ဂကူဏံဂှ် ပရေၚ်ဝါဒဂကူ ပရေၚ်ဟီုတွံဝၚ် လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် စနူကဵုတၚ်ယၟု ပ္ဍဲသ္ၚိကၟိန်ပိုဲလေဝ် ကၠောန်ပရေၚ်ဂကူ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ တၚ်ယၟုမန်ဂွံမံၚ်ကီု ဗတောန်လိက်မန်ပ္ဍဲသ္ၚိလေဝ်ဂွံ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပရေၚ်ဂကူဂှ် ဒးစကၠောန်နူသ္ၚိ၊ စဒက်ပ္တန်နူသ္ၚိကၠာညိ၊ စိုတ်ဓါတ် လညာတ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် တြးဝါဒ ပ္ဍဲသ္ၚိကၠာညိ၊ မိမဇုဇ နော်နာဲ ဣစဳ အမူ ညးတီကၠိုဟ်ခၠၚ်တံ ဟီုလဴကဵု ပရူဝၚ်ဂကူဂၠိုၚ်ၚ်ညိ ဆဝ်မ္ၚုဟ်ဏာရ သာ်ဏံ တၠဂုဏ်အ္စာအဇ္ဇ တရဴအအာ ဟီုမြော်လဝ်ဂလာန် နူအသေအဟာန် စှေ်ဘာပါ်ပရအ်လညာတ် ကုသၚ် လၟေၚ် (၃) ဝါ၊ ဌာနဘာကွာန်ဝေသာလဳပလိုတ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်၊ ခရိုၚ်မတ်မလီု ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် (၁၃၈၂)၊ ဂိတုက္ထိုန်အိုတ် (၁၅) စွေက်၊ တ္ၚဲစန် အခိၚ်တေံဂှ် ပတိုန်ထၜးဏာရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.