Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

HWPL ဂကောံကဝ်ရဳယျာသၠုၚ်ကျာ မၞုံကဵုဓရ်ပတှေ် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဂၠးကဝ်

နာဲကသုမန်

ပေဲါပၞာန် ဍုၚ်ကဝ်ရဳယျာ အကြာၜါဍုၚ် နွံဒၟံၚ်သၟဝ်ကျာကဵု သၠုၚ်ကျာတံဂှ် ဍေံဒေံါအာလအ်ကွေံရ။ ဆဂး ဍုၚ်ၜါဍုၚ်ဂှ် ပါ်ထကးအာညးသကအ်တုဲ ကဝ်ရဳယျာသၟဝ်ကျာဂှ် အုပ်ဓုပ်အာ နကဵုဝါဒကောန်မျူနေတ် ကဝ်ရဳယျာသၠုၚ်ကျာဂှ် အုပ်ဓုပ်အာ နကဵုဝါဒဒဳမဝ်ကရေဇြဳရောၚ်။ ဆဂး ပၞာန်ၜါဍုၚ်ဏံ တုဲဒှ်အာတုဲ သ္ကိုပ်ပၞာန်မွဲတၠ ဒေံါဇူနူကဵုပၞာန် ဍုၚ်ကဝ်ရဳယျာသၠုၚ်ကျာဂှ် ချပ်အာမွဲဗီုရ။ ယၟုညးတေံဂှ် ‘မာန်ဟဳလဳ’ (Chairman Man Hee Lee) မဒှ်ရ။ လက္ကရဴဏံ ကပေါတ်ပၞာန်တံကီု ကွတ်ပၞာန်တံကီု ဂတာပ်တိုန်ခေတ် အရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲတုဲ ယဝ်ရကလေၚ်ဒှ်ပၞာန်ပၠန်တှေ် မၞိ်ဟ်ပိုဲတံ ဆောံလေၚ်ဂၠိုၚ်နူကဵုအဏံရောၚ် ညးတေံ ညာတ်ကေတ်ရ။ ညးတေံ ဇူနူပၞာန်တုဲ ဇကုညးတေံ ညးတေံ က္လေၚ်ပြံၚ်သၠာဲ ဂစာန်ကၠုၚ် သွက်ပရေၚ်ၜို်ဟ်လလမ်ဂၠးကဝ်ရ။
ဟိုတ်ဂှ်ရ ‘မာန်ဟဳလဳ’ ဂှ်တှေ် ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် (၂၀၁၃) ဂှ် ညးတေံ ဒက်ပတန်ပတိုန် ဂကောံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်မွဲ မၞုံယၟု HWPL (Heavely Culture, World Peace and Restoration of Light) အဓိပ္ပာယ်ဘာသာမန် ဂကောံဒက်ပတန် ယေန်သၞာၚ်ဍုၚ်သွဝ်၊ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဂၠးကဝ် ကေုာံ ထိၚ်ဒဝ်လျးတၟး ရဴဝွံ ယၟုဂှ် ဍေံဂၠိၚ်ညိရ။ ဟီုသရုပ်တှေ် သွက်ဂွံထိၚ်ဒဝ်အာ ပွဳဗွိုၚ်မၞိဟ်တံ ဗွဲမၜိုဟ်သြိုဟ်ရ။ အရာပရေၚ်ချဳဒရာၚ် HWPL ဝွံ အဓိက ညးတံ ပတှေ်ညးဍုၚ်ကွာန်တံတုဲ ကဵုဒြဟတ်ဒရိုဟ်ကဵု အလဵုအသဳကဵု ဒပ်သပုန်တံ သွက်ဂွံဖျေံဗီုတက်ကျာတုဲ ဒေံါထောံပရေၚ်ပန်ပှေ်ာညးသကံတုဲ သွက်ဂွံဒက်ပတန်အာ ပရေၚ်ၜို်ဟ်လလမ်ရ။
အဓိ်က ပရေၚ်ကမၠောန်ညးတံဂှ် ညးတံ စတုဲ စန်ဒက်အာ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဘာသာ သာသနာ ဂၠိုၚ်ကဵုဘာသာကီုတုဲ သွက်ဂွံကဵုပရေၚ်ဒလောံဗတောန် ကုညးဍုၚ်ကွာန်တံ စပ်ကဵုပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ကီု၊ ဌာနပညာတံ သွက်ဂွံစုတ်ကဵု လိက်ဗွဟ်ကီု၊ ညးတံ ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်သၟတ်ကဵု ညးဗြဴတံ သွက်ဂွံပါလုပ် ချဳဒရာၚ် ပေဲါထ္ၜးဆန္ဒ အာတ်မိက် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ရ။
အရာပေဲါအံၚ်ဇၞး HWPL မွဲသာ်ဂှ် ညးတံ ပညဳပညပ်ဂွံအာ စပ်ကဵုပရူပရာ ပရေၚ်ၜို်ဟ်လလမ် တွဵုရးမေန်ဒါနံၚ် (Mandanao State) ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဖိလေတ်ပိုၚ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဂှ်တှေ် သပုန်မူသလေန်တံ ပၠန်ဂတးကဵု အလဵုအသဳဖိလေတ်ပိုၚ် သွက်ဂွံဂွံပါ်တိတ်နူဍုၚ်ရ။ ညးတံ ပုန်ဒၟံၚ် ဗၞတ် (၂၀) သၞာံကီုရ။ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဒးချိုတ်အာ ဗၞတ် (၂၀၀၀၀) ရ။ ညးဍုၚ်ကွာန် ဒၞာဲဝဲါလီု တၟာဂလိုၚ်ရ။ လက္ကရဴအိုတ် HWPL လုပ်အာကဵု ညးမရှေ်သှေ် သာသနာခရေတ်ယာန်ကဵု သာသနာမူသလေမ်တံတုဲ တက်ကျာ ဖျေံဗီု သွက်ပရေၚ်ၜို်ဟ်လလမ်ရ။ လက္ကရဴအိုတ် သပုန် ‘မဝ်ရဵု’ (MNLA) တံ ပါလုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲပေဲါတက်ကျာရ။ အလဵုအသဳဖိလေတ်ပိုၚ်တံ တုပ်စိုတ် ကုသပုန်တံ သွက်ဂွံအုပ်ဓုပ်ဒေသညးတံကေတ်တ် သွက်ဂွံကၠောန်သ္ပရုဲစှ်မာဲ ရုဲစှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ညးသကအ်တုဲ ကလိဂွံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ရ။ ဒှ်ပရေၚ်အံၚ်ဇၞး HWPL ရ။
ဆက်နူဂှ်တုဲ HWPL ဂှ် အာစိုပ် ဍုၚ်မကတဵုဒှ်ဒၟံၚ် ပဋိပက္ခဂမၠိုၚ်တုဲ အာသောၚ်ကလးကီုရ။ ကၠောန်သ္ပ ကောံဓရီုဇၞော် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် အဆံၚ်ဂၠးကဝ်ရ။ မၞိဟ်ဂၠိုၚ်ကဵုဠက်တံ အာစိုပ် သဘၚ်ပေဲါၜိုဟ်လလမ်ရ။ လက္ကရဴအိုတ် HWPL ဂှ် ဒှ်ဂကောံကဵုကသပ် ‘ကံၚ်သဳကုလသမဂ္ဂ အရာပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ကဵု ပရေၚ်မၞိဟ်’ (UN Economic and Social Council) ကီုတုဲ ပါလုပ်ကမၠောန်ဂၠးကဝ်ရောၚ်။

ဥက္ကဌ HWPL ပါလုပ်ပညဳပညပ် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ပ္ဍဲတွဵုရးမေန်ဒါနံၚ် ဍုၚ်ဖိလေတ်ပိုၚ်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.