Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ညးပ္တိုန်စရၚ်သှ်လိက် သွက်တန်လုပ်တက္ကသိုလ် နွံၜိုတ် (၁) ဠက်ပြၚ်ဓဝ်ရ

ဌာန်ပရိုၚ်မန်၊ ဂိတုဂျာန္နဝါရဳ ၂၇၊ သၞာံ ၂၀၂၂

သွက်ဂွံလုပ် ပေါဲသၟာန်သှ်လိက် တန်လုပ်တက္ကသိုလ်ဂှ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏံ မၞိဟ်အာတ်သှ်လိက် နွံ (၁) ဠက်ပြၚ်ဓဝ်ရ သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူရုၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာ ပွိုၚ်ဍုၚ် (တွဵုရးဍုၚ်မန်) ရ။
မၞိဟ်ပ္တိုန်စရၚ် သွက်ဂွံသှ်လိက် တန်လုပ်တက္ကသိုလ်ဂှ် ရံၚ်ကဵုသၞာံတုဲတုဲကၠုၚ်တေံမ္ဂး အောန်စှေ်အာ ကဝက်ပြၚ်မံၚ်ဏောၚ် ညးတာလျိုၚ်မွဲတၠ နူရုၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာပွိုၚ်ဍုၚ် ဂးရ။
“လၟိဟ်မွဲဠက်ၜါလ္ၚီဟီုဂှ် တော်ကဵုစရၚ်သၞာံတုဲတုဲကၠုၚ်တေံမ္ဂး အောန်စှေ်အာတၟာဂလိုၚ်၊ ဍေံဂွံဒှ်ဗီုဏံဂှ် ဟိုတ်နူကၟာတ်လဝ်ဘာ လအ်အာတုဲ အာကၠောန်စကလောန် စိုပ်အာ ပ္ဍဲဗွိုၚ်ကလောန်အိုတ်၊ လ္ၚဵုဂှ်လေဝ် အာဝေၚ်၊ ပါဲနူဏံတုဲ ဟိုတ်တၞဟ်ဟ်လေဝ်နွံကီု” ဂးရ။
ပ္ဍဲမၞိဟ်မွဲဠက်ၜါလ္ၚီပြၚ် ပ္တိုန်လဝ်စရၚ် သွက်ဂွံလုပ်သှ် တန်လုပ်တက္ကသိုလ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏံဂှ် မၞိဟ်ၜိုတ် (၉) လ္ၚီပြၚ်ဂှ် သှ်အပ္ဍဲဘာတုဲ ဗၞတ် (၂၆၀၀) ပြၚ်ဂှ် သှ်ပ္ဍဲမ္ၚးဘာဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။
ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ဘာပရေၚ်ပညာသဇိုၚ် နွံ (၁၅၀၀) ဘာတုဲ ကွးဘာတိုန်ဒၟံၚ်ဘာဂှ် နွံ (၂) ကိုဋ်ပြၚ်ရ။ ပ္ဍဲဘာတန်သၠုၚ်ဂှ် ပ္ဍဲမွဲသတ္တဟမ္ဂး ပံက်ဘာ (၆) တ္ၚဲတုဲ ဗ္တောန်ဒၟံၚ်လိက်ကီု ဂွံတီကေတ်ရ။
သၞာံ (၂၀၂၀) တုဲကၠုၚ်တေံ ပ္ဍဲဌာနစၟဳစၟတ်လိက် (၆၆) ဒၞါဲ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် မၞိဟ်ပ္တိုန်စရၚ်သှ်လိက် တန်လုပ်တက္ကသိုလ် နွံ (၃၂၅၂၀) တၠရ။
ပေါဲသၟာန်သှ်လိက် တန်လုပ်တက္ကသိုလ် သၞာံ (၂၀၂၂) ဂှ် ပပ္တံနူဂိတုမာတ် (၃၁) ဒဵုကဵု ဂိတုအေဗရဴ (၉) တေံ ဇၟာပ်တ္ၚဲ စနူဖါနူဂယး (၉) နာဍဳ ဒဵုကဵု ဒေါဝ်တ္ၚဲ (၁၂) နာဍဳ သၟာန်သှ်အာ ပ္ဍဲဒၞါဲဆေၚ်စပ်ညးကဵုညးရောၚ် ဂကောံက္ဍိုက်ပ်စၟဳစၟတ်လိက် ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ ဂးရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.