Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

လှုဲအတာန်မသုန်လ္ရီ(၅၀၀၀)ဂှ် ဒးဒှ်ရလလောၚ်တြးထောံ လှုဲဗစံက်ဂှ် ဍာံဍာံရဟာ?

လှုဲရပ်စပ်မံၚ် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲတအ် အတာန်မသုန်လ္ရီု(၅၀၀၀)ဂှ် ဒဒှ်ရ ဗေန်ဗဟိုတအ် လလောၚ်တြးထောံ လှုဲဗစံက်ဂးတုဲ ပရိုၚ်ဂှ် မံက်ပြးတိတ်ကၠုၚ်မံၚ် အကြာညးသုၚ်စောဲ social mediaတအ် မွဲအလန်ပၠန်ရ။ ပရိုၚ်ဏံဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ဗၠေတ်တ်၊ ပရိုၚ်ကောလဟာလမွဲဟေၚ်ရ။

လှုဲရပ်စပ်မံၚ် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲတအ် အတာန်မသုန်လ္ရီ(၅၀၀၀)ဂှ် ဒဒှ်ရ ဗေန်ဗဟိုတအ် လလောၚ်တြးထောံ လှုဲဗစံက်ဂးတုဲ ပရိုၚ်ဂှ် မံက်ပြးတိတ်ကၠုၚ်မံၚ် အကြာညးသုၚ်စောဲ social mediaတအ် မွဲအလန်ပၠန်ရ။ ပရိုၚ်ဏံဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ဗၠေတ်တ်၊ ပရိုၚ်ကောလဟာလမွဲဟေၚ်ရ။

ပရိုၚ်ဂှ် နူကဵုမဳဒဳယာ(media)ဂံၚ်ဇဳပၞာန်ဂှ်မွဲကဆံၚ် ကေတ်လဝ်ဗီုရုပ် ရဲပတိုန်ထ္ၜးပရိုၚ် ညးၜါဂှ်တုဲ ချူလဝ်လ္တူဗီုဂှ် ’’လှုဲအတာန်မသုန်လ္ရီု(၅၀၀၀)ဂှ် နူကဵုဌာနဗေန်ဗဟိုတအ် လလောၚ်တြးထောံ လှုဲဗစံက်’’ ဂးတုဲ ပ္ဍဲဂိတု ဖေဖဝ်ဝါရဳ စၟတ်တ္ရဲ(၂၅)ဂှ် နူကဵုpage Shwe Yoe Entertainmentဂှ်မွဲကဆံၚ် ပတိုန်လဝ်ပရိုၚ်ပတောံဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

တၚ်နၚ်စၟဳစၟတ်လဝ်>>

ပရိုၚ်ဂှ်ကလေၚ်နူဌာနပရိုၚ် ဒး၊ ဟွံဒး၊ ဒးချပ်ပိုဲတအ် ကလေၚ်စၟဳစၟတ်ရံၚ်တုဲ ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ပတောံမွဲဂှ် ပိုဲစၟတ်သ္တီရ။ မုဟိုတ်ဂွံစၟတ်သ္တီ ပရိုၚ်ပတောံမွဲရောဟီုတှေ် ပ္ဍဲဂိတု ဖေဖဝ်ဝါရဳ သၞာံ၂၀၂၁ တုဲကၠုၚ်တေံဂှ် စပ်ကဵုကိစ္စ နူကဵုဌာနဗေန် ကၟိန်ဍုၚ်ဗဟိုတအ် ကလေၚ်ရုတ်သီုထောံ လှုဲအတာန်မွဲလက်(၁၀၀၀၀)ကဵု အတာန်(၅၀၀၀)ဟီုဂှ် ဒဒှ်ရ ပရိုၚ်ဗၠေတ်တ်၊ ပရိုၚ်ကောလဟာလမွဲဂှ် ညးတအ် ကလေၚ်သောၚ်ကလးလဝ်နွံရ။ လှုဲအတာန်မသုန်လ္ရီု(၅၀၀၀)ဏံ လလောၚ်တြးထောံ လှုဲဗစံက်ဂှ် နူဌာနဗေန်ဗဟိုတအ် ဟွံဂွံလလောၚ်တြးလဝ်ဏီရ။

 ပ္ဍဲဂိတု ဒဳဇြေမ်ဗာ စၟတ်တ္ရဲ ၁၈၊ သၞာံ၂၀၂၁တေံလေဝ် စပ်ကဵုလှုဲအတာန်မသုန်လ္ရီ(၅၀၀၀)ဏံတုဲ ပရိုၚ်ဗၠေတ်တ်၊ ပရိုၚ်ကောလဟာလဗီုဗီုတံဏံဂှ် ပြးတိတ်ကၠုၚ်မံၚ် မွဲဆေၚ်ခဏဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်မံၚ်ရ။

အခိၚ်ကာလလၟုဟ်ဝွံ ဒှ်မံၚ်ခေတ်social mediaမွဲတုဲ ရဲကၠောန်ဗဒှ်ပရိုၚ်ပတောံတအ်လေဝ် ပတောံပတိုန်မံၚ် ပရိုၚ်ဗၠေတ်တ်၊ ပရိုၚ်သြဝါဒ အကြာညးသုၚ်စောဲ social mediaတအ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ပိုဲဂွံဆဵုကေတ်ရ။ ပရိုၚ်ပတောံတအ်လေဝ် ဗီုပြၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ပြးတိတ်ကၠုၚ်မံၚ်ဂှ် ပိုဲဒးစွံသတိရ။

ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဆဵုတမ်ရိုဟ်ပရိုၚ်မွဲမွဲမ္ဂး လ္ပပတေဟ်စှေ်စိုတ်ပြဟ်ဏီညိ။ ပရိုၚ်ဂှ် ပရိုၚ်ဍာံဍာံဟာ၊ ပရိုၚ်ကောလဟာလဟာဂှ် ဗက်ဂၠာဲစၟဳစၟတ်ရံၚ် ချိုတ်ချိုတ်ဗၠိုတ်တ်တုဲမှ ပတေဟ်စှေ်စိုတ်ညိ။ ယဝ်ခါရ ဟွံတီကၠးဏီမ္ဂး လ္ပပါ်ပရအ်ကၠာဏီတုဲ ဗက်ဂၠာဲသၟာန်စမ်ရံၚ် ညးစဳစောန်ပရိုၚ်တအ်ကၠာတုဲမှ ပါ်ပရအ်ညိဂှ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖ္အောဝ်ဏာကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.