Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ဌာနပညာ ထပ်ပံက်ဘာတန်သၠုၚ် ဍုၚ်လၟိုၚ်

နာဲအံၚ်ဇၞး (ရုတ်တံၚ်)

ကောံဓရီု ကမ္မတဳပညာဗဟဵု-လၟေၚ် (၁/၂၀၂၂) ပ္ဍဲဒိတ္ထဳ သၞာံ (၁၃၈၃) ၊ ဂိတုပုဟ် (၂) စွေက် (၁၈၊၁၉/၁/၂၀၂၂) ကၠောန်သ္ပကောံဓရီု ပ္ဍဲဗ္ဒိုပ်ညဳသာ၊ ကမ္မတဳပညာ ဗၞတ်မၞိဟ် (၂၁) တၠ တိုန်စိုပ် ကောံဓရီုတုဲ သ္ၚဳဂၠိပ်ရံၚ် ပရေၚ်ပညာ ဘာကောန်ဂကူမန် မနွံပ္ဍဲဒေသတံဂှ်တုဲ ဒၞါဲမထေက်ကဵုသ္ဒးပလေဝ်၊ ဒၞါဲမထေက်ကဵုသ္ဒးသၠုၚ်ပ္တိုန် အဆံၚ်ဘာ၊ ဒၞါဲမထေက်ကဵုသ္ဒးသိုၚ်ခၞံတၟိ ကဏ္ဍနာနာတုဲ မချပ်စိုပ်အာ ပရေၚ်ပညာဘာတန်သၠုၚ် မထေက်ကဵုမ္ဒးဂလိုၚ်ပံက်ပ္တိုန်တၟိ မွဲဘာပၠန်တုဲ ကမ္မတဳပညာတံ သ္ၚဳရံၚ်ကဵုဒေသ စှေ်လ္ဒောဝ် ဂၠံၚ်ဍာန် အာကၠုၚ်လောဲသွာတုဲ မၞိဟ်ဂမၠိုၚ်ညာတ် ဘာကောန်ဂကူမန် တန်လ္ဒောဝ် ဍုၚ်လၟိုၚ်ဂှ် မထေက်ကဵုသၠုၚ်ပ္တိုန်အဆံၚ် ဘာတန်သၠုၚ်ကောန်ဂကူမန် ထေက်ရောၚ် ဂးတုဲ ပ္ဍဲကောံဓရီုဏံ ဖျေံဏာသ္ဂုတ်သွာတ် ဘာဍုၚ်လၟိုၚ်ဝွံ ထပ်ပံက်ဘာတန်သၠုၚ် မွဲဘာပၠန်ရောၚ်။
ပ္ဍဲဍုၚ်လၟိုၚ်ဏံ ယဝ်သဒှ်ဘာတန်သၠုၚ် ကောန်ဂကူမန်မ္ဂး နူကွာန်ပုပ္ဖဝတဳ,ဇီုသာဲ,ရုတ်တံၚ်, တံၚ်မောံ, တံၚ်ပရၚ်, ကံဍောတ်, သၞေဟ်ခရေၚ်, တ္ကံလ္ဂုတ်,တၟံကၞေၚ်, ကွာန်တၟိကုန်ဗဴတေံ ကွးဘာတံ သီုဖၟိုတ် ကၠုၚ်ကတ်ပညာ ပ္ဍဲဘာတန်သၠုၚ်ဏံမာန်ရောၚ် ညာတ်ရ၊ ကွာန်ပွဳပွူ မညန်ကြပ်တံဂှ်လေဝ် ကွးဘာတံ အာ-စဴ ကေတ်မာန်ရ၊ယဝ်သ္ဒးသိုၚ်ခၞံဘာဒၟံၚ် သွက်ကွးဘာတြုံ/ဗြဴတံပၠန်လေဝ် ဟိုတ်နူဂကောံသၚ်ဍုၚ်လၟိုၚ်တံ ဗိုၚ်ကေတ်ဒၟံၚ်တာလျိုၚ်တုဲ ပရေၚ်ခက်ခုဲဆိုအ်ဗ အောန်ညိရောၚ် ညာတ်တုဲ ကမ္မတဳပညာတံ ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ပံက်ဘာတန်သၠုၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်လၟိုၚ် မွဲဘာပၠန်ရ။
ပရေၚ်ပညာ ပ္ဍဲဍုၚ်လၟိုၚ်ဏံ ဟွံၜိုဟ်သြိုဟ် ဟွံချိုတ်ပၠိုတ် ကွေံကွေံဏီတုဲ သွက်သၟတ်ကွးဘာ ကောန်ဂကူမန်တံ အဆက်ကတ်ဗ္တောန် ကွတ်ပညာ ညံၚ်ဟဂွံသ္ကုတ်ပိုတ် မအိုတ်အာအခိၚ်ဂှ် ကမ္မတဳပညာတံ သ္ၚဳဂၠိပ်တုဲ ဘာကောန်ဂကူမန်၊ ဘာမထေက်ကဵုသ္ဒးသၠုၚ်တန်လ္ဒောဝ်မ္ဂး သၠုၚ်အဆံၚ် တန်လ္ဒောဝ်ရ၊ ဒၞါဲ ဘာမထေက်ကဵု သ္ဒးသၠုၚ်ပ္တိုန်အဆံၚ် မူလောန်မ္ဂး မ္ဒးသၠုၚ်ပ္တိုန်အဆံၚ်မူလောန်ရ၊ သ္ၚဳရံၚ်ကဵုကမ္မတဳဘာတံ မိမကောန်ဂကူမန်တံ မကေတ်တာလျိုၚ် မပူဗိုၚ် မလေပ်ဗိုၚ်ကဵုဒၟံၚ်ဒြဟတ် ကဵုဘာကောန်ဂကူမန်တံ နွံရ။
ကမ္မတဳပညာတံလေဝ် ပတှေ်ကေတ်ဒြဟတ်ဒရိုဟ် နူကောန်ဂကူမန်တံတုဲ ဒၞါဲကွာန်မဒှ်ထေက်ဂှ် ထပ်ဂလိုၚ်ပံက်ဘာကောန်ဂကူ သၠုၚ်ဒၟံၚ်ဍာ်ဒ္ကေဝ်ဘာကောန်ဂကူတံနွံရ၊ ဂကောံမန် မနွံဒၟံၚ် သွာၚ်နာနာတံ ယဝ်ဗိုၚ်ကဵုဒြဟတ် သိုၚ်ခၞံဘာကောန်ဂကူ ဗီုတရဴ ‘အအာ’ ညံၚ်တၠဂုန်အဇ္ဇကီုမ္ဂး သာတုဲ ဘာကောန်ဂကူမန် ဂွံတိုန်ဒြဟတ်ဂၠိုၚ်ရ၊ ကောံဓရီုကမ္မတဳပညာ (၁/၂၀၂၂) ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် တၚ် ၃/ဝွံဂှ် မသ္ပသဇိုၚ်ကဵုဘာၜိုပ်ထဝ်တုဲ ထပ်ပံက်အာ ဘာကဝ်လိက် ကောန်ဂကူမန် မွဲဘာပၠန်ရောၚ် ဂွံလဝ် တၚ်တုပ်စိုတ်ညးသ္ကံနွံရ။

      ကော်ယၟုမန်မ္ဂး ကဝ်လိက်ကောန်ဂကူမန်
      ကော်ယၟုဗၟာမ္ဂး မွန်အမျိုးသားကောလိပ်
      ကော်ယၟုအၚ်္ဂလိက်မ္ဂး Mon National College တုဲ…

ကမ္မတဳသိုၚ်ခၞံ ဗၟံက်ရုပ်ရဴ “ဘာကဝ်လိက်ကောန်ဂကူမန်” ဝွံဂှ်
ဂကောံနာယက – ကျာ်ဇၞော်ကေတုမာလာ
ကျာ်ဇၞော် သဳလဝန္တ
တၠဂုန်အ္စာ ဝေပုလ္လ
ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘာဇေယျဝံသ တအ် ပါလုပ်ရ။
ပ္ဍဲဂကောံကမ္မတဳဂှ်… မိသာဍာ၊ မိကြက်နန်၊ နာဲရတ်ဂကူ၊ မိမောဝ်ဆာဲ၊ မိကောန်ဆာန်နန်၊ နာဲကသုမန်၊ တၠဂုန်အ္စာဗညာဂြု၊ နာဲအံၚ်မိုၚ်၊ နာဲတၠနန် သီုဖၟိုတ် ပါလုပ် (၉) တၠတုဲ ဗၟံက်အာရုပ်ရဴ သွက်ဘာကဝ်လိက်ကောန်ဂကူမန်ရောၚ်၊ ကေတ်လဝ် တၚ်တုပ်စိုတ် ညးသ္ကံအိုတ်ရ။
ဘာပရေၚ်ပညာ ကောန်ဂကူမန်ဝွံ ရန်တၟံလဝ် သွက်သ္ဂောံလွဳၜံၚ်အာ သၟတ်မန်အနာဂတ် သဂွံဒှ်တၠပညာမန် မနွံကဵုဍာ်ဒကေဝ်ပေၚ်ၚ်၊ မဒှ်မန်တဲခိုဟ် မဍိုက်ပေၚ်ကဵု ဒ္ဂေတ်လၟေတ်သိက္ခာမၞိဟ် ပေၚ်ၚ်၊ မဍိုက်ပေၚ်ကဵုဗလမသုန်တန် မဒှ်အဆံၚ်မၞိဟ် မနွံကဵုပရေၚ်ထတ်ယုက်တံပေၚ်ၚ်ရောၚ်၊ မဒှ်တၠပညာမန် မလေပ်ချပ်ဗ္စာ စၚ်ခြၚ်လေပ်၊ ဗၟံက်ကၠောန်နတဲလေပ် မလေပ်ဖန်ဗဒှ်ကမၠောန်တၟိလေပ် ရောၚ်။
ကွးဘာစှေ်နူ ဘာကဝ်လိက်ဏံတုဲမ္ဂး ယဝ်မိက်ဂွံဆက်ကွတ်ပညာ တက္ကသဵုဍုၚ်မ္ၚးမ္ဂးလေဝ် ညံၚ်သ္ဂောံတိုန်ကတ်ပညာ လောဲလောဲသွာသွာဂှ်လေဝ် ကမ္မတဳပညာတံ ဒစးဒုၚ် ဖန်ဇန်လဝ်နွံရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ယဝ်ဆက်တိုန်ဘာတက္ကသဵုပ္ဍဲဍုၚ် ခက်ခုဲဆိုအ်ဗနွံမ္ဂး သွက်သ္ဂောံ ဆက်တိုန်ဘာတက္ကသဵု ဍုၚ်မ္ၚး အဆက်မနွံဒၟံၚ်ချိုတ်ပၠိုတ်ရ၊ ကောန်မန် အံၚ် (၁၀) တန်တုဲ ယဝ်ဗှ်ချူလိက်မန်ဒးမ္ဂး သွက်သ္ဂောံ ဆက်ကတ်အာပညာ ပ္ဍဲကဝ်လိက်မန်ဏံ အခက်အခုဲ ဟွံမွဲရ။
ဟိုတ်ဂှ်ရ မိက်ဂွံဆက်ဆဝ်ပ္ၚုဟ်ဏာ သၟတ်ကောန်ဂကူမန်တံဂှ် ဇကုဒှ်ကောန်မန်တုဲ ယဝ်ဗှ်ချူလိက်မန် ဟွံဒးဏီယဝ်သဒှ် ဆက်ဗ္တောန်အာ လိက်မန် ပ္ဍဲဘာဥတုက္ညၚ်ညိ၊ အ္စာဗ္တောန်လိက်မန် ဥတုက္ညၚ်တံလေဝ် နူဂကောံပိဂကောံ “အ္စာကၞေဟ်,ဓမ္မသကူမန်,ဌာနပညာ” တံကေတ်တာလျိုၚ်တုဲ ဖျေံကဵုဗီုပြၚ် နဲဗ္တောန်လိက်မန် မွဲသၞောတ် မွဲဗီုနွံရ၊ အ္စာဘာဗ္တောန်လိက် ဥတုက္ညၚ်တံလေဝ် သ္ဂောံတိုန်လဝ် ဘာပ္ကတ်ပ္ကေၚ်အ္စာနွံတုဲ ဇၟာပ်ကောန်မန် သြဝ်ကၠုၚ်ဗ္တောန်လိက်မန် ဥတုက္ညၚ် သီုညးဖၟိုတ်ညိ ဆဝ်မ္ၚုဟ်ဏာရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.