Categories
ပရိုၚ် သၟာန်သွဟ်

ဘာကဝ်လိက်စၟဳ စဳဇန်ဒၟံၚ် သွက်ဂွံသိုၚ်ခၞံဘာနွံတုဲ နူကဵုအ္စာပရိုၚ် ဌာန်ပရိုၚ်မန် ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ်လဝ် ဒါရာ်တာဌာန်ရိုဟ်ကၞက်စၟဳ “မိဝိဇယ”

မာံယှဳ ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ မ္ၚဵုရအဴ – လၟုဟ်ဏံ အရၚ်ဂွံသိုၚ်ခၞံအာဘာကဝ်လိက်စၟဳဏံ ချပ်ရန်လဝ်တုဲယျတှေ် နကဵုဘာကဝ်လိက်စၟဳဏံဂှ် ရန်တၟံလဝ်ဗီုလဵုတုဲတှေ် ချပ်ကၠုၚ်အရၚ်ဂွံကၠောန်ဂှ် လဴစကဵုဗွဲကိုပ်ကၠာညိ?
သွဟ် ။ ။ မုဟိုတ်ဒးသိုၚ်ခၞံဘာကဝ်လိက်ဟီုဂှ် ပိုဲသိုၚ်ခၞံတ္ၚဲဏံဂှ် ဍေံဒှ်ကၠုၚ်လၟုဟ်ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ သိုၚ်ခၞံဘာဟီုဂှ် ပိုဲဒးကေတ်အခိၚ်တၟာဂလိုၚ်ရ။ ဆဂး မုဟိုတ်ပိုဲဒးကၠောန်ဗီုဏံရောဂှ် ကာလလၟုဟ် ပိုဲရံၚ်အာ သၟတ်မန်ပိုဲ လဇုဲ ပါ်ခြာအာတၟာဂလိုၚ်ရ။ သၟတ်ဍုၚ်မ္ၚးဂှ်တှေ် ဍေံစိုပ်အာမံၚ် ဝိုၚ်သဳကၠဳ၊ ဗီုလဵုဂွံသှ်ပြသနာ နကဵုဂၠးကဝ်၊ ရံၚ်ကဵုအကာဲအရာဏံတုဲ သၟတ်မန်ပိုဲတံ လဇုဲအာမံၚ်ကွေံကွေံရ။ စပ်ကဵုသိုၚ်ခၞံဘာဏံဂှ် ရန်တၟအ်ကဵု ညံၚ်သၟတ်မန်ပိုဲတံ ဂွံက္ဍစိုပ်အာ စဵုကဵုကဆံၚ်ဂၠးကဝ်တုဲ ပိုဲသိုၚ်ခၞံပ္တန် ပ္ဍဲကဵုဘာကဝ်လိက်စၟဳဏံ မဒှ်ရ။ ဆဂး သိုၚ်ဏောၚ်ဟီုဂှ်တှေ် ပ္ဍဲကဵုပိုဲတံ ဇြဟတ်လှုဲဍေံဟွံမွဲမံၚ်ရ။ ဆဂးတှေ် မၚ်စၟဳဒါန် နူကဵုဂကူမန်ပိုဲရ။ ပိုဲရန်တၟံဂှ် ၜိုတ်ပိုဲဂွံလဝ်ဒါန် ၜိုတ်လှုဲပိုဲနွံဂှ် ပိုဲသိုၚ်ခၞံပ္တန်ဏာ၊ အကြာဏံ မၞိဟ်ကဵုဒါန်ပြဳပြဳ ကၠုၚ်စိုပ်တှေ် ၜိုတ်ဂလိုၚ်လဵုဂွံဂွံ ပိုဲသိုၚ်ပ္တန်ဏာဏောၚ် ရန်တၟံလဝ်ဗီုဂှ်ရ။

သၟာန် ။ ။ ဘာကဝ်လိက်စၟဳဏံဂှ် ရန်လဝ်သိုၚ်ခၞံအာ ဒၞာဲလဵုရော၊ တုဲတှေ် အစဳဇန်လၟေၚ်ကမၠောန်သိုၚ်ခၞံဂှ် ဖျေံလဝ် ၜိုတ်မူစိသၞာံရော၊ အခိၚ်လဵုစပံက်ဘာမာန်ဂှ် ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် နွံမံၚ်သာ်လဵုကီုရော?
သွဟ် ။ ။ ပိုဲရန်လဝ်ဂှ်တှေ် ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ် (၅) သၞာံဏံ ညံၚ်ဂွံတုဲ ပိုဲဖျေံရန်လဝ်နွံရ။ ဆဂး ဂတဂတတေံ တၚ်ခက်ခုဲနွံဗီုလဵုရောဂှ် ဟွံတီဏီပုဟ်၊ ဆပိုဲချပ်ရန်လဝ်ဂှ် ယဝ်ရ ဂွံစသြန်ၜိုတ်ရန်လဝ် ဂွံဏောၚ်ဟီုမ္ဂးတှေ် ပိုဲစသိုၚ်တိုန်ဏောၚ်။ အဓိက ဂွံသိုၚ်ဒၞာဲလဵုဟီုတှေ် ပ္ဍဲကဵုကွာန်တဝ်ကၞဴ ပ္ဍဲကဵုဒေသ ပွိုၚ်ဍုၚ်တ္ကံခၟိုၚ်ရ။ နကဵုသိုၚ်ခၞံဂှ် ရန်လဝ် ၜိုတ် (၄) ထပ်၊ (၄) ထပ်ဟီုဂှ် ပိုဲဖျေံလဝ် ကွးဘာ (၂၀၀) တၠ ညံၚ်ဂွံမံၚ်ရုံ၊ နူပိုဲစဒက်လဝ် ဂကောံစၟဳ ဌာန်ရိုဟ်ကၞက်စၟဳဏံဂှ်တှေ် Target Area ပိုဲ နွံမံၚ် (၃) ဒၞာဲ၊ ဒေသတ္ကံခၟိုၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဗဂေါ၊ ရးတၞၚ်သဳရ။ မုဟိုတ်ရောဟီုတှေ် ပိုဲဂွံကၠုၚ်တာဂေတ် ပ္ဍဲကဵုဌာန်ဒေသဂှ်တုဲ ရံၚ်ကေတ်ကဵု ဒေသတ္တံခၟိုၚ်ဏံ ကွာန်မန်ပိုဲ ဂကူမန်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ်တှေ် ဍေံမိက်ဂွံကၠာဲအာ ဂကူညးတၞဟ်ကီုရ။ တုဲမွဲပၠန် မန်ပိုဲတံဂှ် လ္ၚဵုဂှ် ဂွံဒုၚ်ဂကူမန်ဂှ် ဍေံဂွကၠုၚ်ဟာ၊ မုဍေံဒှ်ဟာဂှ် ပိုဲမိက်ဂွံထ္ၜး မန်ပိုဲဂှ် ဍာ်ဒကေဝ်နွံမံၚ်ရ။ ဆဂး အဝဵုဟွံမွဲတုဲ မန်ပိုဲကၠောန်ဟွံဂွံ၊ ဣညအ် ပိုဲပ္တန် ဏာဘာဏံဟွံဂတာပ်ဂှ် သိက္ခာမန်ပိုဲ နွံအကြာဗၟာတံဏံဂှ် ဍေံဟွံဂံၚ်ထေၚ်သောဲစ မန်ပိုဲကွေံကွေံရ။ ပိုဲရံၚ်အာ ပ္ဍဲဍုၚ်ဗဂေါတေံလေဝ် ဗီုဂှ်ကီုရ။ မန်ပိုဲ နွံအကြာဗၟာတံ တၟာဂလိုၚ်ရ။ မန်ပိုဲတံ ညံၚ်မုက်မတ်ဟွံဍောတ်ဂှ် စၟဳဣညအ်ဂှ်တှေ် ပိုဲကၠောန်ပြေပြံၚ်အာ ၜိုတ်ဒးရးဟီုတှေ် အစဳဇန်ပိုဲ အရၚ်ဂွံသၠဲပ္တိတ် ပ္ဍဲကဵုဌာန်ဒေသဗဂေါ နွံမံၚ်ရ။ ဗီုဂှ်ကီုရ မန်ပိုဲ နွံမံၚ် ပ္ဍဲကဵုရးတၞၚ်သဳတေံဂှ်လေဝ် ဗီုဂှ်ရ။ ဟီုဟဏံတှေ် ပ္ဍဲကဵုစၟဳတာဂေတ်ပိုဲတံ နွံမံၚ် (၃) ဒၞာဲရ။ ဟိုတ်ဍေံဂွံသၠဲပ္တိတ် (၃) ဒၞာဲဂှ်တှေ် ဗီုအဲသောၚ်ကလးလဝ်ဂှ်ရ။

သၟာန် ။ ။ ယဝ်ရ သိုၚ်ခၞံဘာဏံ အာစိုပ်ဒတုဲတှေ် ဘာကဝ်လိက်စၟဳဏံဂှ် ဘိုအ်ဂွံဗ္တောန်အာ သၞောတ်ပရေၚ်ပညာဗီုလဵု၊ ဘာသာဂကူဗီုလဵု ချပ်လဝ်နွံကီုရော?
သွဟ် ။ ။ ပြဟ်ဟ်ဏံဂှ် ပ္ဍဲကဵုပိုဲ ပံက်လဝ်ဌာန (၂) ဌာန၊ မွဲဂှ်တှေ် ပိုဲပံက်လဝ် Jamoi School of Language ရ။ Program နွံမံၚ် (၂) (Program)၊ အာဂတနူဏံလေဝ် ဆေၚ်စပ်ကဵု (Jamoi School of Liberal Art) ပိုဲဆက်ပံက်လဝ်ရ။ ပ္ဍဲဂှ်တှေ် ပိုဲစုတ်ပါ်လဝ် စပ်ကဵုဘာသာဂှ်တှေ် ပိုဲပါ်လဝ် (၂) အဆံၚ်၊ မွဲဘာသာဂှ်တှေ် ပိုဲဟီုစ (Composary Course) ကိစ္စဂှ် ဒးလ္ၚတ်ဟေၚ်၊ မွဲပၠန်ဂှ်တှေ် (Elected) အေတဂှ်မ္ဂး တန်တဴကဵုကွးဘာတံ ရုဲစှ်တုဲတှေ် ပိုဲဗ္တောန်ဏာကဵု ကွးဘာတံရ။ စပ်ကဵု (Jamoi School of Liberal Art) ဏံဂှ် ပြဟ်ဟ်ဏံဂှ်တှေ် ပိုဲဗ္တောန်ကၠုၚ်မံၚ်ယျ၊ သၞာံဏံတှေ် ပိုဲကဵုအဆံၚ် (Diploma)၊ ကွးဘာတံ ဍေံချူ နကဵုသုတေသနတုဲမ္ဂး ပိုဲကဵု (Diploma) ကဵုဍေံတံ၊ Jamoi School of Language ဂှ်တှေ် လၟုဟ်ပြဟ်ဟ်ဏံ ပိုဲဗ္တောန်မံၚ် ဆေၚ်စပ်ကဵု (English Foundation ) ရ။ ဆဂး အာဂတဏံ ညံၚ်ဂွံကဵု (Diploma in English) တုဲ ပိုဲဆက်ဂ္စာန်အာဏောၚ်။ ပြဟ်ဟ်ဏံ အေ (၂) (Program) ဏံဂှ် ချိုတ်ပၠိုတ်ရ။ ဆဂး ယဝ်ရဒှ်ကၠုၚ် အဆံၚ်ကဝ်လိက်ယျဟီုတှေ် ပိုဲရန်တၟံလဝ် ဒဵုကဵုအဆံၚ် ညံၚ်ဂွံကၠောန် (Associate Degree) ကေတ်အဆက်ကဵု ဘာတက္ကသဵု ဒဵုကဵုအဆံၚ်ဂှ် ပိုဲရန်တၟံလဝ်နွံရ။ ဆဂး အခိၚ်ဂှ်ဏောၚ်ဟီုတှေ် ဘာပိုဲပွိုၚ် (၁) သၞာံဓဝ် ပိုဲသ္ပဟွံဂွံရပုဟ်၊ ပဵုဒးထပဵုပတိုန် ပွိုၚ် (၂) သၞာံ ဂွံဒှ် (Associate Degree) ) ရ။ ပြဟ်ဟ်ဏံဂှ်တှေ် ပိုဲရန်လဝ်ကဵု ဘာတက္ကသဵုဍုၚ်လဵုဟီုတှေ် ဆေၚ်စပ်ကဵုဍုၚ်သေံ (Rangsit University) ရ။

သၟာန် ။ ။ အတိုၚ်ဟီုလဝ်တုဲကၠုၚ်ဂှ်တှေ် ပရေၚ်သိုၚ်ခၞံဘာဏံ ဂွံအာစိုပ်ဒတုဲပြဟ်ဟ်မာန်ဂှ် ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုတၠဒါန် ကောန်ဂကူမန်မွဲဟေၚ်ရတှေ် အရၚ်ညးတံ ဂွံပူဗိုၚ်၊ ဂွံကဵုဒါန်ဂှ် မုမိက်ဂွံဟီုဂလာန်ဆဝ်မ္ၚုဟ်နွံမံၚ်ကီုရော?
သွဟ် ။ ။ (Jamoi Foundation) ဏံ ဂွံစဒှ်ဂှ် (Jamoi Foundation) ကဵု ကောန်ဂကူမန်ပိုဲတံဂှ် ပိုဲပါ်ပ္တိတ်ထောံဟွံဂွံပုဟ်၊ မုဟိုတ်ရောဟီုတှေ် (Jamoi Foundation) ဏံ စဒှ်ဂှ် ဟိုတ်နူကဵု မဒါန်၊ စေတနာ၊ ညးမဆာန်ဂကူ နူကဵုကောန်ဂကူမန်ပိုဲရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဘာတက္ကသဵုကဝ်လိက်ဏံ ဂွံဒှ်ဂှ်တှေ် နူကဵုထံက်ပၚ်အရီုဗၚ် နူကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ပိုဲတံ နွံပၟိက်ဒၟံၚ်တၟာဂလိုၚ်၊ ဒါန် ဗီုလဵုရောဟီုဂှ်တှေ် နဲကဲကဵုဒါန် နွံမံၚ်နာနာသာ်၊ ဥပမာတှေ် ကဵုဒါန် နကဵုကသပ်၊ မွဲဂှ်တှေ် ကဵုဒါန် နကဵုကၠုၚ်ဗ္တောန်လိက်၊ မွဲပၠန်ဂှ်တှေ် ကဵုဒါန် နကဵုမလှုဲ၊ လ္ၚဵုပၠန်ဂှ် ကဵုဒါန် နကဵုပညာ၊ ဗီုညးကဵုညး ဘိုၚ်ကဵုမံၚ်ဒါန်ဖအိုတ်ရ။ စပ်ကဵုဘာပိုဲဏံ ဓဇက်လဝ်ဒဳဇြာၚ်ဂှ်တှေ် နကဵုအေၚ်ဂျေၚ်နဳယာ နာဲခဆာန်၊ ညးဂှ်တှေ် ပညာညးဒၞာဲဂှ်နွံမံၚ်တုဲတှေ် ကၠုၚ်ကဵုဒါန်ပိုဲ စပ်ကဵုဓဇက်ဏာလဝ် ဗီုဒဳဇြာၚ်ဘာဂှ်ရ။ တုဲဗီုဂှ်ပၠန် လ္ၚဵုဂှ်တှေ် ပညာညး လံက်ဍာ်ဂဥုဲ၊ ဒါန်အေဗီုဂှ် ဗီုညးမာန် ဟီုဟဏံတှေ် ညးမွဲ ကေုာံ ညးမွဲ ဍေံဟွံတုပ်ညးသ္ကံပုဟ်၊ ဇၟာပ်ဒါန်ဂှ်တှေ် ပိုဲဒုၚ်တၠုၚ်သၟးဟွံက ပ္ဍဲဘာစၟဳပိုဲဏံဂှ် နွံပၟိက်ဒၟံၚ်ဖအိုတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.