Categories
COVID 19 ပရိုၚ်

ပ္ဍဲဒေသေကၞာတ်ၜဳရေဝ်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပခိုၚ်ပ္တိုန်သၞေဟ်ကၚ် စၟဳစၟတ်မၞိဟ်လုပ်တိတ်

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ်-၁၉ ဂှ် ပရေၚ်ကၠောံထၞာန်ဂၠိုၚ်တိုန်ကၠုၚ်မံၚ်အရိုဟ်ဟ်တ္ၚဲတုဲဂှ်ရ ဂွံဒှ်ပရေၚ်မၚ်မွဲ စဵုဒၞာဒေသပွဳပွူဗဟဵု ကေုာံ ပ္ဍဲကဵုဒေသေကၞာတ်ၜဳရေဝ်ဂှ် သ္ဂောံစဵုဒၞါထိၚ်ဒဝ်အာယဲကပ်မာန် နူကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ထပ်ကၟောန်ပခိုၚ်ပ္တိုန်လဝ် သၞေဟ်ကၚ်စၟဳစၟတ်ညးလုပ်တိတ်အာကၠုၚ်ပ္ဍဲဒေသတအ်နွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုသၞေဟ်ကၚ်ကေၚ်ပံက်လဝ် ဒၞာဲကွာန်ဟနဳ ကေုာံ ကွာန်ဖလာန်ဂှ် ထပ်ဗပေၚ်ဇြဟတ်နူကဵုဗဟဵုဏံ ဗၞတ် (၂၀) တၠပၠန်တုဲ မၚ်စၟဳစၟတ်ရေၚ်တၠုၚ်အာရောၚ် ဂဥုပ်ရုၚ်ဗဟဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲသူရဌေ ဂးရ။

“ဒၞာဲသၞေၚ်ကၚ်ပိုဲတြေံ ဒၞာဲမၞိဟ်အာကၠုၚ်ဂၠိုၚ်ဂှ်ရ မၞိဟ်လုပ်တိတ် ပ္ဍဲကဵုတိဍာ်ပိုဲဂှ်တှ်ေ ပိုဲကလေၚ်ကၟောန်ပ္တိုန်ပၠန်၊ အဏံ (ပွဳပွူဗဟဵု) ဂှ် ယဲလေဝ် ဟွံမွဲဏီပုဟ်။ ဂွိၚ်ဖေက်ဍေံဒှ်ကၠုၚ်၊ လၟုဟ်ဂှ် မၞိဟ်မိက်ဂွံလုပ် လပါ်ဏံလေဝ် ဂၠိုၚ်မံၚ်ဏောၚ်။ မွဲဟူဏံ မၞိဟ်မိက်ဂွံကၠုၚ်ဂှ် ဂၠိုၚ်မံၚ်ကွေံကွေံဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုဒေသေကၞာတ်ၜဳရေဝ်ဝွံ ညးအာကၠုၚ်လုပ်တိတ်ပ္ဍဲဒေသတအ် လ္ၚဵုစဴနူဍုၚ်သၟာၚ်၊ လ္ၚဵုစဴနူလ္ပာ်ဍုၚ်လ္ဂုၚ်၊ ဍုၚ်မတ်မလီုတအ် ဂၠိုၚ်မံၚ်ဂှ်ရ သ္ဂောံစဵုဒၞါ ညံၚ်စၟယဲကပ် ဟွံဂွံပြးကၠောံစိုပ်ကၠုၚ် ဗွိုၚ်ဒေသတအ်တုဲ က္လေၚ်ပခိုၚ်ပ္တိုန်လဝ် သၞေဟ်ကၚ်စၟဳစၟတ် ညးလုပ်တိတ် ကွာ်တရဴတအ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“ယဝ်ရ ရဲနေဝ်ရေဝ်၊ ကၠအ်နွံမံၚ်ဂတှ်ေပိုဲဏံရတှ်ေ လိက်ထံက်ဂလာန်နူကဵုကွာန်ဂှ် ဂွံနၚ်တှ်ေ ပြေပြံၚ်မံၚ်ရ။ ဆဂး ညးမံၚ်ပ္ဍဲကၠအ်ညးရဂွံ၊ ညးမံၚ်အပ္ဍဲကွာန်တံဂှ် ဟွံဂွံပုဟ်။ လုပ်ကွာန်ဟွံဂွံပုဟ်။ မံၚ်ပ္ဍဲကၠအ်ရ။ ယဝ်ရ ရဲကၠုၚ်နူလ္ဂုၚ်၊ စဴနူဍုၚ်သေံတံတှ်ေ စွံလဝ်တၞဟ်ခြာရ” သာ်ဝွံ နာဲသူရဌေ ထပ်ဟီုရ။

သွက်ရဲဒးစွံလဝ်တၞဟ်ခြာ (Quarantine) တံဂှ် တၠသ္ၚိကၟိန်၊ ဂကောံကောန်ဇာတ်တံဟေၚ် ဒးကေတ်တာလျိုၚ် ပရေၚ်စသုၚ်တုဲ နကဵုဂကောံထတ်ယုက်တံဂှ် မၚ်မွဲရံၚ်စံၚ်အာ အကာဲအရာယဲရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Caption: ဒၞာဲသၞေဟ်ကၚ်စၟဳစၟတ်မၞိဟ်လုပ်တိတ် ပ္ဍဲဒေသကၞောတ်ၜဳရေဝ် (FB Page: ပရိုၚ်ဍုၚ်မန်တၟိ)
Categories
COVID 19 ပရိုၚ်

ပိုၚ်ခြာလဝ် ပရေၚ်အာကၠုၚ်တုဲ တၠဖဴၜဵုတံ ဂၠာဲသၟာကမၠောန်ဝါတ်

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ကမၠောန်ဖဴၜဵုဗွဲမဂၠိုၚ်တံ ဟိုတ်နူကဵု ဒးဗဒဗဒါဲမံၚ်ကဵု သၟာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ်တံတုဲ လၟုဟ်ပ္ဍဲကဵု အခိၚ်ယဲ ကဝ်ဝေဒ်ဏံ ပိုၚ်ခြာလဝ်ပရေၚ်အာကၠုၚ်ဂှ်ရ ဂၠာဲသၟာကမၠောန်ဝါတ်မံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

သၞာံဏံဂှ် သွက်ဂွံကကၠောန်မၠောန်ၜဵုဂှ် ဟိုတ်နူကဵု ကော်သၟာကၠောန်ၜဵုတံဟွံဂွံဂှ်ရ ဒးဒေါံဇူထောံ လဝ်ကမၠောန်ဏောၚ် နူကဵုဖဴၜဵု နာဲယှိုဲတုၚ် မိလေတ် ညးက္ဍိုက်ပ်ကမၠောန် ဥုအံၚ်နာၚ် ဟီုရ။

“သၞာံဏံဂှ် မုအစဳဇန်လေဝ်ဟွံမွဲရ၊ သၟာကမၠောန်တံဂှ်တှ်ေ နူစကဵု ရုပ်သီထောံ ကမၠောန်သၞာံအာတေံ စဴအာတုဲ စဵုကဵုလၟုဟ် ဂွံကလေၚ်လုပ်ဂှ် ဟွံပြေပြံၚ်ဏီဖိုဟ်ရ။ မၞိုဟ်ပ္ဍဲကွာန်ဇကုပၠန်လေဝ် မွဲတ္ၚဲတှ်ေ ဒ္စာံလ္ၚီ ဒ္စိတ်လ္ၚီဂွံမှ ကၠောန်ဏောၚ်တှ်ေ ဟွံပြေပြံၚ်ပုဟ်၊ ဗွဲမဂၠိုၚ်တှ်ေ အာကၠောန်စ ပ္ဍဲဍုၚ်သေံရဂၠိုၚ်၊ ကၠောန်ယိုက်ၜဵုဂှ် ဍေံတံဟွံကၠောန်စပုဟ်” သာ်ဝွံ ဥုအံၚ်နာၚ် ဂးရ။

အခိၚ်လၟုဟ်ဂှ်တှ်ေ ဖဴၜဵုမွဲဖဴ တှ်ေ နွံပၟိက်မံၚ် ကောန်ကမၠောန် ဗၞတ် (၁၅)တၠ စဵုစိုပ်( ၂၀)တၠ တုဲ သၟာကမၠောန် မွဲတၠမ္ဂး မွဲတ္ၚဲ (၆၀၀၀)ဒကေဝ် သၟာကၠောန်စလိၚ်ဂိတုမ္ဂး မွဲဂိတုတှ်ေ အကြာမွဲကိုတ်ဘာ်ကဵုၜါကိုတ် ဒးကဵုမံၚ်တုဲ ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ်တှ်ေ ဒှ်မံၚ်ရဲကၠုၚ်နူကဵု လ္ဂုၚ်၊ မဂွေ ၊ ဨရာဝတဳ၊ ဗဂေါတံဏောၚ် ဥက္ကဌ ဂကောံ တၠကမၠောန်ၜဵု နာဲဗယှုၚ် ဂှ်ဟီုလဝ်ရ။

“လၟုဟ်ဂှ် အခိၚ်စဲတ္ၚဲတှ်ေ ဗီုပြေပြံၚ်ကၠောန်မံၚ်ကီုလေဝ် အခိၚ်သီၜဵုတေံတှ်ေ ဗီုလဵုပလေဝ်ဟွံပြေပြံၚ်ရပုဟ်။ စိုပ်အခိၚ်ဂှ်တှ်ေ သွက်သၟာကမၠောန်တံ ဂွံလုပ် တိတ်ဂွံဂှ် ညံၚ်ဂွံစမ်ၜတ်ကဵုပရေၚ်ထတ်ယုက်ဂှ် ဒးအာတ်မိက်အခေါၚ် နူကဵုအလဵုသဳတံဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးဆက်ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နကဵုရဲကွာ်တရဴတံ ဂွံလုပ်တိတ်ဂွံဂှ် ဒးဒုၚ်စမ်ၜတ်ယဲကဝ်ဝေဒ် ပ္ဍဲကဵုက္ဍိုပ်ဒဒန်ၜဳသတိုၚ်တုဲ ဒးထ္ၜးလိက်ထံက်ဂလာန် ကွာ်တရဴဂှ်ကီု၊ သွက်ဂွံဒးလုပ် Quarantine ပွိုၚ် (၁၄) တ္ၚဲဂှ် ဒးကဵုစရိတ် (၅၀၀၀၀) ဒ္ကေဝ်ကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ကာလယဲကဝ်ဝေဒ်ဏံဂှ် တၠကမၠောန်လ္ၚဵုတံ ပတိတ်ကဵုသြန်လၟေၚ်ၚ်ဟွံမာန် လဇုဲလဇနွံမံၚ်ဂှ်ရ ဒှ်မံၚ်အခက်ခုဲကီု ကောန်ကမၠောန်မံၚ်ဖဴၜဵုမွဲတၠ မိအေမာ ဟီုရ။

“ကၠောန်မွဲတ္ၚဲမှ ဂွံစမွဲတ္ၚဲတှ်ေ စရိတ်ကမၠောန်လၟေၚ်တ္ၚဲ မိက်ဂွံကဵုပတိတ်ကဵုလေဝ်။ ညးဟွံပတိတ်ကဵုလၟေၚ်တ္ၚဲတှ်ေ ဂွံရာန်စဂှ် ဆလတှ်ေ ဒးကဝုတ်မံၚ်လေဝ်။ ဂွံတိတ်မ္ၚးလေဝ် ဟွံလောဲတှ်ေ ၜိုတ်နွံကဵုနွံ ပရအ်စအာမံၚ်ညးသ္ကံလေဝ်” သာ်ဝွံ ညးဆက်ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ကွာန်ပ္ၚ၊ ကြုက်ပိ၊ ကျာ်ခမဳ ကေုာံ စက်စာဲတံဂှ် ကၠောန်မံၚ်ကမၠောန်ၜဵုတုဲ နူကဵုဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ စဵုကဵုဂိတုမေဂှ် ဒးစကာသၟာကမၠောန်ဂၠိုၚ်မံၚ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးမန်ဂှ် လၟိဟ်ဖဴၜဵု နွံမံၚ် (၄၃၀၀) ဨက ကဵု တၠကမၠောန်ၜဵု ဗၞတ် ၉၀ တၠ ကၠောန်မံၚ်တုဲ လၟိဟ်သ္ၚိ ကၟိန်ဗဒ ဗဒါဲမံၚ်ၜိုတ် (၁၅၀၀) နွံမံၚ်ကီု ဂွံတီကေတ်လဝ်ကီုရ။