Categories
ပရိုၚ်

သဳကၠဳကၠုၚ်မံၚ် ကိစ္စထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ကီုရလေဝ် ဆက်ဒှ်မံၚ် ပေါဲဗ္တိုက်ဖိုဟ်

ဗော်NLD စှေ်စန်ဒက်မာဲ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု(IMNA)
ဗော်NLD စှေ်စန်ဒက်မာဲ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု(IMNA)
အိုက်သာၚ် – သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံမွဲဍုၚ် NCA ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ပထမသတ္တဟဂှ် အလဵုအသဳကဵု ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳကၠုၚ်မံၚ် ညးသ္ကအ်ကီုရလေဝ် လ္ပာ်တွဵုရးသေံဇၞော်တေံဂှ် ဒှ်မံၚ်ပေါဲဗ္တိုက်ဖိုဟ် ဂွံလဝ်ပရိုၚ်ရ။

“ဒပ်အလဵုအသဳဂှ် ထ္ၜးဟိုတ်ပသောၚ်တိဍာ်တုဲ ချဳဒရာၚ်မံၚ်ရ။ အခါဒပ်အလဵုအသဳ ချဳဒရာၚ်ဂှ် ဂွံကဵုသမ္တီ ဂွံကဵုပရိုၚ်ဂှ် ဟွံမွဲကၠုၚ်မွဲလှေ်၊ ဒၟါနူဂှ်ရ အထေၚ်ဗၠေတ်ကၠုၚ် ညးသ္ကအ်တုဲ ဒှ်ကၠုၚ်ပေါဲဗ္တိုက်ရ။ တုဲပၠန် ညောန်လုပ်ကဵု ကာလပေါဲရုဲမာဲယျတှေ် မၚ်မွဲ ညံၚ်ဟဂွံဒှ်ပေါဲဗ္တိုက်ဂှ် ခိုဟ်အိုတ်ရ။ ချဳဒရာၚ် အာကၠုၚ်မ္ဂး သွက်ဂွံစၠောံပရိုၚ်ညးသ္ကအ်ဂှ် ဒှ်အဓိက” သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော်သာၚ်ဠ နွံကဵုအခေါၚ်ဟီုဂး နူ RCSS (ကံၚ်ဇြဳက္လေၚ်ပ္တန်ရးသေံ) ဟီုရ။

လ္ပာ်ဒေသ မပ္တံကဵု ကောန်ဟိၚ်၊မာဲပန်၊ ဃဝ်လာမ် သ္ကုတ်သမၠုၚ်ကျာ ရးသေံဇၞော်တေံဂှ်မ္ဂး ပပ္တံနူ ဂိတုအဝ်ဂါတ် ဒဵုကဵုစိုပ် သေပ်တေမ်ဗာ (၁၆) ဂှ် ဒပ်အလဵုအသဳကဵု ဒပ် RCSS တံ ဒှ်ဂွံပေါဲဗ္တိုက် ဇၞော်/ဍောတ် ဗၞတ် (၇) ဝါတုဲရ RCSS ဂးရ။

လ္ပာ်ဒေသ မပ္တံ ကတ်ခါဲ၊ဏာပ်ဇြာန်၊ကျံက်မေဝ် သ္ကုတ်တွဵုရးသေံဇၞော် သၟဝ်ကျာတေံဂှ်လေဝ် ပပ္တံနူဂိတုဂျုန်တုဲကၠုၚ်ဏံ ဒဵုစိုပ်သေပ်တေမ်ဗာ ၁၇ ဏံဂှ် ဒပ်အလဵုအသဳကဵု ဒပ်တအာၚ် (ပလံၚ်) PSLF/TLNA တံ ဒှ်မံၚ်ပေါဲဗ္တိုက် မဏှေံမဏှေံကီု နူဌာနလလောၚ်ပရိုၚ် PSLF/TLNA ဟီုရ။

လဟီု ဗိုလ်ဇၞော်မာၚ်အာ်ကျဝ် လျိုၚ်ဌာနလလောၚ်ပရိုၚ် PSLF/TLNA ဂှ်မ္ဂး “ပ္ဍဲတိဍာ် ပိုဲပိုၚ်ပြဳအုပ်ဓုပ်မံၚ်ဂှ် နူအလဵုအသဳ ဂလိုၚ်သမၠဲပ္တိတ်ဒြဟတ်ဒပ်၊ ထ္ၜးဟိုတ်ကဵု ပသောၚ်တိဍာ်တုဲ မဏှေံမဏှေံ ထ္ပက်ကၠုၚ်ပၞာန်၊ ဒၟါနူဂှ်ရ ပါဲဟွံဗၠး ပိုဲလေဝ် ဒးက္လေၚ်တဝ်စၞေဟ် စဵုဒၞါတိဍာ်ပိုဲ၊ ဂုန်နူဂှ်ရ ဍေံဒှ်ကၠုၚ်ပေါဲဗ္တိုက်၊ လ္ပာ်ပိုဲ ထိၚ်ဒဝ် ဖအောန်ဖျေံ ပေါဲဗ္တိုက်ဏောၚ်ဂှ်လေဝ် လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ်တုဲမံၚ်ကီုရ။ ဣဏံ နကဵုအလဵုအသဳ ထေက်ကဵု ဒးသ္ပသမ္တီဏောၚ်” သာ်ဝွံဂးတဴရ။

ပ္ဍဲဂိတု ဂျုန်တေံဂှ်မ္ဂး ဒပ်အလဵုအသဳ ကဵု ဒပ်တအာၚ် (ပလံၚ် ) TLNA တံ ဒှ်ဂွံပေါဲဗ္တိုက် ဗၞတ် (၁၈) ဝါတုဲ ပ္ဍဲဂိတု သေပ်တေမ်ဗာ ဏံလေဝ် လ္ပာ်တွဵုရးသေံ သၟဝ်ကျာတေံဂှ်မ္ဂး ဒှ်မံၚ်ပေါဲဗ္တိုက်ဆက်က် ဖိုဟ် နူဌာနလလောၚ်ပရိုၚ် PSLF/TLNA ဟီုရ။

လ္ပာ်ဒေသ ဇြမ်ပရာဗမ် ကဵု ပူတာအဝ် တွဵုရးကချေၚ် တေံဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာဏံ ဒပ်အလဵုအသဳကဵု ဒပ်ကချေၚ် KIA တံ ဆက်ဒှ်မံၚ် ပေါဲဗ္တိုက်ဖိုဟ်ကီုရ။
စပ်ကဵုကိစ္စ ထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံမွဲဍုၚ် ကော်ဂးNCAဂှ်တုဲ သွက်ဂွံက္လေၚ်ပရိုၚ် ကုအလဵုအသဳဂှ် ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၂၄ ဏံမ္ဂး က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ကၠောန်သ္ပကောံဓရီု ပ္ဍဲဍုၚ်ဇၚ်မာဲ ကၟိန်ဍုၚ်သေံဂှ်ဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

လောန်ကၠုၚ် သေပ်တေမ်ဗာ ၉ ဂှ် သမ္မတ ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကအ် ပ္ဍဲနေပျဳတေံတုဲ သွက်ဂွံ ဒှ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ပ္ဍဲသေပ်တေမ်ဗာ ၂၉ ဏံဂှ် နူသမ္မတ ပၠောပ်ဂလာန် အာတ်မိက်လဝ် ကုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တံဂှ် ကီုရ။

Categories
ပရိုၚ်

လာၚ်ကွဳစက် မဂြိပ်မံၚ် လ္ဂုၚ်ကဵုဓဝါဲ အခါစိုပ် သ္ကုတ်မတ်မလီုကဵု ရေဝ်ဂှ် ဒးဒမၠ

ဗီုကွဳစက်ဒးလဝ်မကမ်(IMNA)
ဗီုကွဳစက်ဒးလဝ်မကမ်(IMNA)
ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ကွဳစက် ဖ္ဍိုက်ရဲအာတရဴဂမၠိုၚ် မဂြိပ်ဒၟံၚ် နူလ္ဂုၚ်ကဵုဓဝါဲဂှ် စၟတ်တ္ၚဲ သေပ်တေမ်ဗာ ၁၅ ပယာံသ္ဂာဗ္တံလောန် စိုပ်ညောန်ကဵု ကွာန်သၞေဟ်ဇုက်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် (ဂၠံၚ်ကွဳစက် မတ်မလီု ကဵု ရေဝ် ဒၞါဲ တိုၚ်မာၚ် ၈၂/၆)

Categories
ပရိုၚ်

လာၚ်ကွဳစက် မဂြိပ်မံၚ် လ္ဂုၚ်ကဵုဓဝါဲ အခါစိုပ် သ္ကုတ်မတ်မလီုကဵု ရေဝ်ဂှ် ဒးဒမၠ

ဗီုကွဳစက်ဒးလဝ်မကမ်(IMNA)
ဗီုကွဳစက်ဒးလဝ်မကမ်(IMNA)
ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ကွဳစက် ဖ္ဍိုက်ရဲအာတရဴဂမၠိုၚ် မဂြိပ်ဒၟံၚ် နူလ္ဂုၚ်ကဵုဓဝါဲဂှ် စၟတ်တ္ၚဲ သေပ်တေမ်ဗာ ၁၅ ပယာံသ္ဂာဗ္တံလောန် စိုပ်ညောန်ကဵု ကွာန်သၞေဟ်ဇုက်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေ

Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်ရေဝ် ဂၠိုက်ဂၠာဲသီဂွံ လွဟ်လက်နက် မဆက်စပ်ကဵု ဂကောံဒမၠ

ဗီုရုပ်နာဲမန်ဆာန်(Copy)
ဗီုရုပ်နာဲမန်ဆာန်(Copy)
ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ပ္ဍဲသေပ်တေမ်ဗာ ၃ မံက်ဂှ် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ သၞေဟ်ကၚ် ဒဒန်ဇၞော်ရေဝ် ရပ်ဂွံမၞိဟ်ၜါတလ နူကဵုဂကောံဒမၠ နာဲမန်ဆာန် မက္ဍိုက်ပ် ချဳဒရာၚ်မံၚ် သ္ကုတ်ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာ၊တွဵုရးမန် ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ဂၠိုက်ဂၠာဲ သီဂွံဒၟံၚ် လွဟ်တံဆက်က် သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူညး မညောန်ကဵု ဗွိုၚ်မဆေၚ်စပ်တံရ။

Categories
ပရိုၚ်

စိုပ်ကာလပေါဲရုဲမာဲမ္ဂး ဒပ်ၜါလ္ပာ်တံ ညံၚ်ဂွံဆက်စၠောံပရိုၚ် ညးသ္ကအ်ဂှ် RCSS ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်

ဒပ်ပၞာန် RCSS/SSA(internet)
ဒပ်ပၞာန် RCSS/SSA(internet)
ချေတ်မေန်ထောန် – ကာလ စိုပ်အခိၚ် ပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ ဏံမ္ဂး ညံၚ်ဟဂွံဒှ် ပေါဲဗ္တိုက်ဂှ် ဒပ်အလဵုအသဳကဵု ဒပ် RCSS တံ ညံၚ်သ္ဂောံ စၠောံပရိုၚ်ညးသ္ကအ်ဂှ် နူကဵု RCSS (ကံၚ်ဇြဳက္လေၚ်ပတန်ရးသေံ) ဟီုဖ္တိုက်ဖၟောဝ်ဏာရ။

Categories
ပရိုၚ်

အခိၚ်ကော်ဘိက် ကိစ္စပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဂှ် AA ကဵု MNDAA ဟွံမံက်ဏီတုဲ ဟွံကဵုအခေါၚ်လုပ် ပ္ဍဲ NCA ဝန်ဇၞော်ဥုအံၚ်မေန်ဟီု

ဥုအံၚ်မေန် သောၚ်ကလးမံၚ်ကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်(MPC)
ဥုအံၚ်မေန် သောၚ်ကလးမံၚ်ကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်(MPC)
ချေတ်မေန်ထောန် – အခိၚ်အလဵုအသဳ သမ္မတ ဥုတိၚ်သိၚ် တိုန်ကၠုၚ်တုဲ ကော်ဘိက် ကိစ္စ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ အလုံဍုၚ်ဂှ် ဒဒှ်ရ ဒပ်ပၞာန်ရခေၚ် AA ကဵု ဒပ်မဟာမိတ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကောန်ဂကူ MNDAA နွံမံၚ်ဏောၚ်ဂှ် အလဵုအသဳ ဟွံတီလဝ်တုဲ ဟွံဂွံအခေါၚ် ပါလုပ် ပ္ဍဲ NCA ရ သာ်ဝွံ ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဥုအံၚ်မေန် ဒုဥက္ကဌ ကမ္မတဳ ဓမံက်ရုပ်ရဴ ကလောန် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ကၟိန်ဍုၚ် UPWC ဟီုရ။

Categories
ပရိုၚ်

ပေါဲပြိုၚ်လိုန် ကွဳလိုန် တရဴကန္တာတာဇမ္ၚောဲ ဍုၚ်ဇြပ်ဗု

ခတ္တာနန် – ရန်ကဵု ရဲဗက်စပရေၚ်ထတ်ယုက် နကဵုကွဳလိုန် အပ္ဍဲတွဵုရးမန်တံ သ္ဂောံဖေါအ်ဗြေဝ် ထတ်စောံတိုန်တုဲ နကဵုအစဳဇန် အလဵုအသဳ တွဵုရးမန် နူကဵု ဂကောံဝေၚ်ဒြဟတ်/ကာယ သ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ပ္ဍဲသေပ်တေမ်ဗာ ၁၃ ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ဏာ ပေဲါပြိုၚ်လိုန်ကွဳလိုန် တရဴကန္တာ တာဇမ္ၚောဲ (ဗၞတ် ၄၇ မိုၚ်- ရ၅ ကဳလော) ပ္ဍဲဍုၚ်ဇြပ်ဗုရ။