Categories
ပရိုၚ်

ပရိုၚ်ဟွံဍာံတံဂှ် စွံသတိတုဲ ကလေၚ်ပါ်တြးပ္တိတ်ညိ

ခေတ်လေဝ်တောတက်ကၠုၚ် ကွတ်စက်ဂှ်လေဝ် တောတက်မြက်ဇက်ကၠုၚ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုအခေတ်ရပ်စပ် Social Media ဂၠိုၚ်တိုန်ဂှ်တုဲ ပရိုၚ်ကောလဟောလ၊ ပရိုၚ်ပ္တောံ၊ ပရိုၚ် ဗၠေတ်တ်တအ် မံက်ဂတဝ်တိုန်ကၠုၚ်အရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲရ။ လတူ ပရိုၚ်ပတောံ၊ ပရိုၚ်ဗၠေတ်၊ ပရိုၚ်ကောလဟောလ တံဂှ် စွံသတိတုဲ ထပ်တြးပါ်ပရအ်ဏာမ္ၚးညိ၊ လတူတၚ်နၚ်ပရေၚ် ပရောတံဂှ် ဗှ်-လ္ၚတ်-ဂၠိုက်ဂၠာဲ ကၠးဖ္ဍးတုဲမှ ထပ်တြးထေက်-ဟွံထေက် သ္ပဂပ်ဂဝ်ရ။ မပတံသာ်ဏံ သွက်သ္ဂောံ သ္ၚဳဂၠိပ်ချပ်ဗစာဒးတုဲ တၚ်နၚ်သ္ဒးတီလဝ်ထေက်တံဂှ် ပါ်ပရအ်ဏာ ဗဟုသုတ သာ်ဝွံရ။

တၚ် (၁) ဗီုပြၚ်ပရိုၚ် ရုပ်ဗျံက်

ပ္ဍဲကဵု ချူဓမံက်ထ္ၜးလဝ် ဗီုပြၚ်ပရိုၚ်ရုပ်ဗျံက်လ္ၚဵုဝွံ ဓမံက်ထ္ၜးလဝ် ဗီုရုပ်ဗျံက်ဂှ်တၞဟ်၊ ချူဓမံက်ထ္ၜးလဝ် တၚ်နၚ်ဂှ် တၞဟ်၊ ကၠောန်ဗဒှ်ပတောံလဝ် ဗီုပြၚ် ရုပ်ဗျံက်ကွေံကွေံတုဲ၊ ချူဓမံက်ထ္ၜးဟီုဗျံက်လဝ် ကုဂကောံမွဲမွဲ (ဝါ) ကုပူဂဵုမွဲမွဲ (ဝါ) ကုဗော်မွဲမွဲရ။

ပွသာ်ဏံဂှ် ကုတ်ဆက်ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ဗီုရုပ်ဗျံက်နူကဵု ပရိုၚ်၊ နူလိက်အုပ်မဂ္ဂဇြေန်-ဂျာနေဝ် ဂမၠိုၚ်တုဲ ဖန်ချူဗဒှ် လဝ်တၚ်နၚ်ပရောပရော ဟွံဍာံ ဟွံပြတံရ။

တၚ် (၂) ပရိုၚ်လီစၞာဲ (လီဠာန်)

ပူဂဵုမွဲမွဲ၊ ဂကောံမွဲမွဲ၊ ဗော်မွဲကုမွဲ ညံၚ်ဂွံဒှ်ပြဒ္ဒညာ ဟွံသေၚ်မ္ဂး ညံၚ်ဂွံဒှ်သၞဝဲ ညးသ္ကံဂှ် ဖန်ချူဗဒှ်လဝ် ပရိုၚ်လီစၞာဲရ၊ ပရိုၚ်လီစၞာဲဝွံ ဒုၚ်လဝ်သ္ဇိုၚ်ပတုပ်လဝ် နူပရိုၚ်ဍာံဍာံတေံတုဲ ဖန်ဗဒှ်ချူပတုပ်လဝ်ဗီုပြၚ်ပရိုၚ်ကွေံကွေံ၊ ဗီုပြၚ်ပရိုၚ် ဍာံ ပြမွဲရ။

ချူဓမံက်ဟီုဗျုတ်ဗ္ဒေက်လဝ် ကုပူဂဵု၊ ကုဂကောံ၊ ကုဗော်မွဲကုမွဲ ညံၚ်ရဴဒှ်မံၚ်ဍာံဍာံဂှ် စကာလဝ် တၚ်နၚ်နဲကဲပြယာဲ ပရိုၚ်ပတုပ်တုဲ ချူဓမံက် ဟီုဂး ဗျုတ်ဗ္ဒေက်လဝ်နကဵုအစဳဇန် စှေ်စှေ်မွဲရ။

တၚ် (၃) ဖန်ဗဒှ်လဝ်ပရိုၚ်ပတောံ ညံၚ်ရဴပရိုၚ်ဍာံပြ

တၚ်နၚ်ပရေၚ်ပရာမွဲမွဲဂှ် ဖန်ဗဒှ်လဝ် ညံၚ်ရဴပရိုၚ်ဍာံပြရ၊ ဆဂးဂှ် ကလေၚ်လ္ၚတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲရံၚ် ချိုတ်ပၠိုတ်မ္ဂး ဒှ်မံၚ်ပ ရိုၚ်ပတောံရ။ ပရိုၚ်ပတောံဝွံ နကဵုအစဳဇန်မွဲမွဲသာ်ကီုဒှ်၊ ရန်တၟံမိက်ဂွံဗျုတ်ဗ္ဒေက် ကုညးမွဲမွဲကီုဒှ်၊ ရန်တၟံမိက်ဂွံ ဖျေံ ဂုန်သိက္ခာကုပူဂဵုမွဲကီုဒှ် ချူဓမံက်ဖန်ဗဒှ်လဝ် ပရိုၚ်ပတောံ (ပရိုၚ်ဟွံဍာံပြ) ရ။

တၚ် (၄) ဖန်ဗဒှ်ချူဓမံက်လဝ် ပရိုၚ်ညံၚ်ဂွံအထေၚ်ဗၠေတ်

လတူပရိုၚ်တၚ်နၚ်ဍာံဍာံဂှ် ကံက်နုက်ဂၠံက်ပတိတ်တၚ်နၚ်လ္ၚဵုတုဲ ဖန်ချူဗဒှ်လဝ် ပရိုၚ်ညံၚ်ဂွံအထေၚ်ဗၠေတ်ဗၠေတ် ရ။ ပရူက္တဵုဒှ်မံၚ်ကွေံကွေံ ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ် ပရူပရာ ပရိုၚ်က္တဵုဒှ်မံၚ်တအ်ဂှ် ဖန်ဗဒှ်လဝ်တုဲ တၚ်နၚ်ဗၠေတ်တ် ကဵု အထေၚ်ညံၚ်ဗၠေတ်တအ်ဂှ် ကံက်နုက်ဓမံက် ထ္ၜးလဝ် ဗီုပြၚ်ပရိုၚ်ဗၠေတ်တ်မွဲပိုဒ်ကီုရ။

လတူညးမွဲကုမွဲ၊ ပူဂဵုမွဲကုမွဲ၊ ဂကောံမွဲကုမွဲ ညံၚ်အထေၚ်ဂွံဗၠေတ်ညးသ္ကံ၊ ညံၚ်ဂွံကတဵုဗဒှ်ပတိုန်ပရေၚ်ပြသၞာဂှ် နကဵု အစဳဇန်ရန်တၟံနွံ ဖန်ချူဓမံက်လဝ်ပရိုၚ်အထေၚ်ဗၠေတ်သာ်ဝွံရ။

တၚ် (၅) ဍိုပ်ပရိုၚ် ကဵု ဖျုန်ပရိုၚ် ဗ္ဂပ်လဝ်ညံၚ်ရဴပရိုၚ်ကွေံကွေံ

ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်လဝ်လတူအစဳဇန် ရန်တၟံမမိက်ကဵုမွဲမွဲသာ်တုဲ ဂၠံက်ကေတ်လဝ်တၚ်နၚ်ပရိုၚ် နူလိက်ပရိုၚ်မွဲမွဲတုဲ ဖန်ချူဗဒှ် လဝ် ဍိုပ်လိက်ဂှ်တၞဟ်၊ ဖျုန်လိက်ဂှ်တၞဟ်ရ။

ဒှ်ကၠုၚ်သံသယသာ်ဏံမ္ဂး ပကိတ်ပညဳစမ်ရံၚ် ဍိုပ်လိက်ကဵု ဖျုန်လိက်တၚ်နၚ်ပရိုၚ်ဂှ်ညိ။ ယဝ်ဟွံလ္ၚတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲမ္ဂး ဆဵုဒးပရိုၚ်ဗီုသာ်ဏံမ္ဂး ထေၚ်ဒးပရိုၚ်ဍာံပြတုဲ ထပ်တြးပတိတ်ဒး ဒှ်မာန်ရ။ နကဵုအစဳဇန်ညးမွဲလ္ပာ်ဂှ် ရန်တၟံမိက်ဂွံ ဖျေံဂုန်သိက္ခာ၊ မိက်ဂွံဗဒှ်ပတိုန်ပြသၞာ၊ မိက်ဂွံဗျုတ်ဗ္ဒေက်ညးမွဲလ္ပာ်တေံတုဲ ဖန်ချုဗဒှ်လဝ် ဍိုပ်လိက်တၞဟ် ဖျုန် လိက်တၞဟ် ဒှ်လေပ်ရ။

တၚ် (၆) ရန်တၟံနွံနွံ ဖန်ဗဒှ်လဝ် ပရိုၚ်ဗၠေတ်ဗၠေတ် ဍိုပ်ကၠံပေၚ်ပေၚ်

ပရေၚ်ပရောတံဂှ် ဖန်ဗဒှ်လဝ်ပရိုၚ်ပ္တောံရ၊ အတိုၚ်မွဲပရူပရာဂှ်ဏောၚ်ဟီုတှေ် ကၠံတၟံကၠံ(100%) ပေၚ်ၚ် မှာရာ မံၚ်တုဲ ဒဒှ်ဂမၠိုၚ်ဂှ်လေဝ် ညံၚ်ဂွံဒှ် အန္တရာယ်မာန်ဂှ် ရန်တၟံ သွက်ဂွံလီစၞာဲတုဲ ပရိုၚ်ပ္တောံမွဲပိုဒ်ရ။

စတံနူ ဍိုပ်ပရိုၚ်၊ စဵုကဵုဖျုန်ပရိုၚ်၊ ကၞောတ်နိဂီုပရိုၚ် အတိုၚ်မွဲဖျုန်ပရိုၚ်ဂှ် ဟီုဗျံက်၊ ဖျေံဗျုတ်ဗ္ဒေက်ဖန်ဗဒှ်လဝ် ပရိုၚ် ဖျေံဂုန်သိက္ခာ (ဖျေံကဝု) အတိုၚ်မွဲပိုတ်ရ။

တၚ် (၇) ကလေၚ်ပလေဝ်လဝ် တၚ်နၚ်ပရိုၚ်

လတူချူဓမံက်-တြးပတိတ်လဝ်ပရိုၚ်ဂှ် အတိုၚ်ပရိုၚ်တၚ်နၚ်နူတမ်ဂှ်ရ ဒၞာဲအခန်အဓိကဂှ် ကလေၚ်ချူပလေဝ်လဝ် ညိညိဓဝ်ရ။ ရံၚ်သာ်ဏံမ္ဂး ညံၚ်ရဴပရိုၚ်အတိုၚ်ပကတိတေံကွေံကွေံဂှ်ရ ဆဂး ကလေၚ်လ္ၚတ်ဗှ်ရံၚ်ချိုတ်ပၠိုတ်မ္ဂး ဖန် ဗဒှ်လဝ်ပရိုၚ်ဗၠေတ်ဗၠေတ်၊ ကလေၚ်ပလေဝ်လဝ် တၚ်နၚ်ပရိုၚ် ဒၞာဲဒှ်အဓိကရ။

တၚ်နၚ်တအ်ဏံဂှ် ဟွံဂွံစၟဳစၟတ်လဝ်မွဲသာ်၊ ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ် ယဝ်ဟွံကိတ်ညဳကဵုတၚ်နၚ် တအ်ဏံဏောၚ်ဒှ်မ္ဂး ပရိုၚ် ပိုယ်ဆဵုလဝ်ဂှ် ပတှေ်ဟွံထေက်ကီု၊ ကဵုညးတၞဟ်တအ်လေဝ် ကလေၚ်ပြးပတိတ်ဟွံထေက်ရ။

ဇၟာပ်ဆဵုပရိုၚ်ဂှ် ကလေၚ်ဇွတ်သပေါတ်ရံၚ် တမ်ရိုၚ်ပရိုၚ်နူအလဵု၊ တၚ်နၚ်ပရိုၚ်ဏံ ရန်တၟံသာ်လဵုတုဲချူဓမံက်လဝ်၊ ပရောပရာဏံ ကၠုၚ်နူတမ်ရိုဟ်မူလဍေံ အလဵု စတံ သ္ဒးဇွတ်သပေါတ်လ္ၚတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲရ။ တီကၠးကေတ်ပရိုၚ် ဍာံ- ဟွံ ဍာံတုဲမ္ဂး ထပ်တြးထေက်-ဟွံထေက်ချပ်ဗစာတုဲမှ ဆက်ရေၚ်တၠုၚ်ညိဂှ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖၟောဝ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဇၟာပ်ဆဵုတၚ်နၚ် ပရောပရာမွဲမွဲဂှ် လ္ပစှေ်စိုတ်ပြဟ်ညိ

အခိၚ်ကာလပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရုသံၚ် ဒှ်ထုဲထံၚ်တ္ၚဲဏံဂှ် အကြာညးမွဲလ္ပာ်ကဵု ညးမွဲလ္ပာ်ဂှ် ပရေၚ်တြးဝါဒ၊ ပရေၚ်ဆဝ် ဗ္ၚုဟ်သွက်ဂုန်ဖဵု ဂကောံ-ဗော် ဇကုဇကု၊ ပရိုၚ်ဒဒှ်လဝ်တုဲတုဲကၠုၚ်တေံဂှ် သ္ပလဝ်ဗီုပြၚ်ပရိုၚ်လၟုဟ် (တ္ၚဲဏံ) မပတံ နာနာသာ် ကၠောန်ဖန်ဗဒှ်ဒၟံၚ် တၚ်နၚ်ပရိုၚ် ဟွံဍာံ၊ ဟွံပြတအ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ဒၟံၚ်ရ။

အကြာအလဵုအသဳ ကံၚ်သဳပၞာန် ကဵု အလဵုအသဳညဳသၟဟ်ဂကူ ကော်ဂး ၜါလ္ပာ်တအ်လေဝ် ဇြဟတ်ညးကဵုညး ချဳဓ ရာၚ်တြးပရိုၚ်၊ တြးဝါဒ ဆဝ်ဗ္ၚုဟ် ကမၠောန်ညးကဵုညးတုဲ အကြာဂှ် အရာလဵုပရိုၚ်ဍာံပြ၊ အရာလဵုပရိုၚ်ဗၠေတ် ပါ်ပဲါ ဝါတ်ကၠုၚ်ရ။

ကာလတ္ၚဲဏံဂှ် ဒှ်အခိၚ်ဒပ်ပၞာန်တံ ဒးထိၚ်ဒဝ်လဝ် ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ဍုၚ် ကာတၟေၚ်တုဲ လိုၚ်ဖုၚ်-အေန်တာနေက် ဂှ်လေဝ် လဆောဝ်ပိုတ်၊ လဆောဝ်ဂွံ ဟွံချိုတ်ပၠိုတ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုဂွံအခိၚ်လိုၚ် အေန်တာနေက်မွဲလစုတ်ဂှ် ဆဵုတၚ်နၚ် လတူ Social Media ဂှ် ပရိုၚ်ကောလဟောလ၊ ပရိုၚ်ပ္တောံ၊ ပရိုၚ် ဗၠေတ်တ်တအ် မံက်ကၠုၚ်ဂၠိုၚ်ရ။ လတူ ပရိုၚ်ပတောံ၊ ပရိုၚ်ဗၠေတ်၊ ပရိုၚ်ကောလဟောလ တံဂှ် စွံသတိတုဲ ထပ်တြးပါ်ပရအ်ဏာမ္ၚးညိ၊ လတူတၚ်နၚ်ပရေၚ် ပရောတံဂှ် ဗှ်-လ္ၚတ်-ဂၠိုက်ဂၠာဲ ကၠးဖ္ဍးတုဲမှ ထပ်တြးထေက်-ဟွံထေက် သ္ပဂပ်ဂဝ်ရ။ မပတံသာ်ဏံ သွက်သ္ဂောံ သ္ၚဳဂၠိပ်ချပ်ဗစာဒးတုဲ တၚ်နၚ်သ္ဒးတီလဝ်ထေက်တံဂှ် ပါ်ပရအ်ဏာ ဗဟုသုတ သာ်ဝွံရ။

စွံသတိကဵု က္ဍိုပ်လိက်ပရောပရူညိ

ပရိုၚ်ဗၠေတ်ဗၠေတ်တအ် ညံၚ်မၞိဟ်တအ်စိုတ်ဂွံလေပ်စဂှ် က္ဍိုပ်လဝ်တၟေၚ်တၟေၚ်တအ်တိုန်ကၠုၚ်မ္ဂး ချူစလေပ်ရ။ ယဝ်ကဵုဥပမာမ္ဂး ယဝ်ဒးဟီုနကဵုဘာသာမိ (ဘာသာဂကူဇကု) တှေ် ပရိုၚ်ကိစ္စဇၞော်ဇၞော်တအ်၊ ပရိုၚ်ကာမံက်တိုန်၊ ပရိုၚ်တၟေၚ်တၟေၚ်တအ်ဂှ် ပတိုန်က္ဍိုပ်လိက်တုဲ ချူစလေပ်ရ။ ဆၜိုတ်ဗှ်ဒးက္ဍိုပ်လိက်ဂှ်ဗက် စိုတ်ညံၚ်ဂွံချဳဂတဝ်တိုန်ဂှ် ကၠောန်သ္ပစလေပ်ရ။ ပရိုၚ်ဗီုတအ်ဏံ ယဝ်ဆဵုတိုန်မ္ဂး စဒှ်သံသယတုဲ မိက်ဂွံကဵုဏာသတိရ။

စၟဳစၟတ်ရံၚ်တမ်ရိုဟ်ပရိုၚ်တအ်ညိ။

ပရိုၚ်ပိုယ်တအ်ဗှ်လဝ်တအ်ဂှ် ပတှေ်စဂွံဏောၚ်၊ ပရိုၚ်တမ်ရိုဟ်တအ် ခိုၚ်ကၠိုက်ဒၟံၚ်ဏောၚ်တအ်ဂှ် ကလေၚ် စၟဳစၟတ်ရံၚ်ညိ။ နူကဵု Social media ပိုယ်ကေၚ်မိၚ်၊ ကေၚ်ညာတ်ဒၟံၚ်တအ်ဂှ် ပရိုၚ်တအ်ဏံကၠုၚ်နူဂှ်ဟာဂှ် ဒးကလေၚ်စၟဳစၟတ်ရံၚ်ရ။ ယဝ်ခါရ နူကဵုပရိုၚ်ဌာနပိုယ်ဟွံကေၚ်မိၚ်ဒၟံၚ်တအ် ပါကၠုၚ်မ္ဂးတှေ် ပ္ဍဲကဵု Page ပရိုၚ်ဌာနတအ် ဒၞဲါ About ဂှ် လုပ်ကျောဝ်ရံၚ်တုဲ ဌာနပရိုၚ်တအ်ဏံဝွံ ဒက်ပတိုန်လဝ် အခိၚ်ကာလလဵုရော၊ ဒၞဲါဌာန်ဒၟံၚ်တအ်၊ ဂၞန်ဖုၚ်ဂွံဆက်စၠောံတအ် နွံဒၟံၚ်ကီုဟာတအ်ဂှ် ကလေၚ်စၟဳစၟတ်ကျောဝ်ရံၚ်မာန်ရောၚ်။
စၟတ်တ္ၚဲတအ်ဂှ် စၟဳစၟတ်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ညိ။

လတူတၚ်နၚ်ပရိုၚ်ပတိုန်လဝ်ဂှ် တၚ်နၚ်ပရိုၚ်တၟိတၟိရဟာ၊ ဟွံသေၚ်မ္ဂး တၚ်နၚ်ပရိုၚ်တြေံတုဲကၠုၚ်တေံရ ကလေၚ် ပတိုန်လဝ်တၟိဟာ၊ ဒးစၟဳစၟတ်ရံၚ်စၟတ်တ္ၚဲချိုတ်တ်ချိုတ်ပၠိုတ်ပၠိုတ်ညိ။ လဆောဝ်မ္ဂး တၚ်နၚ်ပရိုၚ်တြေံတေံရ ကိတ်ညဳကၠုၚ်ဒဒှ်အခိၚ်တ္ၚဲဏံတုဲ ပူဂဵုတံကလေၚ်ပတိုန်လဝ်တၟိ သ္ပလဝ်ဗီုပရိုၚ်တၟိတၟိရ။ ဣဏံလေဝ် ကဆော် ကတဵုဒှ်ပြသၞာမွဲသာ်ကီုရ။ ဟွံဒှ်ဏီ ညံၚ်ဂွံဒှ်၊ ပြသၞာံဟွံမံက်ဏီ ညံၚ်ဂွံမံက်၊ ဂစာန်ဒှ်မံၚ် ညံၚ်ဂွံဒှ် မပတံသာ်ဏံ ချပ် ဖန်ဗဒှ်ပတိုန် ပြသၞာ ပရေၚ်ပရောမွဲမွဲသာ် ဒှ်လေပ်ရ။

စၟဳစၟတ်ရံၚ်တမ်ရိုဟ်ပရိုၚ်တအ်ညိ။

ပရိုၚ်ပိုယ်တအ်ဗှ်လဝ်တအ်ဂှ် ပတှေ်စဂွံဏောၚ်၊ ပရိုၚ်တမ်ရိုဟ်တအ် ခိုၚ်ကၠိုက်ဒၟံၚ်ဏောၚ်တအ်ဂှ် ကလေၚ်စၟဳစၟတ်ရံၚ်ညိ။ နူကဵု Social media ပိုယ်ကေၚ်မိၚ်၊ ကေၚ်ညာတ်ဒၟံၚ်တအ်ဂှ် ပရိုၚ်တအ်ဏံကၠုၚ်နူဂှ်ဟာဂှ် ဒးကလေၚ်စၟဳစၟတ်ရံၚ်ရ။ ယဝ်ခါရ နူကဵုပရိုၚ်ဌာနပိုယ်ဟွံကေၚ်မိၚ်ဒၟံၚ်တအ် ပါကၠုၚ်မ္ဂးတှေ် ပ္ဍဲကဵု Page ပရိုၚ်ဌာနတအ် ဒၞဲါ About ဂှ် လုပ်ကျောဝ်ရံၚ်တုဲ ဌာနပရိုၚ်တအ်ဏံဝွံ ဒက်ပတိုန်လဝ် အခိၚ်ကာလလဵုရော၊ ဒၞဲါဌာန်ဒၟံၚ်တအ်၊ ဂၞန်ဖုၚ်ဂွံဆက်စၠောံတအ် နွံဒၟံၚ်ကီုဟာတအ်ဂှ် ကလေၚ်စၟဳစၟတ်ကျောဝ်ရံၚ်မာန်ရောၚ်။

Link တအ်ဂှ် စၟဳစၟတ် ဗဵုရံၚ်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ညိ။

ပရိုၚ်ပ္တောံ/ပရိုၚ်ဗၠေတ်ဗၠေတ် ဒးဒှ်ရောၚ် စဒှ်သံသယလေပ်ဂှ် Link တအ်ဂှ် ပါစလေပ်ဒၟံၚ်ရ။ မၞိဟ်ဖန် ဗဒှ်ဒၟံၚ်ပရိုၚ်ဗၠေတ်ဗၠေတ်တအ်ဂှ် ညးတအ်ချူလဝ်ပရိုၚ်ဗၠေတ်ဗၠေတ်တအ် ညံၚ်ဂွံပတှေ်စှေ်စိုတ်မာန်ဂှ် ပ္ဍဲပရိုၚ် ဗၠေတ်ဗၠေတ်ဂှ် URL ပ္တောံတအ်၊ Link ပ္တောံတအ်ဂှ် ဖန်ဗဒှ်လဝ်တုဲ စုတ်စလေပ်ရောၚ်။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲကဵုပရိုၚ်ဂှ်မ္ဂး စၞောန်လဝ်နကဵု URL တအ်ဂှ် ကျောဝ်ရံၚ်တုဲ ဒးစၟဳစၟတ်ပၠန်ရ။
ဒှ်ဒၟံၚ်အတိုၚ်အၚ်္ဂလက္ချန် ပရိုၚ်ဟာဂှ် စၟဳစၟတ်ညိ။

ပရိုၚ်ဇကုဗှ်ဒၟံၚ်တအ်ဂှ် မလိက်အက္ခရ်ဒးဒၟံၚ်ရဟာ။ ဗီုရုပ်တအ်ဂှ် ကုတ်ထပိုတ်လဝ်နွံဟာ။ လ္တူဗီုတအ်ဂှ် ထ္ပက်စုတ်လဝ်မလိက်တုဲ ညံၚ်ဇကုစိုတ်ဂွံလေပ်စဂှ် တံၚ်ဂြဲလဝ်စိုတ်တုဲ စနူ Layout desing တအ်ဂှ် စၟဳစၟတ်ရံၚ်ညိ။ မလိက်ဟွံဒးတအ်ဏံကီု၊ ကုတ်ဗီုရုပ်၊ ခေပ်၊ ကာတ်တအ် ကၠောန်လဝ်ပရိုၚ်ဗီုပြၚ်တအ်ဂှ် စွံသံသယတုဲ ဗှ်ရံၚ်ညိ။ အတိုၚ်အၚ်္ဂလက္ချန် ပရိုၚ်တအ်ကၠောန်ဒၟံၚ်တအ်ဂှ် ဌာန်ပရိုၚ်ဂမၠိုၚ်၊ ပရိုၚ်ဂမၠိုၚ်တအ် မလိက်ဗၠေတ် ဗၠေတ်တအ် ဂွံပါလေပ်ဂှ် အောန်ကွေံကွေံတုဲ ဗီုရုပ်ကုတ်ခေပ်လဝ်တအ်ဂှ်လေဝ် ဟွံကၠောန်သ္ပမွဲလှေ်ရ။
ဗီုရုပ်တအ်ဂှ် ကျောဝ်ရံၚ်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်တုဲ ပတှေ်ညိ။

ဗီုဟီုလဝ် လတူတေံဂှ်ရ၊ ဝေပ်သာ်၊ ပုက်ချ် (page) တအ် မတြးဒၟံၚ်ပရိုၚ်ဗၠေတ်တအ်ဂှ် သုၚ်စောဲလဝ်ဗီုရုပ်၊ ဗဳဒဳယိုဝ်တအ်တုဲ တက်ဗၠေတ်လဝ်နွံဒၟံၚ်ကီုရ။ ဗီုရုပ်၊ ဗဳဒဳယိုဝ်ဗီုတအ်ဏံတအ်ဂှ် ဗီုရုပ်ဟွံဆေၚ်စပ်ကဵု ပရိုၚ်တအ် ဒှ်စလေပ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ သုၚ်စောဲ Image Search ကဵု Search Engine မွဲမွဲတုဲ ဗီုရုပ်၊ ဗဳဒဳယိုဝ်တအ်ဏံ နူလဵုကၠုၚ်လဝ်ရောဂှ် စၟဳစၟတ်ကေတ်မာန်ရောၚ်။

ကလေၚ်ပလေဝ်လဝ် တၚ်နၚ်ပရိုၚ်

လတူချူဓမံက်-တြးပတိတ်လဝ်ပရိုၚ်ဂှ် အတိုၚ်ပရိုၚ်တၚ်နၚ်နူတမ်ဂှ်ရ ဒၞာဲအခန်အဓိကဂှ် ကလေၚ်ချူပလေဝ်လဝ် ညိညိဓဝ်ရ။ ရံၚ်သာ်ဏံမ္ဂး ညံၚ်ရဴပရိုၚ်အတိုၚ်ပကတိတေံကွေံကွေံဂှ်ရ ဆဂး ကလေၚ်လ္ၚတ်ဗှ်ရံၚ်ချိုတ်ပၠိုတ်မ္ဂး ဖန် ဗဒှ်လဝ်ပရိုၚ်ဗၠေတ်ဗၠေတ်၊ ကလေၚ်ပလေဝ်လဝ် တၚ်နၚ်ပရိုၚ် ဒၞာဲဒှ်အဓိကရ။

တၚ်နၚ်တအ်ဏံဂှ် ဟွံဂွံစၟဳစၟတ်လဝ်မွဲသာ်၊ ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ် ယဝ်ဟွံကိတ်ညဳကဵုတၚ်နၚ် တအ်ဏံဏောၚ်ဒှ်မ္ဂး ပရိုၚ် ပိုယ်ဆဵုလဝ်ဂှ် ပတှေ်ဟွံထေက်ကီု၊ ကဵုညးတၞဟ်တအ်လေဝ် ကလေၚ်ပြးပတိတ်ဟွံထေက်ရ။

ဇၟာပ်ဆဵုပရိုၚ်ဂှ် ကလေၚ်ဇွောတ်သပေါတ်ရံၚ် တမ်ရိုၚ်ပရိုၚ်နူအလဵု၊ တၚ်နၚ်ပရိုၚ်ဏံ ရန်တၟံသာ်လဵုတုဲချူဓမံက်လဝ်၊ ပရောပရာဏံ ကၠုၚ်နူတမ်ရိုဟ်မူလဍေံ အလဵု စတံ သ္ဒးဇွတ်သပေါတ်လ္ၚတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲရ။ တီကၠးကေတ်ပရိုၚ် ဍာံ- ဟွံ ဍာံတုဲမ္ဂး ထပ်တြးထေက်-ဟွံထေက်ချပ်ဗစာတုဲမှ ဆက်ရေၚ်တၠုၚ်ညိဂှ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖၟောဝ်ရ။