ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 10)

ပရိုၚ်

သွက်ဂွံကဵုအာဇြဟတ်ဓရိုဟ် ပရေၚ်ဗော်ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲဂှ် သွာၚ်သၟတ်တံ ပံက်ဏာကမ္မတဳရေၚ်တၠုၚ်မွဲ

ကရောၚ်ပၞာန်သၟတ်ရပ်အလာံ ပ္ဍဲတ္ၚဲသၟတ်မန် (MNA)

နကဵုသွာၚ်သၟတ်တံဝွံ သွက်ဂွံကဵုအာဇြဟတ်ဓရိုဟ် ပရေၚ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲတုဲ ပ္ဍဲ ကောံဓရီုသ္ၚဳဂၠိပ်လၟေၚ်ကမၠောန် တ္ၚဲသၟတ်မန် ဒၞာဲဍုၚ်တြေံကွာန်ခရူ ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗါ (၇) ဂှ် ပံက်ဏာ ကမ္မတဳရေၚ်တၠုၚ်မွဲဂကောံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ကမ္ပဏဳဓလိုက်တံရိုဟ် အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်တအ် ညံၚ်ဂွံကၠောန်ကဵုအစဳဇန်ပြမာန်သဘာဝပွဳပွူ (EMP) ဂှ် အလဵုအသဳတွဵုရး ကဵုလဝ်စၞောန်

ဗီုဒၞါဲကေမၠာန်ကၠောန်ပ္တိတ်တၟံ ပ္ဍဲတွဵုရးမန် မွဲဒၞါဲ (Internet)

သဘာဝပွဳပွူ လီုလာ်ညံၚ်ဂွံအောန်ဂှ် ကမ္ပဏဳဓလိုက်တံရိုဟ် မၞုံအပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်တအ် ညံၚ်ဂွံကၠောန်ကဵု (Environmental management Program –EMP) အစဳဇန် ပြမာန်သဘာဝပွဳပွူ (သဘာဝပတ်ဝန်းကျၚ်စီမံခန်႔ခွဲမှုအစီအစဉ်) ဂှ် နူဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ကဵုလဝ်စၞောန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပေဲါဗှ်လိက်ခၞံသုတေသနဒေသရးမညဂှ် ကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုရောၚ်

ပေါဲသောၚ်က္လး သွက်ဂွံဗှ်လိက်ခၞံသုတေသန (MNA)

ကမ္မတဳလိက်ပတ် ယေန်သၞာၚ်မန် (မတ်မလီု) သ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ပ္ဍဲဂိတုဂျာန်နဝါရဳ (၁၅) ဏံမ္ဂး ကၠောန်ဗဒှ်အာ ပေါဲဗှ်လိက်ခၞံ သုတေသန ဒေသရးမည ဒၞဲါဌာန်ဇၞူရာမည မၞုံလ္တူဍုၚ်မတ်မလီု တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူကဵုကမ္မတဳကၠောန် ဗဒှ်တံရ။

Read More »

ကမ္မယှေန်ၜိုဟ်လလံအလဵုအသဳ ကဵု ဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC တံ သွက်ဂွံဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံဂှ် ခက်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်

ဗီုကောံဓရီု UNFC ကေုာံ ဂကောံမဟာမိတ် (Facebook)

ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ အလဵုအသဳ ကဵု ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် နူဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ဟဂွံထ္ပက်လဝ် စၟတ်တဲလိက်ကသုက် NCA တံ ချိၚ်လဝ် သွက်ဂွံဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံဂှ် ဆိုအ်ဗခက်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

လလောၚ်တြး စရၚ်ယၟု အလံၚ်ညးစၞး သွက်ပေါဲရုဲမာဲအကြာ

စရၚ်ညးစၞး သွက်ဂွံလုပ်ပြိုၚ်ပေါဲရုဲမာဲအကြာ ပ္ဍဲတွဵုရးမန် (Copy)

စရၚ်ယၟု အလံၚ်ညးစၞးကၠတ်ထဝ် သွက်ပေါဲရုဲမာဲအကြာ မကၠောန်ပ္ဍဲဂိတုအေဗရဴ ၁ ၊ သၞာံ ၂၀၁၇ တေံဂှ် နူကမ္မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲကၟိန်ဍုၚ် လလောၚ်ပ္တိတ်ကဵု ပ္ဍဲဂိတုဂျာန်နဝါရဳ စၟတ်တ္ၚဲ ၂ ဂှ်ရ။

Read More »

ရဲဒြဟတ်ဇၞော်ဇၞော်တံ ဟွံတီတာလျိုၚ်မ္ဂး ကၟိန်ဍုၚ်စိုပ်ဒဒိုက်ဇၞော်ဇၞော်မာန်ရောၚ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဟီု

ဝိုၚ်ဓရီုတက်ကျာ သၟတ်ဂမၠိုၚ် ကေုာံညးကဵုကသပ်ဂၞန်ကၟိန်ဍုၚ် (Myanmar State Counsellor Office)

ပ္ဍဲတ္ၚဲဂျာန်နဝါရဳ ၁ မံက်ဂှ် ညးကဵုကသပ်ဂၞန်ဍုၚ် ကေုာံ သၟတ်ဂမၠိုၚ်တံ ကၠောန်ကၠုၚ်ဝိုၚ်ဓရီုတက်ကျာ-ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ (Peace Talk) ပ္ဍဲရုၚ် MICC-2 ဍုၚ်နေပျဳဒဝ်တေံတုဲ ရဲဒြဟတ်ဇၞော်တံ ဟွံတီတာလျိုၚ်မ္ဂး ကၟိန်ဍုၚ်အာစိုပ် ဒဒိုက်ဇၞော်ဇၞော်မာန်ရောၚ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ညးကဵုကသပ်ဂၞန်ကၟိန်ဍုၚ် ဟီုပ္တိတ်ရ။

Read More »

ကောန်ဒုဟ်ဂြိပ်နူဍုၚ်သေံတုဲ ရပ်ဂွံလဝ် ပ္ဍဲမတ်မလီုဂှ် ပံက်ဂဗုတ်ကေတ်အရေဝ် နကဵုဥပဒေလဝက

ဗီုရုပ် ကောန်ဒုဟ်ဂြိပ်ဒဴနူဍုၚ်သေံ နွံယၟု ဒံက်တာသဵုဖါတ် (ကော်) နာဲအံၚ်မေန် (Facebook)

ကောန်ဒုဟ်မွဲတၠ ဂြိပ်တိတ်နူဍုၚ်သေံတုဲ လုပ်ဇူဒီုမံၚ် ပ္ဍဲရာမညဟိုဝ်တေဝ် ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ရပ်ဂွံပ္ဍဲဖါသဝ်တ္ၚဲ စၟတ်တ္ၚဲဒိဇြေမ်ဗာ ၁၈ ဂှ်တုဲ လုပ်ဇူဒီု ဟိုတ်နူဟွံမွဲကဵုလိ်က်ဒၟုက်သက်သဳ မမိက်ကဵုမွဲမွဲဂှ်ရ နူလဝက ပွိုၚ်ဍုၚ် ပံက်လဝ်အမှု ပ္ဍဲဗ္ဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်မုဟ်ပန်ရ ဂွံတီကေတ်။

Read More »

လ္ပာ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗုတေံ ဒပ်ပၞာန်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကေုာံ ဒပ် KNU ဒှ်ပန်ညးသ္ကံ မွဲလ္စုတ်ပၠန်

ပါၚ်မုက်ပယျဵု ရးဒေသေဇၞာ်တၞၚ်သဳ ကေုာံ ဒစပ်ပယျဵုတွဵုရးမန် (MNA)

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲဒဳဇြေမ်ဗာ ၂၀၊ အခိၚ်ဒေါဝ်တ္ၚဲ ၜိုတ် ၁၂ နာဍဳဂှ် ပ္ဍဲဝါဂြၚ်အေက် ကရပ်ကွာန်ဌာန်ဇၞူ (အလယ်စခန်း) ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု၊ ရးဒေသဇၞော်တၞၚ်သဳ တေံ ဒပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ ဒပ်ကရေၚ် KNU တံ ဒှ်ပန်ညးသ္ကအ် မွဲလ္စုတ် ပၠန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူညးတာလျိုၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ ရဲဒေသတံဂှ်ရ။

Read More »

ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်လ္တူသၞောတ်ဒက်ပ္တန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်တုဲ မူဝါဒပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်မွဲ ချူဓဇက်မာန်ကၠုၚ်

ေပဲါသၜာဲဂတးလညာတ္ပေရင္ပညာေကာန္ဂကူမန္ ဍဳင္လဿိဳင္ (MNA)

အနာဂတ်ကာလဒက်ပ္တန်ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်တေံမ္ဂး အပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ သွက်ဂွံရပ်စပ်သုၚ်စောဲအာ ဘာသာမိ (ဘာသာမန်)ဂှ် သ္ပတိုၚ်တုဲ သှေ်ဘာသာဂကူတၞဟ် မပ္တံကဵု ဘာသာဗၟာ၊ ဘာသာကရေၚ်၊ ဘာသာပအိုဝ်ကဵုတၞဟ် ဟ်တံမ္ဂး သ္ပအာဘာသာပံၚ်တောဲရောၚ်ဂှ် ဖျေံသ္ပဏာဒတန် ပ္ဍဲကဵုသဘၚ်သဳကၠဳ သၠာဲဂတးလညာတ်ပရေၚ်ပညာ ကောန်ဂကူမန် ကၠောန်ဏာပွိုၚ်ၜါတ္ၚဲ (၁၇-၁၈/၁၂/၂၀၁၆)ဒၞာဲ ဍုၚ်ပါ်လၟိုၚ် ဇြပ်သုဓမ္မာဂှ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲတိတ္ကံၜတ် ၁၄၀၀၀ ဨက ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳက္လေၚ်ဂှ် ကဵုအခေါၚ်ကၠောန် နသၞောတ်လၟေၚ်အလန်ရောၚ်

တ္ကံတိၜတ်မွဲဒၞါဲ (Internet)

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳကလေၚ်တေံ တိဒိုဟ်တိုန်တၟိ နွံ(၁၄၀၀၀) ဨကတုဲ ပံက်ကဵုအခေါၚ်ကၠောန် ကုညးဟွံမွဲကဵု တိဗ္ၚတံ နကဵုသၞောတ်လၟေၚ်အလန်ညးကဵုညးရောၚ် သာ်ဝွံ ဝန်ဇၞော် ပရေၚ်တဵုလွဳ၊ ဝဳဝတ် ကေုာံပရေၚ်ဆက်စၠောံ ပလံၚ်ဗ္စိုပ် တွဵုရး ဟီုရ။

Read More »