ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 10)

ပရိုၚ်

က္လေၚ်တက်တရးပ္တိတ် လိက်အုပ် “သမၞိၚ်အတိက်” ဥက္ကဌဇၞော်နာဲယှိုဲကျေန်

အသေအဟာန် ပေါဲဆက်မိတ်တရးပ္တိတ်လိက်အုပ် “သမၞိၚ်အတိက်” နာဲယှိုဲကျေန် (ဥက္ကဌဇၞော်တြေံ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ) ဂှ် ကၠောန်သ္ပကၠုၚ် ပ္ဍဲရာမညဟိုဝ်တေဝ် ဍုၚ်မတ်မလီု ပ္ဍဲတ္ၚဲအဝ်ဂါတ် ၃၀ ဂှ်တုဲ ဆက်တရးကၠုၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၁ မံက်ဏံ ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ကဵု နာဲဟံသာ တံ ဆဵုဂဗညးသ္ကံဏောၚ်

ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၁) မံက်ဏံမ္ဂး ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ မစိုန်ဒှ်တဴပူဂဵုကဵုကသပ်ကၟိန်ဍုၚ် ကေုာံ နာဲဟံသာ ဒုဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ တံ ဆဵုညးသ္ကံပ္ဍဲနေပျဳဒဝ်ဏောၚ် ဂွံတီလဝ်ရ။

Read More »

ထ္ပက် NCA တုဲ အပ္ဍဲပွိုၚ် ၂ သၞာံဏံ ဒဒှ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဂှ် ထုဲဂၠိုၚ်တိုန်ခ္ဍၚ် သာၚ်ကျဝ်ညောအ်ဂး

ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒေံါပန်ပှော် အလုံမွဲဍုၚ်တုဲ အပ္ဍဲကာလပွိုၚ်ၜါသၞာံဏံ ဒဒှ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဂှ် ထုဲကၞာန်ဂၠိုၚ်တိုန်ခ္ဍၚ်ဏောၚ် သာၚ်ကျဝ်ညောအ် ညးလုပ်အဝေါၚ် ဂကောံညးအုပ်ကာ UPDJC ကမ္မတဳပံၚ်တောဲသဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ကၟိန်ဍုၚ် ဂးရ။

Read More »

ကောန်ဗော်ကောန်ဂကူမန် နူပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ၆၀ တၠပြၚ် နုက်တိတ်မွဲဒမြိပ်ဓဝ်

ကောန်ဗော် ၆၀ တၠပြၚ် နူဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ဂှ် ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် ၂၉ တုဲ ဒဒှ်ရနုက်တိတ်ထောံနူဗော်ဣရဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲမုက်လိက် Facebook တေံရ။

Read More »

သွက်ဝါဗ္ၚဗၠိုက်ဍာ် လီုလာ်အာ အပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံ အလဵုအသဳထံက်ပၚ် မွဲဨက ၅ ဠက်ဒကေဝ်ရောၚ်

တုဲကၠုၚ်ဏံ အပ္ဍဲတွဵုရးမန် ဟိုတ်နူဗြဲထတ် ဍာ်ဇၞော် ဝါဗ္ၚတံ ဗၠိုက်အာဍာ်ဂှ်ရ ဝါဗ္ၚလီုလာ်အာ ဗၞတ် ၄ လ္ၚီဨကပြၚ်တုဲ အလဵုအသဳတွဵုရး ကဵုသြန်ထံက်ပၚ် မွဲဨကတှေ် ၅ ဠက်ဒကေဝ်ရောၚ် ဂွံတီလဝ် နူဝန်ဇၞော် တဵု,လွဳ ကေုာံပရေၚ်ဆက်စၠောံပလံၚ်ဗ္စိုပ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ခ္ဍိုဟ်ဂြိုက်လဝ် ဒဒှ်ကောန်ဍုၚ်တုဲဣရမ္ဂး လွာဲဂှ်ဟေၚ်ဒးကဵုအခေါၚ်ကောန်ဍုၚ်ဏောၚ် ကိုဝ်ဖဳအာနာန်ဂး

ဒးဒုၚ်ခ္ဍိုဟ်ဂြိုက်စိစောတ် (စိစစ်) လဝ် ဒဒှ်ကောန်ဍုၚ်တုဲဣရမ္ဂး အခေါၚ်ဒုၚ်စသိုၚ်ကောန်ဍုၚ်မွဲ မပ္တံကဵုအခေါၚ်အရာ ကေုာံအခေါၚ်သၠးပွး သွက်ဍေံတံ ဒးပံက်ကဵုလွာဲလွာဲဂှ်ထေက်ရောၚ် မာဿတာ ကိုဝ်ဖဳအာနာန် ဥက္ကဌကမ္မယှေန်ကဵုကသပ်ပရေၚ်ရးရခေၚ် ဟီုဂးဏာ ပ္ဍဲပေါဲသောၚ်က္လးလိက်ပရိုၚ်ရ။

Read More »

ကိစ္စအာတ်လဝ်သြန်ဇခဳတန်ဍောတ် သွာၚ်အုပ်ဓုပ် အပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ဂှ် ရပ်စပ်စၟဳစၟတ်ဣရ

ကိစ္စသၞာဲဒါဂၠေၚ်ဝန် သၟဟ်ကဵုအဆံၚ်သ္ကိုပ်က္ဍိုက်ပ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ မကေတ်ဒၟံၚ်တာလျိုၚ် အပ္ဍဲကၠတ်ထဝ် အာတ်လဝ်သြန် ပ္ဍဲဇခဳတန်ဍောတ် ခါန်လဝ်တၟိ သွက်ရုၚ်ကၠတ်ထဝ်ဂှ်တုဲ နူဌာနက္ဍိုက်ပ် ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ ရပ်စပ်စၟဳစၟတ်ဒၟံၚ် အတိုၚ်ဥပဒေသ ညးဂၠေၚ်ဝန်ဒုၚ်ကာဂှ်ဣရရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် ကဵုအခိၚ် ၃ ဂိတုညိ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အာတ်မိက်လၟေၚ်မေတ္တာ

သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒိုအ်ပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ်ဂှ် ကဵုအခိၚ် ၜိုတ် ၃ ဂိတုညိ နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိအာတ်မိက်လဝ် ဗွဲလၟေၚ်မေတ္တာရောၚ် သာ်ဝွံ ပ္ဍဲအဝ်ဂါတ် ၂၃ ကြဴနူညးစၞးၜါလ္ပာ်တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံတုဲဂှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုကဵုအ္စာပရိုၚ်တံရ။

Read More »

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵုဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳ

ဖက်ဆောညးအုပ်ကာဗဟဵု နာဲဇဲယက္ဍိုက်ပ် ဂကောံညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် ဒံက်တာအေဇြာန်က္ဍိုက်ပ် ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်တံ တ္ၚဲဏံ အဝ်ဂါတ် ၂၃ ဆဵုဂဗသဳကၠဳလဝ် ပ္ဍဲရုၚ်ဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ပံၚ်မာန်ညိဟာ ချပ်ရံၚ်ညိကၠာ

(ရမျှာၚ်ဒွက်)××××× ပံၚ်မာန်ညိဟာ ချပ်ရံၚ်ညိကၠာ××× နဲဥပဒေဆာန်ဏံ××× သောၚ်ပိုဲညးၜါ×××ဍေံဖန်ဍေံချူဏာ×××ဟၟဲကဵုစေတနာ××× ပံၚ်မာန်ညိဟာ ချပ်ရံၚ်ညိကၠာ×××

Read More »