ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 10)

ပရိုၚ်

ကွးဘာ နူဘာကောန်ဂကူမန် အံၚ်ဇၞးတန်လုပ်တက္ကသိုလ် ၂၃ တၟံကၠံ

ပ္ဍဲစရၚ်အံၚ် တန်လုပ်တက္ကသိုလ် သၞာံ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တိတ်ကၠုၚ်တ္ၚဲဏံဂှ် ကွးဘာ နူဘာကောန်ဂကူမန် လုပ်သှ်လဝ်ဂှ် ဂွံအံၚ်ကေတ် ၂၃% သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူဌာနပရေၚ်ပညာ ကောန်ဂကူမန်ရ။

Read More »

UNFC ဒုၚ်တဲဂကောံတၟိဂှ် ယဝ်ဟွံသေၚ်ကဵု ၂၁ ဂကောံ သဳကၠဳကၠုၚ်လဝ်တုဲတုဲတံဂှ်မ္ဂး အလဵုအသဳဟွံဒုၚ်တဲ

UNFC ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ယဝ်ဒုၚ်တဲကောန်ဂကောံတၟိမ္ဂး ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ၂၁ ဂကောံ မသဳကၠဳကၠုၚ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ကေုာံအလဵုအသဳဂှ်ရ ဒုၚ်တဲဂွံရောၚ်တုဲ ယဝ်ဒှ်ဂကောံမ္ၚးနူဏံမ္ဂး အလဵုအသဳ ဟွံဒုၚ်တဲရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူရုၚ်ညးကဵုကသပ်ကၟိန်ဍုၚ်ရ။

Read More »

အရၚ်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဒေသ သွက်ဂွံပၠောပ်သြန် ၂ တၟံကၠံဂှ် သြန်ပရဲဟွံတိတ်ဏီ ကမ္ပဏဳ MCL ဂး

ရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု Mawlamyine Cement Ltd. (MCL) မပ္တိတ်ဒၟံၚ်တိဗုတ် ပ္ဍဲဒေသဒဵုသာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အခါရသြန်ပရဲတိတ်မ္ဂး သွက်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဒေသ ဒးပၠောပ် ၂ တၟံကၠံရောၚ်ဒှ်တုဲ ဒဵုလၟုဟ်သြန်ပရဲဟွံတိတ်ဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကမ္ပဏဳရ။

Read More »

သၟတ်ကွးဘာတံ ညံၚ်ဟွံဂွံသုၚ်စောဲဂဥုဲၜူမာဲ အလဵုအသဳတွဵုရး ထေက်ကဵုဒးသ္ပဇြိုဟ်နက်ရောၚ် ပ္တိုန်လဝ်ဂလာန်သာ်ဏံဂှ် ကၠတ်ထဝ်မန်သ္ပဒ္တန်

အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏံ သၟတ်ကွးဘာ သုၚ်စောဲဂဥုဲၜူမာဲ ဂၠိုၚ်တိုန်ဒၟံၚ်ဂှ် နကဵုအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္တိတ်ကသပ်ဂၠာဲနဲတုဲ ထေက်ကဵုဒးရေၚ်တၠုၚ်အာ ဇြိုဟ်ဟ်နက်က်ရောၚ် ပ္တိုန်လဝ်ဂလာန်နွံသာ်ဏံတုဲ ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် အလန်ဒုတိယ ကောံဓရီုလၟေၚ်ဆဋ္ဌမ (တ္ၚဲဆဋ္ဌမ) ဂိတုဂျောန် ၁၅ ဂှ် သ္ပဒ္တန်ကုဂလာန်ဂှ်ရ။

Read More »

ချူလိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ကဵုဂွံချိုတ်ပၠိုတ်ဇပ်ဍပ်ညိ ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ကဵုသတိကုအလဵုအသဳတွဵုရး

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ဒုတိယတြဴဂိတု သွက်သၞာံ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် အကာဲအရာ နူဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ဒဵုစိုပ်ဂိတုမာတ်ဂှ် ကေုာံအကာဲအရာဗလးတိဂှ်လေဝ် ဗၠေၚ်ဒၟံၚ်၊ ရံၚ်ကဵုဥပဒေအုပ်ဓုပ်ဍုၚ်ပၠန်လေဝ် အရာဟွံဗဗွဲ နွံတၟာဂလိုၚ်တုဲ ချူလိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်မ္ဂး ချူညံၚ်ဂွံဇပ်ဍပ် ဇိပ်ဂၠိပ်ညိ ဒဝ်တန်အိ ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုကဵုသတိ ကုဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲ ၁၀ ပွိုၚ်ဍုၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် သိုၚ်ပ္တန်သၞေဟ်ကွဳစက်တရဴဇမ္ၚောဲကီုရောၚ်

အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ် ကျာ်ထဝ်၊ သဓီု၊ ၜဳက္လေၚ်၊ ပံၚ်၊ မတ်မလီု၊ ၜါသွာၚ်(တ္ကံခၟိုၚ်)၊ မုဟ်ဍုၚ်၊ ကျာ်မြဟ် တံဂှ်လေဝ် သိုၚ်ခၞံကၠောန်ဗဒှ် သၞေဟ်ကွဳစက်တရဴဇမ္ၚောဲကီုရောၚ် ဂွံမိၚ်ကေတ်ရ။

Read More »

ကွဳစက်ဂြိပ်ဒၟံၚ် ကျာ်မြဟ်ကဵုမတ်မလီုဂှ် ဒှ်အခက်ခုဲဒၞါဲဒေံါ

ပ္ဍဲဒၞါဲပလိုတ်ဖျာတၟိ ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် မွဲပွိုၚ်ဍုၚ်မ္ဂး ကွဳစက် (၃) မလုပ်ဒေံါဇူဂွံ ကဵုလဝ်အခေါၚ် သာ်ဂှ်ကီုလေဝ် သွက် ကွဳစက် မဂြိပ်ဒၟံၚ်ကျာ်မြဟ်ကဵုမတ်မလီုဂှ် ဒှ်ဒၟံက်အခက်ကဵုဒၞါဲရောၚ် ဒဝ်ခေန်မျဵုမျေအ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တွဵုရး နူဒေသမာဲ စၟတ် (၁) ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ပ္တိုန်ထ္ၜး ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် အလန်ဒုတိယ ကောံဓရီုလၟေၚ်ဆဋ္ဌမ ပ္ဍဲတ္ၚဲကောံဓရီု ဂိတုဂျောန် ၁၄ ရ။

Read More »

သွက်ဂွံသမၠဲဇၞော်ပ္တိတ် သၞေဟ်ကွဳစက်တရဴဇမ္ၚောဲ (မြေနီကုန်း) အရာပ်လှာၚ် မတ်မလီုဂှ် အစဳဇန်ဟွံမွဲဏီ

သွက်ဂွံသမၠဲဇၞော်ပ္တိတ် သၞေဟ်ကွဳစက်ကုန်တိဗကေတ် အရာပ်လှာၚ် ဍုၚ်မတ်မလီု တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အစဳဇန် ဟွံမွဲဏီရောၚ် ဝန်ဇၞော်ဓါတ်လလဳကေုာံအစောံဇြဟတ် နာဲထေန်အံၚ်ဟာန် နူဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုသောၚ်က္လး ပ္ဍဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်ရ။

Read More »

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ဒုတိယ(၆) ဂိတုအလဵုအသဳတွဵုရးမန် နွံကဵုတၚ်ဗၠေၚ်ၚ်ဂၠိုၚ်တုဲ ပ္တိုန်လဝ်စၟတ်သမ္တီ

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ဒုတိယ (၆) ဂိတု သွက်သၞာံဘဏ္ဍာ ၂၀၁၆-၁၇ နူအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္တိုန်လဝ်ပ္ဍဲကၠတ် ထဝ်ဂှ် ထ္ၜးလဝ်လၟိဟ်မဂၞန်လ္ၚဵုလ္ၚဵု ဗၠေၚ်ဂၠိုၚ်ဒၟံၚ်ဏောၚ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တံ သဳကၠဳထံက်ထ္ၜး ပ္ဍဲကောံဓရီုလၟေၚ် ဆဋ္ဌမ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် အလန်ဒုတိယ မကၠောန်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၁၄ ဂှ်တုဲ နူကၠတ်ထဝ် ဂိုၚ်စွံလဝ် နဒဒှ်စၟတ်သမ္တီကၠာရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ကောန်ဒေသ (ဥတ္တံတား) တံ ထပ်ထ္ၜးဆန္ဒ သွက်ဂွံရုပ်ထောံမာၚ်တၟံ Long Life

သွက်ဂွံရုပ်သီကဵု မာၚ်တၟံ ကမ္ပဏဳ Long Life Aggregate Mining Co.Ltd နွံပ္ဍဲဒေသ (ဥတ္တံတား) ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၁၂ ဂိတုဂျောန်ဂှ် ကောန်ဒေသ လၟိဟ်ၜိုတ် ၃၀၀ ပြၚ်တံ ထပ်ထ္ၜးဆန္ဒအလန်တတိယ ဇက်ကွာ်အာ ဒဵုကဵုကမ္ပဏဳမာၚ်တၟံတေံရ။

Read More »