ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 20)

ပရိုၚ်

ဂွိၚ်ကဵုပရေၚ်ဓဝ်ညဳသာတုဲ ဒ္စဵုဒ္စးယၟုဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်ရောၚ် ဥူခေန်မိုၚ်ယဳ ဟီု

ဒဒန်ၜဳသြၚ်လောန် ကၠောန်စၠောံလဝ် မတ်မလီုကဵု တ္ကံခၟိုၚ် ကဵုလဝ်ယၟုမ္ဂး ဒဒန်သြၚ်လောန်ဂှ် ဟွံသ္ပသမ္တီတုဲ သွက်ဂွံခုတ်ယၟု “ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်” မိကောန်ဆာန် နူဒေသမာဲပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် ပၠောပ်ဂလာန် ပ္တိုန်ထ္ၜး ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဂွိၚ်ကဵုအရာပရေၚ်ဓဝ်ညဳသာကောန်ဂကူတံတုဲ ဒးဒ္စဵုဒ္စး ဂလာန်မိကောန်ဆာန်ရ သာ်ဝွံ ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် ဥူခေန်မိုၚ်ယဳ ဟီုရ။

Read More »

ပွမတးပါဲကၠေံ ယၟုဒဒန် ‘သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်’ ဂှ် ဒှ်လညာတ်က္ဍန်ဂြက်ရောၚ် မိကောန်ဆာန် ဟီု

စပ်ကဵုကိစ္စခုတ်ယၟုဒဒန် “ဗိုလ်ချုပ်အောၚ်ဆန်းတံတား” ကုဒဒန်ၜဳသြၚ်လောန် မတ်မလီုကဵု တ္ကံခၟိုၚ်ဂှ်တုဲ ညးဟွံစှေ်စိုတ် တးပါဲဒၟံၚ်တံဂှ် ဒှ်ညးနွံကဵုလညာတ်က္ဍန်န်ရောၚ် သာ်ဝွံ ပ္ဍဲဖေဖဝ်ဝါရဳ (၂၈) မိကောန်ဆာန် နူဒေသမာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် ဟီုဂးပ္တိုန်ထ္ၜး ပ္ဍဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ် အလန်ဒုတိယရ။

Read More »

ကောန်အချုက် နူပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် ဖျုဲပြံၚ်စွံ ပ္ဍဲသ္ၚိစာတ် ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ယာယဳ

ရုၚ်အချုက် နွံပ္ဍဲဗ္ဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ဍုၚ်ပံၚ် ကေုာံရုၚ်အချုက် နွံပ္ဍဲဗ္ဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်မုတ္တမတံဂှ် ဒးကလေၚ်ပဠေဝ်ရောၚ်တုဲ ကောန်အချုက်တံဂှ် ပပ္တံနူဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၈ ပြံၚ်စွံဗွဲယာယဳ ပ္ဍဲသ္ၚိစာတ် ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဂကောံဟွံဂွံထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ NCA တံလေဝ် တိုန်စိုပ်ကောံဓရီုပရေၚ်သြန်ဂအုံၜိုဟ်လလမ်ကီု

ကောံဓရီုဂကောံပ္ညဳပ္ညပ် သြန်ဂအုံပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဂှ် ပ္ဍဲဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၃၊ ဖါနူဂယး အခိၚ်ၜိုတ် ၁၀ နာဍဳ ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲဗ္ဒံကောံဓရီု ဌာနဗဟဵုပရေၚ်သၟဟ်သၟန်ကောန်ဂကူကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ပ္ဍဲဍုၚ်ပျဳဒဝ်တုဲ ဂကောံ ဟွံဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA မပ္တံ ဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ၊ ဂကောံဝ UWSA ကေုာံဂကောံမာၚ်ဠာ NDAA တံလေဝ် တိုန်စိုပ်ကီုရ။

Read More »

ဟိုတ်နူသြန်ဂအုံဟွံမွဲတုဲ ပံက်ဂကောံ JMC-L အဆံၚ်ဒေသ ဟွံမာန်

သွက်ဂွံပံက်ကမ္မတဳပံက်တောဲ မၚ်ရံၚ်ပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော် အဆံၚ်ဒေသ (JMC-L) ပ္ဍဲဒေသဂကောံရပ်လွဟ် ကေါန်ဍုၚ်အရၚ် ထ္ပက်စၟတ်တဲလိက်ကသုက် တုပ်စိုတ်ပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော်အလုံဍုၚ် NCA တုဲတံဂှ် သြန် (ဗာတ်ဂျေတ်) ဟိုတ်နူဟွံမွဲဏီဂှ်ရ ဒဵုလၟုဟ်ပံက်ဟွံမာန်ဏီဖိုဟ် သာ်ဝွံ ဒံက်တာမေန်ဇြဝ်ဥူ သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် ကေၚ်ကာ ကမ္မတဳပံက်တောဲ မၚ်ရံၚ်ပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော်အလုံဍုၚ် JMC ဟီုရ။

Read More »

ဂကောံမန်နာနာတအ် ဓမံက်လစွံစိုတ် စပ်ကဵုခုတ်ယၟုဒဒန်ဆက်စၠောံၜဳသြၚ်လောန် မတ်မလီု-တ္ကံခၟိုၚ်

စပ်ကဵုယၟုဒဒန်ဆက်စၠောံၜဳသြၚ်လောန် မတ်မလီုကဵုတ္ကံခၟိုၚ်ဂှ်တုဲ ညံၚ်ဂွံဒှ်ယၟု မဂပ်ဝ်ကဵုဒေသမန်မာန်ဂှ် ဂကောံ ချဳဓရာၚ်ပရေၚ်မန်နာနာကေုာံညးဒေသတ္ကံခၟိုၚ်တအ် ချူပလံၚ်ဗ္စိုပ်လိက်လစွံစိုတ် ကုရုၚ်သမ္မတ ကၟိန်ဍုၚ်အိုတ် ရ။

Read More »

နအလဵုဆန္ဒဇကု သွက်ဂွံဒေါံဇူနူတာလျိုၚ်ဂှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်မန် ပ္တိုန်လဝ်လိက်နုက်တိတ် ကုသမ္မတကၟိန်ဍုၚ်

သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဥူမေန်မေန်ဥူ မိက်ဂွံဒေါံနူတာလျိုၚ်တုဲ ပ္ဍဲတ္ၚဲဖေဖဝ်ဝါရဳ (၂၀) ဂှ် ချူဗ္စိုပ်လိက်နုက်တိတ် ကုသမ္မတဍုၚ်တုဲဣရ သာ်ဝွံ ဥူမျေအ်တာန်ဝေန် သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် ရုၚ်ဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုးမန် ဟီုရ။

Read More »

ဂကောံဒမၠမံက်တိုန်မွဲက္ဍိုပ် အာတ်မံၚ်သြန် ပ္ဍဲဒေသရေဝ်သမၠုၚ်ကျာကေုာံပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု

ပ္ဍဲလ္ပာ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု ကေုာံ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာတေံ အကျာၚ်က္ဍိုက်ပ် ဂကောံဒမၠမွဲက္ဍိုပ် မၞိဟ်ၜိုတ် ၁၀ တၠ မံက်ကၠုၚ်ပၠန်တုဲ ဆက်ဒမၠစသြန် ပ္ဍဲကောန်ကွာန်ဌာန်ဒေသတံဂှ်ပၠန် သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူကောန်ဒေသတံရ။

Read More »

သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဥူမေန်မေန်ဥူ ပ္တိုန်လိက်နုက်တိတ်နူတာလျိုၚ်ရောၚ်

သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးမန် ဥူမေန်မေန်ဥူ ခြာဟွံလအ် နုက်တိတ်နူတာလျိုၚ်ရောၚ်ဂးတုဲ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၀ တ္ၚဲစန်ဏံမ္ဂးဆက်ပ္တိုန်ထ္ၜးကဵုကၠတ်ထဝ် ကေုာံသမ္မတကၟိန်ဍုၚ်ရောၚ် သာ်ဝွံ ဟီုလဴကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန် ပ္ဍဲတ္ၚဲဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၈ ရ။

Read More »

သွက်ဂွံပဒေံါကၠေံ ကိစ္စစကာဒၟံၚ်ချးတၟံဂှ် ရဲဒေသဒဵုသာဲတံ ကၠောန်ပေဲါထ္ၜးဆန္ဒမွဲရောၚ်

ချးတၟံ မလေပ်ကဵုဒဒိုက် ကုပွဳပွူ ကေုာံပရေၚ်ထတ်ယုက်ပိုဲတံဂှ် နူရုၚ်စက်တိဗုတ် MCL ဟိုတ်နူဆက်စကာမံၚ်ဖိုဟ်ဂှ်ရ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၈ ဏံမ္ဂး မှာဇန် ၜိုတ် (၇,၀၀၀) တၠ နူကွာန်ဂမၠိုၚ်ဒေသဒဵုသာဲ အာကောံပ္ဍဲဝါ ကွာန်ကအ်ပၞဟ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်တုဲ ဆက်ထ္ၜးဆန္ဒပၠန်ရောၚ် ဂွံတီလဝ် နူညးက္ဍိုက်ပ်တံရ။

Read More »