ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 20)

ပရိုၚ်

အ္စာဘာတြုံတြုံ ဗြဴဗြဴ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏံ သွက်ဂွံဆုဲပြံၚ် ပ္တိုန်တာလျိုၚ်ဂှ် ဟွံလောဲသွာ

သွက်အ္စာဘာတြုံတြံု ဗြဴဗြဴ မကေတ်မံၚ်တာတာလျိုၚ် ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံ သ္ဂောံသမၠုၚ်ကဵုတာလျိုၚ်ကီု သ္ဂောံဆုဲပြံၚ်ဘာကီု ဟွံလောဲသွာ (အခက်ခုဲနွံ) ရဴဝွံ သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာ ဥူမျဵုတေအ်အံၚ် နူရုၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာ တွဵုရးမန် ဟီုရ။

Read More »

ပ္ဍဲဒေသဍုၚ်ဗၟာသ္ကုတ်သၟဝ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ယေန်သၞာၚ်တၟံဝါန်မန်တမၠာ နွံဂၠိုၚ်အိုတ်

ကျာ်ပဋိမာရုပ်၊ ကျာ်စေတဳ မပုတ်လဝ်နကဵုတၟံဝါန်ဂှ် ဒေသသၟဝ်ဍုၚ်ဗၟာ အပ္ဍဲတွဵုရးမန် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳက္လေၚ်တံဂှ် ယေန်သၞာၚ်တၟံဝါန်မန်တမၠာ နွံဂၠိုၚ်ကွေံကွေံ ဂွံဆဵုကေတ် သာ်ဝွံ တၠပညာဝၚ် ဒံက်တာနာန်လှာၚ် ဟီုဂးကၠုၚ် ပ္ဍဲပေါဲဗှ်လိက်ခၞံ ‘သုတေသနဒေသရးမည’ ရ။

Read More »

ဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC တအ် သွက်ဂွံအာပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် အခက်ခုဲနွံ

ဂကောံမဟာမိတ်သၟဝ်ကျာ မလုပ်အဝေါၚ် သီုဗော်ကချေၚ် KIO ဂှ် ဂကောံပလီုပလာ် ကဵုဒဒိုက်ဍုၚ်ကွာန်ရောၚ် နူကဵုကၠတ်ထဝ်တွဵုရးသေံ ဟိုတ်နူသမ္တီထောံသာ်ဂှ် ဂှ်ရ နကဵုဂကောံ UNFC သွက်ဂွံအာတိုန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်အခက်ခုဲ ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ညးစၞးတၟေၚ်ဆေၚ်ကဵုအခေါၚ်အရာမၞိဟ် နူကုလသမဂ္ဂ အာသ္ၚဳကျောဝ် ဗ္ဒိုပ်သ္ၚိစာတ် ဇိုၚ်ကျာ်

မေဿ်ယာန်ဟဳလဳ (ညးချူပ္တိုန် လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်တၟေၚ် ဆေၚ်ကဵုအကာဲအရာ အခေါၚ်အရာမၞိဟ် ဍုၚ်ဗၟာ သွက်ညးအုပ်ကာကုလသမဂ္ဂ) မွဲကရောံကဵုဂကောံတံ ပ္ဍဲဂိတုဂျာန်နဝါရဳ ၁၁ ဂှ် ကၠုၚ်စိုပ်လ္ၚတ်ဗဵု ဗ္ဒိုပ်ၜုၚ်တၟံ ဌာနက္ဍိုက်ပ်သ္ၚိစာတ် ဇိုၚ်ကျာ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ထ္ပက်ပၞာန်တုဲ ကၠောန်ပေဲါထံက်ဂလာန်ပၞာန်ဗဗွဲဓဝ်ဟီုဂှ် ဆိုအ်ဗကဵုပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ရောၚ် ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ဝန်ဇၞော် အ္စာသဝ်ဟံၚ်ဍုၚ် ဟီု

ထ္ပက်ဒၟံၚ်ပၞာန် ပ္ဋဲဒေသကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံတုဲ ကၠောန်ပေဲါထံက်ဂလာန်ပၞာန်ဗဗွဲဓဝ်ဂှ် ဒှ်ဂုဏ်ဖဵုကဵုပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဟွံသေၚ်ရောၚ် ကောန်ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မွဲတၠ ဝန်ဇၞော်သယံဇာတကဵု ပွဳပွူသဘာဝ အ္စာသဝ်ဟံၚ်ဍုၚ် ဟီုတးပဲါရ။

Read More »

သွက်ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဂကူ ကရေၚ်ဂှ် သုၚ်စောဲအာသြန် ၉၀၀ ကိုဋ်ပြၚ်ရောၚ်

ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုဂကူတုဲ သွက်ဂွံကၠောန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကေါန်ဂကူ ပ္ဍဲတွဵုရးကရေၚ်ဂှ် ရန်လဝ်စကာသြန် ၜိုတ် ၉၀၀ ကိုဋ်ဒ္ကေဝ်ပြၚ်ရောၚ် သာ်ဝွံ မေန်တေန်ဝေန် ဝန်ဇၞော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်မန် (ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးကရေၚ်) နူကမ္မတဳကောပ်ကာဲ ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကောန်ဂကူကရေၚ် ဟီုရ။

Read More »

ဒပ် KNU ကၠုၚ်ပန် ဗ္ဒိုပ်ဒပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပ္ဍဲကြုၚ်ဗ္တဳ

ပ္ဍဲဂိတုဂျန္နဝါရဳ စၟတ်တ္ၚဲ ၁၁ ပယျဵုယး အခိၚ်ၜိုတ် ၅ နာဍဳကဝက်ဂှ် ဒပ်ဗော်ကရေၚ် KNU ကၠုၚ်ပန်ဗ္ဒိုပ်ကြုၚ်ဗ္တဳ ခရိုၚ်ထဝါဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု၊ ရးတၞၚ်သဳတေံရောၚ် ဂွံပရိုၚ်ရ။

Read More »

ကိစ္စသ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒးဒုၚ်တေၚ်လဝ်ဂှ် အပ္ဍဲပွိုၚ်သတ္တဟဏံ လလောၚ်ပ္တိတ်ဏောၚ်

စပ်ကဵုတေၚ်လဝ် ကိစ္စသ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန်တုဲ ၜိုတ်ဗၞတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲဂွံဂှ် အပ္ဍဲပွိုၚ်သတ္တဟဏံ လလောၚ်ကဵုအာရောၚ် သာ်ဝွံ ဥူညာဏ်ဝေန် ညးက္ဍိုပ်ဂကောံလ္ၚတ်စၟဳစၟတ် နူဗော်NLD ဟီုရ။

Read More »

ဇၞူဇူဒီု VIP ကၠတ်ထဝ် ဟွံကဵုအခေါၚ်ဂှ် ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် သိုၚ်ခၞံဒၟံၚ်ဖိုဟ်

ဇၞူဇူဒီု VIP ပန်ထပ် ဖအိုတ်သြန်ဒကေဝ် ကိုဋ်မွဲဠက် မွဲလ္ၚီပြၚ်တုဲ သိုၚ်ပ္တန်ပ္ဍဲအရှာံသ္ၚိအလဵုအသဳ အရာပ်ၚာၚ်ဒဵု ဍုၚ်မတ်မလီု တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နူကၠတ်ထဝ်တွဵုရး ဟွံကဵုလဝ်အခေါၚ်ကၠာလေဝ် ဆက်သိုၚ်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

သွက်ဂွံကဵုအာဇြဟတ်ဓရိုဟ် ပရေၚ်ဗော်ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲဂှ် သွာၚ်သၟတ်တံ ပံက်ဏာကမ္မတဳရေၚ်တၠုၚ်မွဲ

နကဵုသွာၚ်သၟတ်တံဝွံ သွက်ဂွံကဵုအာဇြဟတ်ဓရိုဟ် ပရေၚ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲတုဲ ပ္ဍဲ ကောံဓရီုသ္ၚဳဂၠိပ်လၟေၚ်ကမၠောန် တ္ၚဲသၟတ်မန် ဒၞာဲဍုၚ်တြေံကွာန်ခရူ ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗါ (၇) ဂှ် ပံက်ဏာ ကမ္မတဳရေၚ်တၠုၚ်မွဲဂကောံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »