ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: သၟဟ်သၟန် (page 5)

Tag Archives: သၟဟ်သၟန်

ညးဗြဴမန်တံ ပံက်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏောၚ်

ညးဗြဴမန်တံ က္ဍိုက်က္ဍိုပ်တုဲ ဒက်ပတန်အာ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အပ္ဍဲဗွိုၚ်သၞောဝ် ရောၚ် ညးမဒှ်ဥက္ကဋ္ဌ ဂကောံဒက်ပတန်ဗော် “ဗော်ညးဗြဴ” မိလျိုၚ်မန်

Read More »

ပရေၚ်လ္ၚတ်ရုၚ်စက်ချးတၟအ် ကွာန်အၚ်ဒၚ်ဂှ် အလဵုအသဳဗဒေံါလဝ်တုဲကီုလေဝ် ညးဍုၚ်ကွာန်ဒေသတံ ဓဝိၚ်ဟွံအိုတ်ဏီ

ကမ္ပဏဳ Toyo-Thai Corporation Public Co.Ltd တံ သွက်ဂွံသိုၚ်ရုၚ်စက်ဂေါ်ချးတၟအ် ပတိတ်ဓာတ်လလဳ အပ္ဍဲ ကွာန်အၚ်ဒၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ပါ်လၟိုၚ်-ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် အခိၚ်ကာလ ကဵုအခေါၚ်အိုတ်အာဂှ်ရ နူကဵုရုၚ်အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ် မန် ပတိတ်လိက်ဗဒေံါပရေၚ်လ္ၚတ် (Feasibility Survey) တုဲ ဆက်ရေၚ်တၠုၚ်ဟွံဂွံရရောၚ် အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ် မန် ကဵုဏာသမ္တီကုကမ္ပဏဳ အပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ(၅) ဂှ်ရ။

Read More »

ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် အလန်ပထမ ကောံဓရီုလၟေၚ်နဝမဂှ် သ္ပဒ္တန်သၞောဝ်ဥပဒေ (၃) စံၚ်

ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် အလန်ပထမ ကောံဓရီုလၟေၚ်နဝမဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ဏာ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၅ – ၈ – ၉) ဂိတု သေပ်တေမ်ဗာ၊ သၞာံ (၂၀၁၄) ပွိုၚ် (၃) တ္ၚဲ၊ ဒၞာဲၝောံခန်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် အပ္ဍဲအရှာံရုၚ်အလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ် မန်ဂှ်တုဲ သ္ပဒတန်ဏာ သၞောဝ်ဥပဒေ (၃) စံၚ် ကေုာံ စၟတ်သမ္တီလဝ် ဂလာန်ပတိုန်အလန်ဏံ (အဆို) မွဲပိုဒ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

သၞောဝ်ဥပဒေသ္ပဒတန်လဝ် အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်တအ်ဂှ် ပရေၚ်ဓမံက်ရုပ်ရဴ အောန်မံၚ်ဏီ

ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ ချူခၞံလဝ်သၞောဝ်ဥပဒေတအ်ကီုလေဝ် ဟိုတ်နူဌာနအလဵုအသဳတံ လလောၚ်တြး ကဵုသမ္တီကုညးဍုၚ်ကွာန်တအ် အောန်ဒၟံၚ်တုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဟွံတီကၠိုဟ်ကီု၊ ပရေၚ်ဓမံက်ရုပ်ရဴ စကာသၞောဝ်ဥပဒေတံဂှ် အောန်မံၚ်ရောၚ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်တံ ဟီုရ။

Read More »

ဒးသၠုၚ်ပတိုန်ကဵု သွာၚ်ပရေၚ်ပညာ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ရောၚ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ် ဟီု

ပရေၚ်ပညာပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဝွံ ပၞောဝ်ကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် (၁၀) ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် တန်တဴမံၚ်ကဆံၚ်လက္ကရဴအိုတ်တုဲ ညံၚ်ဂွံကလေၚ်ယာက္ဍိုပ်မာန် အစဳဇန်ဌာနပရေၚ်ပညာအလဵုအသဳတံ နွံမံၚ်ဗီုလဵုဂှ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် သၟာန်သၟုက်ဏာ အပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ကၠောန်ပေဲါသဳကၠဳလှာဲလညာတ် သၞောတ်ဂေဟ ၜဳသြၚ်လောန်

စၟတ်တ္ၚဲ (၂) ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ သၞာံ (၂၀၁၄) အခိၚ်နူဂယး (၈း၃၀) နာဍဳဂှ် စပတံ ကၠောန်ဗဒှ်ပေဲါသဳကၠဳရုၚ် ကမၠောန် အဆံၚ်ဍုၚ်သၟာၚ်ပါလုပ် (Workshop) ပွိုၚ်(၂) တ္ၚဲတုဲ ပတိုန်ထ္ၜးသဳကၠဳ လိက်စံၚ်သုတေသန စပ်ကဵုၜဳ သြၚ်လောန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ကွာန်ဒံၚ်ဥ ပါ်တိတ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ် နူကဵုပွိုၚ်ကွာန်ကၟာမဵု

သၟဟ်သၟန် – တွဵုရးဍုၚ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်၊ ဒေသတ္ကအ်ခၟိုၚ်၊ ကွာန်ဒံၚ်ဥဂှ် ဂွံအခေါၚ်ပါ်တိတ် နူကဵုသၟဝ်အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ကွာန်ကၟာမဵုတုဲ နကဵုပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ကွာန်ဒံၚ်ဥဟေၚ်အုပ်ဓုပ်အာရောၚ် ညးစၞးစၠတ်ထဝ်တွဵုရး နာဲအံၚ်နာၚ်ဥူ ဟီုရ။

Read More »

ဂွံသၠုၚ်ပ္တိုန် သြန်ဂိတုအ္စာဘာ ကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဟွံချိုတ်ပၠိုတ်ဏီ

သၟဟ်သၟန် – နူကောံဓရီုပရေၚ်ပညာမန် မကၠောန်သ္ပလဝ် ပ္ဍဲဘာဟံသာထဝ်၊ ဍုၚ်ဇြပ်ဗု နူဂိတုပသာ် (၂-၃) မံက် ပွိုၚ်ၜါတ္ၚဲတေံ သွက်ဂွံထံက်ပၚ်သၠုၚ်ပ္တိုန်သြန်ဂိတုအ္စာ ဘာကောန်ဂကူမန်တံ မွဲဂိတု (၅၀၀၀၀) ဒ္ကေဝ်ဂှ် ပြဟ်ဟ်ဏံ ဒှ်ဟွံမာန် ဏီရောၚ် ဂွံလ္ၚတ်ကေတ် နူဌာနပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်တံရ။

Read More »

ဟိုတ်နူ ဒးဃယံက် ကမ္ပဏဳကြုက်တံ ၚုဟ်ထၜိုတ်ဆက်စှေ်

သၟဟ်သၟန် – ၚုဟ်ထၜိုတ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဟွံဆက်စပ်ကဵု ၚုဟ်ထၜိုတ်ဂၠးကဝ်မွဲသာ် အတိုၚ်ကမ္ပဏဳကြုက် တံ ထပိုတ်ကဵုၚုဟ်မးဂှ်ဟေၚ် ဒးသွံရာန်မံၚ်ရောၚ်ဂှ် ဥက္ကဋ္ဌ ဂကောံသၟာကၠအ်ထ္ၜိုတ် တွဵုရးဍုၚ်မန် နာဲကျာန်ယျေတ် ဟီုရ။

Read More »

ကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ဗဟဵု (၆၈) ဝါ လ္တူဍုၚ်ရေဝ်ဏောၚ်

သၟဟ်သၟန် – ကြက်ကၠုၚ်စိုပ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် (ဗဟဵု) မရနုက်ကဵု (၆၈) ဝါဏံမ္ဂး သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်အာ ပ္ဍဲကဵုလ္တူဍုၚ်ရေဝ် ရောၚ်ဂှ် ကလိဂွံနၚ်တၚ်တုပ်စိုတ် နူကဵုကောံဓရီုကၠောန်ဗဒှ် လ္တူဍုၚ်ရေဝ်

Read More »