Categories
စရၚ်အလံၚ်ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ဂမၠိုၚ် လ္ၚတ်မၚ်ရံၚ် ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅

သၟာန်သှ်ကု နာဲတၠဆာန်(နာဲနာၚ်ဥု) အလံၚ်အမာတ်ဗော် AMDP (ဒေသမာဲဍုၚ်ဇြပ်ဗု ၂- ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး)

မာံသာၚ်မန်

သၟာန်-ရန်တၟံ သာ်လဵုတုဲ လုပ်ဒုၚ်ရုဲ နဒဒှ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်မွဲရော?

နာဲတၠဆာန်(Facebook)
နာဲတၠဆာန်(Facebook)
သှ်-အဲဂှ် နူကဵု သၞာံ ၂၀၁၀ တေံရ လုပ်ပ္ဍဲဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဒေသရးမန်တုဲ ကေတ်ကၠုၚ်တာလျိုၚ် ဂွံပွိုၚ် (၅) သၞာံရ။ အပ္ဍဲဂှ် သွက်တွဵုရးမန်မ္ဂး အဲလုပ်

ကၠုၚ်ပေါဲဗ္တိုက် အပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တေံ။ အခေါၚ် သွက်ကောန်ဍုၚ်မန်မ္ဂး အာတ်မိက် ပ္တိုန်ထ်ၜးကၠုၚ် က္လိဂွံၜိုတ်ဒးရးကီုရ။ ဆ္ဂး တၚ်နွံပၟိက် သွက်ဒးအာတ်မိက် နွံမံၚ်တၟာဂလိုၚ်ဏီ။ ဣဂှ်ရ ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု ပွိုၚ်မသုန်သၞာံ တုဲကၠုၚ်တေံဂှ်တုဲ အရာထေက်ကဵု ဒးက္လိဂွံ သှေ်မံၚ်ဏီတံ ညံၚ်သ္ဂောံဂွံဂှ် ဒးဆက် အာတ်မံၚ်ဏီဏောၚ် ရန်ကေတ်သာ်ဂှ်တုဲ အဲဒးလုပ်ပြိုၚ်ရုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၅ ဏံပၠန်ရ။

သၟာန်-ဂွံဒုၚ်ရုဲ နဒဒှ် အလံၚ်အမာတ်မွဲ ဗီုဏံဂှ် ဒတုဲဖဵု သွက်ကောန်ဂကူမန်၊ သွက်ကောန်တွဵုရးမန်တံ ၜိုတ်လဵုပ္တုဲကဵုမာန် စှေ်လဝ်စိုတ်ရော-?

သှ်-ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ပိုဲဂှ် ကၠာတေံလေဝ် ကေၚ်ဆဵုမံၚ်ရ လၟောဝ်ညးစၞးကၠတ်ထဝ်။ ဆ္ဂး ဗီုပိုဲကၠောန်ကၠုၚ်မံၚ်လၟုဟ်ဏံ မၞိဟ်ကၠောန်ကွေံကွေံကြာန်န် မွဲလေဝ် ပိုဲဟွံဆဵုကၠုၚ်ဏီ။ ဒၟါနူဂှ်ရ အခိၚ်လၟုဟ်ဏံ ပိုဲတံ တံၚ်တဲကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တုဲ အရာညးတံနွံပၟိက်ဂှ် ကၠောန်ကဵုမာန်ဏောၚ် ညာတ်ကေတ် အခေါၚ်အရာ သာ်ဂှ်တုဲ ဗီုလဵုဒှ်ဒှ်ရ ကၠောန်ပ ထေက်မံၚ်ဏောၚ် စှေ်စိုတ်ဗီုဂှ်ရ။

သၟာန်-ယဝ်က္လေၚ်ဒှ်အာ ညးစၞးကၠတ်ထဝ်မွဲ ပၠန်ယျမ္ဂး အတိုၚ်အ္ၚပ်ကောန်ဂကူပိုဲ၊ အ္ၚပ်ကောန်တွဵုရးမန်ပိုဲ နွံဂှ် ဓမံက်ကဵု ရုပ်ရဴမာန်ဏောၚ် ပတှေ်ကေတ်လဝ်ကီုဟာ-?

သှ်-ဣဂှ်ဟီုတှေ် ဍေံနွံၜါဗီု။ မွဲဂှ် ဍေံဆေၚ်ကဵု အခေါၚ်အဝဵု ကောန်ဂကူပိုဲ၊အခေါၚ် ကောန်ဂကူပိုဲ ဟွံဂွံဏီတံရ။ ဥပမာ- ဟီုညိရ သွက်ဂွံဗ္တောန်လိက်မန် ပ္ဍဲဒေသပိုဲ။ ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ဒးမံၚ် ဒးကတ်ဗ္တောန်မံၚ် ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳတုဲ ကောန်ၚ္ၚာ်မန်တံ ဟွံလေပ်လိက်မန်မ္ဂး အခါမွဲတ္ၚဲ ကောန်မန်တံဏံ ဂွံချပ် ဂွံကၠောန်အာ ပရေၚ်ဒတုဲဖဵု ဂကူမန်ဟီုဂှ် ဍေံဝါတ်အာဏောၚ်။ ဣဂှ်ရ နူဘဝဍောတ်တ်ဏံ ညံဂွံလေပ်လဝ်လိက်မန်ဂှ် ဒးနွံကဵုအခေါၚ် ဗၠးဗၠးၜးၜးဏောၚ်။ တုဲပၠန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မဒှ်တ္ၚဲတၟေၚ် တ္ၚဲပြဲ သွက်ဂကူမန်ပိုဲဂှ်လေဝ် ညံၚ်ဂွံသ္ပကဵုသမ္တီ နဒဒှ်တ္ၚဲကၟာတ်ရုၚ်ဂှ် ပၠောပ်ကၠုၚ်ဂလာန် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တေံကီုရ။ ဆဂှ်သၟးဟွံသေၚ် ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ အခါ ဒးအာရုၚ် သၟိၚ်တၠတံမ္ဂး ဒးဆဵုတၚ်ဝါတ်ဂါတ် အခက်ခုဲ ဂၠိုၚ်ဂၠၚ်ကဵုသၞာံတုဲ အေပ္ဍဲဂှ် ရဲကေတ်မံၚ်တာလျိုၚ် ပ္ဍဲရုၚ်အလဵုအသဳ (ရုၚ်သၟိၚ်တၠ) တံ ထ်ၜးကၠုၚ်ပရေၚ်ဆက်ဆောံ ပရေံပရေံ၊ဍေက်စ ပ္ဍဲကောန်ဂကူပိုဲ၊အာတ်သြန် ဒဂိတ်လှုဲ၊ရပ်ဘကဵု ဥပဒေ၊ အေ ပွဗီုဗီုတံဏံ နွံကၠုၚ်ဒဵုလၟုဟ်ဖိုဟ်ရ။ ဆ္ဂး အောန်ကြဳစှေ်ကၠုၚ်တၟာဂလိုၚ် ဟီုစဂွံရ။ ပရူမၞိဟ်တံဂှ်လေဝ် ပိုဲကၠိုဟ်ကၠုၚ်တၟာဂလိုၚ်ကီုရ။ ပိုဲဂွံစဵုဒၞါ မၚ်မွဲကောန်ဂကူပိုဲ နူကဵုဘဲ ပွပရေံပရေံ ဗီုဂှ်ဂှ်လေဝ် ပိုဲပ္တိုန်ထ်ၜးကဵု လ္တူတေံကီုတုဲ ဣဏံဂှ် ဍေံဒှ်ပရဲ သွက်ပိုဲ ဟီုစဂွံ။ဆေၚ်ကဵု ဂဥုဲၜူမာဲလေဝ် ပိုဲပ္တိုန်ထ်ၜးကၠုၚ်လဝ်နွံ။ ဆ္ဂး ပိုဲညာတ်ကေတ်မွဲဂှ် ပ္ဍဲအကြာကောန်ရးမန်ပိုဲ နိဿဲမံၚ် ဂဥုဲၜူမာဲ၊ ဘဝ လီုလာ်ယောၚ်ယာမံၚ် ဒၟါနူဂဥုဲၜူမာဲ ဂှ် ဗီုပိုဲ ဒးဒုၚ်စမံၚ်ဏံ ရဲအဆံၚ်လ္တူတေံ ပရေၚ်ဂၠံစိုတ်ဟွံမိပ် ညိလေဝ်ဟွံဒှ်။ ပိုဲဂှ်မန်ဏောၚ် ပ္ဍဲအကြာကောန်ဂကူမန်ဇကု သၟတ်မန်တံ လီုလာ်စာ်ထောၚ်မံၚ်ဗီုဏံဂှ် ပိုဲထောံကၠဟ်လဝ် အတိုၚ်ဏံဟွံဂွံ။ ဒၟါနူဂှ်ရ ကၠာအိိုတ် သွက်ဂွံဗ္တိုက်ပလီုကၠေံ ဂဥုဲၜူမာဲဂှ် ပိုဲပၠောပ်ကၠုၚ်ဂလာန် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တေံနွံ။ ကဏ္ဍ ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် ပၠန်လေဝ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဏံမ္ဂး ဒေသမာဲ ၁ ကဵု ၂ ဂှ် ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် ဟွံတုပ်ညးသ္ကအ်ရ။ လ္ပာ်ဒေသမာဲ လၟိဟ်(၁) နူဇြပ်ဗု အာကဵု ကျာ်ခမဳ-စက်စာဲ တေံတှေ် ဂၠံၚ်ခိုဟ် သက်ဟီုဟွံမွဲ။ အေဂၠံၚ်ခိုဟ်မံၚ်ဏံဂှ်ရ နူအလဵုအသဳ ထပ်ဖျေံကဵု ဗာတ်ဂျေတ်တုဲ ဗာတ်ဂျေတ်ပၠန်ဂှ်ရ ထပ်ပလေဝ်ပခိုဟ်မံၚ် ဂၠံၚ်ဂှ်တုဲ ဂၠံၚ်ဂှ်ပၠန်ရ။ ဂၠံၚ်တံဏံ ဍေံခိုဟ်ကၠုၚ်မံၚ် နူလက်ထက် အလဵုအသဳ တုဲတုဲကၠုၚ်တေံရ။ လၟုဟ် ပ္ဍဲလက်ထက် အလဵုအသဳတၟိဏံ ဒၞါဲဂွံပ္တိုန်ထ်ၜးဂှ် ကၠတ်ထဝ်လေဝ် နွံကၠုၚ်မံၚ်ယျတှေ်၊ ကရေက်တေံကဵု ကရေက်ဏံ မုဒှ်ဇၞော်မောဝ် ဟွံတုပ်ညးသ္ကအ်ရော ပိုဲထံက်ထ်ၜးဂွံကၠုၚ်။ ဒၟါနူဂှ်ရ လၟုဟ်မ္ဂး ပ္ဍဲဒေသပိုဲ (သမၠုၚ်ကျာဇြပ်ဗု)ဏံလေဝ် ဍေံဖေါအ်ဗြေဝ်ကၠုၚ်နွံ။ ဍေံတၟေၚ်ကၠုၚ်မွဲဂှ် ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၀ ပ္ဍဲဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် အမာတ်မန် နူ AMDP နွံကၠုၚ် (၃) တလတုဲ သွက်ကၠတ်ထဝ် ကောန်ဂကူကဵု ကၠတ်ထဝ်ကၟိန်ဍုၚ်သၟးဟွံက ညးစၞးကၠတ်ထဝ် တွဵုရးလေဝ် နွံကၠုၚ်မွဲတလကီုရ။ ဒၟါနူဂှ်ရ အရာပ္တိုန်ထ်ၜး ပ္ဍဲတွဵုရးဂွံဂှ် အဲပ္တိုန်ထ်ၜးတုဲ၊ အရာပ္တိုန်ထ်ၜး ပ္ဍဲတွဵုရး ဟွံဂွံဂှ် အဲပကောံတၚ်နၚ်တုဲ ပလံၚ်ဗ္စိုပ်ကဵု ညးစၞး ၜါတလ မစိုပ်မံၚ် နေပျဳဒဝ်တေံ အေဗီုဏံ အဲကၠောန်ကၠုၚ်နွံ။ ဂုန်နူဂှ်ရ ပ္ဍဲဒေသပိုဲ ဂၠံၚ်ဍာန်၊ ဒဒန်၊ ရုၚ်ဂဥုဲ၊ ဘာဗ္တောန်လိက်တံဂှ် ဍေံဂွံခိုဟ်ကၠုၚ်ဗီုဏံဂှ် ဒှ်သတ်ကၟဝ်ဇဝ်ပ္ကဴ ကဴဇဝ်တိတ်ကၠုၚ် နူတၚ်အာတ်မိက် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ် ပွိုၚ် ၅ သၞာံဂှ် ဟီုစဂွံရ။ သောဲသောဲဗြောဲဗြောဲ မ္ၚးနူဏံလေဝ် နွံမံၚ်ဏီ။ အရာနွံပၟိက်တံဂှ်လေဝ် သှေ်မံၚ်ဏီ၊ ဣဂှ်ရ ၅ သၞာံဂတဏံ ပိုဲသွက်ဂွံ ဂစာန်ကၠောန် လ္တူနူဏံ နွံမံံၚ်ဏီဏောၚ်။

သၟာန်-ပ္ဍဲတၚ်နွံပၟိက် သှေ်မံၚ်ဏီတံဂှ် အခါညးဒှ်အာ ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ပၠန်မ္ဂး တၚ်လဵုဂှ် စွံအဓိကကၠာအိုတ်တုဲ ကၠောန်အာရော ချပ်လဝ်နွံမ္ဂး လဴထ်ၜးကဵုညိအဴ-?

သှ်-လၟုဟ်ဂွံမိၚ်ဂၠိုၚ်အိုတ် နူညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ကိစ္စ အခေါၚ်ဗ္တောန်လိက်မန်ရ။ အခေါၚ် ဗ္တောန်လိက်မန် ပ္ဍဲအခိၚ်ဘာအလဵုအသဳဂှ် လၟုဟ်ဂွံအခေါၚ်ဗ္တောန်ဣရ၊ ဆ္ဂး နူလဵု ဗီုလဵု ခါန်ကၞက် အ္စာဘာရော၊ ခရိတ်ဂိတုအ္စာဂှ် နူလဵုကဵုရော ကိစ္စဏံ ဟီုဂးလဝ် ကၠးကၠး ဟွံမွဲဏီ။ ဒၟါနူဂှ်ရ စပ်ကဵုကိစ္စဏံ နူကၠတ်ထဝ်တေံကီု၊ နူကဵုဌာနပညာတေံကီု ပ္တိုန်ထ်ၜးလဝ်ကဵု အဆံၚ်လ္တူတေံနွံ။ အဓိကဂှ် နူအလဵုအသဳရ ညံၚ်ဂွံခါန်ကၞက်ကဵု အ္စာဘာ၊ညံၚ်ဂွံပ္တိတ်ကဵု ခရိတ်ထံက်ပၚ် အ္စာ၊ ညံၚ်ဂွံ သ္ပသမ္တီကဵု နဒဒှ် ညးဒုၚ်ကာအလဵုအသဳ၊တုဲပၠန် သွက်ဂွံဒက်ပ္တန် ဂကောံပရေၚ်ပညာမန်မွဲ၊အေဣဏံဂှ် ဒှ်အရာပိုဲ ဒးကၠောန် အဓိက ရ။တုဲပၠန် အတိုၚ် သမ္မတတိၚ်သိၚ် ဟီုကၠုၚ်လဝ် ညံၚ်ဂွံဒှ် သၞောတ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ် ခိုဟ်ဟ်ဟီုဂှ်လေဝ် ညးတေံ ကညာၚ်မံၚ် ပ္ဍဲအတူတေံရ၊ သၟဝ်ဏံ မုဒှ်မံၚ်ဗီုလဵု၊ ကၠောန်မံၚ် ဗီုလဵုဂှ် ညးတေံ ဗက်ရံၚ်မံၚ် ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ဂုန်နူဂှ်ရ အတူတေံ ဗီုလဵုက္ညာၚ်ၚ် သၟဝ်ဏံ ညိလေဝ် ဗီုဟွံပြံၚ် သံၚ်ဗြံၚ်မံၚ် အတိုၚ်တြေံဂှ်ဖိုဟ်ရ။ ပိုဲဒုၚ်ဂဍုဟ်တုဲ ဟီုဂး လုပ်မံၚ်ပေါဲဗ္တိုက် ကဵုရဲအုပ်ဓုပ် သၟဝ်ဏံဂှ်လေဝ် လၟိဟ်ဟွံအောန်လးလးရ။ လ္ၚဵုဂှ်ပြံၚ်လှာဲကၠုၚ် ညိညိနွံကီု။ ဟီုသၟဝ်ဏံ ဟွံဂွံတှေ် တိုန်ဟီုကဵု အတူတေံ၊ဟီုမံၚ် ဂၠိုၚ်ကဵုဝါရ ဓဗိုတ်ဏာဣတေံ ဓဗိုတ်ဏာဣဏံ ဂွံကေတ်အရေဝ် ကွေံကွေံကြာန်န်ဂှ် မွဲဝါလေဝ် ဟွံဆဵုပုဟ်။ ဣဂှ်ရ တံဏံဂှ် ထောံလဝ် အတိုၚ်ဏံ ဟွံဂွံ၊ ၝဍေံတံ ရောအ်ရေၚ် ယောပ်ယေၚ်မံၚ်သၟဝ်ဏံ ညံၚ်ဂွံကၠေံခၞၚ်အာဂှ် ပိုဲတံ ပံၚ်ကဵုဂကောံ ဒြဟတ်ဒဳမဝ်ကရေတ် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တေံတုဲတှေ် ဂစာန်အာဏောၚ်။ တုဲတှေ် ပ္ဍဲဒေသပိုဲ ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် ဂဇုဲဂလုဲမံၚ် ဟွံတုပ်ကဵုဒေသ ညးတၞဟ်ဂှ်လေဝ် ညံၚ်ဂွံတုပ်ကဵု ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် ဒေသညးတၞဟ်ဂှ် ဆက်ကၠောန်အာဏောၚ်။ အေဗီုဏံ အဆံၚ်ဍေံ အဆံၚ်ဍေံ ပိုဲကၠောန်အာဏောၚ်။

သၟာန်-ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ပိုဲ ပၞောဝ်ကဵုတၚ်နွံပၟိက် နွံမံၚ်ဂလိုၚ်ဂှ် မိက်ဂွံကၠောန်ၜိုတ်ကဵု အရာလဵုတံရော-?

သှ်-ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဇကုတှေ် အလဵုအသဳမန်ဍက်က်၊ အလဵုအသဳမန်ဇေတ်တ်၊ အလဵုအသဳ က္တဵုဒှ် နူကောန်ဂကူ ဇကုရ မိက်ဂွံကဵုဒှ်။ဂွံဒှ်ဗုီုဂှ်မာန်ဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တေံ အမာတ်ကောန်ဂကူမန်တံ ပါလုပ်ဂၠိုၚ်ၚ်မာန်မှ အလဵုအသဳမန် ဗီုကောန်ဂကူမန်ပိုဲ နွံပၟိက်ဂှ် ဍေံဒှ်ကၠုၚ်မာန်ဏောၚ်၊ သွက်ဂွံဒှ် ဗီုဂှ်ဂှ်လေဝ် အပ္ဍဲ မွဲတွဵုရးမန်ဏံ အမာတ်မန် ဇၞးမာဲ နွံဂၠိုၚ်ၚ်မာန်မှ အတိုၚ်နွံပၟိက်ဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်မာန်ဏောၚ်၊ဒှ်ကၠုၚ်ဗီုဂှ်မ္ဂး အမာတ်မန် ညံၚ်ဂွံဒှ် အလဵုအသဳမန်ဂှ် ပိုဲပ္တိတ်ဒြဟတ်ဏောၚ်။

အလဵုအသဳမန်မ္ဂးဂှ် ဒၞါဲဂအုပ်ဝန်ဇၞော်ဂှ် ဍေံဒးဒှ် အမာတ်မန် ကၠုၚ်နူဗော်မန်ဏောၚ်၊ ပ္ဍဲဂကောံ အလဵုအသဳ တွဵုရးဂှ်လေဝ် မၞိဟ်ဇၞော်ဇၞော်တံဂှ် ဒးဒှ်ကောန်ဂကူမန်ဏောၚ်၊ ကာလဂှ်မှ ဍေံဒှ်အလဵုအသဳမန် ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံဏောၚ်။ ကာလလၟုဟ်ဏံ ဗီုဂှ်လေဝ်ဟွံသေၚ်၊ၜိုန်ဟီုမံၚ် အလဵုအသဳ တွဵုရးမန်ကီုလေဝ် ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ဟီုဂးတုဲ-ဟီုဂးဂွံဟွံသေၚ်(အလဵုအသဳ က္လၚ်အရေဝ် ကောန်ဂကူမန် ဟွံသေၚ်) ရ။ ဒၟါနူဂှ်ရ ညံၚ်ဂွံစိုပ် အဆံၚ်ဂှ်ဂှ် ပိုဲရန်လဝ် ဒဵုကဵုက္လိဂွံ အခေါၚ်အဝဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရ။ ညံၚ်ဂွံဒှ် အလဵုအသဳ ကောန်ဂကူမန်တံ မဟီုတုဲ၊မဟီုပိုၚ်ဂှ် ပိုဲဆက်ဂစာန်အာဏောၚ်။

သၟာန်-စပ်ကဵုပေါဲရုဲမာဲဏံတုဲ နူကဵု မဳဒိယာပရိုၚ်ဏံ မွဲတဆံၚ် မုမိက်ဂွံ ဆဝ်မ္ၚုဟ် ဟီုဗကန်ကဵု ညးမစုတ်မာဲတံရော-?

သှ်-လၟုဟ်ဂှ် ဗော်မန် လုပ်ရုဲမာဲ ဒှ်ကၠုၚ် (၃) ဗော်ယျတုဲ လၟိဟ်ဗော်မန် ဂၠိုၚ်တိုန်သၟးဟွံက၊ ကောန်ဂကူမန် ပစၞးဂကူတုဲ လုပ်ပြိုၚ် နဒဒှ်ပုဂ္ဂလိက ဂှ်လေဝ် နွံမံၚ်ဏီတုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တံ သွက်ဂွံကဵုမာဲဂှ် ရုဲစှ်ဝါတ်ညိဏောၚ်။ တုဲကၠုၚ်တေံ ဗော်မန် နွံမွဲဗော်ဓဝ်ရတှေ် ရုဲစှ် ဍေံဟွံဝါတ်၊ ဆဵုရုပ်ၜိုပ်တှေ် စုတ်ဏာတှေ်တုဲရ။ဂုန်နူဂှ်ရ ဗော်မန်ပိုဲ မာန်ကၠုၚ်မာဲ။ လၟုဟ် ညးစၞးပုဂ္ဂလိကမန်ကီု ၊ အမာတ်မန် နူပိဗော်ဂှ်ကီု ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်ယျတှေ် ရုဲထဍိုဟ်ကေတ် ပူဂဵု မဂစာန်ကၠောန်ကဵု သွက်ဂုန်ဖဵု ကောန်ဂကူဂှ်ညိ။ လ္ပဗက်မုက်၊ရံၚ်ဒ္ဂေတ်ပဋိပတ် စိုတ်စရိုတ် စရာဲပူဂဵု၊ပရေၚ်ဒုၚ်ဂိ စေက်ဒြဟတ်ကာယ ပ္ဍဲဂုန်ဖဵု ဂကူမန်၊ လ္ၚတ်ဝၚ်ဒဒှ်ပူဂဵု တံဂှ်တုဲ ကဵုမာဲညိ။ညးစၞး ဇကုရုဲဏာဂှ် ခိုဟ် ကၠိုဟ် ဍာံမံၚ်မ္ဂး ဍေံက္လေၚ်ပတုဲကဵုဖဵု ခိုဟ်ဟ် ဍာံဍာံ သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တံဏောၚ်။ရုဲစှ် မၞိဟ်ဗၠေတ်အာမ္ဂး ဍေံဒှ်ဗီုလဵုမာန်ရော- အဲဆဵုကၠုၚ်တုဲယျ အမာတ်မန် လ္ၚဵုဂှ် စိုပ်အာပ္ဍဲကၠတ်ထဝ် ကီုလေဝ် ကလောန်ကွေံကွေံကြာန်န် သွက်ညးဍုၚ်ကွာန် မုလေဝ်ကၠောန်ကဵု ဟွံမာန်ဂှ် နွံကၠုၚ်မံၚ်။ ညံၚ်ဟွံဂွံဒှ် ဗီုဂှ်ဂှ် မိက်ဂွံကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တံ ရုဲစှ်မၞိဟ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ရ။ ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု ပရေၚ်ဒဒှေ် ဒယှ်သၟး၊ ပရေၚ်ကၠောံဍ ဍုက်ကေဝ်သၟးတုဲ လ္ပစုတ်မာဲညိ။ မာဲဇကုမွဲမဂှ် ၚ္ၚုဟ်မးအနဂ္ဃဏောၚ်။ လ္ပပချောံထောံ မာဲဇကုညိ။ ညံၚ်ဂွံဒှ်ဖဵုကဵု ကောန်ဂကူဇကုဂှ် ရံၚ်ကၠးကၠး ချပ်အးအးတုဲ ကဵုမာဲညိဂှ် မိက်ဂွံဟီုဖအောဝ်ကဵု ကောန်ဂကူပိုဲရ။

ဝၚ်ပူဂဵု ဗွဲခမၞောန်

ယၟု- နာဲနာၚ်ဥု(က) နာဲတၠဆာန်

ဂကူ ဘာသာ- မန်၊ဗုဒ္ဓ

စၟတ်သမ္တီကောန်ဍုၚ်-၁၀/မဒန(နိုၚ်) ၁၁၆၆၄၆

ဇာတိ-ကွာန်ဝါဂၠံၚ်၊ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု

အဆံၚ်ပညာ- စှ်တန်

တမ်ကလောန်- ကၠအ်

ယၟုအပါ- နာဲဠိၚ်

ဗော်-ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဒေသရးမန် AMDP

တာလျိုၚ်ပ္ဍဲဗော်- ကေၚ်ကာဗဟဵု အရန်၊ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဒေသရးမန်

ဒေသမာဲ-ဒေသမာဲ လၟိဟ်-၂- ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု၊(ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး)

ကလောန်မကေၚ်ရၚ်တၠုၚ်ကၠုၚ်

-ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တွဵုရး၊ကောန်ဂကောံ ကမ္မတဳပရေၚ်ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ်၊

-ကမ္မတဳဗဟဵု(တြေံ) ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ

-ကောန်ဂကောံ ဂကောံသမာဓိဍုၚ်ကွာန်

-ညးအုပ်ကာ ကမ္မတဳပရးပၟတ်ကွာန်

-အ္စာဘာမန်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.