Categories
ပရိုၚ်

ထပ်ကၠောန်ရုၚ်စက်တိဗဳဠာတ် ဒၞာဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ဂှ် ညးဒေသတံ ဒစဵုဒစးမံၚ်

သၞံၚ်တိုၚ် – တိဗ္ၚဒၞဲါဗလးကံဟလာစာတ်၊ စၟတ်ဖဠာတ် (၄၀၆)၊ ဥူပိုၚ်ပံၚ် (၃၂) မၞုံဒၟံၚ်အကြာကွာန်မွဲဂြဝ်ကဵုကွာန်ကံဒုန်၊ ကံပၞဟ် ဗၞတ်လၟိဟ် (၁၆၈.၃၁) ဨကဂှ် သွက်ဂွံကၠောန်သ္ပဒၞဲါရုၚ်စက်တိဗဳဠာတ်ဂးတုဲ နူကမ္ပဏဳဂျောန်တံ ဂ

ရၚ်ပ္တီအာတ်မိက် လဝ် ဇရေၚ်ဋ္ဌာနက္ဍိုက်ပ်စရၚ်တိပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ဂှ် ညးဒေသတံ ဒစဵုဒစးဏာရ။

စပ်ကဵုကိစ္စကမ္ပဏဳဂျောန် အာတ်မိက်လဝ်သာ်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ဗါ စၟတ်တ္ၚဲ (၅) လက္ကရဴအိုတ် နွံပၟိက်ဒစဵုဒစးမ္ဂး ချူ ပလံၚ်လိက်ဒစဵုဒစးမာန်ရောၚ်။ ၜက်နူတ္ၚဲဂှ်တုဲမ္ဂး နဒဒှ်ဒၞဲါကၠောန်ရုၚ်စက်တိဗဳဠာတ်ဂှ် ကဵုအခေါၚ်သုၚ်စောဲ ကုဒံက် တာနုနုဝေန် (မာန်နေဂျာဂျောန်ကမ္ပဏဳ) ရောၚ် ဋ္ဌာနက္ဍိုက်ပ်စရၚ်တိပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်တံ လလောၚ်တြးလဝ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၆) ဂိတုနဝ်ဝေန်ဗါနွံဂှ်ရ မ္ဒးဒစဵုဒစးသာ်ဝွံရောၚ် ညးဒေသတံ ဟီုထ်ၜးအိုတ်ရ။

“လိက်လလောၚ်တြးဂှ် ညးတံကဵုဗစိုပ်နၚ်ကဵုပိုဲတိုက်ရိုက်ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ပိုဲဂၠိုက်ဂၠာဲတုဲမှ ဂွံဆဵု။ ဍေံဟွံဂံၚ်ကဵု ကွာန် ပိုဲဏံတုဲ ဍေံကဵုဏာလ္ပာ်ကွာန် (လွှစၚ်ကုန်း) တေံ၊ အဵု နူကွာန်တေံ ကဵုဗစိုုပ်နၚ်ကဵုပိုဲမှ ပိုဲဂွံတီဒဒှ်လိက်ဏံ တိတ် ကၠုၚ်လဝ်” သာ်ဝွံ ကောန်ကွာန်မွဲဂြဝ် နာဲအံၚ်တာန်တေန် ဟီုထ်ၜးရ။

ယဝ်သိုၚ်ခၞံစုတ်ရုၚ်စက်တိဗဳဠာတ်မ္ဂး သွက်ညးဒေသတံ ဒှ်အန္တရာဲဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ထတ်ယုက်၊ ပရေၚ်မၞိဟ်၊ ပရေၚ် တဵုလွဳကီု၊ ဟိုတ်နူဒးခတိုဟ်မါၚ်တုဲ ကျာ်တြေံတြဟ် မၞုံဒၟံၚ်ပ္ဍဲထီုမွဲဂြဝ်ကဵုထီုဒဵုတၟံသာဲ ကေုာံ ဘာလေံကျာ်၊ ဘာ ဗ္တောန် လိက်၊ သ္ၚိဒၟံၚ်မၞိဟ်အကြာကွာန်တံ ချဳဒရိုက် လီုလာ်မာန်ကီုစပ္တံသာ်ဝွံ ချူဓမံက်လဝ် ပ္ဍဲလိက်ဒစဵုဒစး မပလံၚ်ဗစိုပ် ကဵုလဝ်ဋ္ဌာနက္ဍိုက်ပ်စရၚ်တိ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗါ (၂) ဂှ်ရ။

ပ္ဍဲတိဗ္ၚဂှ်မ္ဂး ရုၚ်စက်တိဗဳဠာတ်သၟးဟွံက ယဝ်ရသိုၚ်နာံမြိုၚ် (အဆောက်အဦး) မွဲမွဲလေဝ် နကဵုညးဒေသတံ ဟွံတုပ် စိုတ် ဒစဵုဒစးအာရောၚ်တုဲ တိဗ္ၚမ္ဂး မိက်ဂွံကဵုကၠောန်ဗ္ၚရောၚ်ဂှ်လေဝ် ညးဒေသတံဂှ် ဟီုအိုတ်ရ။

“လိက်ပိုဲဂှ် ပ္တိုန်ဏာတ္ၚဲဒဳဇြေမ်ဗါ (၂)၊ ဒဳဇြေမ်ဗါ (၃) ဂှ် ဍေံတံ (နူကမ္ပဏဳ) ကၠုၚ်ဆဵုကဵုပိုဲဟဂှ်ရ၊ ဍေံဟီု ပ္တိုန်လဝ်လိက် သေၚ်ဟာ၊ လိက်ပ္တိုန်လဝ်ဂှ် က္လေၚ်နုက်ထောံဟွံဂွံဟာ။ အဲဟီု လိက်ဒစဵုဒစးဏံဂှ် ဆန္ဒညးဍုၚ်ကွာန်တံဏောၚ်၊ ဆန္ဒအဲမွဲဓဝ်ဟွံသေၚ်၊ ဗီုညးတံ မိက်ဂွံဒှ်ဂှ်ရ ပ္တိုန်လဝ်တုဲ က္လေၚ်နုက်ကဵုဟွံမာန်” သာ်ဝွံ နာဲယှှိုဲဝေန် ကောန်ကွာန် မွဲဂြဝ်ဂှ် လဴထ်ၜးပရောညး တာလျိုၚ်ကမ္ပဏဳတံ ကၠုၚ်စိုပ်ဟီုလဝ်ကဵုညးဂှ်ရ။

ပ္ဍဲဂတှေ်ကွာန်မွဲဂြဝ်ဂှ်မ္ဂး နူကဵုကမ္ပဏဳဂျောန် ရာန်ဂွံလဝ်တိဨက ၜိုတ် (၄၀၀) ပြၚ်နွံမံၚ်တုဲ အခိၚ်ဍေံရာန်လဝ်တေံဂှ် လေဝ် ဟီုဂးလဝ် အရၚ်ဂွံကၠောန်ရုၚ်စက်တိဗဳဠာတ်ရောၚ် လဂွံဂလာန်ညးဒေသတံ ဟီုပ္တိတ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

တိဗ္ၚတံဂှ်ဝွံ ကမ္ပဏဳဂျောန် ရာန်ကေတ်လဝ်နူညးဒေသတံ လောန်ကၠုၚ်ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၀ တေံတုဲ အပ္ဍဲပွိုၚ်ပိသၞာံ ယဝ် ကၠောန်ကမၠောန်ရုၚ်စက်တိဗဳဠာတ်ဂှ်ဟွံဒှ်မ္ဂး က္လေၚ်အပ်ပြာပ်ကဵုရဲတၠတိတံပၠန်ရောၚ် အခိၚ်ရာန်လဝ်တိတေံဂှ် လ္ပာ် ကမ္ပဏဳ ဟီုဂးလဝ်ကုညးဒေသတံ နပါၚ်နွံရောၚ် ညးဒေသတံဂှ် လဴထ်ၜးကီုရ။

“လၟုဟ်ဂှ် ပေၚ်အာမသုန်သၞာံရ၊ မုလေဝ် ဍေံကၠောန်ဟွံဒှ်ဏီပုဟ်။ အခိၚ်ဍေံဟီုလဝ်ဂလာန်ဂှ် (မြို့နယ်ဒုဦးစီးမှုး၊ မြေစာရၚ်း) ဂကောံအုပ်ဓုပ်ကွာန်တံပါမံၚ်” သာ်ဝွံ ညးမဒှ် (ကျေးရွာမြေယာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ တြေံ) နာဲအံၚ်တာန် တေန်ဂှ် ဟီုရ။

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ပွဳပွူကွာန်မွဲဂြဝ်၊ ကွာန်ကံဒုန်၊ ကံပၞဟ်တံဂှ်ဝွံ ပြဟ်ဟ်ဏံ နူကဵုကမ္ပဏဳ MCL (Mawlamyine Cement Limeted) ကၠောန်မံၚ်ရုၚ်စက်တိဗဳဠာတ်မွဲနွံကီုတုဲ ၜိုတ်လ္ဒောဝ်သၞာံ ၂၀၁၆ တေံမ္ဂး ဗဂေတ်ရုၚ်စက်ဂှ်မာန် ရောၚ် ညးတာလျိုၚ်ကမ္ပဏဳဂှ် ဟီုဂးလဝ်နွံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.