Categories
သၟာန်သွဟ်

“စွံစိုတ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ကောန်ဂကူတုဲတှေ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟလိုၚ် ညံၚ်ဂွံဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကအ် တုဲတှေ် ညံၚ်ဂွံ ဒက်ပ္တန်အာဓဝ်ညဳသာ”

ညးအုပ်ကာဗော် MNP နာဲလျးတၟး(GS)
ညးအုပ်ကာဗော် MNP နာဲလျးတၟး(GS)
သၟာန်သွဟ် ညးအုပ်ကာနာနာဗော်ကောန်ဂကူမန် နာဲလျးတၟး

မာံပိုန်

သၟာန် – လ္တူပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ကၠုၚ်တုဲဂှ် နကဵုဗော်ကောန်ဂကူမန် ပရေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်သာ်လဵု ဇွိတ်သပေါတ်ဂွံလဝ်နွံကီု ရော

တၟး – သွဟ်ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၅) ဏံဂှ် ကၠာပေဲါရုဲမာဲ ဟွံဒှ် ညးညးအဲအဲ ဒှ်မံၚ်ဓဝိၚ်နာနာသာ်တံဂှ် ပေဲါရုဲမာဲတုဲ ကၠောန် တုဲဒှ် ဟွံဂတာပ်ဂှ် ပေဲါရုဲမာဲဏံဂှ် တုဲဒှ်အာ ကဠောတ်ကဠော

တ်ကလောတ်တ်ဒဟီုစဟဂှ်လေဝ်။ သွဟ်ပေဲါ ရုဲမာဲဏံ လေဝ် သွဟ်ဍာံဍာံမွဲမွဲ၊ ပေဲါရုဲမာဲဏံလေဝ် ပေဲါရုဲမာဲသၠးသၠးပွးပွးမွဲ ဒးဟီုစဟဂှ်။

သၟာန် – မုဟိုတ်ဗော်မန်တံ ဂွံကျမာဲဂၠိုၚ်ဂှ်ရော

တၟး – ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲဏံဂှ် ဗွဲမဂၠိုၚ် မ္ၚးနူ ရခေၚ် (ရခိုၚ်) ကဵုသေံတှေ် ဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ သှေ်နူဂှ်တှေ် ကျဗွဲမဂၠိုၚ် ဒဟီုစ။ ဣဏံဂှ် ကၠာပေဲါရုဲမာဲဟွံဒှ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တှေ်တုဲ တော်ဆလဝ် သွဟ်ဗီုဏံ ဍေံဒှ်ဟွံမာန်ပုဟ်။ ဆဂး ဗီုတော်ဂှ် ဍေံဟွံဒှ်မွဲသာ်ဂှ် ဗော်ကောန်ဍုၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ကျအာ။ ကျအာဏံဂှ် သရောပ်ဖ်အိုတ်တှေ် မာန်နူမုမုရောတှေ် ကောန်ဂကူမန်ကီု၊ ညးဍုၚ်ကွာန်တံကီုဂှ် ဒးမံၚ်ကၠုၚ်သၟဝ်သၞောတ်တၠအဝဵုလအ်လောန်အာတုဲတှေ် က္ဍုဟ်မၠေံဇအိုန် ဇရအာ သၞောတ်တၠအဝဵု၊ ဆန္ဒနွံပၟိက်ကဵု ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲ ဇၞော်လောန်အာ။ အေလ္တူဇၞော်လောန်အာဏံဂှ်ရ NLD ရ ပြံၚ်သၠာဲမာန်ဏောၚ်၊ ဗော် NLD ရ သ္ပအလဵုအသဳမာန်ဏောၚ် ညာတ်သာ်ဂှ်တုဲတှေ် ဖအုံစုတ်ကဵုမာဲ NLD။ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဒးကျအာ။ အေဂှ်ရ ကောန်ဂကူမန်ပိုဲဂှ် လ္တူနွံပၟိတ်ကဵုပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲတုဲတှေ် ဖအုံစုတ် ဏာ ကဵုမာဲ NLD ဂှ် မွဲလ္ပာ်တေံ ဍေံဟွံဗၠေတ်ကီုလေဝ်၊ ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ဝိုတ်အာသတိမွဲဂှ်တှေ် အကြာပရေၚ်ပြံၚ် သၠာဲ ဗတိုက်သရိုဟ်သၞောတ်တၠအဝဵုဏံဂှ် ကောန်ဂကူမန်ပိုဲမွဲကရောံ ညံၚ်ဂွံပါအာမာန်ဂှ် မာဲကောန်ဂကူမန် ဒးကဵု မန်ကီုဏောၚ်ဂှ် မန်ပိုဲဝိုတ်အာသတိ။ မိက်ဂွံဟီုဂှ်တှေ် လညာတ် စောန်စိုပ်အာ လ္ပာ်ပြံၚ်စိုပ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳသၟးတုဲတှေ် ဆန္ဒဂှ် ဇၞော်အာမွဲလ္ပာ်။ လ္ပာ်ပရေၚ်ကောန်ဂကူဏံဂှ် ဝိဝိၚ်ဝိုတ်အာ သ္ပဟိုတ်နူဂှ်ရ ဗော်မန်တံ ကျအာ။ ဆဂး ၜိုန်ရ ကျအာတော်ကဵုအလုံဍုၚ်မွဲ ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲဇၞော်ကဵုဇြဟတ် ဒှ်အာဗီုဏံဂှ် သွက်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲလေဝ် ပရေၚ် အံၚ်ဇၞးမွဲသာ်ကီုရ။ ဆဂး ဟိုတ်နူကဵုအမာတ်မန်တံ ကျဂၠိုၚ်အာဂှ်ရ ပေဲါအံၚ်ဇၞးဏံ ပေဲါအံၚ်ဇၞး ဍိုက်ပေၚ်ရဂှ်ဟွံသေၚ် ဆဂး ဂုဏ်ဖဵု သွက်ကောန်ဂကူမန်လေဝ် ဍေံပါ-

သၟာန် – ဟိုတ်နူဒှ်ပိဗော်တုဲ မန်တံ ကျမာဲဂၠိုၚ် နကဵုဗော်ဂှ် သ္ၚဳဂၠိပ်လဝ်နွံမွဲတၚ်ကီုတုဲ ပရေၚ်ကိစ္စဒှ်မံၚ်ပိဗော် ပ္ဍဲဗွိုၚ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ဏံဂှ် နဲလဵုသှ်ပလိုဟ်အာမှ ဂွံဒှ်ခိုဟ်အိုတ်ရော

တၟး – ဟိုတ်ပေဲါရုဲမာဲ ကျအာဏံဂှ်တှေ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ဒှ်အာ (၃) ဂှ်လေဝ် ဒးဟီုစ ဟိုတ်ဏံလေဝ်ပါ။ ဗီုလဵုဒှ်ဒှ်ရ ကောန်ဂကူမန်ပိုဲဂှ် အဃောရုန်ဂစာန်မံၚ် ပေဲါဗတိုက်ကံကုသိုလ်မန် မန်ဖန်ဖက်ကေတ် ဂွံဒှ်ဟဂှ်တှေ်၊ အေဂွံဂွံအခေါၚ်ဏံတှေ် ဗီုလဵုဒှ်ဒှ်ရ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် မွဲဟေၚ်ရ ဒးနွံ။ အေ ကံဖဵုမန် မန်ဖန်ဖက်ကေတ် မာန် ယျတှေ် သၞောတ်ဗော်ဇဳတံ၊ မုတံ ဗီုညးညးပံက်၊ ဗီုညးညးကၠောန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံဂှ် ကိစ္စဟွံမွဲရပုဟ်။ အေဏံဂှ် အဃောဇကုအာမံၚ် ကံဖဵုဇကု ညံၚ်ဂွံဖန်ဖက်ကေတ်မာန်ဂှ် အခေါၚ်ဏံ လလအ်ဂွံဂွံဂှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ဒှ်ၜါ၊ ပိဏံဂှ် ဍေံဟွံခိုဟ်ပုဟ်။ သွဟ်ပေဲါရုဲမာဲဏံ ထ်ၜးလဝ်သက်သဳရ။ ခိုဟ်အိုတ်ဂှ်တှေ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် မွဲ ဗော်ဓဝ် ဂွံဒှ်ဂှ်တှေ် လုပ်ပြိုၚ်ပေဲါရုဲမာဲဂှ်တှေ် ဍေံခိုဟ်အိုတ်ရ။ ကၠာပေဲါရုဲမာဲဟွံဒှ် ဗော်မန် ထ္ကးပြးဂၠိုၚ်တှေ် သွဟ်ပေဲါ ရုဲမာဲတိတ်ဗီုဏံဏောၚ်။ ကၠာပေဲါရုဲမာဲ ဟွံဒှ်ၜိုတ်ၜါသၞာံ ခါတ်ကာဲလဝ်ရ။ ပဟိုတ်ဒှ်ဓဝိၚ်ဗီုဏံဂှ်ရ စိုပ်ကဵုပရေၚ် ပံၚ် ကောံၜါဗော်ဂှ်တှေ် မွဲဒမြိပ် နကဵုဗော်ပိုဲကယောဝ်ကၠုၚ်ကဵု၊ ဇမၠိၚ်ကၠုၚ်စိုတ်၊ ဂွံဒှ်ပံၚ်တှေ်တုဲ ဒးဟီုတှေ် ဗော်ပိုဲတြေံဂှ် ‘ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန်’ ပလီုကဵုယၟု ပိုဲကယျောဝ်ကၠုၚ်ကဵု။ မုရောတှေ် ပိုဲမိက်ဂွံကဵုဒှ်မွဲဗော်။ နကဵုမွဲ ဗော်ဟေၚ် ညံၚ်ဂွံလုပ်ပြိုၚ်ပေဲါရုဲမာဲ။ အာဂတနူဏံလေဝ်ဟဂှ်ရ၊ ပိုဲဂွံခန်ဗ္တောန်ယျ၊ ပိုဲပြးမံၚ်ညးသ္ကအ်တှေ် အကြာၜါ ပိုဲမုလေဝ် ဒှ်ဟွံသေၚ်ပုဟ်။ ပိုဲညာတ်တှေ် (၂၀၂၀) ဏံ ဗီုလဵုဒှ်ဒှ် နကဵုမွဲဗော်ဓဝ်ဟေၚ် ပံၚ်ကောံညးသ္ကအ်တုဲတှေ် ညံၚ်ဂွံလုပ် ပြိုၚ်ပေဲါရုဲမာဲ ဍေံခိုဟ်ဂၠိုၚ်အိုတ်ရ။ ပိုဲလေဝ်ဟဂှ်ရ ညံၚ်ဂွံပံၚ်ကောံညးသ္ကအ်၊ ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲဗော်ဓဝ်ဂှ် တုဲကၠုၚ် ဂှ်လေဝ် ပိုဲပံက်လဝ်ပါၚ်တြၚ်ရ။ လၟုဟ်လေဝ် ပိုဲပံက်လဝ်ပါၚ်တြၚ်ရ။ အေဂှ်ရ လ္တူဏံ စွံစိုတ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ကောန်ဂကူ တုဲတှေ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟလိုၚ် ညံၚ်ဂွံဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကအ်တုဲတှေ် ညံၚ်ဂွံဒက်ပ္တန်အာဓဝ်ညဳသာ ဂွံဒှ်ဟဂှှ် မာန်-

သၟာန် – စပ်ကဵုပရေၚ်ပံၚ်ကောံဗော်ဏံတုဲ ဗီုပြၚ်ပံက်တြၚ်ဟွံသေၚ်မွဲသာ် နဲကဲဒှ်မာန်တၞဟ်မွဲ နကဵုဗော်ကောန်ဂကူ မန်ဏံ မုချပ်လဝ်နွံရော

တၟး – နကဵုဗော်ပိုဲဂှ် လစွံစိုတ်ဗော်ပိုဲ စိုပ်ကဵုပရေၚ်ပံၚ်ကောံဏံတုဲတှေ် ခြာဟွံလအ် သွက်ဂွံပ္တိတ်လိက်လလောၚ် တြး နွံမွဲတၞး။ စပ်ကဵုပရေၚ်ပံၚ်ကောံဂှ်တုဲ အေလ္တူလိက်လလောၚ်တြးဂှ် တိတ်ဏောၚ်။ လၟုဟ်လိက်ဂှ် အဃောချူ မံၚ်အပြောံဖိုဟ်။

သၟာန် – ကြဴနူဗော်မန်တံ ကျမာဲ ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲဂၠိုၚ်ဂှ်တုဲ အရေဝ်မ္ဂး “က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်မန်တံဂှ် ညးတံဟွံညာတ်ဒုဟ်ဗော် ညးတံပုဟ်၊ ညးတံ ညာတ်မံၚ်ဒုဟ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံရဂၠိုၚ်” ဂွံမိၚ်မံၚ်ရ၊ လ္တူဏံလေဝ် နကဵုညးအုပ်ကာဗော်မွဲ မုမိက် ဂွံ က္လေၚ်ခၠေဝ်သှ်နွံရော

တၟး – ပ္ဍဲကောံဓရီုကမ္မတဳကေၚ်ကာဗဟဵု တုဲကၠုၚ် အၚ်္ဂလိက် (၃၀) ဂှ် မုဟိုတ်ကျပေဲါရုဲမာဲရော ပိုဲသ္ၚဳဂၠိပ်။ အေပ္ဍဲကဵု ပိုဲသ္ၚိဂၠိပ်ဏံ ဂွံကျပေဲါရုဲမာဲဂှ် ဟိုတ်နူညးဍုၚ်ကွာန်တံ မွဲတၚ်ပိုဲဟွံသ္ၚဳဂၠိပ်ပုဟ်။ ဟိုတ်နူညးဍုၚ်ကွာန်တံ မုဟီုရောတှေ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ တီၚ္ၚုဟ်မး မာဲမွဲတၞး အောန်အာတုဲ မၞိဟ်လ္ၚဵုလ္ၚဵုတံဂှ် အခေါၚ်ကဵုမာဲလေဝ် နွံမံၚ်ဖိုဟ်၊ နွံလေဝ် နွံမံၚ်ပ္ဍဲကွာန်ဖိုဟ် ဟွံကၠုၚ်ကဵုမာဲနွံ။ တုဲပၠန် မၞိဟ်ပါလုပ် ပ္ဍဲစရၚ်မာဲလ္ၚဵုတံဂှ် နွံမံၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်မ္ၚး၊ တုဲပၠန် ညးဍုၚ်ကွာန်ပိုဲ ပညာကဵုမာဲ လ္ၚဵုတံဂှ် သဝ်မံၚ်နွံ။ ဥပမာဍေံ ရုၚ်မာဲ လ္ၚဵုလ္ၚဵုတံဂှ် မာဲကဵုလဝ်ဗော်မန်ရ ဒှ်မံၚ်မာဲဒးဒုၚ်တးပဲါ က္ဆံၚ် (၄၀/၅၀)။ အေညအ်ဂှ် ပညာကဵုမာဲ ကောန်ဂကူပိုဲဍေံဍိုန်လျမံၚ်ညိ။ ပရေၚ်ဍိုန််လျညးဍုၚ်ကွာန်တံ စရၚ်ပါမံၚ်ဖိုဟ် ညးတံဟွံကဵုမာဲ၊ ပရေၚ်ပညာကဵုမာဲ ဒှ်အာမာဲတးပဲါဂှ် ၜိုန်ရတၚ်ဍိုန်လျညးဍုၚ်ကွာန်ဟီုကီုလေဝ် ညးတံ ဂွံဒှ်ဗီုဏံဂှ် ဟိုတ်နူဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံကဵုလဝ် ပညာကဵုကောန်ဂကူဇကု အောန်ရ ဍေံဂွံဒှ်။ သရောပ်ဖ်အိုတ်တှေ် ဗော်ပိုဲကျ အာပေဲါရုဲမာဲဏံဂှ် တာလျိုၚ်ဗော်ပိုဲ ဇၞော်အိုတ်ရ။ တာလျိုၚ်ညးတၞဟ်ဂှ် သာမညရ။ ဒုၚ်ကေတ်ဗီုဂှ်လေဝ်-

သၟာန် – နကဵုဗော်ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်လဝ်သာ်ဂှ်ဏောၚ်တှေ် ဂတနူဏံ ညံၚ်ဍေံဂွိုအ်ဒှ်ဗီုဏံပၠန်ဂှ် ဗီုလဵုကၠောန်သ္ပအာ ပရေၚ် ပလေဝ်ပလေတ်ဗော် ပရေၚ်ဒက်ပခိုၚ်ဗော်တံရော

တၟး – အဓိက ပိုဲဂွံကျပေဲါရုဲမာဲဟီုဏံဂှ် ဗီုဟီုနူကၠၚ်ဂှ် တာလျိုၚ်ဗော်ရ။ ဗော်ဂွံကျပေဲါရုဲမာဲဏံဂှ် ပရေၚ်ဒက်ပ္တန်ဗော် ဍေံဟွံခိုၚ်ကၠိုက်ဏီ ဒဟီုစဟဂှ်လေဝ်။ အာဂတနူဏံ ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၂၀) ညံၚ်ဟွံဂွံဒဒှ်ဗီုဏံဂှ်တှေ် ပွိုၚ် (၅) သၞာံဏံ ပိုဲညံၚ်ဂွံဒက်ပခိုၚ်ဗော် ကၟောန်န် ပိုဲရန်တၟအ်လဝ်ဟဂှ်။ အဓိကဍေံဂှ် ဗော်ခိုၚ် ဗော်ကၟောန်တှေ် ပေဲါအံၚ်ဇၞးဂှ် ဍေံခိုဟ်တွဵုရ။ ခြာဟွံလအ် ပ္ဍဲက္ဆံၚ်ကမ္မတဳဗဟဵု ပိုဲပါ်ပရအ်တာလျိုၚ်ညးသ္ကအ်တုဲတှေ် က္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် ပရေၚ်ဒက်ပ္တန် လဝ် ဗော်က္ဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်၊ က္ဆံၚ်ကွာန်၊ က္ဆံၚ်ဗဟဵု တုဲတုဲကၠုၚ်တေံ ဒၞဲါလဵုရောအ်ရေၚ်၊ ဒၞဲါလဵုယောၚ်ယာတုဲ မုဟိုတ် ရောအ်ရေၚ်၊ မုဟိုတ်ယောၚ်ယာရောဂှ် ပိုဲက္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်တုဲတှေ် က္လေၚ်ဒက်ပခိုၚ်ပ္တိုန်ဗော်ဏောၚ်။

သၟာန် – ဂွံမိၚ်လဝ်ဂှ်တှေ် အပ္ဍဲဗော်ကောန်ဂကူမန် ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲတာလျိုၚ်သွာၚ်ဘုံလ္တူနွံမံၚ်၊ စပ်ကဵုကိစ္စဂှ်တုဲ ဗီုလဵု ကၠောန်သ္ပအာပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲရော

တၟး – စပ်ကဵုပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲ ဘုံလ္တူဂှ်တှေ် ပိုဲချပ်လဝ်ဟွံမွဲဏီလေဝ်။ အဓိပ္ပဲါဍေံဂှ် မုရောတှေ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဘုံလ္တူ အာမံၚ်လမုဟ်ဏံဂှ် နကဵုသ္ဘၚ်သဳကၠဳဗော် ရုဲစှ်ကဵုလဝ်တာလျိုၚ် ကုညးတံဏောၚ်။ အေလ္တူဏံဂှ် သွက်ဂွံပြံၚ်သၠာဲအာ ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ဂှ် ဍေံဟွံမွဲပုဟ်။ ဆဂး လ္ၚဵုလ္ၚဵုတံ ပေဲါရုဲမာဲတုဲတှေ် ပၟိက်ကၠောန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟွံမွဲရ၊ ညးတံ ဟွံ ကၠောန်ရ အေဗီုတဂှ် ညးတံနုက်တိတ် နွံဏောၚ်။ အေလ္တူညးတံ နုက်တိတ်ဂှ်တှေ် ပိုဲတံက္လေၚ်ရုဲစှ် ထပ်ဗပေၚ် နွံဏေါၚ်။ သရောပ်တှေ် ဇၞော်ကဵုဇြဟတ် သွက်ဂွံပြံၚ်သၠာဲဂှ်တှေ် ဍေံဟွံမွဲဏီ။ အေဒၞဲါယအ်ဂှ်ရ ပိုဲသွက်ဂွံ ထပ်ဗပေၚ် နွံ။

သၟာန် – ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် မန်တံ ဟွံမာန်ကေတ်မွဲသာ် အေန်အေဝ်ဒဳဏောၚ် ဂွံဏာဒၞဲါဂၠိုၚ်ဏောၚ်တှေ် အနာဂတ် တေံ ညံၚ်ဂွိုအ်ဒှ်ဗီုဏံပၠန်ဂှ် ပ္ဍဲဗော်မန်တံ မုဒးပလေဝ်ပလေတ်စထေက်ရော

တၟး – အဓိက ဗီုဟီုဂှ်ရ ဒးပဠေဝ်စထေက်၊ အဓိက ဒးဒက်ပ္တိုန်ဓဝ်ညဳသာ ပ္ဍဲကဵုဇကုဏောၚ်။ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ် ကွာန်တဏံ ညံၚ်ဂွံပံၚ်ကောံ ဒှ်မွဲဗော် အဓိကဒးဂစာန်။ (၂) ဂှ် ဒသၠုၚ်ပ္တိုန်အသိၚ် ဒးကဵုပညာကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တံ မုရောတှေ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံဂှ် ဗီုဟီုနူက္လၚ်ဂှ်ရ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဍုၚ်ဏံဂှ် သီုအခေါၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ၊ သီုအခေါၚ် ကောန်ဂကူ အခေါၚ်ၜါဏံ မွဲအခိၚ်ဓဝ် မွဲအလန်ဓဝ် ဍေံမံက်တိုန်မာန်မှ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဍုၚ်ပိုဲ သၞောတ် ပရေၚ် ဍုၚ်ကွာန်ပြံၚ်သၠာဲအာမာန် ပိုဲဒးညာတ်။ ပြံၚ်သၠာဲလဝ် လ္ပာ်သၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳသၟး၊ ပြံၚ်သၠာဲအာ သၞောတ် ဒဳမဝ် ကရေဇြဳယျ ဂွံအာ သၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳယျ အခေါၚ်ရုဲစှ်အလဵုအသဳဂွံယျ၊ ဂွံၜိုတ်အခေါၚ်ဏံဓဝ်ဂှ် ပိုဲထေၚ်ခယျ အခေါၚ်ကောန်ဂကူပိုဲ မွဲကရောံကဵု ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဂှ် အခေါၚ်ကောန်ဂကူပိုဲလေဝ် ဒးနွံကီုရောၚ်။ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဂွံညာတ်သီုၜါလ္ပာ်ဂှ် သၠုၚ်အသိၚ်တုဲတှေ် ပိုဲဒးကဵုပညာဏောၚ်။ ဗီုဒှ်လၟုဟ်ဂှ်တှေ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ညာတ်အာ စောဲ အာ လ္ပာ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမွဲလ္ပာ်ဓဝ်၊ ဝိုတ်အာလ္ပာ်ကံကုသဵုဇကု ဇကုဖန်ဖက်ကေတ်။ အခေါၚ်ကံကုသဵုဇကု ဇကုဂွံ ဖန်ဖက်ကေတ်မာန်ဂွံဂွံဂှ် မွဲကရောံကဵု ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲဏံဂှ် အခေါၚ်ကောန်ဂကူတံ ညံၚ်ဂွံပါအာမာန်ဂှ်တှေ် မန်တှေ် ဒးကဵုမာဲကဵုဗော်မန်ဏောၚ်။ ညံၚ်ဟွံဂွံဝိုတ်အာသတိဂှ်တှေ် ဂတနူဏံ ပိုဲတံ ဒးကဵုအာပညာကဵု ကောန်ဂကူပိုဲ-

သၟာန် – တွဵုရးဍုၚ်မန်ဏံဂှ် NLD ဇၞးအာဒၞဲါဗွဲမဂၠိုၚ်တုဲ ကာလညးတံ ပံက်အလဵုအသဳတွဵုရးဏောၚ်တှေ် ဆန္ဒညးဍုၚ် ကွာန်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ညံၚ်ဂွံပေၚ်ဂှ် ညးတံ ကၠောန်ကဵုမာန်ဏောၚ် စှေ်စိုတ်ဟာ

တၟး – အေဂှ်တှေ် NLD ဒှ်အလဵုအသဳတှေ် ဆေၚ်ကဵုအခေါၚ်ကောန်ဂကူတံ ဟပေၚ်အာမာန်ဟာ၊ ဟွံမာန်ဟာဂှ် ညအ်ဂှ် ဆေၚ်ကဵု NLD တှေ် နကဵုအဲလေဝ် ခါတ်အကာဲဝါတ်။ ဆဂး ကၠာပေဲါရုဲမာဲ ဟွံဒှ်မွဲဒမြိပ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် NLD ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳတံ ဟီုကၠုၚ်လဝ် မုရောတှေ် (အမျိုးသား ပြန်လည်သၚ့်မြတ်ရေး) ညးတံရပ်စပ်လဝ်မူဂှ်ရောၚ်။ ဒဵုကဵုပေဲါရုဲမာဲဒှ် ညးတံကဵုကၠုၚ်ရမျာၚ်ကရေဲ။ အေလ္တူကဵုကၠုၚ်ရမျာၚ်ကရေဲဏံဂှ်တှေ် အလဵုအသဳ NLD ဏံ အာ (အမျိုးသားပြန်လည်သၚ့်မြတ်ရေး) ဍာံ၊ ဟွံဍာံ ဟီုဏံဂှ် အေပ္ဍဲကဵု NLD ပံက်အလဵုအသဳဏံ ဍေံမံက်ဏောၚ်။ အ လဵုအသဳ NLD ပံက်ဏံဂှ် ယဝ်ရဒးဟီုဗီုဗၟာတှေ် (အမျိုးသားပြန်လည်သၚ့်မြတ်ရေး ဖော်ဆောၚ်မှုကို ထၚ်ဟတ် တဲ့ အစိုးရသစ်) ဒှ်မာန်၊ ဒှ်ဟွံမာန်ဂှ်တှေ် အေဍေံနွံဒၞဲါဏံရ။ အေအတိုၚ်ကေမ်ဇျာပ်လဝ် (အမျိုးသားပြန်လည် သၚ့် မြတ်ရေး) မူဏံဂှ်တှေ် နတဲနဇိုၚ် ကၠောန်၊ ဟွံကၠောန်ဟီုဂှ်တှေ် အေပ္ဍဲအလဵုအသဳတၟိဏံ ပ္ဍဲ (ဘောဒီ) အလဵုအသဳတၟိ ဏံ ရုပ်ရဴဍေံမံက်ဏေါၚ်။

သၟာန် – ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်၊ ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော်အပ္ဍဲဍုၚ်တံတုဲ နကဵု NLD ဂှ် ၜိုတ်လဵုညးတံ ကၠောန်ၜိုတ် အာမာန် ညာတ်ရော

တၟး – သွက်အလဵုအသဳတိုန်တၟိ အလဵုအသဳ NLD တၟိဏံဂှ် တၚ်ကော်ဆဴဍေံဇၞော်အိုတ်ဂှ် စပ်ကဵုပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်မွဲ၊ ကဵုပရေၚ်ပဠေဝ်သၞောဝ် သ္ဇိုၚ် (၂၀၀၈) ဏံရ။ မုဒှ်တၚ်ကော်ဆဴဂွံဇၞော်အိုတ်ရောတှေ် လ္တူသၞောဝ် (၂၀၀၈) ဏံဂှ်တှေ် အလဵုအသဳလဵုတိုန်န်၊ သမ္မတလဵုတိုန်န်၊ အဝဵု (ကာကွယ်ရေးဦးစီချုပ်) ဇၞော်ဇၞော် (ကာကွယ်ရေး၊ ပြည်ထဲရေး၊ နယ်စပ်ရေးရာ) တံဂှ်တှေ် နွံပ္ဍဲကဵု (အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောၚ်စီ)။ အေပ္ဍဲကဵုအဝဵုဒၞဲါဇၞော်ဇၞော်တံဂှ် ခန် ကဵုသ္ဂုတ်သွာတ် နွံပ္ဍဲဒပ်ပၞာန်၊ နွံပ္ဍဲဒပ်ပၞာန်နူဒှ်ဟဂှ်တှေ် အလဵုအသဳတိုန်တၟိ သမ္မတတိုန်တၟိဏံ ဗီုလဵုနွံပၟိက် သွက်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ကီုလေဝ် ဒပ်ပၞာန် (ကာကွယ်ရေးဦးစီချုပ်) ဟွံပံၚ်ကၠောန်၊ ဟွံဗိုၚ်ပါလုပ်တှေ် ဂၠံၚ်တရဴ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဏံဂှ် အလဵုအသဳဏံ ဒးဆဵုဂဗကဵု ပရေၚ်ခက်ခုဲတွဵုရ။ အေ အခက်အခုဲ ဆဵုဂဗတဏံ ညံၚ်ဂွံ တတ်ထပါ်ကၠောံမာန်ဂှ် အေပ္ဍဲပံက်အလဵုအသဳတှေ် အလဵုအသဳ ဗီုလဵုပံက်ရော တန်တဴပ္ဍဲကဵုပံက်အလဵုအသဳဏံ တၟာဟလိုၚ်။ ပ္ဍဲကဵုပံက်အလဵုအသဳဏံ အလဵုအသဳဏံဂှ် NLD ၜိုန်ဇၞးဂၠိုၚ်ကီုလေဝ်ဂှ် NLD သၟးဟွံသေၚ်ပုဟ်။ ပ္ဍဲကဵုအလဵုအသဳဏံ မၞိဟ်တြေံကီု၊ မၞိဟ်တၟိကီု ဗီုဂှ်ဟွံသေၚ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံကီု၊ ယဝ်ရအလဵုအသဳဏံဂှ် ဒှ်အလဵု အသဳ (အမျိုးသားပြန်လည်သၚ့်မြတ်ရေး အစိုးရ) ဏောၚ်ဒှ်မှ အၝေ အခက်အခုဲ နူက္လၚ်ဏံ ဒံၚ်ကၠောံမာန်ဏေါၚ်။ ဆဂး ဗီုလဵုဒှ်ဒှ်ရ အေပ္ဍဲကဵုကမၠောန်ၜိုဟ်လလမ်ကဵု ပဠေဝ်သ္ဇိုၚ်သၞောဝ် (၂၀၀၈) ဏံဂှ် အရၚ်အလဵုအသဳတၟိဏံ နဒဒှ် တၚ်ကော်ဆဴဇၞော်အိုတ် ဒးဆဵုဂဗ ဒးတတ်ကၠောံရ။

သၟာန် – ပ္ဍဲကဵုဗော်ကောန်ဂကူမန် ညးဇၞးလဝ်မာဲတံ ကာလပံက်အလဵုအသဳတၟိဏံမ္ဂး ယဝ်ရကဵုကၠုၚ်တာလျိုၚ် ဒၞဲါဝန် ဇၞော်မွဲမွဲဏောၚ်တှေ် ဗီုလဵုစွံစိုတ်ရော

တၟး – စပ်ကဵုကိစ္စတဏံဂှ် ပိုဲတံဒးချပ်ညးသ္ကအ်ကဵု ပ္ဍဲ UNA သၠဲသၠဲလးလးဏောၚ်။ ဆဂး ကိစ္စဂွံချပ်ဏံဂှ် ဒဵုကဵုပွိုၚ် တ္ၚဲဏံဂှ် NLD ရ ဂွံဟီုဂးကၠုၚ်လဝ်ကဵုပိုဲဂှ် မုလေဝ် ဟွံမွဲဏီပုဟ်။ ဍေံဒှ်ဟဂှ်ဏောၚ်တှေ် ကိစ္စဏံဂှ် နကဵုဗော်ပိုဲဂှ် ဟွံဂွံ ချပ်လဝ်ဏီပုဟ်။ ဆဂး ကိစ္စဏံ ယဝ်ရဒးချပ်တှေ် ပိုဲပံၚ်ကောံကဵု UNA တုဲတှေ် အတိုၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် UNA ဂှ်ရ ဒုၚ်ကေတ်တုဲတှေ် ဆက်ကၠောန်အာဏောၚ်။ နကဵုဗော်ပိုဲမွဲတၞဟ်ခြာ ကိစ္စဏံဂှ် ပိုဲဟွံချပ်လဝ်ပုဟ်။

သၟာန် – တၚ်လက္ကရဴအိုတ် မုမိက်ဂွံထပ်ဟီုဗပေၚ်နွံရော

တၟး – စပ်ကဵုပေဲါရုဲမာဲဂှ်တှေ် သွက်ကောန်ဂကူမန်ကီု၊ သွက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တၞဟ်ဟ်ကီုတံဂှ် သွက်ဂကူမန်ဂှ်တှေ် ထေက်ကဵုဒးအောန်စိုတ်၊ ၜိုန်ရဒအောန်စိုတ်ကီုလေဝ် လ္တူသွဟ်ဏံဂှ် ညးညးအဲအဲ ဟဒှ်ဍာံဍာံ၊ အကာဲအရာဍာံဍာံ ပိုဲဒးသ္ၚဳဂၠိပ်မာန်၊ တုဲတှေ် ပိုဲဒးကေတ်ခန်ဗ္တောန်မာန်။ ခန်ဗ္တောန်ဏံ ပိုဲကေတ်မာန်တှေ် ၝကျဏံ ဍေံဒှ်ပြဲ အရာဋ္ဌာန် ဂတဏောၚ်။ အေဂှ်ရ ဗီုလဵုဒှ်ဒှ်ရ ၜိုတ်တုဲကၠုၚ်ဂှ် နကဵုဗော်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ လုပ်ပြိုၚ်ပေဲါရုဲမာဲဏံဂှ် အာယုက်ဗော် ကောန်ဂကူမန် မွဲသၞာံဟွံပေၚ်ပုဟ်၊ မွဲသၞာံ ဟွံပေၚ်မွဲသာ် လုပ်ပြိုၚ်ပေဲါရုဲမာဲ။ အေဂှ်ရတှေ် ဟိုတ်နူကဵုပရေၚ် ဒက်ပ္တန်ဗော်ဂှ် ဍေံဟွံခိုၚ်ကၟောန်တုဲတှေ် ဒကျအာပေဲါရုဲမာဲဏံ။ ဆဂး ဗီုလဵုဒှ်ဒှ်ရ အာဂတနူဏံတှေ် ဒးပဠေဝ် ပဠေတ်စရ အရၚ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်။ ပိုဲဟွံဒှ်မွဲရမျာၚ်၊ ပိုဲဟွံညဳသာတှေ် ပရေၚ်ဒးကျဗြီု အေဗီုဗီုဏံဂှ် ပိုဲဒးဆဵုပၠန် ဏောၚ်။ သွဟ်အေဗီုဏံ အာဂတနူဏံ ညံၚ်ဟွံဂွံဒးဆဵုဂှ်တှေ် ညးညးအဲအဲ ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲရမျာၚ် သၟဝ်မွဲအလာံဓဝ် ညံၚ် ဂွံလုပ်ပြိုၚ်အာ ပေဲါရုဲမာဲမာန်ဂှ်တှေ် တာလျိုၚ်သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တံနွံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.