Categories
ပရိုၚ်

အလဵုအသဳကဵုအခေါၚ်ကၠောန်မ္ဂး ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဂွံသုၚ်စောဲပၟတ်အလဵုအသဳမာန်

ဍုၚ်ရေဝ်ဝွံ ပၟတ်နူကဵုအလဵုအသဳတြးမံၚ်ဂှ် ဟွံဂွံအခေါၚ်သုၚ်စောဲတုဲ ဒးသုၚ်စောဲမံၚ် ပၟတ်ပူဂဵုကၠောန် (၁) ယူနေတ် (၅၀၀) ဒကေတ်နွံတုဲ ယဝ်ရနူကဵုအလဵုအသဳ ကဵုအခေါၚ်ကၠောန် သွက်ဇုတ်ပၟတ်ဂွံစိုပ်ဍုၚ်ရေဝ်မ္ဂး အလုံပွိုၚ်ဍုၚ် ရေဝ်ဂှ် ဂွံသုၚ်စောဲအာပၟတ် ၚုဟ်မး အလဵုအသဳမာန်ဏောၚ်ဂှ် ညးဇၞးလ

ဒၞာဲပတိတ်ပၟတ်ဓါတ်မွဲ(GS)
ဒၞာဲပတိတ်ပၟတ်ဓါတ်မွဲ(GS)

ဝ်မာဲ (၂၀၁၅) ကၠတ်ထဝ် တွဵုရး၊ ပွိုၚ်ဍုၚ် ရေဝ် ဆန္ဒမာဲသ္ကုတ် (၁) အ္စာသဝ်နာဲစောန်တၟး ဟီုကဵုသၞံၚ်တိုၚ် ပ္ဍဲဂိတုဂျာန္နာဝါရဳ (၁၃) ဂှ်ရ။

အ္စာသဝ်နာဲစောန်တၟး ဂှ် “နူကဵုအလဵုအသဳ မုလေဝ်ဟွံဒးရီုဗၚ်ကဵုပုဟ်။ ဆအယာံမာတ်ကဵုအခေါၚ်ကၠောန်သၟးရ။ ယဝ်ရ အလဵုအသဳကဵုအခေါၚ်ကၠောန်တှေ် နူကဵုကမ္ပဏဳစက်ပၟတ် (Myamnar Lighting) ဂှ် နကဵုတမ်ရိုဟ်ဍေံ ဍေံပ္တိတ်တုဲတှေ် တိုၚ်ပၟတ်ကီု၊ ဇုတ်ပၟတ်ကီု သီုဖအိုတ်ဂှ် ဍေံကေတ်တာလျိုၚ် ဗပေၚ်ကဵုမာန်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဟီုရ။

လၟုဟ်ဂှ်တှေ် အဲပ္ညဳလဝ်ကဵု ကမ္ပဏဳစက်ပၟတ် (Myamnar Lighting) ကၠာ။ စိုပ်ဂိတုမာတ်အိုတ် အလဵုအသဳတိုန်တၟိ တုဲတှေ် ပိုဲတံဆက်ဂစာန်အာ သွက်ဂွံဂွံအခေါၚ် နူကဵုအလဵုအသဳဏောၚ်။ ယဝ်ရဂွံအခေါၚ်နူအလဵုအသဳတှေ် ကမ္ပဏဳ (Myamnar Lighting) ဂှ် ဍေံဆက်ကေတ်အာတာလျိုၚ်ဏောၚ်ဂှ် ညးဆက်ဟီုလဝ်ရ။

ဌာနဝန်ဇၞော်ဓါတ်ပၟတ်လလဳကၟိန်ဍုၚ် ဒုဝန်ဇၞော် ဥူအံၚ်တာန်ဥူ (ဦးအောၚ်သန်းဦး) ဂှ် “သွက်ဂွံဓလိုက်တမ်ရိုဟ် သုၚ်စောဲပ္ဍဲကဵုတိုၚ်ဓါတ်ပၟတ် (ဘဳလဳယံ ၁၄၀) ဒကေဝ်ဂှ် ဟိုတ်နူ ကဵုအခေါၚ်သုၚ်စောဲဟွံမာန်တုဲ ကိုန်အစဳအဇန် စထမံက်မံၚ်ရုပ်ရဴတံဂှ် ကၠောန်အာဗွဲကိုပ်ကၠာကီု၊ သြန်ဒမၠေံတံ ဟွံဂွံကီုတုဲ ကိုန်အစဳအဇန် သွက်ပၟတ် ထမံက်ရုပ်ရဴဟွံမာန်ဏီဏောၚ်” သွဟ်လဝ် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ် ညးဍုၚ်ကွာန် ဒဳဇြေမ်ဗာ (၃၀)၊ သၞာံ (၂၀၁၅) ဂှ် နွံရ။

ယဝ်ရ ဂွံအခေါၚ်အလဵုအသဳတုဲမ္ဂး ဟိုတ်နူကဵု ညးတၠကုမ္မဏဳ ဒးပ္တိတ်လဝ်တမ်ရိုဟ် သွက်ဂွံကၠောန် တိုၚ်ပၟတ်၊ ဇုတ် ပၟတ် ကပေါတ်နာနာတံ ပၟတ်ဂွံစိုပ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်မာန်ဂှ်တုဲ နဒဒှ်စရိတ်ပၟတ် ၚုဟ်မးအလဵုအသဳ ကေတ်မံၚ် (၃၅) ဒကေဝ်ဂှ် သွက်ဂွံကဵုအခေါၚ်ဗက်အာ (၄၅) ဒကေဝ် စဵုကဵုၚုဟ်ပ္တိတ်လဝ်တမ်ရိုဟ်တံညိဂှ်လေဝ် နာဲစောန်တၟးကဵု ညးတၠစက်ပၟတ်တံ သဳကၠဳလဝ်နွံရ။

ညးဍုၚ်ကွာန်သုၚ်စောဲမံၚ်ပၟတ်အလဵုအသဳ မၞုံမံၚ်ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်တံဂှ် ပၟတ်ကၠုၚ်နူကဵု ကမ္ပဏဳ (Myamnar Lighting) တံ ကၠောန်ပ္တိတ်မံၚ်မဒှ်တုဲ သွက်ဂွံဒှ်ပၟတ်မာန်ဂှ် နူကဵုအလဵုသဳ သွံကဵုသၟုဟ်ဓါတ် ကုကမ္ပဏဳ (Myamnar Lighting)၊ နူကဵုကမ္ပဏဳဂှ် ပ္တိတ်ကဵုဇြဟတ်ပၟတ်တုဲ ပၟတ်တိတ်ကၠုၚ်ဂှ် ကမ္ပဏဳက္လေၚ်သွံကဵု အလဵုအသဳ၊ အလဵုအသဳဂှ် က္လေၚ်သွံကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တံရောၚ် ဂွံတီကေတ်လဝ်နူကဵုကမ္ပဏဳရ။

သွက်ဂွံတြးပ္တိတ်ကဵုဇြဟတ်ပၟတ် အလုံတွဵုရးဍုၚ်မန်ကဵု တွဵုရးဍုၚ်ကရေၚ်မာန်ဂှ် ကမ္ပဏဳ (Myamnar Lighting) ကဵု အလဵုသဳတံ ကေတ်လဝ်တၚ်တုပ်စိုတ် ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ နူကဵုဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၁၀)၊ သၞာံ (၂၀၁၃) တေံမဒှ် တုဲ လၟုဟ်မ္ဂး ပ္တိတ်မံၚ်ဇြဟတ်ပၟိတ် (၂၃၀) မဂ္ဂါဝါတ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်လဝ်ကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.