Categories
ပရိုၚ် သၟာန်သွဟ်

“ကပ်ယဲဏံတုဲတှေ် ဗက်ကၠုၚ်လက္ကရဴဂှ် ကပ်ကၞောဝ်ကၠောဝ်ဗျဵု ကၠုၚ်ချိုတ်ပၠိုတ်”

ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ် ကုညးစိုတ်လုပ်စကဵု ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်မန် “နာဲသဵုမန်”

ဗညာအံၚ် ဆဵုဂဗသၟာန်လဝ်ရအဴ။
(၂-၄-၂၀၂၀)

သၟာန် ။ ။ အကာဲအရာယဲ Covid-19 ဏံ က္တဵုဒှ်မံၚ်လၟုဟ်ကဵု လ္တူဗီုပြၚ်အလဵုအသဳတံ ရပ်စပ်မံၚ်ဂှ် ဗီုလဵုညာတ်ရော?
သွဟ် ။ ။ ယဝ်ရဟီုပရူယဲဏံတှေ် စနူတံဍေံ ဒးဟီုကၠာဏောၚ်၊ ပြသၞာမွဲမွဲ က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်မ္ဂး သွက်ဂွံသောၚ်က္လးပြသၞာဂှ် မၞိဟ်အာဂတပၠတရဴ ကိစ္စဇၞော်မံၚ်၊ ပိုဲရံၚ်အာ အလုံဂၠးတိ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အလုံဂၠးတိတံမ္ဂး ပိုဲဟီုစ ယဲဏံဂှ် ကၠုၚ်နူဍုၚ်ကြုက်ကၠာ၊ ယဲဏံ စက္တဵုဒှ်ဗက် လကိုတ်တ္ၚဵုအာ အလုံဂၠးတိ၊ ဒှ်ကၠုၚ်သာ်ဂှ်တုဲ နကဵုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဍုၚ်ကြုက်ဂှ် စွံစိုတ်ၜိုဟ်ဟ်တုဲတှေ် ပသောၚ်အာ ပိုတ်တ်သ္ကုတ်တ် သောၚ်ၚ်ကၠးကၠး သီုညးဍုၚ်ကွာန်ဍေံ ဘိုၚ်ပံၚ်တောဲအာ ကၠောန်ၜိုတ်အာ ပွိုၚ်ၜိုတ်ဂိတု မွဲဂိတုပြၚ်ၚ်ဂှ် အကာဲအရာယဲ ပ္ဍဲဒေသဝူဟာန် ညိၚ်အာ။ ဂွံဆဵုကေတ်နမတ်ဂှ် သိုၚ်ခၞံထောံ ရုၚ်ဂဥုဲဍေံ ပွိုၚ် (၇) တ္ၚဲဂှ် သ္ဇက်ဟီုဟွံမွဲ တုဲဒှ်အာ ဂွံဆဵုကေတ်။ လ္တူအကာဲအရာ ယဲဍုၚ်ဍေံက္တဵုဒှ်ဒၟံၚ် အလုံဂၠးတိ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂၠးတိ ဆဵုမံၚ်ဂလိုၚ်ဂှ်ဂှ် ဍေံဖန်ဒၟံၚ်၊ ယဲဏံ ညံၚ်ကဵုမတိတ်အာ နူဍုၚ်ကြုက်ဟွံမာန် ညးဂလိုၚ်ညံၚ်ဂွံညာတ်ကေတ်ဗီုဂှ်ဂှ် ဍေံဖန်ကၠုၚ်သာ်ဂှ်တုဲ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဍုၚ်တၞဟ်တံ ၜိုဟ်မံၚ်ဖိုဟ်၊ အခါရ ဍေံကေတ်စကွေံကွေံရဂှ် ညံၚ်အဳရာန်တံ၊ အဳတလဳတံ လၟုဟ် ပြၚ်သေတ်၊ ဂျာမနဳ၊ အမေရိကာန်တံ အကာဲအရာယဲ သၠုၚ်စိုပ်အာ လ္တူညးတၞဟ်အိုတ်ယျ။
အခိၚ်ဂှ်ဂှ် ယဝ်ဒးဟီုတှေ် ဍုၚ်ပိုဲကဵု ဍုၚ်ကြုက် ပရေၚ်ကၠောံက္ဍညးသ္ကံဂှ် နွံဂၠိုၚ်ကဵုဗီုပြၚ်နာနာသာ် မပ္တံပရေၚ်ပိုန်ဂြပ် ပရေၚ်ဂေတ်ဝေၚ်အာကၠုၚ် ဆက်စပ်ကၠောံက္ဍမံၚ်ညးသ္ကံဂှ် နကဵုပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲ မၞိဟ်အာဂတ ပၠတရဴပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲ ဂွံအခိၚ် သွက်ဂွံပလေဝ်ပလေတ် အရၚ်ဂွံဒၞါတာ နွံတၟာဂလိုၚ်ဖိုဟ်ကီုလေဝ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဍုၚ်ပိုဲဂှ် သ္ၚိတ်ဇြဒၟံၚ်၊ အရာဂွံဟီုဂး ဂွံပၠတရဴ ဂွံသောၚ်က္လး ဂွံကဵုပညာ ကုညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဟွံဆဵုပုဟ်၊ ဟီုစတှေ် ဒဵုလၟုဟ် သ္ၚိတ်ဇြမံၚ်ဖိုဟ်။ အကြာအကြာဂှ် အရာဒးကၠောန်ထေက် ဒးဖန်ထေက်ဂှ် ဟွံကၠောန် ဟွံဖန်တုဲတှေ် အရာဟွံထေက်ကဵုကၠောန် ဟွံထေက်ကဵုအာဏီတံဂှ် ဂေတ်ဂေၚ် ဖအိုတ်မံၚ်အခိၚ်ဂှ် နွံမံၚ်တၟာဂလိုၚ်။

သၟာန် ။ ။ အကာဲအရာ ဒးဒှ်ဒဝိၚ် မုနွံမာန်ရော?
သွဟ် ။ ။ တုဲပၠန် နကဵုဍုၚ်ပိုဲ ဘိုအ်ဂွံဒးဂွိၚ် ဒးဖေက်နွံမွဲသာ်ဂှ် မုရောဟီုတှေ် ဍုၚ်ပိုဲဏံ ဆေၚ်ကဵုအရာ ဂတာပ်ခေတ်တှေ် မုလေဝ်ဟွံမွဲချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်၊ ပြသၞာတၟိက္တဵုဒှ်ကၠုၚ်ဏံ နဲကဲပညာကီု ဂဥုဲဇဗကီု နဲကဲချပ်ကသပ်ကီု ဟွံမွဲပုဟ်၊ အဓိက နဲချပ်ဂှ် ချပ်ဟွံလေပ်ကီု၊ တုဲတှေ် အရာထေက်ကဵုဒးကၠောန်ဂှ် မုဒးကၠောန်ကၠာ မုဒးကၠောန်ထေက် မုဒးဖန်ဖက် ဗီုလဵုရောဂှ်လေဝ် ဖန်ဇန်ဟွံဒးပုဟ်တှေ် နကဵုအဲ ဒှ်ဒဝိၚ်အေလ္တူဏံတၟာဂလိုၚ်။ မုဒှ်ရောဟီုတှေ် ပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲဏံ မုဍေံဟွံဍိုက်ပေၚ်ရောဟီုတှေ် ဂွံစံၜတ်ယဲဂှ် ဥပမာ-မၞိဟ်ယဲစိုပ်ကၠုၚ်မွဲယျတှေ် သွက်ဂွံစံၜတ် ဒးကေတ်မံၚ်အခိၚ် အိုတ်အခိၚ်ကဵုတ္ၚဲဏီ၊ ဍုၚ်ညးတၞဟ်တေံ စံၜတ်ဂှ် နူဂယး သဝ်တ္ၚဲ ဍေံတီသွဟ်ဣယျ၊ ပ္ဍဲဇကုဏံ ဒးမၚ်မံၚ်ဏီ မုမံၚ်ဏီတှေ် ယဲဂှ် ဍေံဟွံမၚ်ဇကု၊ ယဲဂှ် ဍေံဆက်ဍံၚ်ကၠုၚ်မံၚ်ဟဂှ်ဏောၚ်။ အခိၚ်မၚ်မံၚ် သွဟ်စံၜတ်ဂှ် မၞိဟ်အကြာဍေံ ယဲထောံဂှ်လေဝ် နွံဂလိုၚ်လဵု ကေတ်ဟွံဒး။ ယဝ်ကလေၚ်ရံၚ်အာ ဍုၚ်မ္ၚး ညံၚ်ဍုၚ်သေံဏံတှေ် အပေါတ်ကြိယာဍေံ နွံဍိုက်ပေၚ်မံၚ်ဂလိုၚ်ဂှ်ဂှ် မၞိဟ်ယဲစိုပ်အာ ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲဂှ် ဟိုတ်နူဟွံလဴစတပ်ပ်တုဲတှေ် အ္စာဂဥုဲလေဝ် ဒးဒုၚ်ကၠောံအာ နွံမံၚ် ဂွံတီကေတ်။ ပ္ဍဲပိုဲဏံလေဝ် ဒှ်မံၚ်ဗီုဂှ် နွံဂလိုၚ်လဵုလေဝ် ကေတ်ဟွံဒး။ ဒှ်မံၚ်ဗီုဂှ်တုဲတှေ် စပ်ကဵုယဲဏံတုဲ ဒှ်ဒဝိၚ်ကဵု သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ကွေံကွေံရ။
သၟာန် ။ ။ ကရောံ ယဲကပ် Covid-19 ဏံ မုဆက်က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်မာန်ရော၊ မုမိက်ဂွံကဵုကသပ်?
သွဟ် ။ ။ ရံၚ်ကဵုပရေၚ်ဘာသာပိုဲတှေ် ပ္ဍဲဗုဒ္ဓဘာသာပိုဲဏံ ကပ်နွံမံၚ် (၃) သာ်၊ ကပ်ယဲ ကပ်ကၞောဝ် ကၠောဝ်ဗျဵု ကပ်ပၞာန်၊ ပ္ဍဲဏံ ကပ်ပၞာန်ဂှ် ဟွံဒှ်ဟီုကၠာရ ကပ်ယဲဏံတုဲတှေ် ဗက်ကၠုၚ်လက္ကရဴဂှ် ကပ်ကၞောဝ် ကၠောဝ်ဗျဵုဂှ် ကၠုၚ်ချိုတ်ပၠိုတ်ရ။ မုဒှ်ရောဟီုတှေ် ယဲဏံဂှ် ဒဵုကဵုတ္ၚဲဏံ အလုံဂၠးတိ ဂၠာဲဂဥုဲ သွက်ဂွံဝဳဗလးဍေံဂှ် ဟွံမွဲ ဟွံဆဵုဏီပုဟ်၊ ဂဥုဲသွက်ဂွံဒၞါဍေံဂှ် ၜိုန်ဒၞါမံၚ်ကီုလေဝ် ဒဵုကဵုစိုပ်တရဴကွေံကွေံ ဟွံဒှ်ဏီပုဟ်။ စနူယဲဏံက္တဵုဒှ်ကၠုၚ် ဒဵုလၟုဟ်ဂှ် ရံၚ်လ္တူအကာဲအရာယဲဏံမ္ဂး ဂွံညိၚ်အာ ဂွံဒေၚ်အာဂှ် ဟွံမွဲကၠုၚ်ဏီပုဟ်၊ ဆက်တုဲ ပြးထၞာန်မံၚ်ဖိုဟ်၊ ဆက်ထၞာန်အာဏံဂှ် ဆက်အာမွဲဂိတုဟာ ၜါဂိတုဟာ ပိဂိတုဟာဂှ် ဣဇှ်လေဝ် ကေတ်ဟွံဒးဏီပုဟ်၊ ယဲဏံဂှ် ဍေံတၟေၚ်နူယဲတၞဟ်ဟ်တုဲတှေ် လၟုဟ် မၞိဟ်တာလျိုၚ်နာနာသာ်ဂှ် ဒၞါတာမံၚ် ညံၚ်ဂွိုအ်အာကၠုၚ်၊ မၞိဟ်တံ ညံၚ်ဂွိုအ်ကောံက္လောံ ညံၚ်ဂွိုအ် တိတ်နူသ္ၚိ ညံၚ်ဂွိုအ်အာကၠောန်စ နွံကၠုၚ်ဗီုဏံဏောၚ်တှေ် ဗဝက်ဍေံ အာလလအ်လဵုလေဝ် ကေတ်ဟွံဒးဏီတှေ် ၜိုတ်ကၠောန် ပကောံပကေဝ်ဂွံလဝ် စသုၚ်ထောံ ပွိုၚ်မွဲၜါဂိတုတှေ် မံၚ်ညိတှေ်အိုတ်ရ။ အိုတ်အာဏံတုဲ ယးသၞာံတေံပၠန် ကၠောန်လဝ်လေဝ်ဟွံမွဲ ပကောံပကေဝ်လဝ်လေဝ်ဟွံမွဲ၊ နွံကၠုၚ်ဂှ်လေဝ် အိုတ်အာဣရတှေ် ယဲဂှ်လေဝ် ဆက်နွံမံၚ်ဖိုဟ်ဏီတှေ် သွက်ဂတဏံ ဗီုလဵုဂွံဆက်အာပၠန်ရောဂှ် တန်တဴကဵု မၞိဟ်အာဂတပၠတရဴတံ တၟာဂလိုၚ်ဏောၚ်။ မၞိဟ်အာဂတပၠတရဴတံ ယဝ်ဖန်ဖက်ဒးဒး စနူအပေါတ်ကြိယျာ ပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲဏံ အလဵုအသဳကီု တၠပညာဆေၚ်စပ်တံကီု ဖန်ဖက်ပြုပြေၚ်အာ၊ ကဵုအာလညာတ်သမ္တီ ကုညးဍုၚ်ကွာန်တုဲ ညံၚ်ဂွံဆဝ်မ္ၚုဟ်အာညးသ္ကံ၊ နကဵုရဲပိုန်ဂြပ်နွံတံလေဝ် ညံၚ်ဂွံဗိုၚ်ရီုဗၚ်အာ ဖန်ဇန်အာ ဗီုဏံမာန်တှေ် ပ္ဍဲအကာဲအရာယဲဏံ ပိုဲတတ်ကၠောံအာမာန်ဏောၚ် အဲညာတ်ဗီုဂှ်။

သွဟ် ။ ။ လ္တူသၟာကမၠောန်ဍုၚ်မ္ၚးတံ ဗီုလဵုမိက်ဂွံကဵုကသပ်?
သွဟ် ။ ။ ဆေၚ်စပ်ကဵု ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဟီုဂှ် ဟိုတ်နူစုက်လုက် ကြပ်မံၚ်ကဵုပယျဵုဗွဲမဂၠိုၚ် ပယျဵုသေံ၊ ပယျဵုမလေဝ်၊ သေၚ်ကပေါဝ်တုဲတှေ် မန်ပိုဲလေဝ် အာကၠုၚ်မံၚ်ဂှ် အဆက်က်ရ။ အကာဲအရာလၟုဟ် ဍုၚ်ပိုဲဏံ ဝါတ်ဒိုက်မံၚ်တုဲ ရဲရးမန်ပိုဲ အာကၠောန်စ ပ္ဍဲဍုၚ်သေံ၊ ဍုၚ်မလေဝ်၊ သေၚ်ကပေါဝ်ဂှ် ဂၠိုၚ်နူဌာန်ဒေသတၞဟ်ဟ်ဏီဏောၚ်၊ ဒၟါနူဂှ်ရ ဟိုတ်နူအကာဲအရာ ယဲလၟုဟ်ဏံတုဲ နူဍုၚ်တၞဟ်တေံ ကဵုကလေၚ်စဴကၠုၚ်၊ စိုပ်ကၠုၚ်ဍုၚ်ပိုဲတုဲ ဗီုလဵုညးတံ တာဒၞါယဲ ဗီုလဵုဖျေံဗီုဖန်ဖက်ပရေၚ်ယဲဂှ် စွံလဝ်ကၠာ။ နကဵုဍုၚ်သေံ၊ ဍုၚ်မလေဝ်ဂှ် တ္ၚဲဏံ မွဲဍုၚ်ကဵု မွဲဍုၚ် ဍေံကွဵုတတ်ကၠောံ ကွဵုအာကၠုၚ်ပုဟ်၊ လၟုဟ် ပ္ဍဲပရိုၚ်တိတ်မံၚ် နကဵုယာန်ဒြုန် (drone) ဍေံဗက်ဂၠာဲပန်ဒၟံၚ် ရဲညးတိတ်အာကၠုၚ်ပ္ဍဲမ္ၚး ပ္ဍဲဂၠံၚ်ဂှ် ဂွံဆဵု။ ပ္ဍဲဍုၚ်သေံလေဝ် လုပ်မွဲဒေသတုဲ မွဲဒေသ ဍေံဗက်ပကောံမၞိဟ်တံဂှ်တုဲ ဍေံထိၚ်စွံလဝ် မွဲမွဲဒၞါဲ ပွိုၚ် (၁၄) တ္ၚဲတုဲ ဍေံမၚ်ရံၚ်အာ အကာဲအရာ၊ ဣဏံဂှ် ဇၟာပ်ဒေသ ပ္ဍဲဍုၚ်သေံဏံ ဍေံသ္ပလဝ်ဗီုဂှ်။ ပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲဟီုဂှ် ရဲစဴကၠုၚ်တံဏံ ဗီုလဵုဒှ်ဒှ် အောန်ကဵုဂၠိုၚ် ပါကၠုၚ်တွဵုရ၊ ကၠာရဲတံဏံ ဂွိုအ်စဴဂှ် ရဲကၠုၚ်စိုပ်မံၚ်တံဂှ်လေဝ် ယဲဏံ နွံတုဲတုဲမံၚ်ရ။ ကုမၞိဟ်စဴကၠုၚ်လၟုဟ်တံဏံ ဗီုလဵုညးတံတာဒၞါ ဗဵုလဵုညးတံဖျေံဗီု နကဵုနကဲဗီုလဵု ညးတံစံၜတ်လဝ်ကီုရောဂှ် ကေတ်ဟွံဒး။ ဆဂး ရံၚ်ကေတ်ကဵု အပေါတ်ကြိယျာနာနာသာ်ကီု နဲကဲဗီုဂွံ ဒၞါတာတံ ဌာန်ဒေသ ဂွံဒၞါတာတံ မုတံဂှ်လေဝ် ဒဵုကဵုချိုတ်ပၠိုတ်ကွေံကွေံ ဟွံဒှ်မ္ဂး ယဲဏံဂှ် ဍေံပြးအာဏောၚ်၊ ဍေံကၠောံထၞာန်အာဏောၚ်။ ဥပမာ- ပ္ဍဲဒေသမွဲမွဲ ဂြောဝ်ဂတာသ္ၚိကၟိန်မွဲ ယဲဏံ ကၠောံအာတှေ် အတိုၚ်မွဲသ္ၚိ ဒးစွံသတိဇၞော်ဇၞော် ဆေၚ်ကဵုစသုၚ် မံၚ်စံၚ်ဂှ် ထုဲထုဲနှဴနှဴ ဗီုတုဲကၠုၚ်ဂှ် မံၚ်ဟွံဂွံရ။ ဒးပါ် ဒးမံၚ်တၞဟ်ခြာ ညးသ္ကံဏောၚ်၊ တိတ်မ္ၚးပၠန် ကၠောံညးတၞဟ်ဏောၚ်။ တုဲပၠန် ဂွံရာန် ဂွံစသုၚ်ဂှ် ရဲစဴကၠုၚ်တံဏံ ဂွံဖျဴနၚ်လှုဲလှာ်ဂှ်လေဝ် ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ဂွံရာန်ဘိုအ်လဝ်ဂှ်လေဝ် ဍေံဟွံဒှ်ပုဟ်။ မွဲသာ်ပၠန် ဍုၚ်ပိုဲလေဝ် ၜိုတ်ညးကၟာတ်ဂှ် ကၟာတ်မံၚ်ယျလေဝ် ဆဂး ဒဵုကဵုဇပ်ပ်ဍပ်ပ်ဂှ် ဍေံဟွံဒှ်ဏီ။ ပရေၚ်အာကၠုၚ် နွံမံၚ်ဏီ အာကၠုၚ် ဂွံမံၚ်ဏီဖိုဟ်။ ဍုၚ်ညးတၞဟ်ဂှ် ကၟာတ်တှေ် ကၟာတ်ကွေံကွေံဏေါၚ်။ ဗီုဍုၚ်ကြုက်ဏံ ဍုၚ်ဇၞော်ဇၞော်တံဂှ် ဍေံကၟာတ်ထောံ မၞိဟ်မွဲ ဂွိုအ်ဆဵုပ္ဍဲဍာန်ပုဟ်။ ဍုၚ်ဍေံတေံ မၞိဟ်ၜိုတ်လဵုဂၠိုၚ်ၚ် ကၟာတ်ယျတှေ် ညိတိတ်ဟွံဂွံပုဟ်။ ဍုၚ်ပိုဲဏံ ကၟာတ် ဗီုလဵုကၟာတ်တ် အာကၠုၚ်ဂွံမံၚ် ဖိုဟ်ဏောၚ်။ အေဇှ်ရလေဝ်ဟီုမံၚ်။ ဗီုလဵုဒၞါတာဂှ် ကေတ်ဟွံဒးလေဝ် ရဲကျာ်ပိ အာစိုပ်အာ ဇြပ်ဗုမွဲဂှ် တ္ၚဲသဝ် ညးကဵုအာတေၚ် စရၚ်ကၟုဲတုဲ အာတေၚ် ၜိုတ်ဂှ်ရ၊ ဂွံစံၜတ် ဂွံသၟာန်သၟုက် ဂွံကေတ်ဝၚ်မၞိဟ်ဏံ ကၠုၚ်နူလဵု အကာဲအရာယဲ ပ္ဍဲဒေသဍေံ နွံဗီုလဵုဂှ် ကေတ်ဟွံဒးပုဟ်၊ ဆၜိုတ်တေၚ်ကၟုဲဓဝ်ရ။ ၝဇကုမိက်ဂွံတာဒၞါယဲကဵု ၝဇကုကၠောန်မံၚ်ဂှ် မုလေဝ်ဟွံဆေၚ် ညံၚ်ညးဟီုစ ခါတ်ဂၠိက် ဗၠေတ်နူတကေတ်ကီုရ။ ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ကဵုပညာကီု ပရေၚ်ကၠိုဟ်ခၠၚ် ပရူယဲကီု မၞိဟ်တာလျိုၚ်တံ ဒဵုကဵုကၠးစိုတ်ကွေံကွေံ ဟွံသေၚ်ပုဟ်။ ဣဇှ်ရ ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ယဲဏံတှေ် သွက်ညးဍုၚ်ကွာန် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ပိုဲ ထေက်ကဵုဒးဆာန်ဍူကွေံကွေံဏောၚ်။

သၟာန် ။ ။ စပ်ကဵုပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ကီု အကြာသေဌဳ ကေုာံ သၟာကမၠောန်တံကီု၊ သွာၚ်ကမၠောန်နာနာသာ် တံတုဲ လက်ကရဴအိုတ် မုမိက်ဂွံဟီု?
သွဟ် ။ ။ ဆေၚ်ကဵုသေဌဳ ကဵုၚုဟ်ကမၠောန် ကုကောန်ကလောန်ဏံဂှ် ပိုဲစၟဳစဟွံဂွံပုဟ်၊ ပိုန်ဂြပ်ညး ဆောံလေၚ်မာန်လဝ်ကဵုဒှ်ကၠာ၊ စိုတ်ညးခိုဟ် သၞောဝ်ညးနွံလဝ်ကဵုဒှ်ကၠာရ ပရေၚ်ဏံ အာဍာ်ဇမၠိၚ်ဟွံမာန်ပုဟ်။ ဍေံအာလအ်အ် ဟွံမာန်ပုဟ်။ စိုပ်အခိၚ်တှေ် ညးဖန်ကဵုပိုဲဏောၚ်ဂးတုဲ ပိုဲ ပတှေ်ကေတ်ဗီုဏံ ဟွံဂွံပုဟ်။ လ္ပာ်ပိုဲရ မွဲဂိတုကဵု မွဲဂိတု ဆက်တုဲ ဗီုလဵုဂွံတန်တဴအာမာန်ရောဂှ် ပိုဲဒးချပ်ကေတ်ရ။ ဍာ်ဇမၠိၚ်တှေ် သေဌဳလဵုလေဝ် ဖန်ကဵုဟွံမာန်ပုဟ်။ လၟုဟ်ကမ္ပဏဳဇၞော်ဇၞော်လ္ၚဵု ညံၚ်ကမ္ပဏဳကွဳစက်တံဏံ ကၟာတ်ထောံကလေါန်အိုတ်ယျဏောၚ်။ ဍုၚ်ပိုဲပၠန် လေဝ် ဆေၚ်ကဵုကမၠောန်ပိုန်ဂြပ် ကွေံကွေံကြာန်ကြာန် မုလေဝ်ဟွံမွဲပုဟ်၊ ပတှေ်မံၚ်ဍုၚ်ညးတၞဟ် ဖအိုတ်ရ။ စဴကၠုၚ်နူဍုၚ်ညးတၞဟ် သြန်ဟွံပါစဴကၠုၚ်ပုဟ်တှေ် စိုတ်အဏံ မုလေဝ်သ္ပဟွံဂွံပုဟ်။ ။
သၞောဝ်ရုၚ်ကမၠောန်တံဏံ ဍေံအာအတိုၚ်ဏံရတှေ် ကမၠောန်သွံရာန် လှာဲဂတးဗၞိက် အာကၠုၚ်ဂှ်လေဝ် ဍေံဒေံါအာဖအိုတ်ဏောၚ်။ ကိစ္စယဲဏံ ဟွံတီလဝ်ဇြိုဟ်ဟ်နက်က်တှေ် ၜိုတ်လဵုလေဝ် ဟွံဒးဒှ်ဒဝိၚ်၊ ယဝ်တီလဝ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဏောၚ်တှေ် ဒးဖေက်ကွေံကွေံဏောၚ်။ ယဲဏံဍေံကၠောံဂှ် နူမၞိဟ်မွဲ ဍေံကၠောံအာ မၞိဟ်မွဲဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ နူမၞိဟ်မွဲ ဍေံကၠောံအာ ဒဵုကဵုမၞိဟ်စှ်ဏောၚ်။ ဆက်ဒှ်အာဗီုဏံတှေ် ဍုၚ်နာနာတံလေဝ် အတိုၚ်သၞောဝ်ညးတံ ညးတံ ဖန်ကၠုၚ်ဏောၚ်တှေ် ကိစ္စပရေၚ်ကမၠောန်ဗၞိက်အာကၠုၚ်ဏံ ပိုတ်အာဖအိုတ်ရ။ ဣဏံဂှ် ၜိုတ်ဏံရဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ တ္ၚဲယးကလဳတှေ် စိုပ်ကၠုၚ် အခိၚ်ကၠောန်ကၠအ်၊ အခိၚ်ကၠောန်ဗ္ၚဏောၚ်၊ ဍေံဆက်အာ ဒဵုကဵုယးသၞာံတေံပၠန်ဏောၚ်၊ အကြာဏံ ပရေၚ်ပေါဲရုဲမာဲတံ မုတံလေဝ် ဍေံအာ ဗီုဂှ်ဖအိုတ်ရဏောၚ်။ စိုပ်ကသီုတှေ် ဘဲဍာ်ဇၞော် နွံကၠုၚ်ပၠန်ဏောၚ်၊ တိတ်မ္ၚးလေဝ် ဟွံဂွံပုဟ် စှေ်ကလောန်လေဝ် ဟွံဂွံပုဟ်တှေ် ဗီုလဵုဂွံသ္ပရော။ ကိစ္စဇၞော်နွံမွဲဂှ် အလဵုအသဳ မုကဵုအရီုဗၚ် ဟွံမာန်ပုဟ်၊ ဂဥုဲကီု အရၚ်ဂွံကြာတ်တဲဂစိုတ်စၟကီု၊ အရၚ်ဂွံကၟာတ်ဂြောပ်မုဟ်ပါၚ်ကီု မုလေဝ် ဖန်ကဵုဟွံမာန်ပုဟ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်။ ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.