Categories
ပရိုၚ် သၟာန်သွဟ်

ညးစၞးဂွံဒုၚ်ရုဲစှ်တံ သာ်လဵုရေၚ်တၠုၚ်ရုန်ဂစာန်အာ အခေါၚ်အရာကောန်ဂကူ၊ အခေါၚ်အရာဖေါအ်ဗြေဝ်ဒေသဂှ်တုဲ သ္ပသၟာန်သွဟ်လဝ် ကုညးစၞးကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ‘နာဲသာန်တေန်’

မိလတိုပ်ဗု ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ နကဵုညးစၞးဗော်ညဳသၟဟ်မန် တုဲကၠုၚ်ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၂၀ ဏံ ဂွံဒုၚ်ရုဲစှ်မူစိတၠ၊ သွာၚ်လဵု ဂွံဒုၚ်ရုဲစှ် ဟီုသ္ပကဵုဒတန်ညိ?
သွဟ် ။ ။ ယွံ – နကဵုဗော်ညဳသၟဟ်မန် ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၂၀) ဏံဂှ်တှေ် နကဵုဗော်ပိုဲ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ်တှေ် ပိုဲဇၞး သီု (၅) ဒၞာဲရ။ (အမျိုးသားလႊတ်တော်) (၂) ဒၞာဲ၊ (ပြည်သူ႕လႊတ်တော်) (၁) ဒၞာဲ၊ (ပြည်နယ်လႊတ်တော်) (၂) ဒၞာဲရ။ ပြဟ်ဟ်ဏံ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ပိုဲဇၞးလဝ် (ပြည်နယ်အမှတ် ၂) မွဲဒၞာဲ၊ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် ပိုဲဇၞး (၃) ဒၞာဲ၊ (၃) ဒၞာဲဟီုဂှ် (ပြည်နယ်အမှတ် ၂) ဂှ် မွဲဒၞာဲ၊ (ပြည်သူ႕လႊတ်တော်) ဂှ် မွဲဒၞာဲ၊ (အမျိုးသားလႊတ်တော်) ဂှ် မွဲဒၞာဲရ။ တုဲပၠန် ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်တ္ကံခၟိုၚ်ဂှ် ပိုဲဇၞး (ပြည်နယ်အမှတ် ၁) ဂှ် မွဲဒၞာဲ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ဂှ်တှေ် (ပြည်နယ်အမှတ် ၂) ဂှ် မွဲဒၞာဲ၊ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကရေၚ်ဂှ် ပိုဲဇၞး (မွန်တိုၚ်းရၚ်းသားရေးရာ မဲဆန္ဒနယ်မြေ) ဂှ်တှေ် ပိုဲဇၞးမွဲဒၞာဲ၊ အပံၚ်သီုဖအိုတ်တှေ် နကဵုဗော်ပိုဲ ဇၞး (၁၂) ဒၞာဲရ။
သၟာန် ။ ။ ရံၚ်ကေတ်သွဟ်ပေဲါရုဲမာဲဂှ်တှေ် ညးစၞးမန် ဇၞးအောန်၊ ကျဂၠိုၚ်တုဲ ဟိုတ်သာ်လဵု ဂွံဒှ်ဗီုဏံရော?
သွဟ် ။ ။ စပ်ကဵုကျမာဲဂၠိုၚ်ဏံ ပ္ဍဲကဵုဗော်ပိုဲသ္ၚဳဂၠိပ်ရံၚ်အာဂှ်တှေ် အသိၚ်ဗော်တြေံဂှ် နွံမံၚ်ရ။ ဗီုလဵုရောဟီုတှေ် အလဵုအသဳအလဵုဒှ်ဒှ်ရ လုပ်ပေဲါရုဲမာဲတှေ် အလဵုအသဳဂှ် ညံၚ်ဍေံဂွံဇၞး နဲဗီုပြၚ်စုၚ်ၚ် ဍေံဖန်ဗဒှ်နွံမံၚ်ဏောၚ် အေဇှ်ဂှ် မွဲသာ်၊ တုဲပၠန် ရံၚ်ကဵုဗော်ပိုဲ ပံၚ်ကောံတုဲ ဇြဟတ်မန်ပိုဲဂှ်တှေ် စနူဂကောံသၟတ်တံ၊ ခမဳသၚ်တံကီု၊ ကောန်ကွာန်တံ သီုဖအိုတ် တိုၚ်ၚ်တၟိုဟ်ဟ် ထံက်ဂလာန် ပူဗိုၚ်ကၠုၚ်သီုဖအိုတ်ရ။ အေဇှ် ပိုဲကလေၚ်ရံၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ပိုဲဏံဂှ် (ရေႊ႕ပြောၚ်းလုပ်သား) အၝေဂှ် ပိုဲဒှ်ဒဒိုက်အိုတ်ရ၊ ပိုဲကလေၚ်ရံၚ် စပ်ကဵု (ရေႊ႕ပြောၚ်းလုပ်သား) စိုပ်ကၠုၚ်ဏံ ဍေံမံၚ် ပွိုၚ် (၉၀) တ္ၚဲ (၃) ဂိတု၊ ပေၚ်ဟွံပေၚ်ဂှ်လေဝ် ညးမွဲလေဝ်ဟွံတီပုဟ်၊ စိုပ်ကၠုၚ်နူတေံဂှ် အခေါၚ်စုတ်မာဲဍေံ နွံဟဂှ်၊ အၝေဏံ ပိုဲဂိအိုတ်ရ။ အေအကြာဂှ် မုဒးဟီုတှေ် တ္ၚဲဏံ ဒၞာဲကျဂှ် ကာလဒးကျဟွံထေက်လေဝ် ကျအာနွံမံၚ်၊ အကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟီုဂှ် ဍေံဒှ်မံၚ်အလဵုအသဳတှေ် ကိစ္စအကာဲအရာစုၚ်ၚ် ညံၚ်ဍေံဂွံဇၞးဂှ်တှေ် ဖန်ဗဒှ်တွဵုရ ၝဏံ အေဇှ် ညာတ်ဏောၚ်၊ လၟုဟ် ပ္ဍဲကဵုဇြပ်ဗု ပိုဲရံၚ်အကာဲအရာဂှ်တုဲ ဟိုတ်တံဂှ် ဍေံနွံမံၚ်၊ ဓရ်တပ်တးဟွံမွဲ ကၠောန်လဝ်ဍေံနွံမံၚ်ဏောၚ်တှေ် ပိုဲဓမံက်ဂုဏ်ဖဵု၊ ကျာ်မြဟ်လေဝ် ဗီုဂှ်ကီုရ ဓရ်တပ်တးဟွံမွဲ ဍေံကၠောန်လဝ်နွံမံၚ်၊ ပေဲါရုဲမာဲဟီုဂှ် မိက်ဂွံကဵုတပ်ပ်တးတးတှေ် နကဵုဗော်ပိုဲသောၚ်ၚ်ရ ဇၞးလေဝ် ပိုဲဇၞးကဵု သိက္ခာပေၚ်ၚ်ဏောၚ်၊ ပိုဲကျ လေဝ် ကျကဵုသိက္ခာပေၚ်ၚ်ဏောၚ်၊ ဣညအ်ဂှ် ဇၞးကီုလေဝ် သိက္ခာဟွံမွဲဏံဂှ် ပိုဲဟွံမိက်ဒှ်ပုဟ်၊ (လက်ရှိ) အလဵုအသဳလၟုဟ်ဏံ ဍေံဖန်ဗဒှ်မံၚ် ဟွံမွဲကဵုသၞောဝ်ဓဝ် အၝေဂှ် ဍေံနွံဟွံအောန်ပုဟ် အဲညာတ်ကေတ်ဟဂှ်။
သၟာန် ။ ။ ပွိုၚ်ဍုၚ်လ္ၚဵု ပရေၚ်ဂၠိုက်ဂၠာဲ ပရေၚ်ဟွံဓဝ်ယာတံဂှ် ဗီုလဵုဆက်ရေၚ်တၠုၚ်အာရော?
သွဟ် ။ ။ စပ်ကဵုဓရ်ဟွံတပ်တးဏံဂှ် ပိုဲဂၠိုက်ဂၠာဲမံၚ်ဖိုဟ် ပ္ဍဲကဵုဇြပ်ဗုကီု၊ ကျာ်မြဟ်ကီု၊ ပံၚ်ကီု ဓရ်ဟွံတပ်တးဂှ် ညာတ်ကၠုၚ်ယျ၊ ကျာ်မြဟ်ပိုဲ ဍေံခိုၚ်ကၠိုက်ဂှ်တှေ် တက်လဝ် (TV) နွံမံၚ် စပ်ကဵုဓရ်ဟွံတပ်တးဂှ် အေဇှ်လေဝ် ပိုဲဂွံလဝ်တုဲမံၚ်ယျ။ ပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာပိုဲဏံ တၟေၚ်မံၚ် ဟိုတ်နူဂွံကျဂှ် ဆေၚ်စပ်ကဵု မာဲတံထပ်မံၚ်၊ အခေါၚ်မၞိဟ်စုတ်မာဲ (၄၇) ပြကောတိကိုဋ်ဂှ် ဍေံဒှ်အာ (၄၉) ပြကောတိကိုဋ်ဟီုဂှ် ပဵုတိုန် (၂) ပြကောတိကိုဋ်ဏံ ကၠုၚ်နူလဵုရော၊ ဆလမာဲဂှ် လေဝ် ရပ်ဂွံမံၚ်၊ ညးမွဲ ကၠုၚ်စုတ် (၂) အလန်လေဝ်နွံ၊ ယၟုညးမွဲဓဝ် ပါမံၚ် (၃၊၄) ဒၞာဲလေဝ်နွံ၊ အၝေဏံဂှ် ဟီုဍာံဍာံ တှေ် (ရေႊးကောက်ပွဲကော်မရှၚ်) ကိစ္စဗီုတံဏံ ဆေၚ်စပ်ကဵုဍေံတံဖအိုတ်ရ။ ပေဲါရုဲမာဲဟီုဂှ် (ရေႊးကောက်ပွဲကော်မရှၚ်) ဟီုဂှ် ပၟိက်ဇၞော်အိုတ်ရ။ ၝဏံဂှ် ဍေံဟွံတပ်တးပုဟ် ဍေံကၠောန်စရၚ် ဟွံချိုတ်ပၠိုတ်တှေ် ဍေံက္တဵုဒှ် ဗီုဏံဖအိုတ်ရ။ ပိုဲဆဵုဂဗလဝ် (ရေႊးကောက်ပွဲ) သီုလၟုဟ်တှေ် (၃) အလန်ယျတှေ် ကလေၚ်ရံၚ် (၂၀၁၀) တၟိတၟိဟီုဂှ် နကဵုအဝဵုပၞာန် နွံမံၚ်တုဲ ဗီုဍေံဒးစိုတ် ဍေံဖန်ဗဒှ်နွံမံၚ်ကီုလေဝ် သၞာံ (၂၀၁၅) ဂှ် စပ်ကဵုတပ်တးကီု ဟွံတပ်တးကီု မုဟွံမိၚ်ကၠုၚ်ပုဟ် ဍေံပြေပြံၚ်သီုဖအိုတ်၊ (၂၀၂၀) ဏံ ပဵုဒးခိုဟ်နူဂှ်ဏောၚ် ပိုဲတော်လဝ်ကီုလေဝ် အလဵုအသဳဂွံလဝ်အဝဵုဂှ် ညံၚ်ဂွံဇၞးတွဵု ဒှ်အာဟဂှ်တှေ် ဍေံတံကၠောန် ဓရ်တပ်တးဟွံမွဲပုဟ်၊ ပ္ဍဲမၞိဟ်မွဲမွဲ ထေက်ကဵုဒးကျဟီုဂှ် ပ္ဍဲပိုဲဂှ်တှေ် နူ (၂၀၁၅) တေံ ပိုဲတီဂှ်တှေ် လ္ပရံၚ်မုက်မတ်ပူဂဵု၊ ရံၚ်မုက်မတ်ဗော်ဟီုဟဂှ်ဏး၊ (၂၀၂၀) ဏံ ဒှ်ကၠုၚ်ဗီုလဵုဟီုတှေ် ရံၚ်မုက်မတ်ဗော် ဟွံသေၚ်ရ “(မေ) ဂှ် မွဲအလန်ဏံရ ဒုၚ်ရုဲမာဲ ပွိုၚ် (၅) သၞာံဏံရ အာက္ဍိုပ်ဍုၚ်မာန်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ရံၚ်မုက် (မေ) တုဲတှေ် ကဵုမာဲညိ” အေအရေဝ်ဏံဂှ် ဇြဟတ်ဇၞော်နူ ကဵုမာဲကဵုဗော်တံဏီ ဟိုတ်ဂှ်လေဝ် ဍေံပါလုပ်ကီုရ။
သၟာန် ။ ။ ဗော် USDP တံ ပတိုန်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲဏံ ဓဝ်ယာဟွံမွဲပုဟ် ညံၚ်ဂွံကလေၚ်ကၠောန်ကဵု ပေဲါရုဲမာဲတၟိ ဟီုဂှ် လတူဏံရော ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ဗီုလဵုပတိတ်လစွံစိုတ်ကီု?
သွဟ် ။ ။ ယွံ – ကိစ္စဏံ နကဵုဗော်ပိုဲမွဲဗော်ဓဝ် အာဟွံဂွံပုဟ်၊ ဗော်လဵုဟီုဟီု အာမွဲဗော်ဓဝ်ဟီုဂှ် အာဟွံဂွံပုဟ်၊ ဗော်သီုဖအိုတ် စိုတ်တုပ် ကလေၚ်အာတ်တှေ် ဍေံဒှ်မာန်ဏောၚ် ကိစ္စဏံ၊ ဟီုဍာံဍာံတှေ် ကၠောန်ပေဲါရုဲမာဲမွဲမွဲ အလန် လှုဲလှာ်ဒးအိုတ် နွံမံၚ်ဟွံအောန်ပုဟ်၊ အၝေဏံတှေ် အလဵုအသဳလၟုဟ် ဍေံသ္ပမာန်ဟွံမာန် တန်တဴမံၚ် အေပ္ဍဲဂှ်လေဝ်နွံ၊ ယဝ်ရ တပ်တးကွေံကွေံဟွံသေၚ်တှေ် ပေဲါရုဲမာဲဏံ ဟီုဇေတ်တ်တှေ် ပေဲါရုဲမာဲဏံဂှ် ပလီုထောံ ဒးကလေၚ်ကၠောန်တၟိဏောၚ် အာဓိပ္ပါယ်ဗီုဂှ်ဏး၊ ဟိုတ်နူယျေလဂူတပ်တးဟွံမွဲပုဟ် ဓရ်တပ်တးဟွံမွဲတှေ် ကိစ္စ ဏံဂှ် ဒးကလေၚ်ကၠောန်ထေက်ဏောၚ် ပိုဲဟီုဟဂှ်ရ။ ဒးကလေၚ်ကၠောန်ထေက်ဟီုဂှ် နကဵုမွဲဗော် ၜါဗော် အာညးသ္ကံဟွံဂွံပုဟ်၊ ဒးပကောံညးသ္ကံတုဲတှေ် စိုတ်တုပ်သၟဟ်နွံဖအိုတ်မှ ကလေၚ်အာတ်ဂွံ ကိစ္စဏံ၊ ဒှ်သာ်ဂှ်မှ (နိုၚ်ၚံတကာအဖွဲ႕အစည်း) ကီု၊ မဳဒဳယျာ ပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာဏံကီု သီုဖအိုတ်ဂှ် ဒုၚ်တဲမာန်ရ။
သၟာန် ။ ။ ရံၚ်ကေတ်တှေ် ညးစၞးမန်ဂှ် ကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူကဵု ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ၅ ဒၞာဲ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး ၆ ဒၞာဲဂွံလဝ်တှေ် အကြာကၠတ်ထဝ်လတူကဵု ကၠတ်ထဝ်ရး ဗီုလဵုထိၚ်ကြာပ်အာရော?
သွဟ် ။ ။ စပ်ကဵုပ္ဍဲပိုဲဏံ ပိုဲရန်တၟံအဓိကဂှ် ထိၚ်ကြာပ်အာအလဵုအသဳဟီုဂှ် စိုပ်ကၠတ်ထဝ်တှေ် ဒးထိၚ်ကြာပ်တွဵုရ၊ ပိုဲဂှ် ဇြဟတ်အောန်အာညိ၊ ပိုဲဂှ် စိုပ်ကၠတ်ထဝ်လ္တူတေံတှေ် ပိုဲပံၚ်ဗစိုပ်ကဵု ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တၞဟ်ဟ် ဇၞးလဝ်ဗီုပိုဲဂှ်တှေ် ဗီုလဵုဒှ်ဒှ်ဂှ်လေဝ် ပိုဲလုပ်အာပေဲါဗ္တိုက်ဏောၚ်၊ ကၠောန်လဝ်ဓရ်တပ်တးဟွံသေၚ် ဆေၚ်ကဵု (ဗါတ်ဂျက်) ကီု၊ ပရေၚ်ဂကူကီု၊ ပရေၚ်နာနာသာ် ဓရ်တပ်တးဟွံမွဲမ္ဂး ဂွံဒတူလိုၚ်အာဂွံဂှ်တှေ် ပိုဲဂှ် ဒၞာဲဒး (ကန်႕ကွက်) ကီု၊ ဒးသဳကၠဳကီုရ။ တ္ၚဲဏံ ပိုဲတံ မိက်ဂွံကွာ်မံၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်၊ စပ်ကဵု (တန်းတူဖက်ဒရယ်) ဂှ်တှေ် ပ္ညဳကဵုကောန်ဂကူတၞဟ်ဟ်တုဲတှေ် ညံၚ်ဂွံဒှ် ဟိုတ်ကိစ္စဂှ်တုဲ ပိုဲလုပ်ပေဲါဗ္တိုက်ဏောၚ်၊ မွဲသာ်ပၠန် ပိုဲဂှ် စိုပ်လ္တူတေံတုဲ ပရေၚ်ကောန်ဂကူပိုဲ ညံၚ်ဂွံဂွံအခေါၚ်ပေၚ်ၚ်ဂှ် ပိုဲလုပ်အာပေဲါဗ္တိုက်ဏောၚ်၊ တုဲပၠန် ဆေၚ်စပ်ကဵုဗော်ပိုဲဟီုဂှ် လ္တူကဵုသၟဝ် ကၠတ်ထဝ်လ္တူ ကၠတ်ထဝ်သၟဝ်ဟီုဂှ်တှေ် ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲရမျှာၚ် ပိုဲကဵုပိုဲ ဆက်စၠောံညးသ္ကံ ညံၚ်ဟွံဂွံပိုတ်တုဲတှေ် ဖန်ဇန်အာဏောၚ်၊ မုဟိုတ်ရောဟီုတှေ် အဓိက တွဵုရးပိုဲဂှ် ပိုဲပၟိက်ဇၞော်မံၚ်တုဲ ပိုဲစိုပ်လ္တူတေံလေဝ် အဓိက ပိုဲဟီုတွဵုရးပိုဲဏောၚ်၊ တုဲမှ ဆေၚ်စပ်ကဵုကၟိန်ဍုၚ် ဗီုလဵုဂွံပြံၚ်လှာဲအာ ဖေဝ်ဒရေဝ်မာန်ဂှ် ပိုဲပ္ညဳအာ ဗော်ဂကူတၞဟ်ဟ်တံတုဲ ဆက်လုပ်အာပေဲါဗ္တိုက်ရ။
သၟာန် ။ ။ အ္စာတံ စိုပ်ကၠတ်ထဝ်လတူတေံတုဲတှေ် သွက်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဒေသရးမန်ဏံရော ဗီုလဵုအ္စာတံ ဘိုအ်ဂွံ ချပ်ရေၚ်တၠုၚ်အာကမၠောန်နွံရော?
သွဟ် ။ ။ တၚ်အဓိကကၠာအိုတ် ပ္ဍဲပိုဲဂှ် အရၚ်ဒေသဖောအ်ဗြေဝ်ပိုဲ ဖန်ဇန်ကဵုသြန်ဘဏ္ဍာကီု၊ သြန်ဘဏ္ဍာဏံ ဆေၚ်စပ်ကဵုကောန်ဂကူ ဖန်ဇန်မံၚ် ပ္ဍဲတွဵုရးကီုဂှ် ညံၚ်ဂွံညဳသၟဟ် အရၚ်ဒေသဖောအ်ဗြေဝ် ဖန်ဇန်မံၚ်သြန်ဘဏ္ဍာ ဂှ်တှေ် အဲညာတ်ကေတ် (၂၀၁၀) ကဵု (၂၀၁၅) ဂှ်တှေ် ဍေံဟွံတပ်ပုဟ်၊ သြန်ဆေၚ်စပ်ကဵု (ဒေသဖွံ႕ဖြိုးရေး အထွေထွေအုပ်ရံပုံၚွေ) ဂှ် ဍေံနွံမံၚ်၊ အၝေဂှ် နေဝ်မွဲကဵုမွဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဗၟံက်ကီု သၟဝ်ကျာကီု ညံၚ်ဂွံဂွံအာညဳညဳဂှ် ကိစ္စသြန်ဘဏ္ဍာဏံဟီုဂှ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တံ ရပ်ဟွံဂွံပုဟ်၊ တ္ၚဲဏံ ပိုဲရံၚ်ကေတ် (၂၀၂၀) ဏံဂှ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တံ ရပ်ဖန်ဇန်မံၚ် အၝေဏံ ဍေံဒှ်ဟွံထေက်ပုဟ်၊ စပ်ကဵုကိစ္စဏံ ကၠတ်ထဝ်ကီု ပွိုၚ်ဍုၚ်တံသီုဖအိုတ် ပိုဲပ္ညဳညးသ္ကံတုဲ ပၟိက်နွံထေက် ဒးကၠောန်ကၠာထေက် ပိုဲပ္ညဳအာဏောၚ်၊ ပိုဲစိုပ်ကၠတ်ထဝ်လ္တူဏံတှေ် မူဏံ ညံၚ်ဂွံပြံၚ်လှာဲကဵုမာန် ဒးကလေၚ်လုပ်ပေဲါဗ္တိုက်ဏောၚ်၊ မွဲပၠန်ဂှ် အဓိက ပိုဲဒးပ္ညဳကဵု ကောန်ဂကူတံဂှ်ကၠာဏောၚ်၊ အေကောန်ဂကူဇၞးလဝ် ဗီုပိုဲတံဂှ်တှေ် ပိုဲကလေၚ်ပကောံတုဲ စိုပ်ကၠတ်ထဝ်တေံမ္ဂး မုပိုဲလုပ်ပေဲါဗ္တိုက်ကဵုမုရော ပ္ညဳကဵုညးတံတုဲ ပိုဲဆက်လုပ်အာ ပေဲါဗ္တိုန်ဏောၚ် ညာတ်ဗီုဂှ်။
သၟာန် ။ ။ သွက်အခေါၚ်အရာ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံရော ဗီုလဵုဆက်ရုန်ဂစာန်အာကီု?
သွဟ် ။ ။ အဓိက ပိုဲဒးပလေဝ်ဂှ် အခေါၚ်ကောန်ဂကူပိုဲ (တန်းတူအခွၚ့်အရေး) ဏံဂှ် ပိုဲဒးကေတ်ကၠာဏောၚ်၊ ပြဟ်ဟ် သၞောဝ် (၂၀၀၈) ဂှ် ပရေၚ်ကောန်ဂကူ ညံၚ်ဂွံဂွံအဆံၚ်တုပ်သၟဟ်ဂှ် ပေဲါလုပ်အာ ပေဲါဗတိုက်ကၠာဏောၚ်၊ လဂံါဒုတိယဂှ်တှေ် ဆေၚ်ကဵုဖေဝ်ဒရေဝ်မူ ညံၚ်ဂွံဍိုက်ပေၚ် ဍေံဗၠေၚ်မံၚ် ဖေဝ်ဒရေဝ်မူဂှ် ညးတံဒုၚ်တဲကီု ဟွံဒုၚ်တဲကီုဂှ် ကောန်ဂကူပိုဲသီုဖအိုတ် ပိုဲပကောံတုဲတှေ် ညံၚ်ဂွံပတိုန်မာန်ဂှ် ပ္ဍဲဗော်ပိုဲဏံ ဂ္စာန်ကဵုဏောၚ်ရ။
သၟာန် ။ ။ ဂလာန်လက္ကရဴအိုတ် မုမိက်ဂွံဟီုဂလာန်တၚ်ဂုန်ကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တံရော?
သွဟ် ။ ။ ယွံ – နကဵုဗော်ပိုဲ စပ်ကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏံဖအိုတ် ပေဲါရုဲမာဲဂှ်ကီု၊ ပ္ဍဲကဵုဗဂေါကီု၊ ရးဗဂေါကီု၊ ရးတနၚ်သဳကီု၊ တွဵုရးဍုၚ်ကရေၚ်ကီု ဒၞာဲပိုဲလုပ်လဝ် ပူဗိုၚ်ကဵုလဝ်ဗော်ပိုဲ ဂကောံသၟတ်တံကီု၊ ကဵုလဝ်ကသပ်ဂၞန် တၠဳပိုန်သၚ်တံကီု၊ စုတ်လဝ်မာဲကဵု ညးစၞးအလံၚ်အမာတ်ဗော်ပိုဲ သီုဖအိုတ်ဂှ် တၚ်ဂုန်ဗွဲမလောန်ရ။ တ္ၚဲဏံ ပိုဲဂှ် ကျအာ ဒၞာဲကျဟွံထေက်ဂှ် ကျအာနွံမံၚ်၊ ဗီုပိုဲဇက်ဂၠောဲမံၚ် (၂၀၂၀) ဏံ၊ (၂၀၁၀) လေဝ် ပိုဲဟွံကေၚ်ဆဵုလဝ်ပုဟ် (၂၀၁၅) လေဝ် ပိုဲဟွံဂွံဆဵုလဝ်ပုဟ်၊ ကောံဓရီုညဳသာဗီုဏံဂှ် လ္ပကဵုကၠေံဗ္ဒန်အာညိ၊ ပိုဲဒးဇက်ဆက်အာ စဵုကဵု (၂၀၂၅) တေံ ပိုဲဆက်ရပ်စပ်အာ ညဳညဳသာသာဗီုဏံတှေ် မွဲတ္ၚဲ တိုၚ်ပိုဲရန်တၟံ အံၚ်ဇၞးဏောၚ်၊ မိက်ဂွံဟီုဂှ်တှေ် ကောန်ဂကူမန်ပိုဲသီုဖအိုတ် ညးမပူဗိုၚ်လဝ်ကီု ညးမကဵုလဝ်ဇြဟတ်ကသပ်ဂၞန်တံဂှ်ဖအိုတ် ညးစုတ်လဝ်မာဲဖအိုတ်ဂှ် လ္ပယှအ်ဇဲညိ၊ ဆက်လုပ်ပေဲါဗ္တိုက်အိုတ်ညိဂှ် မိက်ဂွံဖ္တိုက်ဖၟောဝ် ဆၜိုတ်ဏံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.