Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ဇၞးပၞာန် ကျသိက္ခာ ညံၚ်ရဴသၟိၚ်အနဝ်ရထာ

အံက်သာ (တံၚ်ပရၚ်)

ပ္ဍဲခေတ်သုဝဏ္ဏဘုံ ခေတ်ဗကာံတေံ ပရေၚ်သၟိၚ်ဗၟာအနဝ်ရထာ ရပ်ဏာသၟိၚ်မန်မနုဟဝ် ခြိုၚ်စွံလဝ်ပ္ဍဲသ္ၚိစာတ် ပ္ဍဲထံၚ်မျေန်ကပါ ဍုၚ်ဗကာံတေံ ညးညးအဲအဲ ကေၚ်မိၚ်မံၚ်ရ ဟွံသေၚ်ဟာ? အခိၚ်တေံ သၟိၚ်ဗၟာအနဝ်ရထာ ဒးစိုတ်ကဵုကွတ်တဲ ကျာ်မန်တံတုဲ ဖအောဝ်(အာတ်မိက်)ကဵု သၟိၚ်မန်မနုဟဝ်ဒက်ကျာ်တုဲ သၟိၚ်မန်မနုဟဝ် အာတ်အခေါၚ်ပ္ဍဲသၟိၚ်ဗၟာ အနဝ်ရထာ လလအ်ဂွံဒက်ကျာ်တုဲ ဒၞါဲဒက်ကျာ်ဂှ် စဵုဒၞါကၟာတ်လဝ် ယြဴညးလဵုမွဲလေဝ် ဟွံကဵုအခေါၚ်လုပ်ကျောဝ်ဗဵုရ၊ သၟိၚ်ဗၟာအနဝ်ရထာလေဝ် သွက်သ္ဂောံက္လိဂွံကျာ် ကွတ်တဲမန်ကၠောန်လဝ်ကဵု သွက်ကောန်ဍုၚ်ဗကာံ ဂကူဗၟာတံ သ္ဂောံရှေ်သှေ်အာ အနာဂတ်တုဲ ကဵုအခေါၚ်အတိုၚ်သၟိၚ်မန်မနုဟဝ် အာတ် မိက်ရ။
သၟိၚ်မန်မနုဟဝ်လေဝ် နကဵုက္ဍဟ်တၠပညာ ဒက်ပတန်ကျာ်ရ၊ ကျာ်သၟိၚ်မန်မနုဟဝ်ဒက်ဂှ် ဗီုပြၚ်ကျာ်ကေၚ်ဒက်လဝ် တုဲတုဲကၠုၚ်တေံဟွံသေၚ်၊ ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုပရေၚ်ဒုၚ်စသိုၚ်ညးတုဲ ဒက်ပတန်လဝ်ကျာ် ဇကုဇကောဝ်ကျာ်ဇၞော်ဇၞော်တုဲ သိုၚ်ခၞံဘုတ်ကြေပ်ပ်ရ၊ ဒက်ကျာ်တုဲဒှ်အာတုဲ ဂ္ၚၚ်ပ္တီသၟိၚ်ဗၟာအနဝ်ရထာ ဒက်ကျာ်အာစိုပ်ဒတုဲရ၊ သၟိၚ်အနဝ်ရထာ မိက်ဂွံဗဵုလ္ၚောဝ်မ္ဂး ဗဵုလ္ၚောဝ်မာန်ရ၊ သၟိၚ်ဗၟာအနဝ်ရထာလေဝ် သီုကဵုဗိုလ်လဗးဂမၠိုၚ် ကၠုၚ်ဗဵုလ္ၚောဝ်ကျာ် ပဋိမာရုပ်တၟိ နကဵုကွတ်တဲမန်ရ၊ သၟိၚ်ဗၟာအနဝ်ရထာ ဆဵုညာတ်အာကျာ် ပဋိမာရုပ် မကြေပ်ဂြတ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဘုတ်ဂှ်တုဲဗက် သီုကဵုမုက်မတ်ဟွံကျေဝ် အီတ္ၚက်တိုန်တုဲ “အဝ်… အဲၜိုန်ရဇၞးကေတ်ပၞာန် လ္တူသၟိၚ်မန်မနုဟဝ် ရပ်ထိၚ်ဒဝ်လဝ် ပ္ဍဲသ္ၚိစာတ်ညးတံမာန်ကီုလေဝ် အဲကျအာပေါဲဗတိုက် ကုသၟိၚ်မနုဟဝ် မတွံဂး ဂုဏ်သိက္ခာ မွဲလအိတ်ကဝ်ဣ ရသွံ” သၟိၚ်ဗၟာအနဝ်ရထာ ဂွံတီကေတ်ရ။
မုဟိုတ်ရော? ကျာ်သၟိၚ်မနုဟဝ်ပၠတရဴတုဲ အ္စာတၠကွတ်ဂကူမန်တံ ဒက်ပတန်လဝ်ဂှ် နကဵုမတ်ပညာ ဗ္စာရဏာတုဲ ဗဵု လ္ၚောဝ်မ္ဂး နွံကဵုအဓိပ္ပါဲ ဇြိုဟ်နက်တဴဗွဲမလောန်ရ၊ ဆဵုညာတ်ဒးကျာ်ပဋိမာရုပ်ဂှ်ဗက် ညံၚ်ကဵုယီုဟွံဖဲ ယီုဂြက်တိုန်ပ္ဍဲဂၠံသြိုဟ်ရ၊ အဓိပ္ပါဲဍေံဂှ် သၟာဒက်ကျာ်ဏံဂှ် ဒှ်ညးသပ္ပုရိုဟ် မဒ္ဂေတ်တဴ ပ္ဍဲဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာကျာ်ဟေၚ် ဂွံဒက်ပတန်ကျာ်ရ၊ ဆ္ဂး ဌာန်ဒတန်ဒက်ပတန်လဝ်ကျာ် ဒှ်ဌာန်ဒတန်ညးဂှ်ရော? ညးမဖအောဝ်ကဵုဒက်ကျာ်ဂှ် ညးဂှ်ရော? ညးတၠကွတ်တဲ ဒက်လဝ်ကျာ်ဏံ ညးဂှ်ရော? မုဟိုတ်ဂွံဒက် ပတန်လဝ်ကျာ် ပ္ဍဲဒၞါဲဘုတ်မကြေပ်ဂြတ်ဏံရော? အနာဂတ်ဂတတေံအဆက်က် ဇၟာပ်ညးမကၠုၚ်ဗဵု လ္ၚောဝ်ကျာ်ဏံ ပုစ္ဆာမံက်တိတ်ကၠုၚ် ချိုတ်ပၠိုတ်တုဲ သွဟ်ဍာံလေဝ် မံက်ဂတဝ်ပြာကတ်ကၠုၚ်ရောၚ်။
သွဟ်ဍာံမံက်ဗက်ဟွံဂတာပ် သၟိၚ်ဗၟာအနဝ်ရဏာဂှ် ဒဒှ်ရမၞိဟ်ပရမ် ရပ်ထိၚ်ဒဝ်လဝ် သၟိၚ်မန်မနုဟဝ် မဍိုက်ပေၚ်တဴကဵု ဓဝ်သၟိၚ်စှ်ပြကာ သၟိၚ်မန်မနုဟဝ်ဂှ် အခိၚ်ဒးဒုၚ်ထိၚ်ဒဝ်လဝ် ပ္ဍဲသ္ၚိစာတ်ဂှ် မံၚ်ကြေပ်ဂြတ်ဒၟံၚ် ညံၚ်ရဴကျာ်ပဋိမာရုပ် မကြေပ်ဂြတ်မံၚ်ပ္ဍဲဘုတ်ဂှ်တုပ်ပ်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ အနာဂတ်ဂတတေံအဆက်က် ဇၟာပ်ညးကၠုၚ်ဆဵုညာတ်ကျာ်ဏံ သၟိၚ်မန်မနုဟဝ်ဂှ် ဒှ်ကောန်သၟိၚ်တုဲ သၟိၚ်ဗၟာအနဝ်ရထာဂှ် ဒှ်အာညးပရမ်လၟိုန်ကာလရ၊ ကျာ်သၟိၚ်မနုဟဝ်ဏံ ထ္ၜးမံၚ်သက်သဳရောၚ်ဂှ် သၟိၚ်ဗၟာအနဝ်ရထာ ကၠိုဟ်ကေတ်ဂှ်ရ သၟိၚ်အနဝ်ရထာ ဂွံဟီုဂးတိုန် “ၜိုန်အဲဇၞးအာပၞာန် လ္တူသၟိၚ်မန်မနုဟဝ်ကီုလေဝ် အဲကျအာ သိက္ခာသၟိၚ်မန်မနုဟဝ် မွဲလအိတ်ရသွံ” ရောၚ်။ အတိုၚ်သၟိၚ်ဗၟာအနဝ်ရထာစှေ်စိုတ်ဂှ်ရ ဒဵုကဵုအခိၚ်လၟုဟ်ဏံ ဇၟာပ်ညးမစိုပ်ကျာ်မနုဟဝ် ပ္ဍဲဗကာံတေံ ဗဵုလ္ၚောဝ်တုဲ သိၚ်သာမံၚ် ပ္ဍဲစိုတ် က္လေၚ်ဗှ်ဗၞုဟ်အာ ဝၚ်အတိက်တေံအိုတ်ရ။
အဲညးချူလိက်ဏံ ရန်တၟံကဵု ဂကူမန်ပိုဲတံ ဟွံမိက်ကဵုဝိုတ်က္လိၚ်ကၠေံ ဝၚ်သိက္ခာဂကူမန်ပိုဲ မကျေဝ်ကၠုၚ်မံၚ်လၟိုန်ကာလဂှ် သွက်သ္ဂောံဂွံသတိတုဲ ချူဓမံက်ပတိုန် ပရေၚ်ဝၚ်ကျာ်မနုဟဝ်ဏံရ၊ ဂကူမန်ပိုဲဂှ် ဒှ်ဂကူမၞုံကဵုစိုတ်ဓာတ်ဗုသအး ဒှ်ဂကူမၞုံကဵုယေန်သၞာၚ် ဒှ်ဂကူမဒတူလိုၚ်မံၚ် လ္တူဓဝ်ဍာံရောၚ်ဂှ် သၟိက်မိက်ဂွံကဵုဂွံသတိရ၊ အဓိက ပ္ဍဲညးအာဂတပၠတရဴတံ ကိစ္စဇၞော်အိုတ်ရ၊ ညးအာဂတတံ ဟွံက္လေၚ်ကျောဝ်ရံၚ် ဝၚ်အတိက်မွဲသာ် ရံၚ်ကဵုပရေၚ်ဗက်ဍာ်သာသၟးမ္ဂး ညံၚ်ရဴသၟိၚ်ဗၟာအနဝ်ရထာ အံၚ်ဇၞးပၞာန်တုဲ ကျအာသိက္ခာ မွဲတွဵုကဝ်ဂှ် ဟွံမိက်ကဵုဒှ်ရ၊ ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ပတှေ်တဴလ္တူက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တုဲ ဗက်ဒၟံၚ်လက္ကရဴဂှ် ဒှ်အရာလက်သဏ်ခိုဟ် မွဲသာ်ကီုရ၊ ဆ္ဂး ထၜေက်မတ်တုဲ ဗက်လက္ကရဴဂှ် ဟွံမိက်ကဵုဒှ်ရ၊ ဒှ်လေဝ် ဒှ်ဟွံထေက်ရောၚ်။
ပိုဲကၠုၚ်ကတဵုဒှ်မၞိဟ်မွဲဘဝ ဒးနွံကဵုက္ဍဟ်ဗ္စာရဏာ ပါ်ပါဲဗၠေတ်ဒးလေပ်ကီုရောၚ်၊ ညးအာဂတပၠတရဴတံဂှ် ညးဗက်လက္ကရဴနွံဒၟံၚ်ဏောၚ်ဟီုမ္ဂး အာမိပ်အာဟဂှ်ရ၊ ဘဝမၞိဟ်မၞုံကဵုၚုဟ်မး ပိုဲက္လိဂွံလဝ်တုဲ ညံၚ်သ္ဂောံနွံကဵုၚုဟ်မးဍာံဍာံဂှ် ပ္ဍဲအရာလဵုမွဲဟွံဟီု ထၜေက်မတ်တုဲ ညံၚ်ဟွံဂွံထံက်ဒးဂလာန်ဂှ် နကဵုဂမြၚ်ညာဏ်ပိုဲ ပိုဲသ္ဒးပါ်ပါဲသ္ၚဳဂၠိပ် ဇြိုဟ်ဟ်နက်က်တုဲ လ္တူဂၠံၚ်တရဴဓဝ်ဍာံဂှ်ဟေၚ် ဂပ်ဝ်ထံက်ဂလာန်တုဲ မ္ဒးကဵုဇြဟတ်ဗက်အာလက္ကရဴထေက်ရ၊ ဓဝ်ဍာံဟီုဂှ် ဣလဵုရော ဇၟာပ်မၞိဟ်ထံက်ဂလာန်ဂၠိုၚ်ဂှ် ဒှ်ဓဝ်ဍာံဖအိုတ်ဟွံသေၚ်၊ ဓဝ်ဍာံဟီုဂှ် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု ပရေၚ်ဒုၚ်စသိုၚ် အပ္ဍဲဇကုဇကုလေဝ် ညာတ်ကေတ်မာန်ရ၊ ပရေၚ်ဒုၚ်စသိုၚ်ပ္ဍဲဇကုဇကုဂှ် က္လေၚ်လ္ဇံက်စုတ် ပ္ဍဲဇကုညးသအာၚ်တုဲ ချပ်ဗ္စာရံၚ်ဇြိုဟ်ဟ်နက်က်ညိ၊ တၠုၚ်လအာညံၚ်ရဴသာ်ဂှ်ကီု ပရေၚ်ဒုၚ်စသိုၚ်ညးသအာၚ်ဂှ် ကၠုၚ်လ္ဇံက်စမ်ရံၚ် အပ္ဍဲဇကုဇကုတုဲ ဗ္စာရဏာ ဒုၚ်စသိုၚ်စမ်ရံၚ် ဇြိုဟ်ဟ်နက်က်မ္ဂး တီညာတ်အာ ဓဝ်ဍာံမာန်ရောၚ် စှေ်စိုတ်ရ။
ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု ပရေၚ်ဒုၚ်စသိုၚ် အကြာညးမွဲကဵုမွဲ ညံၚ်ရဴဂွံသၟဟ်သီုၜါလ္ပာ်ဂှ်တုဲ ညးမၞုံကဵုပညာ ပ္ဍဲဂကောံကုလသမဂ္ဂတံ ချူဓဇက်လဝ် လိက်ပဋိညာဏ်အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ရ၊ နကဵုဂမြၚ်ညာဏ်ပိုဲ ပိုဲချပ်ဗ္စာပရေၚ်ဒုၚ်စသိုၚ်ညးသအာၚ် ဟွံလေပ်မ္ဂး ပိုဲတံလုပ်ကျောဝ်လ္ၚတ် ပ္ဍဲလိက်အုပ် ပဋိညာဏ်အခေါၚ်အရာမၞိဟ် ပ္ဍဲဂကောံကုလသမဂ္ဂတံ မပတိတ်လဝ်ဂှ်လေဝ် ဂွံတီကေတ်မာန်ရ၊ ပိုဲတီကေတ်သာ်ဏံမာန်မှ လ္တူတၚ်ဒတူလိုၚ်ဇကု ကိတ်ညဳမံၚ်ကဵု လ္တူဓဝ်ဍာံကီုဟာဂှ် ပိုဲကၠးကေတ်ပ္ဍဲစိုတ်ပိုဲမာန်ရ၊ ပိုဲတီမံၚ် ဆအဲ ဆပိုဲသၟးဂှ် ဍေံဒှ်ဟွံထေက်ရ၊ အဲဒှ်မံၚ်တသိုက် ပိုဲဒှ်မံၚ်တသိုက်ရ၊ ညးသအာၚ်မုဒှ်ဒှ် လ္တူညးသအာၚ်ဟၟဲကဵုဓဝ်မေတ္တာ ဟၟဲကဵုဓဝ်ကရုဏာမ္ဂး စိုတ်ဓာတ်ပိုဲဂှ် ဒဵုကဵု ဂွံတၞဟ်ခြာနူသတ်တိရိစ္ဆာန်ကွေံကွေံဟွံသေၚ်ရောၚ်။
ထံက်ရံၚ်ကဵု တၠဳမၞုံကုပိုန်ကျာ်တွံလဝ် ပ္ဍဲဓရ်မ္ၚဵုပိစှော်ဒ္စါမ် “အသေဝနာစဗာလာနံ၊ ဨတံမၚ်္ဂလမုတ္တမံ” “သမၠီုစိုတ်စၞာဲ ယဝ်ဝေၚ်ပါဲ ခိုဟ်ဆာဲဒှ်မ္ၚဵုရောၚ်” ဌာန်လဵုဟွံဟီု ယဝ်ရသ္ပဒတဴမ္ဂး ဒးပံၚ်ဖက် ဆက်ဆောံကဵု မိဿဟာဲသ္ကံရဲသီုဖအိုတ်ရ၊ ဇကုမွဲဓဝ်မံၚ်ဟွံဂွံရ၊ အခိၚ်ဗ္တောန်ပညာလောကဳကီု အခိၚ်ဂၠာဲပိုန်ဒြပ် ထဝ်သြန်ကီု အခိၚ်ကၠောန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကီု ဒးဂၠာဲသ္ၚဳသ္ကံရဲရ၊ ကာလဒးပံၚ်ဖက်ကဵုသ္ကံရဲမ္ဂး သ္ကံရဲဂကူလဵု ပိုဲဂွံပံၚ်ဖက်ဂှ်ရော၊ စပ်ကဵုပရေၚ်ပံၚ်ဖက်ရေၚ်သ္ကံဂှ် ကျာ်တြဲတွံလဝ်ဓရ်မ္ၚဵုဏံရ၊ တီတုဲမ္ဂး ပူဂဵုယုတ်မာဂှ် ပိုဲမ္ဒးဝေၚ်ပါဲကၠေံဍေံ သ္ၚောဲ သ္ၚောဲရောၚ်၊ ဆဆဵု ဆပံၚ်မ္ဂး ပိုဲလေဝ်ကၠာဲကၠောံအာ ဒှ်အာမၞိဟ်ယုတ်မာမွဲရောၚ်။
ဒးထံက်ထ္ၜးကဵုသက်သဳ ပ္ဍဲဇာတ်(၅၅၀)ဂိရိဒတ္တဇာတ် ဂၠိဂၠိဍန်ဍန်မ္ဂး သၟိၚ်ဨကရာဇ်မၞုံယၟု သာမ ပ္ကၚ်ရၚ်လဝ် ဍုၚ်ဗာရဏသဳ ဂွံလဝ်ချေံမ္ၚဵုမွဲ ဍိုက်ပေၚ်ကဵုလက်သဏ်ချေံတုဲ ကဵုလဝ်ယၟုပဏ္ဍဝရ၊ စိုပ်မွဲတ္ၚဲဂှ် ကော်လိၚ်နၚ်ဟမာချေံ(သၟာလွဳချေံ) သွက်ဂွံမၚ်မွဲရံၚ်စံၚ်ချေံ မၞုံယၟုဂိရိဒတ္တရ၊ ဂိရိဒတ္တဂှ် စိစောန်ပ္ဍဲအရာမၚ်မွဲရံၚ်စံၚ်သၟးဟွံက ကွတ်ပညာဗ္တောန်ကဵုချေံလေဝ် စိစောန်တဴရ၊ ဆ္ဂး တၟေၚ်မွဲသာ် ဂိရိဒတ္တဂှ် ဇိုၚ်ညးတေံ ကဝိုၚ်မံၚ်ရ၊ ဟိုတ်နူဇိုၚ်ညးတေံကဝိုၚ်မံၚ်တုဲ ကာလညးတေံကွာ်ေတှ် ဒှ်မံၚ်(ဂါဲဝါဲ ဂါဲဝာဲ) ဂၞိၚ်ညးတေံ ဒ္စေၚ်လ္ပာ်တေံမွဲလ္တုန် လ္ပာ်ဏံမွဲလ္တုန်ရ၊ ကာလညးတေံ ကဝါ်ဏာချေံဂှ်တှေ် ညးတေံရပ်ဂွံဇုက်ဂဟက်ချေံဂှ်တုဲ ညးတေံကွာ်အာဂတ ချေံဂှ်ကွာ်ဗက်အာလက္ကရဴရ၊ ချေံဂှ်ညာတ်တၠဍေံ ဂိရိဒတ္တဂှ် ကွာ်မံၚ်ဂါဲဝါဲဂါဲဝါဲတုဲ ချေံဂှ်ခယျစဗ္တောန်ကဵုဍေံကွာ်သာ်ဂှ်တုဲ ချေံဂှ်ကွာ်ပတုပ်ဗက်မံၚ် အရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲတုဲ ချေံဂှ်ကဝါ်လီုအာ ဗီုကဵုဂိရိဒတ္တဂှ် ဂါဲဝါဲဂါဲဝါဲကီုရ။
လအ်ညိ အမာတ်တံဆဵုညာတ် ကဝါ်ချေံလီုမံၚ်ဂှ်တုဲ နူပါၚ်မွဲ စိုပ်ပါၚ်ၜါ စိုပ်ကတောဝ်ဨကရာဇ်သာမရ၊ ဨကရာဇ်တီတုဲ ထေၚ်ခယျမံၚ် ချေံဂှ်ဇိုၚ်ဂိအာတုဲ ဖအောဝ်ကဵုအမာတ်တံ ကော်နၚ်အ္စာသဝ်ဝဳချေံရ၊ အ္စာသဝ်ဂှ် ဂၠာဲပၞေတ်သရဟွံဆဵုတုဲ ဂ္ၚၚ်ပ္တီသၟိၚ်ဨကရာဇ် ဒဒှ်ရချေံဂှ် မုဟွံဆဵုယဲရ၊ ယဝ်ဒှ်သာ်ဂှ်မ္ဂး မုဟိုတ်ချေံဂှ် ကဝါ်ဂွံလီုအာရော၊ ကော်နၚ်ဟမာချေံ ဂိရိဒတ္တဂှ်ရ၊ အ္စာသဝ်ညာတ်အာ ဂိရိဒတ္တဗက် တီအာဒဒှ်ရချေံဂှ် ဆဵုညာတ်မံၚ်တၠဍေံ ကွာ်မံၚ်ဂါဲဝါဲဂါဲဝါဲတုဲ ချေံဂှ်ကဝါ်တုပ်အာ ဂိရိဒတ္တရောၚ်ဂှ် ဂ္ၚၚ်ပ္တီဨကရာဇ်သာမရ၊ ကာလဂှ် ချေံဏံဗီုလဵုသ္ပ ကဝါ်ဂွံက္လေၚ်ခိုဟ်အာ အတိုၚ်တြေံပၠန်ဂှ် သၟာန်စအ္စာသဝ်ရ၊ အ္စာသဝ်ဂှ် ကဵုကသပ် ယဝ်ရမရာဇ်သၠာဲကၠေံ ဟမာချေံ(သၟာလွဳချေံ) မၞိဟ်ကွာ်တပ်ပ်မ္ဂး ကဝါ်ချေံဏံ က္လေၚ်ခိုဟ်အာ အတိုၚ်တြေံပၠန်ရောၚ်၊ လက္ကရဴဂှ် ချေံပဏ္ဍဝဂှ် ဂွံပံၚ်ဖက်ထုဲနှဴအာကဵု ဟမာချေံတၟိဂှ်တုဲ ချေံပဏ္ဍဝဂှ် ကဝါ်တပ်အာရ။
ထံက်ရံၚ်ကဵု သာဓကသာ်ဝွံတုဲ ပိုဲတံမူရဴကမၠောန်မွဲကၠောန်န် ကုမၞိဟ်ရဲပိုဲဒးပံၚ်ကၠောန်ဂှ် ပိုဲသ္ဒးသ္ၚဳဂၠိပ်ပါ်ပါဲ ဇိပ်ပ်ဂၠိပ်ပ်ရောၚ်၊ ဆဆဵု ဆပံၚ် ရံၚ်ကဵုဂုဏ်ဖဵု ဍာ်ဇမၠိသၟးဟွံဂွံ၊ သ္ဒးရံၚ်သ္ၚောဲသ္ၚောဲ၊ ပိုဲပံၚ်ကဵုမၞိဟ်တံဏံ ဂုဏ်ဖဵုပိုဲနွံဟီုကၠာလေဝ် ဂုဏ်သိက္ခာပိုဲနွံဟၟဲဂှ်လေဝ် ပိုဲဒးသ္ၚဳဂၠိပ်ကီုရောၚ်၊ ဥပမာ ပိုဲလုပ်ပံၚ်ကဵုက္ဍိုပ်ဒမၠတုဲ တော်လ္ပာ်သာအိုတ် ပိုဲလောဲသိုက်အာ စမွဲအာယုက်လေဝ် စဟွံအိုတ်ကဵုဒှ်ကၠာရ သိက္ခာပိုဲနွံဟာ? ဍာ်ရမတ်ညးသအာၚ်ဓဇူစှ်တေုဲမှ ပိုဲသိုက်လှိၚ်ဂှ် ပိုဲကေတ်ဟာ? ယဝ်တော်လ္ပာ်ကြေပ်ပၠန်မ္ဂး ပံၚ်ကဵုကမၠတ်ဒမၠတုဲ ကာလဍေံရပ်ဂွံတှ် မုဒှ်အာမာန် ချပ်ဇြိုဟ်ဟ်နက်က်မ္ဂး သွဟ်ဍေံတီကေတ်လောဲလောဲရ။
သရုပ်ကၠေံမ္ဂး “အသေဝနာစဗာလာနံ၊ ဨတံမၚ်္ဂလမုတ္တမံ” “သမၠီုစိုတ်စၞာဲ ယဝ်ဝေၚ်ပါဲ ခိုဟ်ဆာဲဒှ်မ္ၚဵုရောၚ်” ထံက်ရံၚ်ကဵု ဓရ်မ္ၚဵုဏံမွဲဍောၚ်ကီု သၟိၚ်ဗၟာအနဝ်ရထာ ၜိုန်ရဇၞးကေတ်ပၞာန် လ္တူသၟိၚ်မန်မနုဟဝ် မာန်ကီုလေဝ် ကျအာပေါဲဗတိုက် ကုသၟိၚ်မနုဟဝ် မတွံဂး ဂုဏ်သိက္ခာ မွဲလအိတ်ကဝ်ဂှ်တုဲ ကၠုၚ်ကတဵုဒှ်မၞိဟ်မွဲဘဝ ကၠုၚ်ကတဵုဒှ်ဂကူမွဲဂကူ ကဵုသ္ဂောံနွံကဵုၚုဟ်မးသၠုၚ်ၚ်ပြဲပြဲညိ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.